diari

ACORD de 23 de maig de 2002, del Govern Valencià, de modificació de mesures cautelars en els àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondó i les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [2002/X5586]

(DOGV núm. 4257 de 27.05.2002) Ref. Base de dades 2313/2002

ACORD de 23 de maig de 2002, del Govern Valencià, de modificació de mesures cautelars en els àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondó i les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [2002/X5586]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de maig de 2002, adoptà l'acord següent:
Mitjançant l'Orde de 30 d'abril de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, es va acordar la modificació del règim de protecció preventiva de l'àmbit del projecte de revisió i ordenació de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondó i les Llacunes de la Mata i Torrevieja.
Com s'indica en el Preàmbul de l'esmentada orde, una vegada elaborat un document inicial del projecte, i coincidint amb l'inici de la fase de concertació amb les administracions i agents socials implicats, es considera que el projecte ha assolit un grau de concreció i detall suficient per tal que resulte oportú adequar el règim de protecció preventiva establit en les mesures cautelars, a fi d'ajustar-lo a les circumstàncies presents, amb idèntic objectiu d'impedir la realització d'actes que suposen una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del document.
En conseqüència, resulta procedent adequar, mitjançant la seua modificació, les mesures cautelars establides en l'Acord de 6 de juny de 2000, del Govern Valencià.
Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
De conformitat amb allò que disposa l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es modifica el règim especial de protecció preventiva en l'àmbit territorial del projecte de revisió i ordenació de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondó i les Llacunes de la Mata i Torrevieja, els límits de les quals figuren en els annexos I i II de l'Orde de 30 d'abril de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, i se n'establix el règim preventiu regulat en l'apartat següent.
Segon
1. L'aprovació definitiva dels plans urbanístics i dels programes per al desenvolupament d'actuacions integrades en tramitació o d'aquells la tramitació dels quals s'inicie durant la vigència de les presents mesures cautelars que afecten a sòls urbanitzables i no urbanitzables requeriran informe previ i vinculant de la Conselleria de Medi Ambient.
2. L'atorgament de llicències d'obres requerirà informe previ, preceptiu i vinculant de la Conselleria de Medi Ambient, en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable.
València, 23 de maig de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea