diari

Decret 176/1993, de 28 de setembre, del Govern valencià, pel qual modifica el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball, aprovat pel Decret 117/1991, de 26 de juny.

(DOGV núm. 2118 de 06.10.1993) Ref. Base de dades 2322/1993

Decret 176/1993, de 28 de setembre, del Govern valencià, pel qual modifica el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball, aprovat pel Decret 117/1991, de 26 de juny.
La Sentència número 280/1993, de 24 de juliol, de la Sala Contenciosa Administrativa, secció tercera, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, declara contraris a dret alguns punts del Decret 117/1991, de 26 de juny, del Govern valencià, pel qual aprova el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball. Per tot això, cal la modificació del barem per a adaptar-lo al contingut de l’esmentada sentència.
Per consegüent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la prèvia deliberació del Govern valencià., en la reunió del dia 28 de setembre de 1993,
DECRETE
Article únic
El Decret 117/1991, de 26 de juny, del Govern valencià, pel qual aprova el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball, es modifica en els següents extrems:
Primer: se suprimeix el punt 4 de l'article 4.
Segon: se suprimeix l'article 5.
Tercer: se suprimeix de l'annex I el subapartat 4 de l'apartat 2.1 (titulacions acadèmiques) del punt 2 (formació professional).
Quart: el subapartat 2 de l'apartat 2.2 (cursos de formació i perfeccionament genèrics) del punt 2 (formació personal), i el subapartat 2 de l’apartat 3.2 (cursos de formació i perfeccionament específics) del punt 3 (aptituds per al lloc de treball convocat) de l'annex I, es redacten de la següent manera:
«Aquests cursos es valoraran si han estat convocats o organitzats per la universitat, instituts o escoles oficials de formació de funcionaris, o altres entitats o centres docents públics o privats dels previstos en la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, sempre que hagen estat homologats pels instituts o escoles oficials de formació de funcionaris o per la universitat.»
Cinquè: se suprimeix el subapartat 3 de l'apartat 3.1 (valoració del treball desenvolupat) del punt 3 (aptituds per al lloc de treball convocat) de l'annex I.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Les convocatòries per a la provisió de llocs de treball per concurs i els procediments dels concursos en tràmit seguiran el seu curs. S'obrirà un termini de quinze dies, a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquest Decret, a fi que les persones interessades puguen presentar la documentació d'acord amb el seu contingut.
València, 28 de setembre de 1993
El Presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea