diari

ORDE de 30 d'abril de 2002, de modificació de les mesures cautelars en els àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondo i les llacunes de la Mata i Torrevieja, afectats per l'Orde del conseller de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000. [2002/X5943]

(DOGV núm. 4265 de 06.06.2002) Ref. Base de dades 2450/2002

ORDE de 30 d'abril de 2002, de modificació de les mesures cautelars en els àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondo i les llacunes de la Mata i Torrevieja, afectats per l'Orde del conseller de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000. [2002/X5943]
Mitjançant Orde d'1 de juny de 2000 la Conselleria de Medi Ambient va acordar iniciar l'expedient d'elaboració de la Revisió i Ordenació de les zones perifèriques de protecció establides pels decrets 202/1994, de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola; 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo; i 49/1995, de 22 de març, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja.
D'acord amb allò establit als articles 7 i 24 de la Llei 4/89, de 27 de març, d'Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres i en l'article 28 de la Llei 11/94, de 27 de decembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, en l'esmentada Orde d'1 de juny de 2000 va establir-se un règim de protecció preventiva mitjançant l'adopció de mesures cautelars durant el procés de tramitació de l'esmentat expedient, a l'objecte d'impedir la realització d'actes que suposaren una transformació sensible de la realitat i que dificultaren o s'oposaren a la consecució dels objectius del document.
D'igual forma, el Consell del Govern Valencià, mitjançant Acord de 6 de juny de 2000, va determinar la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit comprés per les esmentades zones perifèriques de protecció.
En este moment, la Conselleria de Medi Ambient disposa d'un document inicial d'ordenació, amb el qual s'ha encetat un procés de concertació amb els municipis i agents implicats, i en el què es concreta fins un grau de detall suficient l'ordenació que es proposa per a l'àmbit afectat. Este àmbit, d'altra banda, diferix del que inicialment es preveia en els documents d'ordenació dels espais naturals de referència, atès que com a resultat dels treballs desenvolupats s'ha considerat oportú proposar diversos canvis en els territoris que, en el seu cas, passarien a integrar les zones perifèriques de protecció una vegada completada la tramitació del document.
Per esta raó, i tenint en compte que la situació d'indefinició existent en el moment de l'orde d'inici del procés feia necessari l'establiment d'unes mesures cautelars de caràcter general, es considera oportú adaptar el règim de protecció preventiva establit en les esmentades mesures cautelars a efectes d'adequar-lo a les circumstàncies presents, sempre a l'objecte d'impedir la realització d'actes que suposaren una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del document en la totalitat de l'àmbit que es proposa per a les zones perifèriques.
Per tot això, i en exercici de las competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, procedix modificar el règim de protecció preventiva de les mesures cautelars ordenades aplicar per l'Orde de la Conselleria de Medi Ambient l'1 de juny de 2000, i a tal efecte
ORDENE
Article 1
Als efectes d'allò que disposa l'article 2 de l'Orde de la Conselleria de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000, les zones a les que s'apliquen les mesures cautelars establides a l'empara de l'article 28 de la Llei 11/1994 seran les grafiades en els annexos I i II de la present orde.
Article 2
No es consideraran actes que suposen una transformació de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible la consecució del document les actuacions en els sols urbans i urbanitzables urbanitzats, ni las vinculades al cultiu.
Article 3
1. Als efectes d'allò que disposa l'article 2 de l'Orde de la Conselleria de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000, no podrà atorgar-se cap autorització, llicència o concessió per part de les Administracions Públiques, que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica en els sòls de l'àmbit citat en l'article 1 la classificació urbanística actual dels quals siga sòl urbanitzable o no urbanitzable, sense que existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient. L'esmentat informe serà de caràcter preceptiu i vinculant i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars contingudes en els paràgrafs anteriors podran ser complementades, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, amb altres mesures de caràcter particular, en el cas que estes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en el document.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 d'abril de 2002
El conseller de Medi Ambient,

linea