diari

ORDRE d'1 de juny de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment de revisió i ordenació dels plans rectors d'ús i gestió de les zones humides del sud d'Alacant. [2000/X4753]

(DOGV núm. 3769 de 12.06.2000) Ref. Base de dades 1941/2000

ORDRE d'1 de juny de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment de revisió i ordenació dels plans rectors d'ús i gestió de les zones humides del sud d'Alacant. [2000/X4753]
El sistema humit del sud d'Alacant, constituït per les Salines de Santa Pola, el Fondo i les llacunes de la Mata i Torrevella tenen un elevat interès ecològic i paisatgístic.
La Generalitat Valenciana, en exercici de les competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció dels valors naturals d'aquest espai.
El règim vigent està regulat en els diferents decrets que aproven els corresponents plans rectors d'ús i gestió de cada un dels parcs naturals que l'integren: el Decret 202/1994, de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola, espai natural classificat com a parc natural per la Llei 11/1994, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana; el Decret 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo, espai classificat com a parc natural per la Llei 11/1994, esmentada; i pel Decret 49/1995, de 22 de març, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de La Mata i Torrevieja, declarat parc natural per la Llei 11/1994, esmentada, i pel Decret 237/1996, de 10 de desembre, estableixen un perímetre de protecció de 500 metres al voltant del límit de cada un dels espais naturals per als quals s'estableix un règim de protecció fonamentat en l'especial sotmetiment a avaluació d'impacte ambiental de determinades activitats.
Per a millorar la preservació dels valors ecològics, naturals i paisatgístics d'aquests àmbits, es considera necessari revisar i donar una nova ordenació a la zona perifèrica fixada pels plans rectors d'ús i gestió en una franja de 500 metres al voltant del límit de cada un dels àmbits protegits.
La revisió ha de crear un model territorial sostenible basat en una ordenació que, amb una visió a llarg termini, compatibilitze els usos antròpics i la protecció dels valors naturals.
La proximitat i identitat d'afeccions que es produeixen sobre aquests àmbits, fonamentalment urbanística, fa aconsellable un fer-ne un tractament conjunt i integral. D'aquesta forma es donarà una ordenació homogènia, integral i equilibrada, compatibilitzant els usos i activitats d'aquestes zones amb els valors naturals objecte de protecció.
En vista del que s'ha exposat, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/1994, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, i amb les facultats previstes en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient,
ORDENE
Article 1
S'acorda la iniciació de l'expedient administratiu de la revisió i ordenació de les zones perifèriques de protecció previstes en els decrets 202/1994, de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola; 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo; i 49/1995, de 22 de març, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió de la Comunitat Valenciana de les llacunes de la Mata i Torrevieja.
Article 2
En virtut del que es disposa en l'article 28 de la Llei 11/1994, mentre no s'aprove l'esmentat instrument d'ordenació, no poden realitzar-se en aquestes zones actes que suposen uns transformació sensible de la realitat física o biològica que puguen arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels seus objectius, sense l'informe favorable de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi.
Article 3
Així mateix, se suspèn l'atorgament de llicències municipals per als actes que s'especifiquen, perquè s'entenen inclosos en el paràgraf anterior, sense l'informe de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera
Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi per a realitzar els tràmits tendents a l'elaboració i aprovació del corresponent instrument d'ordenació.
Segona
La present ordre entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 de juny de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea