diari

ORDE de 13 de maig de 2002, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els preus públics per la venda de documentació tècnica de cartografia. [2002/X6277]

(DOGV núm. 4273 de 18.06.2002) Ref. Base de dades 2654/2002

ORDE de 13 de maig de 2002, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els preus públics per la venda de documentació tècnica de cartografia. [2002/X6277]
L'Institut Cartogràfic Valencià és un organisme autònom de caràcter mercantil, adscrit a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per tal d'impulsar, coordinar i, si és procedent, fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb la seua llei de creació, Llei 9/1997, de 9 de desembre, en la redacció donada per la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
El Decret 186/2000, de 22 de desembre, del Govern Valencià, aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Cartogràfic Valencià, que en l'article 5 preveu la venda i distribució dels productes elaborats per l'Institut.
Per tant, en compliment del que establix la disposició addicional sisena de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, i vist el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, que establix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat Valenciana, així com el seu procediment de fixació i aprovació,
ORDENE
Article 1. Objecte
La present Orde té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable als preus públics que ha de percebre l'Institut Cartogràfic Valencià, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la venda de la documentació tècnica a què es referix l'article 3 de la present orde.
Article 2. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics regulats en la present orde els adquirents de la documentació tècnica que es relaciona en l'article següent.
Article 3. Quanties
3.1 La documentació tècnica produïda per l'Institut Cartogràfic Valencià i els corresponents preus públics es detallen en la següent taula de preus de l'Institut Cartogràfic Valencià:
3.2 Als preus que figuren en l'apartat u anterior, se'ls aplicarà el tipus d'IVA vigent en cada moment.
Article 4. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament dels preus públics regulats en la present orde s'aplicarà quan s'adquirisca la documentació tècnica a què fa referència l'article anterior, i es podrà exigir el pagament parcial o total per anticipat.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde entrarà en vigor el sendemà de la seua publicació en el DOGV.
València, 13 de maig de 2002
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea