diari

CORRECCIó d'errades de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de modificació parcial i urgent del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 2400 de 02.12.1994) Ref. Base de dades 2679/1994

CORRECCIó d'errades de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de modificació parcial i urgent del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Article quart, versió castellana
On diu: «Artículo 4, párrafo segundo»;
Ha de dir: «Se da nueva redacción al artículo 4, párrafo segundo».
Article dotze (Que modifica l'article 16)
On diu: «3. S'afegeix un nou paràgraf quart a l'apartat 6: ...pel sistema de lliure de lliure designació...»;
Ha de dir: «3. S'afegeix un nou paràgraf quart a l'apartat 6: ...pel sistema de lliure de designació...».
On diu: «6. S'afegeix un nou apartat 11.
11. Els llocs de treball de naturalesa funcional adscrits al grup A,...»;
Ha de dir: «6. S'afegeix un nou apartat 11.
11. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial adscrits al grup A,...».
Article vint-i-cinc, versió castellana
On diu: «Se modifica el apartado 3 del artículo 49:
3. ... correspondientes al puesto que desempeÑarán»;
Ha de dir: «Se modifica el apartado 3 del artículo 49:
3. ... correspondientes al puesto que desempeÑaban».
Article vint-i-sis
On diu: «S'afegeix un nou paràgraf quart a l'article 50.1»;
Ha de dir: «Es dóna una redacció nova a l'article 50.1».
Article vint-i-set, versió castellana
On diu: «Se modifica el artículo 52.5:
Las retribuciones del funcionario interino serán la misma...»;
Ha de dir: «Se modifica el artículo 52.5:
Las retribuciones del funcionario interino serán las mismas...».

linea