diari

Ordre de 21 de setembre de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, la qual desplega el Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col.lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.

(DOGV núm. 1402 de 16.10.1990) Ref. Base de dades 2703/1990

Ordre de 21 de setembre de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, la qual desplega el Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col.lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.
El Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, estableix el dret a un descompte en el preu del bitllet en els desplaçaments en línies regulars de transports interurbans de viatgers, d'us públic col·lectiu, en viatges amb origen i destinació dins l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, del que resulten beneficiaris els pensionistes i persones majors de 65 anys, els ingressos dels quals no ultrapassen el salari mímin interprofesional.
Per a l’efectivitat d'aquest descompte, l’esmentat decret estableix la creació d'una targeta acreditativa de la condició de persona beneficiària; aquesta targeta haurà de ser exhibida quan s'utilitzaran els transports públics que apliquen aquests descomptes. La Conselleria de Treball i Seguretat Social, per raó del que disposa el paràgraf segon de l'article 2 del citat Decret, és autoritzada per tal d'adoptar les mesures necessàries per a l’expedició i distribució d'aquestes targetes a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Per tot això i atés l'article 7-4 del Decret 36/1988, de 26 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana,
ORDENE:
Article primer
Per a l’efectivitat del sistema de descomptes en el preu dels viatges interurbans amb origen i destinació dins l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, efectuats en línies regulars de transports de viatgers d'utilització col·lectiva, i gestionats pels ens públics «Consorci Valencià de Transports» i «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana», o per empreses concessionàries, s'extableix la utilització de la Targeta Personal acreditativa, d'acord amb l'article 2 del Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Per acreditar el dret als descomptes, caldrà presentar al despatx de bitllets de les línies regulars de transports de viatgers, la targeta acreditativa, segons el model oficial que figura en l'annex I d'aquesta Ordre, juntament amb document nacional d'identitat del titular de la targeta.
Article tercer
1. Per obtenir les esmentades targetes acreditatives, les persones sol·licitants hauran de presentar en els corresponents serveis territorials de la Direcció General de Serveis Socials d'aquesta Conselleria de Treball i Seguretat Social, en cada província, una sol·licitud de model oficial, com la que s'adjunta a aquesta ordre a l'annex II, amb la documentació següent:
1) En el cas de majors de 65 anys, fotocòpia del document nacional d'identitat i declaració d'ingressos.
2) En el supòsit de pensionistes, document acreditatiu d'aquesta condició, i la quantia percebuda per aquest concepte.
2. Les sol·licituds podran presentar-se també per mitjà dels Ajuntaments i de les associacions de jubilats i pensionistes de cada localitat, les quals remetran la sol·licitud a la corresponent Direcció d'Area en el termini de dos dies. La DGSS proveirà als distints Ajuntaments i Associacions de la documentació i informació que calga per a l'adequada tramitació de sol·licituds.
Article quart
Les persones que, amb posterioritat a la data de l'inici de la vigència d'aquesta ordre, compliren l'edat de 65 anys o passaren a la situació de pensionistes i els ingressos dels quals no ultrapassen el salari mínim interprofessional, podran presentar-hi la sol·licitud corresponent, a partir del moment en què es produesca la referida circumstància.
Article cinquè
Examinades les sol·licituds pels serveis territorials de la Direcció General de Serveis Socials d'aquesta Conselleria, i després de llur aprovació, es trametrà als sol·licitants que complesquen els requisits exigits, la corresponent targeta acreditativa, la qual els conferirà la condició de persona beneficiària que recull aquesta ordre; i que en ser presentada a les oficines adients de despatxament de bitllets de les línies regulars de transport de viatgers de la Comunitat Valenciana, els suposarà l'aplicació immediata del descompte del cost del viatge que s'haja de realitzar.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Tot allò que disposa aquesta Ordre s'entendrà sense perjudici que quan més avant es puga establir una targeta única polivalent d’aplicació amb tots els beneficis que acorda la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i tindrà efecte des de la data en què es subscriuran els oportuns convenis amb les entitats de transport acollides al que disposa el Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de setembre de 1990.
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH I PASTOR
ANEXO I
Nom
Direcció

Ciutat
DNI
La persona titular d'aquesta targeta té dret a l'aprofitament d'una reducció en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu, tant si són gestionats per empreses públiques com si ho són per empreses concessionàries privades, en tots els trajectes amb principi i final en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, atès el Decret 49/1990, de 12 de març del Consell de la Generalitat Valenciana.
Per l’Area de Serveis Socials.
ANNEX II
Model de sol·licitud de targeta de transports interurbans per a pensionistes o majors de 65 anys.
Nom
localitat adreça núm.
DNI núm.
EXPOSE:
* Que tinc la condició de:
[] pensionista.
[] major de 65 anys, no pensionista.
* Que percep uns ingressos mensuals per un import de PTA en concepte de:
[] pensió.
[] subsidi.
[] ajuda econòmica.
[] altres (especifiqueu-ho).
* Considere que tinc els requisits exigits en l'article 1 del Decret 49/1990, de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establien reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans, de viatges d'ús públic col·lectiu, per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.
CITE:
Li siga admesa aquesta instància amb els documents que s’adjunten i que, fetes les anteriors manifestacions i declarada expressament la veracitat d’aquestes, em proveiu del document acreditatiu de la condició de persona beneficiària de reducció en el preu del bitllet dels transports interurbans de viatgers, d'ús públic col·lectiu, en viatges amb l’origen i el destinació dins l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
, de de 19
Area de Serveis Socials d
Documents que heu d'aportar
- Fotocòpia del DNI,
- una fotografia de la persona interessada.
- nòmina de la pensió o certifica( negatiu de la Seguretat Social.
- fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) o certificat expedit per la Delegació d'Hisenda de no figurar com a contribuent d'aquest impost.

linea