diari

DECRET 183/1998, de 10 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 15 del Decret 149/1998, de 22 de setembre, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions del seu exercici. [1998/X10002]

(DOGV núm. 3378 de 23.11.1998) Ref. Base de dades 2767/1998

DECRET 183/1998, de 10 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 15 del Decret 149/1998, de 22 de setembre, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions del seu exercici. [1998/X10002]
Publicat el Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions del seu exercici (DOGV núm. 3.352, de 16 d'octubre de 1998), en el capítol IV de la dita norma es contenen una sèrie de disposicions generals aplicables a les concessions l'objecte de les quals és el control metrològic en les seues fases de verificació periòdica o després de reparació.
La circumstància que el control metrològic constituïsca, en el moment present, una matèria subjecta a constant extensió i revisió normativa va motivar que, en l'article 15 del Decret 149/1998, s'articularà una previsió normativa aplicable a estes concessions, en previsió, més que raonable, de que durant la seua vigència es produïren canvis normatius sobrevinguts. La solució articulada deixava a la decisió administrativa l'opció per la novació contractual o per promoure una nova licitació, fórmula que continua mantenint-se amb la nova redacció que s'opera en la present norma, sense perjudici que, per evidents raons de seguretat jurídica, l'opció es faça efectiva en els propis plecs contractuals, aclarint així futures incerteses en els qui pretenguen licitar a les respectives convocatòries públiques, reforma normativa d'ordre exclusivament formal.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de novembre de 1998,
DECRETE
Article únic
Es redacta novament el paràgraf segon de l'article 15 del Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions del seu exercici, el text del qual serà el següent:
«Per a estos casos, l'òrgan de contractació podrà, al seu parer, optar, en el plec de clàusules administratives, bé per modificar l'objecte de les concessions vigents, bé per promoure una nova licitació limitada a aquelles verificacions que, amb caràcter sobrevingut, siguen obligatòries. En qualsevol dels dos casos, no experimentarà alteració el termini de vigència de la concessió».
València, 10 de novembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ

linea