diari

ACORD de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen les mesures cautelars establertes en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2001/X7543]

(DOGV núm. 4053 de 30.07.2001) Ref. Base de dades 3127/2001

ACORD de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen les mesures cautelars establertes en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2001/X7543]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juliol de 2001, adoptà l'acord següent:
Per Ordre de 16 de juliol de 2001, el conseller de Medi Ambient va acordar la modificació del règim de protecció preventiva de l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó.
Tal i com s'indica en l'exposició de motius de l'esmentada Ordre, una vegada ha estat elaborat el document del pla d'ordenació dels recursos naturals, i després d'haver completat la fase de concertació amb les Administracions i agents socials implicats en aquest, la Conselleria de Medi Ambient sotmetrà a informació pública el document d'ordenació.
La concrecció i el grau de detall de l'ordenació proposada en l'actualitat front a la situació d'indefinició existent en el moment de l'ordre d'inici del procés, exigeixen una adequació del règim de protecció preventiva establert en les mesures cautelars per tal d'adequar-lo a les circumstàncies presents, amb idèntic objecte d'impedir la realització d'actes que suposaren una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del Pla.
En conseqüència, resulta procedent adequar, mitjançant la seua modificació, les mesures cautelars establertes en l'acord de 24 d'octubre de 2000, del Govern Valencià.
Per tot això i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
De conformitat amb allò que disposa l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es modifica el règim especial de protecció preventiva en l'àmbit territorial de l'esmentat Pla i de l'actual Parc Natural del Montgó, els límits dels quals figuren en el projecte sotmès al tràmit d'informació pública, i s'estableix el règim preventiu regulat en els apartats següents.
Segon
A l'empara d'allò establert en l'apartat 1.f) de l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, se suspèn l'aprovació definitiva dels instruments de planejament general, així com de la seua modificació, revisió o homologació, en els municipis afectats per l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals que es troben en qualsevol fase de la seua tramitació a partir que inicie els seus efectes el present acord. Aquesta suspensió únicament serà d'aplicació en l'àmbit del Parc Natural del Montgó i dels connectors ecològics definits en el document sotmès al tràmit d'informació pública.
Tercer
Es prohibeix la realització d'obres d'edificació, demolició, moviments de terres i parcel·lació, així com la implantació d'infrastructures urbanístiques, carreteres, obertura de camins i vials o pavimentació dels existents, xarxes de transport, subministrament i distribució d'energia elèctrica, gas o d'altres serveis, tret de les actuacions destinades a la lluita contra incendis forestals degudament autoritzades, en tot el Parc Natural del Montgó.
La delimitació exacta del perímetre del Parc Natural del Montgó és la que figura en el projecte sotmès al tràmit d'informació pública, el qual coincideix amb l'establerta en el Decret 110/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1.844, de 14 d'agost de 1992.
Quart
L'atorgament de llicències municipals per a obres majors en els sòls classificats com urbanitzables i no urbanitzables inclosos en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals requerirà informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Medi Ambient.
Els instruments de planejament urbanístic que afecten a sòls urbanitzables i no urbanitzables requereixen informe previ de la Conselleria de Medi Ambient.
Cinquè
Se suspèn la tramitació i aprovació dels instruments de planejament i gestió urbanística i l'atorgament de llicències i autoritzacions per a usos del sòl i del subsòl que afecten als connectores biològics delimitats en el projecte de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó sotmès al tràmit d'informació pública.
Sisè
El present acord tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de juliol de 2001
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea