diari

DECRET 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'ordenació de titulacions universitàries i es regula el procediment d'autorització de la seua implantació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [

(DOGV núm. 3087 de 26.09.1997) Ref. Base de dades 3175/1997

DECRET 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'ordenació de titulacions universitàries i es regula el procediment d'autorització de la seua implantació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [
L'article 3.3 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, atribueix a les comunitats autònomes les tasques de coordinació de les universitats de la seua competència. Un dels aspectes sobre els quals es fa necessari una major acció coordinadora per part de la Generalitat Valenciana és la programació de l'oferta d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials per les universitats públiques valencianes.
L'ordenació de les titulacions que es regula en aquesta norma és un instrument privilegiat de planificació del sistema universitari valencià, en adequar l'oferta de titulacions a la demanda social. D'altra banda, l'ordenació de les titulacions satisfà les expectatives dels estudiants i de la resta de la comunitat universitària a les perspectives reals d'implantació de nous títols.
Així, l'ordenació de les titulacions es configura com el pressupòsit necessari per a la implantació d'un ensenyament en una universitat, que es produirà, després de la comprovació del compliment dels requisits legals i reglamentaris, a través del corresponent procediment administratiu que també és objecte de regulació especifica, d'acord amb la competència de la Generalitat Valenciana per a això segons estableixen l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la disposició addicional primera del Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre Creació i Reconeixement d'Universitats i Centres Universitaris.
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de setembre de 1997,
DECRETE
Capítol I
Ordenació de titulacions universitàries
Article 1
L'ordenació de titulacions de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana és un instrument de coordinació interuniversitària per a l'adequació a la demanda i a la realitat social de la Comunitat Valenciana dels ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials, així com per a la programació de la seua implantació.
Article 2
El catàleg de les titulacions universitàries que, en compliment del que estableix aquest decret, s'implantaran en cada una de les universitats públiques valencianes constitueix l'ordenació de titulacions i serà aprovat i publicat, en el termini màxim d'un any, per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 3
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aprovarà cada tres anys, com a màxim, escoltat el Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana, les modificacions del catàleg de titulacions, d'acord amb els següents criteris:
a) L'evolució de la demanda d'estudis superiors universitaris.
b) Les necessitats de la societat valenciana de titulacions especialitzades en àrees humanístiques, científiques, tècniques i artístiques determinades.
c) El cost de la implantació de l'ensenyament i el seu finançament.
d) L'especialització de les universitats en grans àrees científiques.
e) L'existència de personal docent qualificat i de personal d'administració i serveis, així com d'infraestructura.
f) La necessitat de creació d'un centre universitari per a organitzar l'ensenyament.
g) L'organització interuniversitària de l'ensenyament.
Article 4
La inclusió d'una titulació en l'ordenació de titulacions de les universitats de la Comunitat Valenciana serà requisit previ necessari per a l'autorització de la implantació de l'ensenyament conduent a la seua obtenció a la universitat corresponent.
Capítol II
Autorització d'implantació d'ensenyaments
Article 5
L'autorització d'implantació d'un ensenyament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana serà aprovada pel Govern Valencià, a proposta del Consell Social de la Universitat, després de l'informe del Consell d'Universitats i la comunicació al Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana.
Article 6
1. Prèviament a l'autorització de l'ensenyament, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència comprovarà l'adequació de la sol·licitud als articles 6 a 9 del Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre Creació i Reconeixement d'Universitats i Centres Universitaris, i als altres requisits que estableix aquest decret.
2. Quan la implantació d'un ensenyament implique un increment de la subvenció corrent a la universitat, serà preceptiu l'informe favorable de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda.
Article 7
1. La sol·licitud d'autorització de la implantació d'un ensenyament inclòs en l'ordenació de titulacions de la Comunitat Valenciana serà formulada a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència pel rector de la universitat corresponent, amb una antelació mínima de divuit mesos abans del començament del curs acadèmic en què estiga prevista la possible implantació de l'ensenyament.
2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
A) Memòria certificada d'acord amb el model que figura en l'annex I, acreditativa dels següents punts:
1. Plantilla de professorat i del personal d'administració i serveis al començament de l'activitat.
2. Previsió de l'increment anual fins la implantació total de l'ensenyament de la plantilla de personal docent i de la d'administració i serveis.
3. Relació de departaments universitaris a què correspondrà l'articulació i la coordinació del nou ensenyament, així com de l'estructura investigadora de què disposen en relació amb el nou ensenyament, i en especial de la necessària per a impartir el tercer cicle de l'ensenyament, si n'hi ha.
4. Descripció dels edificis i instal·lacions del centre on s'impartiran els ensenyaments, o si és procedent dels projectats, amb indicació de la data prevista d'execució de les obres.
5. Estimació dels costos d'inversió necessaris per a la posada en funcionament de la nova titulació.
B) Certificat de l'acord de la junta de govern de la universitat.
C) Certificat de l'acord del consell social proposant la implantació de l'ensenyament.
Article 8
La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència emetrà informe sobre l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats, i si és procedent requerirà que siga corregida. Si no s'efectua l'esmena en el termini legalment establit es procedirà a l'arxiu de l'expedient.
Article 9
La implantació de les titulacions inclosa en l'ordenació es realitzarà als centres universitaris existents en cada universitat. Excepcionalment, si és necessària la creació d'un centre universitari per a organitzar el nou ensenyament, el Govern Valencià autoritzarà aquesta creació d'acord amb l'article 9 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària.
Article 10
La implantació de nous ensenyaments no implicarà la realització d'obres d'infraestructura diferents de les incloses en el pla general d'inversions universitàries vigent en cada moment.
Capítol III
Posada en funcionament de l'ensenyament
Article 11
El curs d'iniciació de la posada en funcionament de l'ensenyament serà establit en el decret que autoritze la seua implantació, sempre que la universitat sol·licitant haja acreditat l'homologació del pla d'estudis corresponent pel Consell d'Universitats.
Article 12
Si no concorre el requisit assenyalat en l'article anterior, una vegada publicat el decret que autoritze la implantació de l'ensenyament, la data de posada en funcionament serà autoritzada pel conseller de Cultura, Educació i Ciència, després de l'homologació pel Consell d'Universitats del pla d'estudis corresponent a l'ensenyament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Fins a l'aprovació del catàleg d'ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions oficials previst en l'article 2, no serà d'aplicació el que estableix l'article 4 d'aquest decret.
Segona
Les sol·licituds d'autorització d'implantació d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials per al curs acadèmic 1998/1999, seran formulades per les universitats públiques valencianes abans del 31 d'octubre de 1997.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i l'execució del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de setembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea