diari

ORDRE d'11 de setembre de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la que es fa públic l'import global màxim per a 2001 de les ajudes previstes en l'Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual es regulen les ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2001/F9215]

(DOGV núm. 4096 de 28.09.2001) Ref. Base de dades 3905/2001

ORDRE d'11 de setembre de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la que es fa públic l'import global màxim per a 2001 de les ajudes previstes en l'Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual es regulen les ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2001/F9215]
L'Ordre de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, establia un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i convocava la concessió de les ajudes per a l'exercici 2000 (DOGV núm. 3.869, de 2 de novembre de 2000).
L'article primer de l'esmentada ordre estableix que la dotació anual per a establir un règim d'ajudes estarà en funció de l'assignació que per a aqueix règim d'ajudes establisca la corresponent llei de pressuposts.
Atès que l'article 47.11.b) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana fixar l'import global màxim, així com la línia pressupostària, i en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
Les ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, regulades per l'Ordre de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, es finançaran a càrrec del capítol IV de la secció 14, servei 03, programa 442.30, línia T3344, dels pressuposts de la Generalitat Valenciana, amb un import global màxim de 30.000.000 de pessetes (180.303,63 euros), per a 2001.
Disposició final
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de setembre de 2001
El conseller de Medi Ambient,

linea