diari

DECRET 151/2003, de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana aprovat mitjançant el Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat. [2003/9695]

(DOGV núm. 4577 de 01.09.2003) Ref. Base de dades 3992/2003

DECRET 151/2003, de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana aprovat mitjançant el Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat. [2003/9695]
La Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat, disposa, en l'article 4, que estos seran membres nats del Consell Jurídic Consultiu. Esta llei va donar una nova redacció als articles 3 i 6.3 de la Llei del Consell. L'article 3 va ser, al seu torn, modificat posteriorment per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
Per això, s'ha de modificar el Reglament del Consell Jurídic Consultiu per adequar-lo a les previsions derivades de la Llei 6/2002.
Al mateix temps, s'aprofita la reforma, tenint en compte l'experiència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els seus més de sis anys de funcionament, per tindre en compte el fet de la petició de dictamen per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i per altres entitats i corporacions de dret públic que hi estan obligades, així com per a introduir les disposicions corresponents per tal de possibilitar l'accés definitiu al cos de lletrats.
En virtut d'això, d'acord amb allò que establix la disposició final primera de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, a proposta del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en la reunió del dia 24 de juliol de 2003, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 29 d'agost de 2003,
DECRETE
Article únic
Es modifica el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, segons el que disposa l'annex del present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 d'agost de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX
Modificació del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
I. Modificació de l'article 1
Es modifica l'article 1, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 1
El Consell Jurídic Consultiu és l'òrgan consultiu suprem del Consell de la Generalitat i de la seua administració i, si és procedent, de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana (article 1.1 de la llei).
També ho és de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i de la resta d'entitats i corporacions de dret públic no integrades en l'administració del Consell de la Generalitat.
El Consell Jurídic Consultiu té la seu a la ciutat de Valencia».
II. Modificació de l'article 12
Es modifica l'article 12, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 12
El Consell Jurídic Consultiu és constituït pel president, els consellers nats i un nombre de quatre consellers electes. Estarà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot (article 3.1 de la llei)».
III. Modificació de l'article 14
Es modifica el primer paràgraf de l'article 14, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 14
El president i els consellers electes seran nomenats per un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes (article 3.2 de la llei).
El president i els consellers electes i el secretari general, abans de prendre possessió del seu càrrec, hauràn de jurar o prometre fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, davant el president de la Generalitat, d'acord amb la fórmula següent: «Jure, o promet, per la meua consciència i honor que exerciré el càrrec de president (o conseller, o secretari general) del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, a la resta de l'ordenament jurídic i a les instituciones de govern valencianes i guardaré secret de les deliberacions del Consell, actuant en tot moment, amb independència i objetivitat per a millor servici al poble valencià.
Els consellers nats asquiriran tal condició de manera immediata al cessar com a presidents de la Generalitat, sempre que no incórreguen en causa d'incompatibilitat».
IV. Modificació de l'article 15
Es modifica l'article 15, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 15
Els membres del Consell estaran sotmesos al règim d'incompatibilitat establit amb caràcter general per als alts càrrecs de l'administració, amb l'excepció de les activitats docents i investigadores.
El president i els consellers electes seran incompatibles amb tot mandat representatiu, càrrec polític o administratiu, i amb l'acompliment de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal (article 6.3 de la llei).
Els consellers nats seran incompatibles amb l'exercici de qualsevol lloc de respon-sabilitat executiva en les administracions públiques, i quan concórreguen els supòsits d'incompatibilitat legalment previstos.
Tots els membres del Consell estaran obligats a presentar en la Secretaria General una declaració jurada de no trobar-se sotmesos a causa d'incompatibilitat, expressant quines altres activitats pretenen compatibilitzar amb l'exercici de la seua funció en el Consell, i tindran l'obligació de renovar eixa declaració si es produïxen alteracions de la situació existent.
Quan un funcionari siga nomenat president, conseller o secretari general, se'l decla-rarà, si és procedent, en situació de servicis especials.
En l'aplicació de les incompatibilitats es tindrà especial consideració del caràcter d'administració no activa del Consell.
Les activitats de caràcter privat no subjectes a retribució seran compatibles si no afecten interessos susceptibles de dictamen preceptiu».
V. Modificació de l'article 16
Es modifica l'article 16, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 16
El president i els membres del Consell, durant el període del seu mandat, són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:
1. Per defunció.
2. Per renúncia.
3. Per extinció del mandat.
4. Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
5. Per pèrdua de la condició política de valencià.
6. Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció.
Si es produïx algun dels supòsits dels números 1, 2, 3, 4 i 5, la pèrdua de la condició de membre del Consell serà automàtica i comunicada al Consell de la Generalitat, i es procedirà a cobrir, si és procedent, la vacant de conformitat amb el que disposen els articles 4 o 6 de la llei.
El supòsit recollit en l'apartat 6 serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu que, prèvia audiència de l'interessat, adoptarà acord per majoria absoluta i una vegada comunicat al Consell de la Generalitat, es procedirà com en els altres supòsits (article 7 de la llei)».
VI. Modificació de l'article 26
Es modifica l'article 26, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 26
El conseller electe més antic o, si és procedent, el de major edat, exercirà la vicepre-sidència del Consell».
VII. Modificació de l'article 29
Es modifica l'article 29, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 29
Els consellers electes seran nomenats per decret del Consell de la Generalitat entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret, amb més de deu anys d'exercici professional, o entre persones de reconegut prestigi per la seua experiència en assumptes d'Estat o autonòmics i que tinguen la condició política de valencians (article 6.1 de la llei).
En el cas de produir-se vacant durant la duració del mandat, el conseller designat ho serà pel temps que reste de mandat (article 6.4 de la llei).
En cas d'absència, malaltia o vacant, els consellers electes seran substituïts pel conseller electe que designe el president».
VIII. Modificació de l'article 30
Es modifica l'article 30, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 30
Els consellers electes tindran el tractament d'Il·lustríssim, que conservaran vitalí-ciament llevat que siguen remoguts per incompliment de la seua funció conforme a l'article 7.6 de la llei, o per incompatibilitat no acceptada per este.
Els consellers nats tenen, segons que disposa l'article 2 de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat, el tractament vitalici de Molt Honorable Senyor».
IX. Modificació de l'article 31
Es modifica l'article 31, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 31
1. Els consellers electes tenen les funcions i les obligacions següents:
a) Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Consell sempre que hagen sigut citats reglamentàriament, i hauran d'excusar la seua absència quan l'assistència els siga impossible.
b) Discutir els dictàmens en el Ple, proposant la seua modificació, acceptació o desestimació, així com proposar que siguen retirats o que queden sobre la taula o s'amplien els seus antecedents.
c) Formular vots particulars per escrit, quan discrepen del dictamen o de l'acord majoritari. Per a això valdrà el que disposa el present reglament. En el cas que no hagen assistit a la sessió en què s'haja debatut l'assumpte, no podran formular vot particular.
2. Els consellers nats assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, i no es computarà la seua assistència, en conseqüència, a efectes del quòrum de constitució previst en l'article 13.1 de la llei de creació del Consell».
X. Modificació de l'article 32
Es modifica l'article 32, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 32
Als consellers electes els correspon així mateix:
a) Presidir les comissions i les seccions a les quals estigueren adscrits, dirigint les seues deliberacions i autoritzant les actes corresponents.
b) Decidir sobre els projectes de dictamen dels quals reten compte els lletrats i, en cas de rebutjar-los, encomanar la seua redacció a un altre lletrat que designe el president».
XI. Modificació de l'article 41
Es modifica l'article 41, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 41
L'ingrés en el cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu només tindrà efecte per mitjà d'oposició, de conformitat amb les bases i el programa que aprovarà el Ple per a cada convocatòria.
La data d'inici dels exercicis haurà d'estar compresa en temps no inferior a un any ni superior a catorze mesos, comptats des de la publicació de la convocatòria.
La composició del tribunal es determinarà en les bases de l'oposició».
XII. Modificació de l'article 54
Es modifica l'article 54, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 54
1. El Consell actuarà en Ple o en Comissió Permanent.
2. Formen part del Ple el president, els consellers electes i els consellers nats, i estarà assistit pel secretari general. Li competix l'aprovació dels dictàmens corresponents als assumptes a què es referix l'article 10, apartats 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9, de la llei de creació del Consell. Coneixerà, així mateix, de totes aquelles qüestions que no estiguen atribuïdes a la consideració de la Comissió Permanent.
3. La Comissió Permanent està integrada pel president i pels consellers electes i estarà assistida pel secretari general. Li competix l'aprovació dels dictàmens corresponents als assumptes a què es referix l'article 10, apartats 4, 8 i 10, de la llei de creació del Consell, així com els que se sol·liciten amb caràcter urgent.
A les sessions de la Comissió Permanent podran assistir els consellers nats, que seran convocats adientment a l'efecte.
4. El Ple i la Comissió Permanent es reuniran periòdicament, i sempre que els convo-que el president per a entendre d'assumptes de la seua competència.
La convocatòria, que inclourà l'orde del dia, es cursarà amb cinc dies d'antelació com a mínim, excepte en casos urgents, en què el termini serà de quaranta-huit hores, i la cursarà, en estos dos casos, en nom del president, el secretari general del Consell».
XIII. Modificació de l'article 55
Es modifica l'article 55, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 55
Els membres del Consell es col·locaran en les sessions per l'orde següent: en la capçalera de la taula, el president del Consell. A la seua dreta i esquerra, correlativament, els consellers electes, pel seu orde d'antiguitat o per la seua major edat, i els consellers nats, pel seu orde de presa de possessió. Davant la presidència es col·locarà el secretari general. Si assistira algun lletrat, informarà situant-se al costat del secretari general».
XIV. Modificació del primer, segon i tercer paràgraf de l'article 57
Es modifiquen els paràgrafs primer, segon i tercer de l'article 57, que passen a tindre la següent redacció:
«Article 57, primer, segon i tercer paràgrafs
Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Consultiu requerixen la presència del president o de qui el substituïsca, d'almenys la mitat dels consellers electes que el formen, i del secretari general.
Els acords s'adoptaran per majoria de vots. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president.
Excepte en cas d'inhibició, el president i els consellers electes no es podran abstindre en les votacions dels assumptes de competència del Consell».
XV.Modificació del paràgraf primer de l'article 58
Es modifica el paràgraf primer de l'article 58, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 58, paràgraf primer
El Ple i la Comissió Permanent deliberaran sobre els assumptes inclosos en l'orde del dia o que propose el president segons el que disposa l'article 22.c) d'este reglament».
XVI. Modificació de l'article 59
Es modifica l'article 59, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 59
El president i els consellers electes podran presentar vot particular quan dissentisquen del de la majoria, o anunciar-lo abans d'alçar-se la sessió, entregant-lo en este cas al secretari general per escrit dins d'un termini no superior a deu dies, llevat que, per raons de termini d'emissió del dictamen, el president el reduïra. Els consellers electes que hagen votat en contra podran adherir-se al vot particular o redactar el seu propi, sempre que s'hagen reservat este dret abans de concloure la sessió. En assumptes complexos, el president podrà excep-cionalment concedir pròrroga de termini per a la presentació del vot o vots particulars.
Els consellers nats podran sol·licitar que quede constància en acta de la seua opinió en relació amb els dictàmens que s'aproven».
XVII. Modificació de l'article 61
Es modifica l'article 61, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 61
Els dictàmens del Ple i de la Comissió Permanent seran remesos a l'autoritat consultant firmats pel president i el secretari general, i s'hi indicaran al marge els noms dels membres del Consell que n'hagen assistit a la deliberació i la votació, amb expressió de si han sigut aprovats per unanimitat o per majoria, i, si és el cas, si ha decidit el vot de qualitat del president.
Els vots particulars s'adjuntaran al dictamen».
XVIII. Modificacio de l'article 63
Es modifica l'article 63, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 63
El Consell comptarà amb quatre seccions permanents, cada una d'elles presidida per un conseller electe i integrada per un o més lletrats, la comesa de les quals serà l'elaboració dels projectes de dictamen.
El president del Consell, després de la deliberació del Ple, aprovarà les normes de repartiment dels assumptes entre les diverses seccions».
XIX. Modificació de l'article 66
Es modifica l'article 66, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 66
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta el president de la Generalitat, el Consell de la Generalitat o el conseller competent (article 9 de la llei).
El Consell Jurídic Consultiu pot sol·licitar a l'òrgan consultant que es complete l'expedient que li ha sigut remés amb tots els antecedents i informes que estime necessaris.
En els casos de petició de dictamen per part de les administracions locals, les universitats públiques i la resta d'entitats i corporacions de dret públic radicades a la Comunitat Valenciana, els antecedents i informes se sol·licitaran, directament, a l'entitat consultant.
En tots estos supòsits, el termini per a emetre dictamen quedarà en suspens fins a la recepció dels documents sol·licitats».
XX. Modificació de l'article 69
Es modifica l'article 69, que passa a tindre la següent redacció:
«Article 69
En aquells casos en què una llei establisca l'obligació de sol·licitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu, les entitats locals hauran de fer-ho a través del titular de la conselleria competent en matèria d'administracions públiques.
Les universitats públiques i la resta d'entitats i corporacions de dret públic ho faran per mitjà del conseller competent en la matèria de què es tracte.
En supòsits que el dictamen no siga preceptiu, l'entitat consultant haurà de raonar la seua petició que, en tot cas, serà valorada pel conseller, qui decidirà el pertinent sobre la seua remissió al Consell».
XXI. Inclusió de la disposició transitòria quarta.
«Disposició Transitòria Quarta
El mandat dels consellers nats a què es referix l'article 4 de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'Estatut d'Expresidents de la Generalitat, començarà a comptar a partir de la publicació del decret d'aprovació de la modificació del present reglament, quan no incórreguen en causa d'incompatibilitat o quan esta deixe d'existir».

linea