diari

DECRET 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2814 de 26.08.1996) Ref. Base de dades 1642/1996

DECRET 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
La Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, va crear el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana com a òrgan consultiu suprem del Govern Valencià i de la seua administració i, si s'escau, de les administracions locals radicades en aquest àmbit territorial, amb la finalitat de vetlar pel compliment de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, com a garantia per a l'administració i per als ciutadans, i dotat d'independència i d'objectivitat.
La disposició final primera de l'esmentada Llei 10/1994 habilita el Govern Valencià per tal que, a proposta del Consell Jurídic Consultiu, aprove el reglament d'aquest òrgan consultiu.
El Consell Jurídic Consultiu, en la reunió del proppassat dia 9 de juliol de 1996, va acordar lliurar el text de l'esmentat reglament al Govern Valencià per a l'aprovació.
En conseqüència, a proposta del Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 16 de juliol de 1996,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, contingut en l'annex d'aquest decret.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret vigirà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de juliol de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
Reglament del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana
TíTOL I
Disposicions generals
Article 1
El Consell Jurídic Consultiu és l'òrgan consultiu suprem del Govern Valencià i de la seua administració i, si s'escau, de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana (article 1.1 llei).
El Consell Jurídic Consultiu té la seu a la ciutat de València.
Article 2
El Consell Jurídic Consultiu exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional, a fi de garantir-ne l'objectivitat i independència, la tutela de la legalitat i l'estat de dret.
No forma part de l'administració activa ni està integrat en cap de les conselleries o altres organismes o entitats de la comunitat autònoma; precedeix qualsevol altre òrgan consultiu autonòmic i substitueix, en els mateixos termes, el Consell d'Estat, tret d'aquells casos que expressament estiguen reservats a aquest darrer.
Article 3
El Consell Jurídic Consultiu vetlarà per l'observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic, i fonamentarà els seus dictàmens en el seu conjunt normatiu.
Excepcionalment, es valoraran aspectes d'oportunitat i conveniència, si així ho sol·licita expressament l'autoritat consultant (article 2.1 llei).
El president del Consell podrà posar de manifest a l'autoritat consultant la conveniència de dictaminar sobre l'oportunitat, i en aquest cas quedarà interromput el termini per a emetre dictamen.
Article 4
La consulta al Consell Jurídic Consultiu serà preceptiva en els supòsits establerts en la llei i en altres normes del mateix rang, i facultativa en els altres casos.
Article 5
Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu no seran vinculants, tret que les lleis disposen el contrari (article 2.3 Llei).
Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no podran ser remesos a informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat Valenciana ni de cap altra administració, tret que la llei expressament ho establesca.
Article 6
Les disposicions i resolucions de l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, expressaran si són adoptats d'acord amb el seu dictamen o se n'aparten. En el primer cas s'usarà la fórmula «Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu»; en el segon, s'emprarà «Oït el Consell Jurídic Consultiu» (article 2.5 llei).
Quan la disposició o resolució s'aparte del dictamen del Consell, però es conforme enterament d'acord amb algun vot particular, es podrà emprar la fórmula «Oït el Consell Jurídic Consultiu i d'acord amb el vot particular formulat pel president, conseller o consellers...».
Article 7
L'autoritat consultant comunicarà al Consell Jurídic Consultiu, en el termini dels quinze dies següents a l'adopció, les resolucions o disposicions generals aprovades seguidament a la consulta.
El secretari general comunicarà al conseller-ponent que haguera examinat l'assumpte, les resolucions o disposicions adoptades «Oït el Consell Jurídic Consultiu», per tal que elabore un informe escrit en què s'especifiquen les diferències de criteri entre el dictamen i la resolució o disposició. El conseller retrà compte del seu informe al Consell, el qual acordarà allò pertinent. L'informe esmentat serà remès a l'arxiu per a la seua incorporació a la còpia del dictamen corresponent.
Article 8
Quan en el despatx d'algun assumpte s'haja omès indegudament l'audiència al Consell, el seu president ho farà saber a qui corresponga i, en tot cas, al president de la Generalitat Valenciana, perquè aquest ho faça saber a l'autoritat corresponent.
Article 9
El president, els consellers, el secretari general, els lletrats i tot el personal del Consell, estaran obligats a guardar secret sobre les propostes i els dictàmens mentre els expedients dels quals formen part no estiguen resolts, i sempre sobre les deliberacions hagudes i els vots emesos. Això no obsta la publicació de la Doctrina Legal del Consell Jurídic Consultiu en els termes previnguts en l'article 78 d'aquest reglament.
Article 10
Els membres del Consell tenen l'obligació d'inhibir-se del coneixement dels assumptes en què tinguen interès o que afecten persones físiques o jurídiques amb les quals estiguen o hagen estat units per vincles professionals o de parentiu.
La inhibició d'un conseller haurà de fer-se per escrit, dirigit al president, abans de la discussió de l'assumpte, o verbalment en donar-ne compte en la secció, comissió o ple, cosa que es reflectirà en l'acta.
Si es plantejaren dubtes i discrepàncies sobre si ha d'inhibir-se o no algun conseller, decidirà el ple del Consell en la pròpia sessió o en una d'independent, anterior a la deliberació sobre l'assumpte, segons decidisca el president del Consell.
Article 11
El Consell Jurídic Consultiu sotmetrà la seua gestió econòmica a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.
Títol II
Composició del Consell Jurídic Consultiu
Secció primera
Composició del Consell
Article 12
El Consell Jurídic Consultiu estarà constituït pel president i un nombre de quatre consellers. Estarà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot (article 3, primer paràgraf, llei).
Article 13
El president i els altres membres del Govern Valencià podran assistir a les sessions del Consell per tal d'informar davant d'aquest quan ho consideren adient.
Article 14
Els membres del Consell Jurídic Consultiu seran nomenats per un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins un màxim de tres períodes (article 3.2 llei).
El president, els consellers i el secretari general, abans de prendre possessió del seu càrrec, hauran de jurar o prometre fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, davant del president de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la fórmula següent: «Jure, o promet, per la meua consciència i honor que exerciré el càrrec de president (o de conseller, o de secretari general) del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, a la resta de l'ordenament jurídic i a les institucions de govern valencianes, que guardaré secret de les deliberacions del Consell, i que actuaré en tot moment amb independència i objectivitat, per al millor servei al poble valencià».
Article 15
Els membres del Consell estaran sotmesos al règim d'incompatibilitats establert, amb caràcter general, per als alts càrrecs de l'administració, amb l'excepció de les activitats docents i investigadores.
Alhora, seran incompatibles amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu, i amb l'exercici de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal (article 6.3 llei).
Estaran obligats a presentar en la Secretaria General declaració jurada de no trobar-se incursos en causa d'incompatibilitat, i expressaran quines altres activitats pretenen compatibilitzar amb l'exercici de la seua funció al Consell, amb obligació de renovar aquesta declaració quan es produesquen alteracions de la situació existent.
Quan un funcionari siga nomenat president, conseller o secretari general serà declarat, si s'escau, en situació de serveis especials.
En l'aplicació de les incompatibilitats es tindrà especial consideració del caràcter d'administració no activa del Consell.
Les activitats de caràcter privat no subjectes a retribució seran compatibles si no afecten interessos susceptibles de dictamen preceptiu.
Article 16
El president i els membres del Consell, durant el període del seu mandat, són inamovibles i sols podran cessar en la seua condició:
1. Per defunció.
2. Per renúncia.
3. Per extinció del mandat.
4. Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
5. Per pèrdua de la condició política valenciana.
6. Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció.
Si es produeix cap dels supòsits dels números 1, 2, 3, 4 i 5, la pèrdua de la condició de membre del Consell serà automàtica i comunicada al Govern Valencià, i aquest procedirà a cobrir la vacant de conformitat amb el que disposen els articles 4 o 6 de la llei.
El supòsit contemplat en l'apartat 6 serà valorat pel ple del Consell Jurídic Consultiu el qual, amb audiència prèvia a l'interessat, adoptarà acord per majoria absoluta i, una vegada comunicat al Govern Valencià, es procedirà com en els altres supòsits (article 7 llei).
Article 17
Els membres del Consell Jurídic Consultiu percebran les retribucions que es determinen en el seu pressupost, en la forma que acorde el ple, així com les indemnitzacions per despeses o ajudes addicionals que s'hi establesquen.
Correrà a càrrec del Consell l'abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social i a les mutualitats que corresponga, d'aquells membres que, com a conseqüència de la seua dedicació, deixen de prestar el servei o d'exercir la professió que motivava la seua afiliació o pertinença a elles.
Els membres del Consell i la resta del seu personal tindran els drets passius que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.
Secció segona
Del president
Article 18
El president del Consell Jurídic Consultiu serà nomenat lliurement per decret del Govern Valencià, entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret, amb més de deu anys d'exercici professional, o entre persones de prestigi reconegut per la seua experiència en assumptes d'Estat o autonòmics, i que tinguen la condició política de valencians (article 4, primer paràgraf, llei).
En casos de vacant, absència o malaltia, serà substituït pel vicepresident.
Article 19
Tindrà el tractament d'honorable, que conservarà vitalíciament.
Article 20
Correspondran al president, a més d'aquelles funcions no atribuïdes a altres òrgans del Consell, les següents:
a) Tenir la representació del Consell.
b) Autoritzar amb la seua signatura els dictàmens emesos pel Consell, així com aquells escrits dirigits al president de la Generalitat Valenciana, als consellers i a la resta d'autoritats.
c) Determinar l'ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Consell.
d) Elevar anualment al Govern Valencià una memòria de les activitats del Consell.
e) Adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell i interpretar aquest reglament.
f) Aprovar motivadament, amb la deliberació prèvia del Ple, l'avantprojecte de pressupost del Consell, per a la seua remissió al conseller d'Economia i Hisenda, a fi que siga inclòs com una secció en els de la Generalitat Valenciana.
g) Autoritzar la despesa, proposar i ordenar els pagaments com a conseqüència de l'execució del pressupost del Consell.
h) Exercir, pel que fa al Consell, les funcions que la legislació d'hisenda de la Generalitat Valenciana atribueix als consellers en relació amb els seus departaments, i seran de la seua incumbència exclusiva les relatives a execució i liquidació del pressupost.
i) Tenir la direcció de tots els serveis del Consell i assumir, respecte d'aquest, les atribucions pròpies dels consellers, d'acord amb la legislació vigent, tret de les que siguen inherents a la condició de membre del Govern Valencià.
Article 21
Les relacions del Consell Jurídic Consultiu amb l'Estat, les comunitats autònomes i d'altres ens públics es mantindran a través del president de la Generalitat Valenciana o conseller que corresponga, tret de les relacions amb el Consell d'Estat i amb els consells consultius autonòmics, que podran ser directes.
Article 22
Com a president de les sessions, i a més a més del que estableix l'article 5 de la llei, li correspon:
a) Obrir i cloure les sessions.
b) Dirigir la deliberació i suspendre-la, i concedir o denegar la paraula a qui la demane.
c) Proposar el despatx d'assumptes que no figuren en l'ordre del dia, i retirar els qui requeresquen major estudi.
d) Decidir amb el seu vot de qualitat els empats.
Article 23
En la direcció del Consell, a més de les assenyalades en l'article 5 de la llei, li correspon:
a) Encapçalar el Consell en els actes corporatius.
b) Autoritzar amb la seua signatura tota comunicació oficial dirigida al Govern Valencià, els seus membres, les Corts Valencianes, altres institucions de la Generalitat Valenciana, el Consell d'Estat i consells consultius autonòmics.
c) Constituir comissions i seccions en els termes previstos en aquest reglament.
d) Rebre jurament o promesa, davant el president de la Generalitat Valenciana, dels consellers i del secretari general, en prendre possessió dels seus càrrecs.
e) Concedir o denegar les audiències als directament interessats, segons el que disposa aquest reglament.
f) Reclamar de l'autoritat consultant els antecedents i informes que estime necessaris, d'acord amb l'article 15.1 de la llei.
g) Obtenir, directament o per conducte de l'autoritat consultant, els informes orals o escrits a què es refereix l'article 15.2 de la llei.
h) Designar individualment, a petició del Govern Valencià, un lletrat per a l'exercici de comeses especials i participació en comissions d'estudi sobre qüestions de singular rellevància o interès públic, sempre que resulten adequades a la seua formació.
i) Retre compte al Govern Valencià de les vacants que es produesquen en el Consell.
Article 24
Com a cap superior de personal, serveis i dependències del Consell, i a més a més del que estableix l'article 5 de la Llei, li correspon:
a) Convocar els processos selectius del personal del Consell.
b) Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, la relació dels llocs de treball al servei del Consell.
c) Exercir les facultats sobre personal al servei del Consell, segons que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana i aquest reglament.
d) Nomenar els funcionaris de lliure designació i el personal eventual i laboral amb els requisits establerts en les lleis.
Article 25
Per resolució de la Presidència, amb acord previ del ple, s'aprovarà l'estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu.
Secció tercera
Del vicepresident
Article 26
El conseller més antic o, si s'escau, el de més edat, ostentarà la vicepresidència del Consell.
Article 27
El vicepresident exercirà les funcions pròpies del president en casos de vacant, absència o malaltia, a més de les que es deriven de la seua condició de conseller.
Article 28
Al vicepresident correspondran tots els honors i les distincions que incumbeixen al president, quan el substituesca.
Secció quarta
Dels consellers
Article 29
Els consellers seran nomenats per decret del Govern Valencià, entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret, amb més de deu anys d'exercici professional, o entre persones de prestigi reconegut per la seua experiència en assumptes d'Estat o autonòmics, i que tinguen la condició política de valencians (article 6.1 llei).
En el cas de produir-se vacant durant la durada del mandat, el conseller designat ho serà pel temps que hi manque de mandat (article 6.4).
En casos d'absència, malaltia o vacant, els consellers seran substituïts pel conseller que designe el president.
Article 30
Els consellers tindran el tractament d'il·lustríssim, que conservaran vitalíciament, tret que siguen remoguts per incompliment de la seua funció, d'acord amb l'article 7.6 de la llei, o per incompatibilitat no acceptada per aquest.
Article 31
Els consellers tenen les funcions i obligacions següents:
a) Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Consell, sempre que hagueren estat citats reglamentàriament, i hauran d'excusar-hi la seua assistència quan aquesta siga impossible.
b) Discutir els dictàmens en el ple, proposant-ne la modificació, l'acceptació o la desestimació, així com proposar que siguen retirats o que queden sobre la mesa o que se n'amplien els antecedents.
c) Formular vots particulars per escrit, quan discrepen del dictamen o de l'acord majoritari. Per a això, s'atendran al que disposa aquest reglament. En cas que no hagen assistit a la sessió en què s'haja debatut l'assumpte, no podran formular vot particular.
Article 32
Alhora, els correspon:
a) Presidir les comissions i seccions a què estiguen adscrits, dirigir-ne les deliberacions i autoritzar-ne les actes corresponents.
b) Decidir sobre els projectes de dictamen de què donen compte els lletrats i, en cas de rebutjar-los, encomanar-ne la redacció a un altre lletrat que designe el president.
Article 33
El president del Consell podrà designar individualment, amb dictamen favorable previ del ple, consellers per a l'exercici de comeses especials i participació en comissions d'estudi per a qüestions de singular rellevància o interès públic. En aquests casos, les seues opinions o informes no seran atribuïbles al Consell Jurídic Consultiu.
Secció cinquena
De la secretaria general
Article 34
El secretari general, com a titular de la Secretaria General, serà nomenat pel Govern Valencià, a proposta del president del Consell Jurídic Consultiu.
Aquest nomenament serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Al secretari general, se li donarà possessió del càrrec en reunió del ple i prestarà jurament o promesa en la forma prevista en aquest reglament. En la sessió corresponent actuarà de secretari interí el lletrat més antic en el Consell.
Article 35
El secretari general serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel lletrat que designe el president o, si hi manca, pel més antic en el Consell.
Article 36
El secretari general tindrà el tractament d'il·lustríssim i percebrà les retribucions i assignacions que es consignen en el pressupost del Consell.
Article 37
El secretari general despatxarà amb el president amb la periodicitat que aquest determine i, si escau, amb els consellers, sempre que ho demane la bona marxa dels assumptes del Consell.
Corresponen al secretari general les funcions de secretari del ple, de cap directe de personal i del règim interior dels serveis i dependències del Consell, sense perjudici de la superior autoritat del president i de les atribucions del ple i dels consellers.
Article 38
Com a secretari del ple, li corresponen les funcions següents:
a) Preparar i cursar l'ordre del dia de les sessions del ple, i sotmetre'l a l'aprovació prèvia del president.
b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del ple.
c) Signar amb el president els dictàmens aprovats pel Consell i les modificacions que s'hi introduesquen.
d) Expedir certificacions d'actes, acords, dictàmens i llurs còpies, amb el vistiplau del president.
e) Estendre les certificacions d'assistència que s'escaiguen o li siguen sol·licitades.
f) Dur el llibre d'actes del ple, foliat i visat pel president del Consell, així com la documentació d'actuacions que s'estime pertinent.
g) Dur un registre de disposicions legislatives que afecten el Consell Jurídic Consultiu i de les resolucions recaigudes en els expedients sotmesos a la seua consulta.
h) Elaborar anualment el projecte de memòria d'activitat del Consell.
i) Controlar el registre d'entrada i d'eixida d'expedients.
j) Distribuir els assumptes sotmesos a consulta entre els lletrats.
k) Vigilar els serveis d'arxiu i biblioteca.
Article 39
Com a cap de personal, li corresponen les competències que, en general, tenen atribuïdes els secretaris generals i els directors generals de l'administració autonòmica respecte als seus departaments, tret d'aquelles que apareguen atribuïdes al president o als consellers, i els seus actes seran susceptibles de recurs administratiu ordinari davant el president, la resolució del qual esgotarà la via administrativa.
El secretari general ostentarà, alhora, la direcció dels lletrats del Consell.
Article 40
Correspon al secretari general l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost, degudament documentat, que serà aprovat pel president amb la deliberació prèvia del ple, per a la seua remissió a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a fi d'integrar-se com una secció dins dels pressupostos generals de la Generalitat Valenciana.
Secció sisena
Dels lletrats
Article 41
Els lletrats seran nomenats pel president del Consell, amb la superació prèvia de les proves de rigorosa selecció.
Article 42
Corresponen als lletrats les funcions següents:
a) Estudiar, preparar i redactar fonamentalment els projectes de dictàmens i informes que se'ls assigne, sobre els assumptes sotmesos a consulta del Consell.
b) Informar puntualment el conseller o, si s'escau, els consellers designats, sobre els assumptes confiats al seu estudi, llegir la ponència redactada i fer ús de la paraula en les seccions o les comissions, amb la vènia del conseller ponent, les vegades que ho estime oportú o quan hi siga requerit.
c) Assistir, quan hi siguen requerits, a les sessions del ple del Consell i fer ús de la paraula a petició de qualsevol conseller, amb la vènia del president i en els termes prevists en aquest reglament.
d) Assistir tècnicament el Consell.
e) Despatxar amb els consellers els assumptes que aquests estimen necessaris.
Article 43
Els lletrats no tenen despatx amb el públic, però podran oir, amb l'autorització del conseller ponent, les observacions o al·legacions que facen les persones interessades, sense fer cap manifestació relacionada amb el fons dels assumptes.
Article 44
El president del Consell Jurídic Consultiu, a petició del Govern Valencià, podrà designar individualment un lletrat del Consell per a l'exercici de comeses especials o de participació en comissions d'estudi sobre les qüestions d'importància singular o d'interès públic, sempre que resulten adequades a la seua formació. En aquests casos, les seues opinions o informes no seran considerats atribuïbles al Consell.
Article 45
Els lletrats exerciran les seues funcions en règim de dedicació exclusiva, i resten subjectes a les incompatibilitats que corresponguen d'acord amb el que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Secció setena
Altres serveis
Article 46
El president aprovarà l'estructura administrativa del Consell, tot i respectant les previsions contingudes en els articles següents.
Article 47
El nombre de funcionaris i empleats del Consell Jurídic Consultiu serà fixat pel president en la relació de llocs de treball corresponent.
Aquestes places seran exercides per funcionaris o empleats que siguen seleccionats pel mateix Consell, d'acord amb el que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article 48
De la Secretaria General dependran:
a) El Servei d'Afers Generals, Gestió Econòmica i Personal.
b) El Servei de Coordinació i Documentació.
Article 49
El personal d'administració serà distribuït pel secretari general segons les necessitats dels serveis.
Secció vuitena
Emblema i medalles
Article 50
El Consell Jurídic Consultiu tindrà com a emblema el que està annexat a aquest reglament i el seu lema és Secundum patriae supremas leges.
Article 51
El president, els consellers, el secretari general i els lletrats vestiran la toga en els actes en què així ho determine el president.
Article 52
Les insígnies dels membres del Consell seran les següents:
a) La del president, collar amb medalla i placa daurades i bastó de comandament com a símbol d'autoritat.
b) La dels consellers, medalla i placa daurades.
c) La del secretari general, medalla i placa argentada.
c) La dels lletrats, botó de solapa.
Les medalles, les plaques i els botons duran l'emblema del Consell Jurídic Consultiu.
Article 53
Tots els membres del Consell, funcionaris i empleats disposaran d'una tarja d'identitat, la qual, signada pel president, n'acreditarà la condició i ocupació.
Títol III
Funcionament del Consell Jurídic Consultiu
Secció primera
Del ple
Article 54
El ple es reunirà, periòdicament i sempre que siga convocat pel president, per a atendre els assumptes de la seua competència.
La convocatòria, que inclourà l'ordre del dia, serà cursada amb cinc dies d'antelació, com a mínim, excepció feta dels casos d'urgència en què el termini serà de quaranta-vuit hores, la qual serà feta pel secretari general del Consell en nom del president.
Article 55
Els membres del Consell estaran col·locats en els plens amb l'ordre següent: a la capçalera de la mesa presidencial, el president del Consell. A la seua dreta, el vicepresident; a l'esquerra, el secretari general. Tot seguit, els consellers per ordre d'antiguitat o per major edat. En el cas que hi assistira algun lletrat, informarà situat davant del president.
Article 56
Seran públiques les sessions en què es debata la memòria a elevar al Govern Valencià i aquelles sessions en les quals el president del Consell, amb motiu de la presa de possessió d'algun dels membres del Consell, o per tal de commemorar algun esdeveniment, així ho decidesca. La sessió no serà pública en la part de la lectura de l'acta de la sessió anterior, ni en la que es done compte d'algun expedient sotmès a consulta.
Article 57
Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Consultiu requeriran la presència del president o de qui el substituesca, de la meitat, com a mínim, dels conseller que l'integren, i del secretari general.
Els acords seran adoptats per majoria de vots de les persones assistents. En cas d'empat, hi decidirà el vot de qualitat del president (article 13.2 llei).
Tret dels casos d'inhibició, el president i els consellers no podran abstenir-se en les votacions dels assumptes de competència del Consell.
Per a la votació seguiran l'ordre invers al de col·locació dels consellers, d'esquerra a dreta, i el president votarà en últim lloc.
Els consellers presents i, si s'escau, els lletrats, podran intervenir en el debat en els termes fixats pel president i serà respectat sempre el dret de rèplica per al·lusions.
Article 58
El ple deliberarà sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o que siguen proposats pel president, segons el que disposa l'article 22.c) d'aquest reglament.
Els projectes de dictamen, objecte d'estudi en la sessió, seran repartits als membres del Consell conjuntament amb la convocatòria i, com a mínim, amb 72 hores d'antelació, tret que l'assumpte siga urgent o que el president estime que hi ha temps suficient per a l'estudi del projecte.
Si es tracta d'un dictamen sobre un projecte de disposició general, s'adjuntarà la còpia del projecte de la norma en la versió immediatament anterior a la sol·licitud de la consulta. A més a més, seran incorporats a l'expedient tots els antecedents i els informes relatius al susdit projecte. En aquest supòsit, la documentació haurà d'estar en mans dels consellers amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
Si un projecte de dictamen és rebutjat, la ponència haurà d'elaborar-ne un de nou, llevat que el conseller ponent no acceptara la nova comesa; en aquest cas el president, oït el Ple, designarà una ponència especial.
Article 59
El president i qualsevol conseller podran presentar un vot particular quan diferesquen del de la majoria, o anunciar-lo abans de cloure la sessió i, en aquest cas, l'hauran de lliurar al secretari general, per escrit i en el termini màxim de deu dies, tret que per raons del termini d'emissió del dictamen el president n'acurtés el termini. Els consellers que hagen votat en contra podran adherir-se al vot particular o redactar-ne el seu, sempre que s'hagen reservat aquest dret abans de cloure la sessió. En els assumptes complexos, el president, excepcionalment, podrà concedir una pròrroga del termini per a la presentació del vot o dels vots particulars.
Article 60
Qualsevol conseller podrà demanar que un dictamen quede damunt la taula fins la pròxima sessió, però si es tracta d'un assumpte urgent o que haguera quedat damunt la taula en una altra sessió o quan hi haja problemes de termini per a lliurar el dictamen, el president podrà denegar la petició.
Article 61
Els dictàmens del ple seran remesos a l'autoritat consultant, signats pel president i pel secretari general i, al marge, s'indicarà els noms dels membres del Consell que assistiren a la deliberació i a la votació, fent esment de si han estat aprovats per unanimitat o per majoria i, si s'escau, si hi ha decidit el vot de qualitat del president.
Els vots particulars acompanyaran el dictamen.
Article 62
El president podrà acordar que l'acta de la reunió siga aprovada al final de la sessió.
Secció segona
De les seccions i les comissions
Article 63
El Consell tindrà quatre seccions permanents, presidida cadascuna per un conseller i integrada per un o més lletrats, les comeses de les quals seran l'elaboració dels projectes de dictamen.
El president, feta la deliberació prèvia del ple, aprovarà les normes de repartiment dels assumptes entre les diverses seccions.
Article 64
Per acord del ple, podran formar-se comissions quan la naturalesa dels assumptes a dictaminar ho aconselle.
Les comissions estaran integrades per dos o més consellers i presidides per la persona que designe el president. D'aquestes, en formaran part un o més lletrats i tindran les comeses encomanades pel president del Consell.
Article 65
El president del Consell serà president nat de totes les seccions i comissions.
Secció tercera
De les consultes al Consell
Article 66
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta pel president de la Generalitat Valenciana, pel Govern Valencià o pels consellers competents (article 9 llei).
Article 67
Quan el Consell ho crega convenient, per tenir notícia d'alguna novetat que afecte l'interès comú de la Generalitat Valenciana en els seus béns o drets, s'adreçarà al president de la Generalitat Valenciana i donarà compte d'aquesta per tal que, si ho estima pertinent, sol·licite dictamen directament o mitjançant el conseller corresponent.
Article 68
Les Corts Valencianes podran sol·licitar dictamen per acord de la mesa, a través del seu president, en el cas previst en la disposició addicional segona de la Llei de Creació del Consell Jurídic Consultiu.
Article 69
En els casos en què una llei establesca l'obligació de sol·licitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu, les entitats locals hauran de fer-ho mitjançant el titular de la Conselleria de Presidència.
En els supòsits que el dictamen no siga preceptiu, l'entitat consultant haurà de raonar la petició que, en tot cas, haurà de ser valorada pel conseller de Presidència, el qual decidirà el que crega pertinent respecte a la remissió al Consell.
Article 70
El Consell pot invitar a informar davant d'ell, per escrit o oralment, els organismes o les persones que tinguen competència tècnica notòria en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta (article 15.2 llei).
Secció quarta
Dels dictàmens del Consell
Article 71
Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu han de ser emesos en el termini màxim d'un mes des de la data de recepció de l'expedient (article 14.1 llei).
Quan, en l'escrit de remissió dels expedients, s'hi faça constar la urgència del dictamen, el termini màxim de l'emissió del dictamen serà de deu dies (article 14.2 llei).
Aquest termini quedarà en suspens en el cas previst en l'article 15.1 de la llei i en els supòsits determinats en aquest reglament.
El termini per a dictaminar no serà interromput per raó de les vacances. Amb aquesta finalitat, el ple establirà el torns per a garantir el despatx normal dels expedients sotmesos a consulta.
Article 72
En els dictàmens s'exposaran separadament els antecedents de fet, les consideracions de dret i la conclusió o les conclusions que, en els casos justificats, podran ser formulades de manera alternativa o condicional. Aquestes conclusions aniran sempre encapçalades per la frase: «El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és del parer...»
La forma en els dictàmens descrita en el paràgraf anterior no serà necessària quan la consulta sol·licitada tinga la finalitat que el Consell Jurídic Consultiu propose noves formes possibles d'actuació administrativa, l'elaboració o la reforma, sense actuacions prèvies, d'avantprojectes de disposicions generals, o quan les alternatives o les condicions possibles siguen múltiples.
Article 73
Quan el dictamen continga observacions i suggeriments d'entitat diversa s'establiran, sempre que siga possible, els que siguen considerats essencials als efectes que, si són atesos en la totalitat, la resolució que s'adopte puga seguir la fórmula «Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu».
En els dictàmens, la importància distinta de les observacions fetes tindrà el reflex en els termes «observacions tingudes en compte» per a les que siguen essencials i «considerades» per a les no essencials.
Article 74
Quan el Consell estime la necessitat de prevenció, correcció disciplinària, incoació o esbrinament de responsabilitats dels empleats públics, ho farà constar mitjançant la fórmula «acordada», de forma separada del cos del dictamen, la qual no serà publicada, i en aquest cas es dictarà la resolució «conforme amb», o «oït» el Consell Jurídic Consultiu «i allò acordat», i després seran seguides les actuacions corresponents.
Article 75
En els dictàmens sobre qualsevol avantprojecte o projecte de norma, el Consell podrà adjuntar al seu dictamen un text nou, en el qual figure íntegrament redactat el text que al seu parer s'ha d'aprovar.
Secció cinquena
De les altres decisions del Consell Jurídic Consultiu
Article 76
El Consell Jurídic Consultiu podrà formular mocions, que seran elevades al Govern Valencià, a iniciativa del ple.
La finalitat d'aquestes mocions és fer les propostes que el Consell estime oportunes respecte de qualsevol assumpte que la pràctica i l'experiència de les seues funcions els suggeresca. Per a la seua elaboració, el president podrà constituir una comissió.
Article 77
Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Govern Valencià una memòria en la qual, amb el motiu d'exposar l'activitat del Consell en el període anterior, podrà recollir les observacions que sobre el funcionament dels serveis públics resulten dels assumptes consultats, i els suggeriments de disposicions generals i de les mesures a adoptar per al millor funcionament de l'administració.
Article 78
El Consell publicarà, fent omissió de les dades concretes sobre la procedència i les característiques de les consultes, les compilacions de la doctrina legal establerta en els dictàmens i les altres decisions preses.
Títol IV
Competències del Consell Jurídic Consultiu
Article 79
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictàmens en aquells assumptes que potestativament decidesquen sol·licitar els òrgans referits en l'article 9 de la Llei i, a més a més, preceptivament en els que determina l'article 10 de la Llei, en els termes fixats per aquest reglament.
Article 80
En els casos en què una llei d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana establesca el caràcter preceptiu del dictamen del Consell d'Estat, s'entendrà, si no s'estableix una altra cosa o se'n dedueix, que la referència està feta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Tret del cas de l'article 10.8.f) de la llei, no podrà obviar-se el caràcter preceptiu del dictamen del Consell Jurídic Consultiu pel fet d'haver-se sol·licitat al Consell d'Estat.
Article 81
Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no podran ser remesos a informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat Valenciana (article 2.4 de la Llei).
Article 82
El Consell Jurídic Consultiu publicarà periòdicament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació de les disposicions que tinguen preceptuada la seua audiència.
Article 83
En relació amb la competència de l'article 10.5 de la Llei, sempre que es tracte de recursos a interposar o conflictes a plantejar per la Generalitat Valenciana, la sol·licitud de dictamen haurà de ser formulada amb caràcter previ a la interposició d'aquests recursos o al plantejament dels conflictes.
Article 84
El tràmit de sol·licitud de dictamen preceptiu no serà considerat acomplert quan la decisió o la norma aprovada després del dictamen siga distinta de la sotmesa a consulta, tret que la variació siga d'escassa entitat o es derive de les observacions fetes pel dictamen emès.
Article 85
La referència feta al dictamen preceptiu en l'article 10.8.e) de la llei, també és referible a qualsevol altre instrument d'ordenament urbanístic que tinga el mateix objecte.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera
En aplicació del que disposa l'article 10 de la Llei, el caràcter preceptiu del dictamen del Consell d'Estat, contingut en les lleis que afecten el funcionament de l'administració en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'entendrà referit al dictamen del Consell Jurídic Consultiu a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, sense perjudici del que estableixen les disposicions transitòries segona i tercera.
Són exceptuats d'allò previst pel paràgraf anterior els supòsits en els quals, per la naturalesa de l'assumpte a dictaminar, haja de continuar sent competent el Consell d'Estat.
Segona
Els assumptes sobre els quals hagués informat el Consell d'Estat no podran ser sotmesos novament a dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Els assumptes que s'hagen remès al Consell d'Estat, abans de la posada en funcionament efectiva del Consell Jurídic Consultiu i sobre els quals el Consell d'Estat encara no hagués dictaminat, podran ser sol·licitats en devolució per tal de ser sotmesos a la consulta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Tercera
El Consell Jurídic Consultiu començarà a exercir les seues funcions consultives quan dispose de mitjans personals i materials adequats. El ple del Consell ho acordarà i en publicarà la data.
DISPOSICIó FINAL
El president del Consell Jurídic Consultiu desplegarà les previsions d'aquest reglament i, amb la deliberació prèvia del ple, n'aprovarà l'estructura orgànica.

linea