diari

ACORD de 5 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Murta i la Casella al terme municipal d'Alzira. [2004/X11347]

(DOGV núm. 4879 de 09.11.2004) Ref. Base de dades 4972/2004

ACORD de 5 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Murta i la Casella al terme municipal d'Alzira. [2004/X11347]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 5 de novembre de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella es localitza al terme municipal d'Alzira, a la província de València.
Les finques de la Murta i la Casella, situades en l'àmbit de la serra de Corbera, tenen múltiples mèrits per a ser declarades paratge natural municipal: ecològics, paisatgístics, històrics i patrimonials.
El paratge és un dels enclavaments emblemàtics de la geografia valenciana, especialment pel que fa a la flora. Es troba sotmés a un microclima molt favorable, amb temperatures suaus i un alt grau d'humitat. En aquestes condicions es desenvolupen unes formacions vegetals amb un alt grau de maduresa, amb la presència de freixes de flor, carrasques, arç alb, bosquets de llorers, arboços, llorers bords i murtes (murta), espècie que dóna nom a una de les seues valls. Hi ha una destacada presència de nombrosos endemismes de flora, igual que de rapaces d'alt valor ecològic com són l'àguila de panxa blanca i el duc.
Altres extrems d'enorme interés són el seu patrimoni històric i el seu potencial d'ús i gaudi públic, reflectit en els nombrosos usos educatius, recreatius, d'esbarjo i de senderisme que té el paratge.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament d'Alzira, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la bellesa i interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament d'Alzira, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració dels paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada la Murta i la Casella, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal d'Alzira, a la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament d'Alzira.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar exercint-s'hi les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i d'allò que estableixen el present acord i la normativa que el desenvoluparà.
2. En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les disposicions de caràcter general següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'hauran d'exercir de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de tenir l'informe de l'Ajuntament d'Alzira. El pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament d'Alzira.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i aprovació inicial del pla especial de protecció, o de la modificació del pla existent, es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà almenys les determinacions següents, que, en conjunt, comportaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament d'Alzira, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferents de l'Ajuntament d'Alzira. Si no n'hi han, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Tres representants dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius dels quals coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament d'Alzira.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament d'Alzira entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament d'Alzira habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que se li aplique, sense perjudici del que disposa el Codi penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En tant no s'aprove el pla especial de protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament d'Alzira tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
En tant no s'aprove el Pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de novembre de 2004
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA MURTA I LA CASELLA
Els límits són:
– Nord: terme municipal de Corbera, Llaurí, Favara, Tavernes de la Valldigna i la confluència amb Benifairó de la Valldigna.
– Est: terme municipal de Benifairó de la Valldigna
– Sud: serra de les Agulles i propietats particulars del terme municipal d'Alzira.
– Oest: propietats particulars del terme municipal d'Alzira.
Aquest àmbit territorial inclou les parcel·les cadastrals dels polígons 12, 14, 15, 16, 55 i següents:
– Polígon 12:
Parcel·la 93
Parcel·la 114
Parcel·la 117
Parcel·la 214
Parcel·la 215
– Polígon 14:
Parcel·la 1
– Polígon 15:
Parcel·la 1
Parcel·la 3
– Polígon 16:
Parcel·la 77
Parcel·la 79
Parcel·la 82
– Polígon 55:
Parcel·la 390
Parcel·la 409
Parcel·la 410.

linea