diari

ORDE de 14 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant. [2003/F12488]

(DOGV núm. 4637 de 25.11.2003) Ref. Base de dades 5153/2003

ORDE de 14 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant. [2003/F12488]
A les comarques sud-alacantines del Baix Vinalopó i la Vega Baja, la peculiar configuració geològica i geomorfològica i la prolongada història d'ocupació humana han confluït durant segles per a donar lloc a un sistema de zones humides que constitueix, en conjunt, una de les àrees de major valor ambiental i paisatgístic de la Comunitat Valenciana i de tota la Mediterrània occidental. La progressiva modificació antròpica de les depressions endorreiques que ocupen sectors importants d'aquest territori, com també de l'extensa zona d'aiguamolls associada a les desembocadures del Vinalopó i el Segura (coneguda com a l'Albufera d'Elx) ha acabat generant un complex mosaic territorial en el qual els cultius de regadiu (i, més recentment, els desenvolupaments urbanístics) alternen amb depressions inundades, saladars i marjals que, en la major part dels casos, es troben directament relacionades bé amb els propis cultius, respecte als quals actuen com a embassaments d'aigua per al reg, bé amb altres usos humans, com les explotacions salineres. La presència permanent d'aigua més o menys salina en un context marcadament semiàrid no solament ha permés l'existència en la zona d'una gran varietat d'hàbitats naturals d'excepcional importància, sinó que condiciona també la presència d'una ornitofauna de rellevància internacional, representada per multitud d'espècies nidificants o hivernants.
Els parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, les Llacunes de La Mata i Torrevieja i les Salines de Santa Pola representen sense dubte elements cabdals i ben coneguts en aquest sistema territorial. Declarats respectivament com a paratges naturals de la Comunitat Valenciana pels decrets 187/1988, 189/1988 i 190/1988, de 12 de desembre, aquests espais van ser reclassificats com a parcs naturals a l'empara de la disposició addicional segona de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. L'ordenació de tots tres espais va substanciar-se a través dels respectius plans rectors d'ús i gestió, aprovats pels decrets 202/1994, de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola; 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo, i 49/1995, de 22 de març, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. Finalment, aquesta conselleria va considerar necessari proposar per a l'àmbit dels perímetres de protecció que els esmentats plans rectors d'ús i gestió establien per a tots tres parcs una nova ordenació què, basada en criteris territorials i d'ús sostenible dels recursos naturals, fera compatibles els usos antròpics i la protecció dels valors naturals, reduint la capacitat d'intervenció de l'administració ambiental a aquells casos i territoris estrictament necessaris.

La declaració dels tres espais naturals protegits amb anterioritat a la promulgació de la Llei estatal 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, és la causa de que cap d'aquests compte, a hores d'ara, amb pla d'ordenació dels recursos naturals, figura que, segons l'esmentada llei, representa l'instrument bàsic per a adequar la gestió dels recursos naturals, i en especial, dels espais naturals i de les espècies a protegir. Atès que tampoc no s'ha dut a terme fins a la data cap revisió dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs en qüestió, no s'ha aplicat a aquest cas la disposició transitòria segona de la Llei 11/1994, segons la qual l'elaboració i aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals dels parcs naturals que gaudisquen de la condició d'espai natural protegit en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es durà a terme amb ocasió de la revisió dels plans especials o plans rectors. En aquest sentit, convé destacar que, des del punt de vista d'aquesta conselleria, l'ordenació de les zones perifèriques de protecció abans esmentada és una modificació i desenvolupament dels PRUG afectats. Per aquesta raó, i com de fet va indicar-se al llarg de la tramitació del document, no va considerar-se necessari precedir-la de la confecció i tramitació d'un pla d'ordenació dels recursos naturals, el qual a més a més haguera dilatat innecessàriament la tramitació d'un document que era considerat urgent per les singulars circumstàncies socioeconòmiques i territorials que concorren en la zona.


Aquest fet, però, no obsta perquè una vegada adoptada una ordenació racional i coherent per a aquest àmbit perimetral, i tenint en compte a més a més altres factors rellevants, com el temps transcorregut des de l'aprovació dels respectius plans rectors d'ús i gestió, s'afronte finalment la confecció dels que, en paraules de l'abans esmentada Llei 4/1989, representen "instruments flexibles que permetran, amb diferent grau d'intensitat, un tractament prioritari i integral en determinades zones per a la conservació i recuperació dels recursos, espais naturals i espècies a protegir". Convé recordar, en tot cas, que l'existència d'un perímetre de protecció exterior a tots tres parcs es troba previst no solament en els plans rectors d'ús i gestió, sinó que en formar part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, aprovat per l'Acord de 10 de setembre de 2002, del Govern Valencià, Fondo, Salines de Santa Pola i Llacunes de la Mata i Torrevieja disposen d'un perímetre d'afecció o conca, segons allò disposat en l'article 15.4 de la Llei 11/1994, de 500 metres al voltant dels seus límits.

La Llei bàsica estatal 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, articula la figura del pla d'ordenació dels recursos naturals com un instrument de planificació ambiental adequat per a l'ordenació d'espais amb valors naturals.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, desenvolupa la figura dels plans d'ordenació dels recursos naturals regulant els seus objectius, contingut, efectes i tramitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atorgant a la Conselleria de Territori i Habitatge la competència per a redactar i tramitar aquests plans. Així mateix, l'esmentada llei assenyala, en els seus articles 28, 33 i 36 els tràmits per a la seua aprovació, la qual es produirà mitjançant decret del Govern Valencià.

Per la seua banda, els articles 7 i 24 de la Llei 4/1989 habiliten a l'administració competent per a adoptar mesures cautelars durant el procés d'elaboració del pla d'ordenació dels recursos naturals, a l'objecte d'impedir la realització d'actes que suposen una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del pla.
En la mateixa línia i amb idèntica finalitat, l'article 28 de la Llei 11/1994 articula un important règim de protecció preventiva, habilitant a l'administració per a adoptar mesures que puguen incloure la prohibició de realitzar determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució d'activitats amb impacte en el medi natural, així com la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals objecte de protecció.
Igualment, l'article 29 de l'esmentada Llei 11/1994 indica que l'establiment o alteració d'àrees d'amortiment d'impacte, considerades com aquelles en les quals s'hi aplicaran mesures específiques destinades a evitar impactes negatius sobre els espais protegits, podrà dur-se a terme en els instruments d'ordenació d'aquests.

Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, procedeix iniciar l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides i Litorals del Sud d'Alacant, i a tal efecte

ORDENE

Article primer
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, la delimitació territorial provisional de la qual figura en l'annex de la present ordre.

Article segon
De conformitat amb allò que disposa l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, durant la tramitació del pla no podran realitzar-se en tot el seu àmbit territorial actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible la consecució dels objectius de l'esmentat pla.

Així mateix, tampoc no podrà atorgar-se cap autorització, llicència o concessió per part de les administracions públiques, que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica dins de l'àmbit del pla sense que hi conste, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
Les mesures cautelars contingudes en els paràgrafs anteriors podran ser complementades i especificades, a proposta de la Conselleria de Territori i Habitatge, amb altres mesures de caràcter particular, en el cas que aquestes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en el pla d'ordenació dels recursos naturals.
Article tercer
Les mesures cautelars previstes en l'article anterior seran d'aplicació directa fins el moment en què es produïsca l'entrada en vigor del pla d'ordenació dels recursos naturals, sense que es puga superar en cap cas una vigència màxima de tres anys, d'acord amb allò que disposa l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.


Article quart
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar els tràmits necessaris per a l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, prèvia la tramitació de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.

Disposició final

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 14 de novembre de 2003

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea