diari

DECRET 187/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Valencià de la Caça. [2005/X13520]

(DOGV núm. 5150 de 07.12.2005) Ref. Base de dades 6134/2005

DECRET 187/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Valencià de la Caça. [2005/X13520]
La disposició addicional sisena de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, va crear el Consell Valencià de la Caça. Per raó d'aquesta disposició n'escau la regulació de la composició i funcionament.
Per això, després de complir els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 de desembre de 2005,
DECRETE
Article 1. Concepte i naturalesa
El Consell Valencià de la Caça és l'òrgan consultiu i assessor en matèria de caça de la Generalitat. S'adscriu a la Conselleria competent en matèria de caça.
Article 2. Funcions
1. El Consell Valencià de la Caça serà oït, amb caràcter previ, en les matèries següents:
a) Elaboració de disposicions relatives a les Directrius d'Ordenació Cinegètica de la Comunitat Valenciana.
b) Elaboració de disposicions relatives a vedes ordinàries a zones comunes de caça i vedes extraordinàries en tot tipus de terrenys cinegètics.
c) Creació o modificació de Refugis i Reserves Valencianes de Caça.
d) Redacció d'altres disposicions que desenvolupen la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.
Quan raons d'urgència aconsellen l'adopció de mesures temporals de caràcter extraordinari, se'n donarà compte al Consell i a tots els seus membres.
2. Amb independència dels anteriors supòsits, el Consell pot emetre informes sobre els altres assumptes que, en matèria de caça, sotmeta a la seua consideració el president, per pròpia iniciativa, o a petició de més de la meitat de les seues vocals.
3. El Consell Valencià de la Caça promourà o informarà sobre aspectes com ara els següents:
a) L'adopció de directrius de protecció, foment i aprofitament racional de la riquesa cinegètica i dels seus hàbitats, en especial aquelles previstes en l'article 37 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.
b) Línies d'investigació o estudis preferents per al foment, la conservació i l'aprofitament ordenat de les poblacions silvestres d'espècies cinegètiques.
c) La contribució de la gestió cinegètica com a ferramenta de conservació de la natura.
d) La contribució de la caça en el desenvolupament d'àrees despoblades, de manera congruent amb l'apartat anterior.
e) La formació de caçadors i titulars de tancats de caça.
f) La destinació cinegètica dels terrenys de titularitat pública.
g) El coneixement de la situació dels recursos cinegètics i de l'activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana.
h) El seguiment de les mesures adoptades.
4. El Consell Valencià de la Caça podrà establir o completar les normes, no especificades en aquest decret, en el funcionament, elecció i renovació de càrrecs, tant del Consell com de les Comissions.
5. Els vocals que han de formar part del Consell seran triats democràticament pels col·lectius a què representen.
Article 3. Comissions
1. Es creen les Comissions Territorials de Caça de Castelló, València i Alacant.
2. El Consell Valencià de la Caça pot crear i constituir Comissions comarcals, com també Comissions específiques per a assumptes especials, en aquest últim cas amb indicació de l'objecte i el termini de compliment de l'encàrrec.
3. En les Comissions Comarcals o Específiques que puga crear el Consell, més de la meitat dels seus components que pertanyen bé al Consell o bé a les Comissions Territorials.
Article 4. Composició del Consell
1. El Consell s'integra pels membres següents:
a) President i vicepresident:
– El president serà el conseller competent en matèria de caça.
– El vicepresident serà el director general amb competències en la matèria, qui exercirà la presidència en absència del president.
b) Vocals:
En representació d'associacions relacionades amb l'activitat cinegètica:
– Cinc representants de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, dels quals un actuarà en representació de les modalitats de caça tradicional.
– Dos representants de les associacions majoritàries, degudament constituïdes, relacionades amb l'activitat cinegètica i la implantació de la qual siga provincial o superior.
– Tres representants, un per província, dels titulars de tancats de caça.
En representació de la propietat dels terrenys:
– Tres representants, un per província, triats per les comissions territorials entre els vocals d'alguna de les representacions següents: associacions de propietaris, agricultors o ramaders.
– Un representant de l'associació majoritària d'agricultors de la Comunitat Valenciana.
– Un representant de les agències de desenvolupament local.
– Un representant dels ajuntaments propietaris de forests d'utilitat pública, triat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
En representació de l'administració:
– Dos representants de la Direcció General competent en matèria de caça i un per cada un dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria de caça.
– Un representant de la Direcció General competent en matèria de sanitat animal.
– Un representant de la Direcció General competent en matèria d'espais protegits.
En representació d'entitats científiques: dos representants d'entitats científiques.
En representació dels cossos de seguretat:
– Un representant del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil.
– Un representant de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
c) Secretari: un funcionari de la Conselleria que tinga les competències en matèria de caça, amb les funcions que li assigna l'article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. En les sessions del Consell Valencià de la Caça el seu president podrà convocar aquelles persones la col·laboració de les quals estime convenient, bé pels seus coneixements tècnics i científics en la matèria que s'ha de tractar, bé per coneixements en una determinada modalitat de caça o problemàtica, o per representar associacions relacionades amb l'activitat cinegètica no representades en el Consell Valencià de la Caça.
Article 5. Designació de membres i duració del càrrec
1. Els directors generals competents en raó de la matèria efectuaran la designació de vocals en representació de l'administració.
La designació d'un representant dels titulars de vedats de caça per cada província s'efectuarà per mitjà de l'elecció per votació dels membres de les comissions territorials entre els vocals amb aquesta representació.
La vocalia de les associacions majoritàries de caràcter cinegètic diferent de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana correspondrà a aquelles associacions amb nombre més gran d'afiliats. Als efectes del còmput del número d'afiliats, es requerirà un certificat del secretari de cada associació o persona que exercisca les dites funcions que, davall la seua responsabilitat, acredite el nombre de socis residents a la Comunitat Valenciana.
2. L'elecció d'un vocal o la designació nominal d'aquest serà per un termini de cinc anys. Quan un vocal electe, o designat de manera nominal, romanga en el càrrec per un termini superior a cinc anys, es realitzarà una nova convocatòria d'elecció o una nova designació per part del col·lectiu que integra el Consell.
Article 6. Cessament
Els membres del Consell perdran la seua condició per alguna de les causes següents:
a) Per decisió dels òrgans, departaments, autoritats o associacions que designen.
b) Per haver causat baixa en el grup o associació que el va proposar.
c) Per renúncia de l'interessat, comunicada per escrit al president del Consell.
d) Per haver sigut sancionats, mitjançant una resolució ferma, per infracció a la legislació sobre caça.
e) Pel transcurs de cinc anys des del seu nomenament conforme a l'article 5, apartat 2, sense perjudici de la seua reelecció o nova designació.
Article 7. Règim de funcionament del Consell Valencià de la Caça
1. El Consell es reunirà, almenys, una vegada a l'any, prèvia convocatòria del seu president.
2. Per a la validesa de la reunió en primera convocatòria serà necessària la presència de la majoria dels seus membres. Es reunirà vàlidament en segona convocatòria, mitja hora més tard, sempre que el nombre de vocals assistents siga d'un mínim de nou.
En ambdós casos serà necessària, almenys, la presència del president i del secretari o de les persones que legalment els substituïsquen.
3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
4. Els acords seran adoptats per majoria de vots dels components del Consell que assistisquen a la convocatòria.
5. Els col·laboradors eventuals podran expressar les seues opinions en tots els assumptes de l'ordre del dia de la sessió a què se'ls cita, però no tindran la facultat de votar.
Article 8. Comissions Territorials de Caça
1. Les Comissions Territorials de Caça es componen dels membres següents:
a) President: el director dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria de caça.
b) Vocals:
– Tres representants de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana.
– Un representant d'altres associacions relacionades amb l'activitat cinegètica. Aquest representant es triarà per majoria simple, en reunió convocada a l'efecte, entre les distintes associacions, per mitjà de votació ponderada segons el número d'afiliats en la província.
– Tres representants de tancats de caça, un per vedats de caça menor, un per vedats de caça major i un per vedats d'aus aquàtiques. Aquests representants es triaran per majoria simple, en reunió convocada a l'efecte, entre els titulars de cada un dels tipus de vedat, per mitjà de votació ponderada segons la superfície de cada vedat.
– Un representant triat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies entre els Ajuntaments en els termes municipals dels quals existisquen forests d'utilitat pública.
– Dos representants d'associacions de propietaris, agricultors o ramaders.
– Dos tècnics dels Serveis Territorials que exercisquen funcions en matèria d'ordenació cinegètica.
– Un representant dels Serveis Territorials amb competències en matèria de sanitat animal.
– Un representant del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil.
– Un representant de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
c) Col·laboradors eventuals: la nominació de col·laboradors eventuals tindrà el mateix règim que per al Consell. Quan en l'ordre del dia els assumptes que s'han de tractar afecten la gestió d'un parc natural, es convocarà, a l'efecte, el director-conservador del parc.
d) Secretari: un funcionari dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria de caça.
2. Funcions
Són funcions de les Comissions Territorials de Caça proposar o informar el Consell Valencià de la Caça i els òrgans territorials de l'administració sobre:
a) Els períodes hàbils de caça i vedes de les espècies cinegètiques sedentàries.
b) La destinació de terrenys no declarats espais cinegètics.
c) Les mesures i criteris de control per a les espècies que causen dany o el control de les quals requerisca l'ús de tècniques de caça.
d) L'aplicació dels instruments de planificació de recursos naturals, una vegada aprovats, quan afecte la caça.
e) L'estat dels recursos cinegètics i la casuística de la província.
f) Sobre qualsevol altra matèria relacionada amb la caça i la protecció d'espècies, per pròpia iniciativa o quan es requerisca la seua opinió.
4. Els acords de les Comissions Territorials de Caça s'adoptaran per majoria simple i es notificaran al Consell Valencià de la Caça amb indicació del resultat de la votació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Consells Provincials de Caça i constitució de les Comissions Territorials de Caça
Les Comissions Territorials de Caça assumiran les funcions atribuïdes als Consells Provincials de Caça previstos en l'article 39 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de Caça, i es constituiran en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir del dia següent a la primera reunió del Consell Valencià de la Caça. Fins a la seua constitució, els representants en el Consell, tant per part dels vedats de caça, com per part de les associacions de propietaris, agricultors o ramaders, seran aquells vocals que ostenten esta representació en el Consells Provincials i tinguen major antiguitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Territori i Habitatge per a dictar totes les normes que siguen necessàries per al desenrotllament d'este decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Castelló de la Plana, 2 de desembre de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,

linea