Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 98/2019. [2020/1867]

(DOGV núm. 8768 de 23.03.2020) Ref. Base de dades 2020/1867Part demandant: Banco Sabadell, S.A.

Part demandada: ocupants ignorats de l'avinguda Rambla d'Algemesí, número 7, baix, 2a, d'Algemesí.En el judici a què s'ha fet referència, s'ha dictat la resolució que té el text que, literalment, és com segueix:«Sentència número 106/19

Alzira (València), 12 de novembre de 2019.

Amparo Bolinches Fenollosa, magistrada titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 d'Alzira, he vist les actuacions de judici verbal número 98/2019, seguides davant d'aquest jutjat a instàncies de Banco Sabadell, S.L., representat per la procuradora Elena Medina Cuadros i assistit de la lletrada la senyora Montalvo Moreno, contra els ocupants ignorats de l'habitatge siti a Algemesí, avinguda Rambla d'Algemesí, número 7, baix, 2a, en situació processal de rebel·lia, sobre desnonament per precari, i d'acord amb els següents:Dispositiva

Estime la demanda formulada per Banco Sabadell, S.L., representat per la procuradora Elena Medina Cuadros, contra els ocupants ignorats de l'habitatge siti a Algemesí, avinguda Rambla d'Algemesí, número 7, baix, 2a, en situació processal de rebel·lia; declare que els demandats posseeixen en precari l'habitatge propietat de la demandant, siti a Algemesí, avinguda Rambla d'Algemesí, número 7, baix, 2a; i els condemne a deixar l'habitatge lliure, vacu, expedit i a la disposició del seu propietari, sense dret a cap classe d'indemnització, amb l'advertència que en seran llançats si no el desallotgen en el termini legalment establit a aquest efecte. Tot això, amb imposició expressa de costes a la part demandada. Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, en contra, s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació, davant de l'Audiència Provincial de València, dins del termini de 20 dies.

De conformitat amb la disposició addicional 15a de la Llei orgànica del poder judicial, introduïda per l'LO 1/2009, de 3 de novembre, perquè siga admés a tràmit el recurs d'apel·lació, cal que, en el moment d'interposar-lo, s'haja consignat en l'entitat Santander i en el compte de depòsits i consignacions d'aquest jutjat i procediment, la suma de cinquanta euros (50 euros) amb el concepte “depòsit per a recórrer”. Igualment, per a presentar un recurs d'apel·lació, cal abonar, amb caràcter previ, la taxa judicial estatal que estableixen els articles 2 apartat e, 5 apartat f, 6, 7 i 8 de la Llei 10/12, de 20 de novembre, mitjançant el model 696 que estableix l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre (BOE 15/12/2012), excepte les exempcions objectives i subjectives previstes en l'article 4 de la llei esmentada.Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe. Amparo Bolinches Fenollosa, magistrada titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 d'Alzira. En done fe.»Publicació. La sentència anterior ha sigut donada, llegida i publicada per la magistrada que la subscriu, mentre celebrava audiència pública, en el dia de hui, amb la meua assistència. En done fe.Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part demandada, mitjançant la provisió de hui, de conformitat amb el que es disposa en els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, el jutge ordena la publicació d'aquest edicte en el tauler d'anuncis del Jutjat i, si pertoca, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a portar a efecte la diligència de notificació a la part demandada.

Alzira, 26 de febrer de 2020.– El lletrat de l'Administració de justícia. Antonio Benavent Beneyto.