diari

DECRET 79/2012, de 25 de maig, del Consell, de modificació del Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Consell, pel qual es van crear els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat. [2012/5167]

(DOGV núm. 6783 de 28.05.2012) Ref. Base de dades 005227/2012

DECRET 79/2012, de 25 de maig, del Consell, de modificació del Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Consell, pel qual es van crear els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat. [2012/5167]
PREÀMBUL

A l'empara de l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell s'ha vist modificada per mitjà del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat.
Al mateix temps, es considera necessària la introducció de mesures que permeten reduir el cost de les actuacions a realitzar, sense afectar en cap cas la finalitat de la creació dels Premis Isabel Ferrer de la Generalitat.
Per això, fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 18, apartat f, de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 de maig de 2012,

DECRETE

Article únic
Modificació dels articles 1, 2.a, 6 i 7 i la disposició final primera del Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Consell.
S'aprova la modificació dels articles 1, 2.a, 6 i 7 i la disposició final primera del Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Consell, pel qual es van crear els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat, que queden redactats com s'indica en l'annex d'este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Limitació del gasto
La implementació i posterior desenrotllament d'este decret no podran tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria de dona i/o igualtat, en la data de publicació del decret, i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials de l'esmentada conselleria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogat l'article 4 del Decret 119/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es van modificar determinats decrets del Consell relatius a òrgans col·legiats en els quals participa la Conselleria de Benestar Social.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'inferior que s'oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament nomatiu
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de dona i/o igualtat perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament del que establix el present decret.

Segona. Entrada en vigor
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 25 de maig de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO.
ANNEX

Nova redacció dels articles 1, 2.a, 6 i 7 i la disposició final primera del Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Consell, pel qual es van crear els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat.

Article 1. Creació
Es creen els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat, a fi de reconéixer i premiar públicament aquelles persones, físiques o jurídiques, ja siguen de naturalesa pública o privada, que, des d'un àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural, han destacat per trencar els prejuís socials i culturals que impedixen les dones ser iguals que els hòmens o que hagen destacat per la seua tasca a favor de la igualtat entre dones i hòmens.

Article 2. Proposta de candidates
a) Per iniciativa de la persona titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i/o igualtat.

Article 6. Premis
El premi consistirà en una escultura o placa acreditativa del premi.


Article 7. Jurat
Les persones guanyadores, entre les candidates proposades, seran designades per un jurat que estarà format per:
1. Presidència: la persona titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i/o igualtat.
2. Vicepresidència: la persona titular de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de dona i/o igualtat.
3. Vocals: en nombre de tres designats o designades per la persona titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i/o igualtat, entre persones de reconegut prestigi en la Comunitat Valenciana.
4. Secretaria: serà exercida per personal tècnic de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de dona i/o igualtat. La seua designació correspondrà a la persona titular de la dita direcció general i actuarà amb veu i sense vot.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Desenrotllament
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de dona i/o igualtat perquè dicte les disposicions necessàries per al desenrotllament del que establix el present decret.

linea