diari

DECRET 119/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats decrets del Govern Valencià relatius a òrgans col·legiats en què participa la Conselleria de Benestar Social. [2000/X6678]

(DOGV núm. 3811 de 09.08.2000) Ref. Base de dades 2602/2000

DECRET 119/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats decrets del Govern Valencià relatius a òrgans col·legiats en què participa la Conselleria de Benestar Social. [2000/X6678]
El Decret 6/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, realitza una nova assignació de la titularitat de les conselleries que componen l'administració de la Generalitat Valenciana.
Per la seua banda, el Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual assigna a la Presidència i a les conselleries determinades competències, assigna a la Conselleria de Benestar Social les competències relatives als serveis socials, acció social en els sectors de la dona, família, joventut, menor i adopcions, i drogodependències.
Diversos decrets del Govern Valencià preveuen la participació de la Conselleria de Benestar Social en determinats òrgans col·legiats relacionats amb els serveis socials i els sectors anteriorment citats i resulta oportuna, en interès d'una major claredat, la seua adequació a la realitat actualment existent.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 de juliol de 2000,
DECRETE
Article 1
Es modifica el Decret 99/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, de creació de l'Observatori Permanent de la Família de la Comunitat Valenciana, de la següent forma:
En la disposició final primera, on diu: «es faculta la consellera de Benestar Social…»; haurà de dir: «es faculta el titular de la Conselleria de Benestar Social…».
Article 2
Es modifica el Decret 104/1998, de 21 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament del Consell Valencià de Benestar Social, de la següent forma:
– En l'article 5, on diu: «… correspon a la consellera de Benestar Social, …»; haurà de dir: «… correspon al titular de la Conselleria de Benestar Social, …».
– En l'article 9, apartat 2, on diu: «El ple del Consell, la presidència del qual correspon a la consellera de Benestar Social,…»; haurà de dir: «El ple del Consell, la presidència del qual correspon al titular de la Conselleria de Benestar Social,…».
– En la disposició final segona, on diu: «S'autoritza la consellera de Benestar Social…»; haurà de dir: «S'autoritza el titular de la Conselleria de Benestar Social…».
Article 3
Es modifica el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, de la següent forma:
– En l'article 6, on diu: «La consellera de Benestar Social, com a presidenta de la Comissió…»; haurà de dir: «El titular de la Conselleria de Benestar Social, com a president de la Comissió…».
– En la disposició final primera, on diu: «es faculta la consellera de Benestar Social…»; haurà de dir: «es faculta el titular de la Conselleria de Benestar Social…».
Article 4
Es modifica el Decret 28/1999, de 16 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crearen els Premis Isabel Ferrer, de la següent forma:
– En l'article 2, lletra a), on diu: «Per iniciativa de la consellera de Benestar Social»; haurà de dir: «Per iniciativa del titular de la Conselleria de Benestar Social».
– L'article 7 queda redactat com seguix:
«Article 7
El jurat que designarà, entre les candidates proposades, les guanyadores, estarà format per:
President: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
Vicepresidenta: la directora general de la Dona
Vocals: en nombre de tres, designats o designades pel titular de la Conselleria de Benestar Social, entre persones de reconegut prestigi a la Comunitat Valenciana».
– En la disposició final primera, on diu: «S'autoritza la consellera de Benestar Social...»; haurà de dir: «S'autoritza el titular de la Conselleria de Benestar Social…»
Article 5
Es modifica el Decret 223/1999, de 15 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es modificà la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, creada mitjançant el Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià, de la següent forma:
En la disposició final primera, on diu: «es faculta la consellera de Benestar Social…»; haurà de dir: «es faculta el titular de la Conselleria de Benestar Social…».
Article 6
Es modifica el Decret 5/2000, d'11 de gener, del Govern Valencià, pel qual es creà la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat, de la següent forma:
En l'article 3, on diu: «Vicepresident 2n: consellera de Benestar Social»; haurà de dir: «Vicepresident 2n: el titular de la Conselleria de Benestar Social».
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de juliol de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea