diari

ORDRE de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/9553]

(DOGV núm. 6088 de 27.08.2009) Ref. Base de dades 009736/2009

ORDRE de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/9553]
Per mitjà del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, el Consell constituïx i dota tres plans especials l'objecte fonamental del quals és l'impuls als sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis. En concret, el Pla Especial de Suport a l'Ocupació, respon a la preocupació del Consell per l'evolució del mercat laboral en la Comunitat Valenciana, apostant per la modernització del mercat de treball i per la millora de la productivitat del capital humà.
Entre les actuacions i mesures susceptibles de finançar-se a càrrec del Pla Especial de Suport a l'Ocupació, l'art. 15 del.1 de l'esmentat Decret.Llei, establix de manera expressa els programes mixtos d'ocupació i formació, en què s'emmarquen els Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional que regula la present Ordre i per als quals, de conformitat amb l'Acord del Ple del Consell del dia 17 de juliol, es destinen inicialment vint milions d'euros, que s'aniran ampliant successivament.
La iniciativa dels Tallers d'Ocupació, es configura com un programa mixt de formació-ocupació que possibilita la simultaneïtat d'una formació específica en un ofici o activitat amb la realització d'un treball efectiu, d'interés social i general, procurant que la qualificació professional adquirida durant el període de participació en el Taller d'Ocupació, facilite la posterior inserció laboral en el mercat ordinari de l'alumnes-treballadors.
En la present convocatòria, s'incidix en el reciclatge professional dels participants perquè els projectes que es presenten a la convocatòria procuren l'adequació de la formació professional que tinguen els participants, a aquelles activitats laborals que majors oportunitats d'ocupació puguen desenvolupar en l'àmbit territorial on s'execute el Taller, facilitant l'adaptabilitat professional o reciclatge dels alumnes-treballadors, millorant així la seua qualificació professional i, en conseqüència, la seua empleabilitat.
Ja que en l'àmbit de la Generalitat, la gestió d'estos programes públics d'ocupació i formació, corresponen a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a través del SERVEF, fent ús de les facultats que em conferix l'article 28 de la Llei 5/1983, del Consell i el Decret 129/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, oït el Consell Valencià de Formació Professional,
ORDENE
TÍTOL I
Normes generals
CAPÍTOL I
Definicions
Article 1. Objecte de l'Ordre
L'objecte de la present ordre és regular i convocar subvencions per a l'exercici 2009, dels programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, en el marc de la normativa reguladora dels Tallers d'Ocupació establida per mitjà de l'Ordre TAS de 14 de novembre de 2001.
Article 2. Definició
Els Tallers d'Ocupació, per al Reciclatge Professional, es configuren com a programes mixtos d'ocupació i formació que tenen com a objecte, millorar l'ocupabilitat dels desocupats, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'interés general i social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral, així com el seu reciclatge professional.
CAPÍTOL II
Característiques dels programes
Article 3. Destinataris finals
Amb caràcter general, seran destinataris finals dels programes regulats en esta ordre, els desocupats, entenent-se com a tals, a l'efecte de la seua participació, els demandants d'ocupació, no ocupats, registrats en el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant SERVEF).
Així mateix, estos desocupats, hauran de tindre 25 anys o més, en la data de la seua incorporació al Taller.
Article 4. Duració i característiques generals dels Tallers
La duració dels Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, estarà compresa entre 6 mesos i un any. Una vegada transcorregut el termini de duració previst en la corresponent resolució aprovatòria, s'entendrà finalitzat el projecte de Taller.
El contingut dels Tallers alternen la formació els programes de Tallers d'Ocupació per al Reciclatge Professional amb la pràctica professional.
Durant este període de formació en alternança amb la pràctica professional, els alumnes treballadors dels Tallers, seran contractats per les entitats promotores, utilitzant-se a este efecte exclusivament la modalitat del contracte per a la formació, regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, segons la redacció donada per la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seua qualitat, per la qual cosa hauran de reunir els requisits establits en la dita disposició i normes de desplegament.
La duració dels contractes de treball subscrits amb els alumnes treballadors no podrà excedir a la data de finalització de cada projecte de Taller.
Els alumnes treballadors percebran les retribucions salarials que els corresponguen de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable i en la present disposició.
Així mateix, durant tot el procés, els alumnes rebran orientació, assessorament i informació laboral i professional així com formació empresarial, per part de les entitats promotores.
Una vegada finalitzats els projectes, les entitats promotores, prestaran assistència tècnica als alumnes treballadors participants tant per a la recerca d'ocupació per compte d'altri com per a l'establiment per compte propi, de forma individual o en projectes d'economia social, durant un període almenys de sis mesos des de la finalització dels projectes.
En els projectes de Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, s'impartirà formació complementària de caràcter modular, relacionada amb l'alfabetització informàtica, sensibilització mediambiental i prevenció de riscos laborals. A més, i en funció del projecte, podran impartir-se altres mòduls complementaris, com a idiomes o treball en equip.
Per als alumnes treballadors participants en estos Tallers, que no hagen aconseguit els objectius de l'Educació Secundària Obligatòria, previstos en la normativa vigent en matèria d'educació, i de conformitat així mateix amb el que establix l'article 23.2, així com l'article 11.2.e) del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, s'organitzaran programes específics a fi de completar la dita educació i proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeta incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis en les distintes ensenyances regulades en les normes educatives vigents.
El que disposa el paràgraf anterior no s'aplicarà a tots aquells que posseïsquen el títol de Graduat escolar.
Quan en el projecte participen alumnes-treballadors immigrants, el SERVEF podrà establir la necessitat que s'impartisca, dins d'esta formació bàsica, un mòdul formatiu per a facilitar la seua integració sociolaboral d'acord amb els programes que, a este efecte, establisca la Generalitat.
En els Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, els alumnes treballadors rebran formació professional ocupacional relacionada amb l'ocupació a exercir. La dita formació s'adequarà, en funció de l'ofici o lloc de treball a exercir, als continguts establits en la normativa reguladora dels certificats de professionalitat, d'acord amb el que establix la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional i d'acord amb el que preveu l'article 28 del reial decret 395/2007, de 23 de març, pel que es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació.
CAPÍTOL III
Selecció de participants
Article 5. Comissió mixta de selecció de participants
1. La selecció dels alumnes treballadors, així com la del director, personal docent i personal de suport d'estes, serà efectuada per una comissió mixta constituïda a tals efectes pels tècnics designats per la Direcció Territorial i aquells designats pel representant legal de l'entitat promotora, presidida pel SERVEF.
2. La comissió mixta podrà establir o completar les seues pròpies normes de funcionament, d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Així, establirà els criteris per a la realització de la selecció, d'acord amb el que establix esta orde i instruccions que la desenvolupen, procurant la major adaptabilitat dels seleccionats a les especialitats convocades, considerant si és el cas la formació prèvia d'estos, i a les particulars circumstàncies de dificultat d'estes, alçant acta en dos exemplars de la constitució del grup mixt i de la determinació dels criteris de selecció que es faran públics per a coneixement de tots els interessats.
3. Els criteris de selecció que utilitze la comissió mixta tindran en compte l'Estratègia Europea per a l'Ocupació, el Programa Nacional de Reformes, així com les directrius establides a este efecte pel SERVEF.
En els processos de selecció d'alumnes treballadors, tindran prioritat per a participar en els Tallers d'Ocupació per al Reciclatge Professional a desenvolupar en la Província de Castelló, aquells treballadors procedents d'empreses amb expedients de Regulació d'Ocupació, del sector de la ceràmica, implantades en les comarques de l'Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa.
4. Les incidències i reclamacions que es pogueren suscitar, derivades dels processos de selecció, seran resoltes per la comissió mixta, sense que càpia ulterior recurs en via administrativa.
5. Una vegada finalitzat el procés de selecció, la comissió mixta prepararà la relació de seleccionats, personal directiu, docent i de suport, alçarà acta en dos exemplars de les actuacions realitzades i traslladarà un exemplar a l'entitat promotora, per al seu ompliment i un altre a la direcció territorial d'Ocupació del SERVEF.
Article 6. Selecció de personal directiu, docent i de suport
1. Per a la selecció del personal directiu, docent i de suport, dels Tallers, la comissió mixta, mencionada en l'article anterior, establirà el procediment de selecció que s'ha de seguir, incloent els criteris de baremació dels mèrits, utilitzant-se preferentment oferta d'ocupació elaborada per la comissió esmentada, i tramitada pel centre SERVEF que corresponga, convocatòria pública o ambdós. Així mateix, podran incorporar-se al procés de selecció les persones incloses prèviament en fitxers d'experts existents en el SERVEF. En el cas de directors de projectes, estos hauran de comptar, almenys, amb titulació universitària de grau mitjà.
2. Siga quin siga el sistema de selecció utilitzat, se seguiran els criteris i procediments establits pel SERVEF per a la cobertura d'ofertes d'ocupació, per la qual cosa no s'aplicarà la normativa establida per als procediments de selecció de personal de les distintes administracions públiques, encara que l'entitat promotora siga un organisme públic. En este últim cas, el personal seleccionat no es considerarà inclòs en les corresponents plantilles o relacions de llocs de treball, per la qual cosa no serà necessària oferta d'ocupació pública prèvia.
Article 7. Selecció d'alumnes treballadors
1. La selecció dels alumnes treballadors serà precedida, en tot cas, de la tramitació d'oferta d'activitat o d'ocupació pel corresponent centre SERVEF.
2. Els candidats, en el moment de la selecció, hauran de complir, a més dels requisits de situació administrativa i d'edat establits en la present disposició, aquells derivats de la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació a fi de poder accedir a la fase de formació en alternança, segons el que disposa la present ordre. Així mateix, quan les especialitats previstes en el projecte exigisquen una formació específica prèvia de caràcter general o en alguna matèria específica, serà necessari que l'acrediten.
3. Els alumnes treballadors seleccionats hauran de mantindre els requisits de selecció a la data de la seua incorporació als Tallers.
CAPÍTOL IV
Certificació i avaluació
Article 8. Certificació de la formació
1. Al terme de la seua participació en el Taller, els alumnes treballadors rebran un certificat, expedit per l'entitat promotora, en els termes arreplegats en l'article 11.2.g) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
2. La formació adquirida pels alumnes treballadors serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del SERVEF.
Article 9. Seguiment i avaluació dels projectes
1. El SERVEF realitzarà totes les accions que siguen necessàries per al seguiment i avaluació del programa establit en esta ordre, tant en el seu aspecte qualitatiu com a quantitatiu. Les entitats promotores facilitaran totes aquells dades, documentació i informació que siguen necessàries per a avaluar les actuacions realitzades.
2. El Consell Valencià de Formació Professional serà informat periòdicament dels resultats dels programes d'estos Tallers, així com de qualsevol extrem relacionat amb el desenvolupament d'estos.
TÍTOL II
De les subvencions
CAPÍTOL I
Procediment de concessió
Article 10. Gestió de les subvencions
1. El règim jurídic aplicable a estes subvencions públiques serà l'establit en l'article 6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada llei. (D'ara en avant Reglament de la Llei General de Subvencions)
2. La gestió d'estes subvencions correspondrà al SERVEF, sent òrgans instructors les direccions territorials corresponents.
3. El procediment de concessió de les subvencions recollides en esta ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes establits en el títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 11. Entitats promotores beneficiàries de les subvencions
Podran promoure els projectes de Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, i ser beneficiaris de les subvencions regulades per mitjà de la present ordre, les entitats següents:
a) Òrgans, organismes autònoms i altres ens públics de l'administració general de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.
b) Entitats locals, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a estes, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les dites entitats locals.
c) Consorcis.
d) Corporacions i associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
Article 12. Condició de beneficiari
1. Tindran la condició de beneficiari, les entitats promotores a què es referix a l'article 11 que reunint tots els requisits legalment establits, i els especificats en la present ordre, hagen de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es troben en la situació que legitime la seua concessió, acrediten ser competents per a l'execució de les corresponents obres o servicis i disposen de la capacitat tècnica i de gestió suficients.
2. No podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora aquelles persones o entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies a què es referix l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La justificació de no trobar-se sotmés en alguna de les dites circumstàncies s'efectuarà per mitjà de la presentació, junt amb la sol·licitud de concessió de subvencions, de la certificació i/o la declaració responsable, segons siga procedent, que es referix l'article 22 del Reglament General de Subvencions.
3. Així mateix, serà requisit per a la concessió de les subvencions i per al pagament d'estes que els beneficiaris o entitats col·laboradores no siguen deutors per resolució ferma de procedència de reintegrament. No s'entendrà adquirida la condició de deutor de l'administració fins tant haja transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari sense fer efectiva el deute, s'haja obtingut l'ajornament de pagament, o s'haguera suspés legalment el procediment de lliurança.
Article 13. Requisits i documentació
1. Amb caràcter general, les entitats assenyalades en l'article 11 d'esta ordre, quan desitgen promoure un projecte de Taller d'ocupació per al reciclatge Professional i obtindre les subvencions previstes en esta disposició, hauran de presentar la següent documentació, els models de la qual normalitzats estaran disponibles en la pàgina Web del SERVEF:
a) Sol·licitud, efectuada pel representant legal de l'Ens Promotor i dirigida al/la director/a general del SERVEF.
b) Documentació identificativa de la personalitat jurídica del sol·licitant i acreditativa de poder suficient i subsistent per a actuar en nom i representació de les entitats promotores.
c) Declaració responsable de l'Entitat promotora que complix amb els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
d) Autorització expressa al SERVEF per a obtindre a través de tècniques electròniques, informàtiques o telemàtiques, les dades acreditatives que l'entitat sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Hisenda autonòmica valenciana, així com de les seues obligacions amb la Seguretat Social. En qualsevol altre cas, hauran d'aportar-se certificats originals positius, o còpia compulsada, de l'Agència Estatal de l'administració Tributària, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressiva d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa de la qual haurà d'estendre's a la data d'atorgament de l'ajuda.
e) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o declaració responsable de la seua exempció o no subjecció.
f) Certificació acreditativa del finançament d'aquella part del cost del projecte que no subvencione el SERVEF, entenent-se que queda per compte del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució de l'activitat subvencionada, segons el que establix l'article 32.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
g) En el cas que els Ens Promotors siguen associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, escriptura pública de constitució i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent que acrediten la seua condició d'entitats sense ànim de lucre.
h) Documentació acreditativa de la titularitat jurídica de l'objecte d'actuació i de la seua disponibilitat per a l'execució de l'obra o servici previstos. En el cas de titularitat privada, escriptura pública de cessió per a ús públic per un termini no inferior a vint-i-cinc anys. El SERVEF podrà eximir d'este requisit substituint-ho per l'autorització dels titulars, a determinades entitats pel caràcter social de l'obra o servici que s'haja de realitzar, havent de quedar les circumstàncies degudament acreditades en l'expedient.
i) Fitxa de Manteniment de Tercers del Compte específic que el SERVEF transferirà els fons en el cas de ser aprovat el projecte, així com certificació de l'obertura d'esta.
j) Projecte relatiu a l'obra a realitzar, el contingut del qual mínim consistirà en una memòria en què es recolliran els aspectes següents:
- Denominació i dades d'identificació del projecte i de l'entitat promotora.
- Descripció detallada de l'obra o servici que calga realitzar. Depenent de l'obra a realitzar, haurà d'acompanyar-se d'un projecte bàsic o projecte tècnic complet firmat per tècnic competent. En tot cas si es tracta d'un projecte bàsic, haurà de contindre almenys, una memòria descriptiva, unitats d'obra, plans generals i pressupost amb estimació global per capítols.
k) Projecte de Pla Formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servici que calga desenvolupar, de manera que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitats i les unitats d'obra o servicis. Els itineraris formatius s'adequaran, al que establixen els reials decrets dels corresponents certificats de professionalitat.
Així mateix en el projecte de Pla Formatiu s'especificaran també els aspectes següents:
- Descripció d'instal·lacions, aules i mitjans previstos per a la formació dels alumnes per a la realització del Pla Formatiu. Entre els mitjans previstos per a la formació dels alumnes es disposarà d'accés a internet a través d'una línia ADSL, així com l'equipament informàtic i de projecció audiovisual precís per a la utilització d'este recurs en les aules. Si l'Ens Promotor no disposa d'esta línia de ADSL, la seua alta podrà ser imputada a la subvenció en l'apartat de gastos de formació i funcionament.
- Data prevista per al començament del projecte i duració dels tallers.
- Pressupost de gastos que expressen els costos màxims totals derivats de la contractació del personal directiu, docent i de suport, costos màxims totals derivats del funcionament i gestió del projecte i costos màxims totals derivats de la contractació d'alumnes treballadors.
- Pressupost d'ingressos que comprendrà la subvenció que se sol·licita al SERVEF, la part finançada per aportacions de l'entitat promotora o d'altres institucions o organismes i, si és el cas, ingressos previstos com a conseqüència, de l'alienació de béns produïts o servicis prestats pel projecte. Es faran constar expressament, si és el cas, les aportacions o els ingressos que disminuïsquen l'import de la subvenció que s'haja de sol·licitar al SERVEF.
No serà necessària la presentació del Projecte relatiu a l'Obra, quan el dit document s'haguera ja presentat al SERVEF en exercicis anteriors i no existisca cap variació en este. En tot cas el projecte presentat en exercicis anteriors haurà de ser complet, i reunir tots els requisits, fent constar l'ens promotor i la data en què van ser presentats.
En el cas impossibilitat d'obtindre-ho o que l'òrgan competent considere que el projecte presentat ha d'actualitzar-se en qualsevol dels seus continguts, es podrà requerir al sol·licitant la millora o la nova presentació. Tot això d'acord amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i l'article 35 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Este projecte haurà de presentar-se en suport paper i informàtic junt amb la sol·licitud de la subvenció.
l) Informe sobre les estratègies de desenvolupament i perspectiva d'ocupació dels beneficiaris del projecte.
2. Aquelles entitats, que hagueren sol·licitat una subvenció per a la realització de Tallers d'Ocupació, a l'empara de l'Ordre de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes d'Escoles Taller, Casas d'Oficis, tallers d'Ocupació i Unitats de promoció i desenvolupament, durant l'exercici 2009, i no haguera sigut atesa, podran presentar sol·licituds de ratificació, segons models normalitzats disponibles en la pàgina web del SERVEF, que la dita sol·licitud siga atesa a càrrec de la present Ordre. En este cas junt amb la sol·licitud de ratificació, únicament s'haurà de presentar aquella documentació que ja no estiga vigent en la data de la sol·licitud, o aquella que haja patit alguna modificació, així com la resolució desestimatòria de la sol·licitud inicial.
3. En el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faça constar la data, l'expedient i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
Article 14. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per a esta convocatòria es presentaran en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Les dites sol·licituds hauran de presentar-se en el registre del SERVEF, en els registres de les direccions territorials d'Ocupació o bé, en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment Administratiu Comú.
Article 15. Valoració de les sol·licituds
1. Una vegada rebudes les sol·licituds correspon al Servici Territorial de Formació i Qualificació Professional de la respectiva Direcció Territorial, comprovar que reunixen tots els requisits i la documentació exigida en l'article 13.
2. Les sol·licituds, que reunisquen tots els requisits i documentació, previstes en el paràgraf anterior seran valorades, tenint en compte els criteris següents:
2.1. Nombre de desocupats de vint-i-cinc anys o més, existent en l'àmbit territorial del projecte: entre 0 i 15 punts.
2.2. Adaptabilitat del projecte per a la participació dels col·lectius assenyalats com a preferents en el Programa Nacional de Reformes, d'acord amb les Directrius d'Ocupació Europees, en el marc de l'Estratègia Europea d'Ocupació: entre 0 i 10 punts.
2.3. Adequació entre les especialitats proposades i ocupacions més oferides en el mercat laboral del territori: entre 0 i 15 punts.
2.4. Aportacions de l'entitat promotora o altres entitats col·laboradores. A este efecte es tindrà en compte l'esforç inversor en cada cas, valorant-se en funció de les característiques del projecte a realitzar: entre 0 i 15 punts.
2.5. Resultats qualitatius i quantitatius de projectes anteriors de la mateixa entitat promotora, i en concret: Inserció dels participants en el mercat laboral. Formació i experiència professional adquirida: entre 0 i 15 punts.
2.6 Que l'entitat promotora tinga la consideració de Mancomunitat, o una altra entitat l'àmbit d'actuació de la qual tinga caràcter supramunicipal o l'actuació es desenvolupe en municipis de 50.000 habitants, o més, així com que el projectes presentats, es desenvolupen en la província de Castelló, concretament en les comarques de l'Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa: entre 0 i 10 punts.
2.7. Superaran esta valoració tècnica les sol·licituds que aconseguixen una puntuació mínima igual o superior al 25% de la puntuació més alta.
3. A més, una vegada realitzada la valoració tècnica assenyalada, es valoraran els següents apartats en funció de les característiques del projecte formatiu i la trajectòria de l'entitat proponent:
3.1. Qualitat del projecte, des del punt de vista de les actuacions a realitzar i la seua adequació per a la qualificació i adquisició d'experiència professional dels alumnes treballadors: entre 0 i 5 punts.
3.2. Utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament del pla formatiu: entre 0 i 5 punts.
3.3. Valoració de les actuacions realitzades per l'entitat sol·licitant, en els dos anys anteriors a la presentació del projecte en matèria d'ocupació i formació: entre 0 i 10 punts.
3.4. Impacte socioeconòmic del projecte en el corresponent àmbit territorial, amb específica referència a la inserció dels alumnes: entre 0 i 15 punts.
4. La valoració assenyalada en els dos paràgrafs anteriors, serà realitzada per un òrgan col·legiat, en compliment del que establix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, presidit pel director general de Formació i qualificació Professional o persona en qui delegue i que estarà format per les persones següents:
4.1. El cap d'Àrea de Formació i Qualificació Professional.
4.2. Els directors territorials d'Ocupació.
4.3. Un/a funcionari/a de la Direcció General de Formació i Qualificació professional que actuarà com a secretari/a.
5. El director general de Formació i Qualificació Professional, a la vista de l'expedient, de l'informe de l'esmentat òrgan col·legiat i, atenent a criteris de distribució territorial, procedirà a formular la proposta de resolució provisional que hauran d'estar prou motivada, amb indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració, que haurà de notificar-se als interessats, concedint un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit anterior quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fet o documents que els adduïts per l'interessat, i en este cas la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva.
Article 16. Resolució
1. A la vista de la proposta de resolució definitiva, la Direcció General del SERVEF, o òrgan en qui delegue, dictarà la resolució procedent.
2. El termini per a resoldre i notificar les sol·licituds serà de sis mesos comptats a partir de la publicació d'esta ordre.
3. Una vegada transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat, i això sense perjuí de l'obligació legal de resoldre.
4. Les resolucions de concessió que es dicten a l'empara d'esta convocatòria es notificaran als interessats d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les dites resolucions de concessió seran motivades i determinaran, a més de l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció concedida, la data d'inici dels projectes aprovats, la duració d'estos, així com la quantia concedida.
5. Les resolucions que dicte el/la director/a general del SERVEF a l'empara de la present ordre esgoten la via administrativa, i contra elles podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà a la notificació de la resolució, d'acord amb el que establix els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. I això, sense perjuí del que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs que consideren convenient.
6. En el supòsit que les entitats interessades foren administracions públiques, es podrà interposar Recurs Contenciós Administratiu davant d'idèntic òrgan jurisdiccional, de conformitat amb el que establixen els articles 10, 44 i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà a la notificació, llevat que hi haguera hagut el requeriment a què fa referència l'article 44 de la mencionada Llei, i en este cas l'esmentat termini comptarà des de l'endemà a aquell en què es reba la comunicació de l'acord exprés o s'entenga presumptament rebutjat.
7. Segons el que disposa l'article 58.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, si al llarg de l'exercici 2009 es produïren modificacions del crèdit disponible, el SERVEF, prèvia publicació dels dits crèdits en el DOCV, podrà optar per realitzar una nova convocatòria o bé adjudicar-los al finançament d'altres projectes presentats a l'empara d'esta convocatòria i que reunint tots els requisits, inicialment no hagen pogut ser finançats per insuficiència de crèdit per a això. La resolució d'estos nous projectes exigirà l'informe previ de la Comissió Tècnica, i la proposta de l'òrgan instructor.
8. La Direcció General del SERVEF, o òrgan en qui delegue, publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que preveu l'article 18 de la llei 38/2003 General de Subvencions, la relació dels sol·licitants a qui es concedix la subvenció amb indicació de la quantitat concedida i finalitat de la subvenció.
Article 17. Costos elegibles
1. Les subvencions que concedisca el SERVEF per a projectes de Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, es calcularan per a cobrir els següents conceptes
A) Costos salarials del personal directiu docent i de suport (Mòdul A)
B) Costos de formació i manteniment (Mòdul B)
C) Salaris dels alumnes (Mòdul C)
2. El mòdul A inclou tots els costos salarials del personal directiu, docent i de suport així com els costos de les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social per tots els conceptes, desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional. Per al càlcul d'este mòdul es considera una ràtio d'un docent a jornada completa per cada 8 alumnes.
3. El mòdul B compensarà els gastos de manteniment, mitjans didàctics, material escolar, material de consum i altres gastos de funcionament així com l'assegurança d'accidents dels alumnes que l'ens promotor haurà de subscriure amb caràcter obligatori durant la primera fase de l'etapa formativa
4. El mòdul C inclou el concepte següent:
- El salari derivat del contracte de formació que d'acord amb el que preveu l'Estatut dels Treballadors subscriurà cada alumne amb l'Ens Promotor. Es finançarà el 120% del Salari Mínim Interprofessional. Així mateix, se subvencionarà també la totalitat de les quotes a càrrec de l'ocupador, corresponents a la Seguretat Social, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional establides per als dits contractes en la seua normativa específica.
Article 18. Quantia de la subvenció
Per als Tallers d'Ocupació per al reciclatge Professional, en l'exercici 2009 s'establixen les quanties següents:
- Mòdul A, 3'08 € per alumne i hora.
- Mòdul B, 0'84 € per alumnes i hora.
- Mòdul C, el 120% del Salari Mínim Interprofessional, en concepte de salaris d'alumnes treballadors.
Quan la duració del projecte determine que s'actue en exercicis distints, la resolució de concessió contemplarà amb caràcter estimatiu, segons la dita duració, un increment per a l'exercici següent de l'1,5% aplicat sobre el Salari Mínim Interprofessional i les quotes patronals que corresponguen a l'anualitat en què s'inicia el projecte. Quan, es procedisca a la liquidació del projecte, s'haurà de corregir el dit percentatge en funció del Salari Mínim Interprofessional aprovat per a la corresponent anualitat, si és el cas, la minoració de la partida de la subvenció aplicada als dits costos salarials, o l'increment d'esta.
L'import total de la subvenció calculada d'acord amb els criteris anteriors, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost del projecte.
CAPÍTOL II
Normes comunes
Article 19. Obligacions de les entitats promotores, control i publicitat
Sense perjuí de les obligacions específiques que les administracions competents imposen a les entitats promotores, estes quedaran obligades, com a beneficiàries de les subvencions previstes en la present ordre a:
a) Realitzar l'activitat per a la qual es concedisca la subvenció.
b) Formar els alumnes treballadors participants en els aspectes teòrics i pràctics de les activitats professionals i oficis objecte del programa, així com contractar-los durant l'etapa de formació en alternança.
c) Acreditar davant de l'organisme que concedix la subvenció la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits exigits per a la seua concessió.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar el SERVEF, així com a les de control financer que legalment corresponguen.
e) Comunicar a l'organisme que concedisca les subvencions l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals
f) Identificar convenientment, a l'efecte de difusió pública, les activitats, obres i servicis que es realitzen sobre la base d'esta ordre, tenint en compte la normativa establida a este efecte.
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, a mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Les entitats que, sense haver transcorregut l'esmentat període, decidisquen suspendre la seua activitat o dissoldre's, hauran de tramentre una còpia de l'esmentada documentació al SERVEF.
Article 20. Inici i finalització dels projectes
1. Una vegada dictada i notificada la resolució de concessió, els ens promotors comunicaran l'inici de l'activitat a la Direcció Territorial del SERVEF, utilitzant el model normalitzat i acompanyant la documentació següent:
1.1. Sol·licitud de transferència dels fons, segons model normalitzat.
1.2. Declaració responsable i/o certificacions a què es referix l'article 12.2 de la present ordre, en el cas que no estiguen en vigor les ja aportades.
1.3. Memòria justificativa del compliment de la normativa vigent d'acord amb el que preveu la llei de Prevenció de Riscos Laborals i l'Estatut dels Treballadors. A este efecte, l'ens promotor haurà d'elaborar una avaluació dels llocs de treball que ocuparan els alumnes/ treballadors en els contractes formatius.
1.4. En el cas que els projectes a realitzar impliquen especialitats per a les quals haja sigut necessari projecte bàsic d'obres o projecte tècnic complet, l'ens promotor haurà de presentar també una certificació acreditativa que les obres són dirigides pel tècnic competent en cada cas.
1.5. En el cas que l'ens promotor siga un dels especificats en l'article 11 c) i d), haurà de presentar també un aval bancari que garantisca el pagament de la subvenció atorgada.
Els Tallers hauran d'iniciar-se durant l'any 2009, podent finalitzar abans del 31 de desembre del 2010, sempre que s'haja concedit a l'entitat beneficiària un bestreta de la subvenció pel percentatge màxim legalment permés, tal com queda redactat l'article 11, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril per la qual es crea el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, d'acord amb el que establix l'article 56 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre.
Article 21. Pagament i justificació
Una vegada finalitzat i justificat el projecte formatiu, el/la directora general del SERVEF, o òrgan en què delegue, transferirà als ens promotors l'import de la subvenció justificada de conformitat.
Així mateix, una vegada dictada la resolució de concessió, es podrà avançar a l'entitat beneficiària fins al màxim legal previst de l'import de l'ajuda, previ aval bancari a favor del SERVEF, sempre que no tinga la condició d'administració pública, d'acord amb el que establix l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, haurà de disposar d'un compte bancari específic al qual es transferirà el dit import, prèvia comunicació del nombre de compte, o bé el percentatge que es fixe mitjançant un acord del Ple de Consell.
Les bestretes hauran de sol·licitar-se, aportant la corresponent carta de pagament si és el cas, abans de finalitzat l'exercici 2009.
Una vegada finalitzat el projecte formatiu, i en el termini de 30 dies hàbils, a comptar d'esta data, es remetran els justificants de pagaments efectuats amb especificació de l'import corresponent a cada una de les partides subvencionades, utilitzant per a això el programa informàtic SIDEC, o aquell que per a anàloga finalitat li siga facilitat pel SERVEF:
a) Gastos de personal: La seua justificació s'efectuarà amb la presentació d'una relació completa del personal contractat segons model normalitzat, la còpia de les nòmines mensuals de tots els treballadors, TC1 i TC2 i els justificants de les transferències efectuades en ambdós conceptes.
b) Costos de formació i manteniment: La seua justificació s'efectuarà per mitjà de la presentació de factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, així com la justificació dels pagaments efectuats.
A l'efecte d'acreditació del pagament s'utilitzarà preferentment document de transferència bancària. En tot cas, per a gastos menors acreditats per mitjà de rebuts, estos identificaran clarament el perceptor firmant d'estos.
c) Salaris dels alumnes treballadors: La seua justificació s'efectuarà amb la presentació de la relació nominal dels alumnes, segons el model normalitzat així com la justificació de les transferències efectuades. Les entitats promotores hauran de justificar també estos conceptes amb la presentació de la còpia de les nòmines mensuals de tots els alumnes/treballadors, els TC1 i TC2 i els justificants de les transferències efectuades en ambdós conceptes.
En tot cas la justificació dels gastos subvencionats s'efectuarà d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i d'acord amb les indicacions que el SERVEF puga proporcionar en cada cas per a justificar que la subvenció concedida s'acomoda a les condicions imposades i a la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió d'esta.
La falta de justificació donarà lloc al reintegrament total o parcial de les subvencions rebudes, segons el que establix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
S'entendrà gasto subvencionable aquell que, de manera indubtable, responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i haja sigut efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació establit en l'article anterior.
Article 22. Rendiments financers
D'acord amb el que preveu l'article 19.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els rendiments financers que es generen pels fons lliurats als beneficiaris, no incrementaran l'import de la subvenció concedida, en raó a l'escassa quantia d'estos i la dificultat de la seua aplicació a les activitats subvencionades i del seu seguiment i control.
Article 23. Obligació de portar comptabilitat separada
Els beneficiaris queden obligats a la identificació en compte comptable separat de tots els ingressos i gastos referits a operacions de l'afectació de la subvenció a la finalitat de la seua concessió.
A estos efectes haurà de disposar de compte bancari específic a la que el Servici Valencià d'Ocupació i Formació transferirà, prèvia comunicació pel beneficiari del nombre del dit compte, el muntant total o parcial, segons siga procedent. L'anterior s'entén sense perjuí de l'obligació de justificació de les subvencions percebudes en els termes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la present norma.
Article 24. Causes de reintegrament de subvencions
1. A més de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'esta, els casos previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
2. En el cas d'incompliments parcials el/la director/a general del SERVEF, o òrgan en qui delegue, determinarà la quantitat a reintegrar pel beneficiari responent al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, de conformitat amb el que disposa el número 2 de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb la lletra n), de l'apartat 3 de l'article 17 de la dita Llei.
Article 25. Procediment de reintegrament
El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals dels procediments administratius contingudes en el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual disposa el títol II, capítol II, «Del procediment de reintegrament», de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i pel qual establix el títol III, capítol II, Secció 1ª article 94 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Article 26. Procediment sancionador
Si com a conseqüència de la tramitació d'un expedient de reintegrament, es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, se seguirà el procediment establit en l'article 67 de la dita Llei desenvolupat pels capítols I i II del títol III i II del Reglament General de Subvencions, així com el que establix l'article 102 i següents del dit Reglament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les ajudes previstes en la present Ordre es finançaran a càrrec del capítol IV, de l'estat de gastos del pressupost del SERVEF per al 2009, subprograma pressupostari 322.52, Formació per a l'Ocupació, Línia T7709000 «Tallers d'Ocupació per al Reciclatge Professional», amb un import màxim de 20.000.000 €. Les ajudes recollides en l'article 18 relatives a l'increment del salari mínim interprofessional es finançaran a càrrec de la corresponent partida recollida en els Pressupostos de la Generalitat per al 2010.
Els gastos finançats amb la dotació pressupostària de la present Ordre de convocatòria, sempre que siguen conseqüència d'accions dirigides a desocupats del sector ceràmic de la província de Castelló, seran susceptibles de ser cofinançats per la Unió Europea a càrrec del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) una vegada aprovada per les autoritats comunitàries la sol·licitud d'ajuda per a este sector que està sent tramitada.
Segona
S'autoritza el director general de del Servici Valencià d'Ocupació i Formació perquè mitjançant una resolució faça públiques les possibles ampliacions de la dotació prevista en la disposició anterior, regulada en l'article 16.7 de la present ordre. No es dictarà cap resolució de concessió fins que no s'haja publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la mencionada resolució.
Tercera
El Servici Valencià d'Ocupació i Formació informarà el Consell Valencià de Formació Professional de les subvencions concedides a l'empara de la present Ordre.
Quarta
Atés que els beneficiaris de les accions formatives a impartir a l'empara de la present Ordre són els treballadors desocupats, als quals se'ls facilita una qualificació professional que facilita la seua inserció laboral, d'acord amb el Reglament (CE) NÚM. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008 (DOUE 9.8.2008) les ajudes previstes en esta no complixen amb el requisit de l'avantatge econòmic per a una empresa ni amb el falsejament de la competència afectant els intercanvis comercials entre els estats membres, i en conseqüència, queden excloses de l'aplicació del principi d'incompatibilitat amb el mercat comú, formulat en l'article 87 del Tractat, no sent, per tant, obligatòria la notificació d'estes, a la Comissió Europea
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò no previst en la present Ordre, se li aplicarà el que establix l'Ordre de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula i convoquen els programes d'Escoles Taller, Casas d'Oficis, Tallers d'Ocupació i Unitats de Promoció i Desenvolupament, durant l'exercici de 2009.
Segona
Les subvencions a què es referix la present Ordre es regularan pel que preveu esta i en el no previst, s'aplicarà el que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei; així com el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Es faculta la Direcció General del SERVEF a dictar les instruccions que corresponguen per al desenvolupament i implantació de la present Ordre.
Quarta
Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu els articles 10.1.a) i 46.1 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant d'este mateix òrgan en el termini d'un mes computat en els termes ja dites, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Tot això sense perjuí que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la vigent legislació.
En el cas que les entitats interessades foren administracions públiques, podran interposar Recurs Contenciós Administratiu davant d'idèntic òrgan jurisdiccional, de conformitat amb el que establixen els articles 10, 44 i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà a la notificació, llevat que hi haguera hagut el requeriment a què fa referència l'article 44 de la mencionada Llei, i en este cas l'esmentat termini comptarà des de l'endemà a aquell en què es reba la comunicació de l'acord exprés o s'entenga presumptament rebutjat.
València, 6 d'agost de 2009
El vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea