diari

Circular Núm. 1, de 19 de desembre de 1985, de la Direcció General de Política Financera, sobre normes comptables i obligacions informatives de les Cooperatives amb Secció de Crèdit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 333 de 27.01.1986) Ref. Base de dades 0100/1986

Circular Núm. 1, de 19 de desembre de 1985, de la Direcció General de Política Financera, sobre normes comptables i obligacions informatives de les Cooperatives amb Secció de Crèdit de la Comunitat Valenciana.
El compliment i control de les normes financeres establertes per a les Cooperatives amb Secció de Crèdit per la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana, exigeixen la introducció d'unes normes comptables i d'unes obligacions informatives per part d'aqueixes entitats, tal com és previst en l'article 12, apartat 2 de l'esmentada Llei.
Tot seguint els principis de la normativa existent per a d'altres intermediaris financers, i en particular les Cooperatives de Crèdit, encara que simplificant-la i adaptant-la a les particularitats de les Seccions de Crèdit, s'ha d'establir la forma i periodicitat amb la qual elaborar els balanços i comptes de resultats que les Seccions de Crèdits de les Cooperatives han de remetre a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Els estats financers hauran de confeccionar-se amb criteris que reflectiran clarament i exacta la situació patrimonial, financera i econòmica de les Seccions de Crèdit, no solament per a l'adequat seguiment per part de la Conselleria, sinó per a la correcta informació de què han de disposar els rectors i socis de la Cooperativa.
Per això, no obstant posteriors disposicions complementàries, la Direcció General de Política Financera de la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb data de 19 de desembre de 1985, ha resolt d'establir les normes següents:
Primera
1) Les Cooperatives amb Secció de Crèdit inscrites al Registre Especial establert en l'article 3 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana, hauran de presentar a la Direcció General de Política Financera de la Conselleria d'Economia i Hisenda, d'acord amb els models que a l'annex adjunt a aquesta circular es detallen, aquesta informació:
Balanç de situació referit al darrer dia de cada trimestre (31 de marc, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre), a remetre abans de la fi del mes següent al trimestre al qual corresponga.
Compte de resultats confeccionats a 30 de juny (primer semestre) i a 31 de desembre (exercici anual), a remetre abans de la fi de juliol i de la fi. de gener, respectivament.
2) Les Seccions de Crèdit establiran en la seua comptabilitat interna els subcomptes que estimen oportuns, i en tot cas hauran de desenvolupar un adequat desglossament en els casos que de forma expressa hom indica en aquesta circular. Així mateix, portaran inventaris o detalls de la seua cartera d'efectes, préstecs i crèdits, valors, avals i creditors.
3) La presentació dels estats financers hom la farà en impresos que la Direcció General de Política Financera posarà a disposició de les cooperatives. Els estats financers hom els remetràdatats, segellats i signats pel President de la Cooperativa i l'apoderat o director de la Secció de Crèdit.
4) Les quantitats dels estats hom les expressarà en milers de pessetes arrodonides. Algunes de les operacions o de les partides comptables previstes per aquesta circular, seran poc habituals en l'activitat de cert nombre de Seccions de Crèdit, o inexistents. En aquest darrer cas, no haurà de suprimir-se l'epígraf, rúbrica o compte corresponent, si no fer-les figurar amb saldo nul.
5) La valoració dels saldos actius i pasius del balanç haurà d'atenir-se als criteris indicats en aquesta circular. En tot allò no previst per aquesta, hom seguirà el principi de prudència valorativa recollit en l'article 39 del Codi de Comerç i les normes del Pla General de Comptabilitat. Les amortitzacions dels actius materials i de les despeses amortitzables es deduiran en el balanç dels elements actius als quals facen referència, sense cap perjuí per a allò establert en la norma cinquena, apartat 2.
ACTIU
Segona. Tresoreria i intermediaris financers (Epígraf 1).
1.1. Caixa
Aquesta rúbrica comprendrà exclusivament les monedes i bitllets espanyols propietat de la Secció de Crèdit. Les monedes i bitllets estrangers en poder de l'entitat, entregats pels socis o altres seccions de la Cooperativa per al seu canvi en pessetes, seran comptabilitzats com un depòsit en comptes d'ordre (rúbrica «6.2. Déposits en la Secció de Crèdit». L'abonament del seu contravalor al compte de l'adjudicatari s'efectuarà després de la seua entrega a l'entitat delegada compradora i al mateix canvi practicat per aquesta darrera, independentment de la comissió de la Secció de Crèdit puga percebre per la gestió de canvi.
1.2. Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit.
Hom recollirà sota d'aquesta rúbrica l'import dels depòssits que la Secció de Crèdit haja constituït en el Consorci, tot incloent-hi els computables en el coeficient de disponibilitats líquides establert per l'article 6 de la Llei 8/1985.
1.3, 1.4 i 1.5. Cooperatives de Crèdit, Bancs i Caixes d'Estalvi.
Aquestes rúbriques recolliran els saldos deutors dels comptes mantinguts amb els intermediaris financers designats en cadascuna, classificades en funció de la seua disponibilitat.
En «Comptes a la vista» (1.3.1, 1.4.1 i 1.5.1) hom inclourà els saldos líquids d'aqueixa naturalesa, independentment de la seua remuneració i del fet que complexquen o no funcions de corresponsalia.
En «Comptes a termini» (1.3.2, 1.4.2. i 1.5.2) hom recollirà els saldos els quals tinguen un termini de venciment fix i determinat, tot incloent-hi els instrumentats en efectes nominatius o a l'ordre, siguen pagarés, certificats de depòsit, lletres de canvi, etc.. o qualsevol altre document susceptible de transmissió ( excepció feta dels títols valors), emesos pels intermediaris financers indicats en cada rúbrica. Aquestes operacions es valoraran pel nominal, serà comptabilitzada (la diferència) amb l'efectiu mitjançat el compte de periodificació del passiu «8.5. Productes. anticipats no acreditats».
En el saldo dels comptes que facen funcions de corresponsalia hom inclourà l'import dels efectes cedits o rebuts per aplicació, dintre del termini acostumat, per a efectuar el seu cobrament al venciment. Els efectes rebuts exclusivament en comissió de cobrament no s'abonaran a l'entitat remitent fins que aquell tinga lloc, tot i figurant mentrestant en comptes d'ordre.
1.6. Talons i xecs a càrrec d'intermediaris financers.
En aquesta rúbrica hom inclourà els que tinga l'entitat en el seu poder, abonats ja en comptes patrimonials, a càrrec d'intermediaris financers operants a Espanya, i els remesos per al seu cobrament fins que aquest siga ferm.
Els talons i xecs en moneda extrangera tindran el mateix tractament descrit en la rúbrica 1.1 per a les monedes i bitllets.
1.7. Efectes rebuts per aplicació.
Aquesta rúbrica es carregarà pel nominal dels efectes rebuts en firme per al seu cobrament d'altres entitats, al mateix temps que s'abonen els comptes de corresponsalia amb aqueixes entitats; la baixa en la rúbrica es produirà al cobrament dels efectes o, eventualment, per la seua devolució, amb càrrec: al compte de corresponsalia anteriorment abonada.
1.8. Altres actius monetaris.
Aquesta rúbrica recollirà les adquisicions per part de l'entitat d'actius d'elevada liquiditat que hagen estat emesos pel sector públic i no tinguen la consideració de títols-valors. Aquests actius (Pagarés del Tresor, etc.) es valoraran pel seu nominal, comptabilitzant-se la diferència amb l'efectiu en el compte de periodificació de passiu «8.5. Productes anticipats no acreditats».
Tercera. Inversions creditícies (Epígraf 2).
2.1. Crèdit a socis.
2.1.1. Socis. Crèdit comercial.
Registrarà els efectes comercials descomptats per l'entitat als seus socis. Els efectes es comptabilitzaran pel seu valor nominal, abonant-se l'import del descompte al compte de passiu «8.5. Productes anticipats no acreditats».
Els efectes remesos en comissió de cobrament o aplicats en ferm a d'altres entitats, continuaran inclosos en aquest compte fins a la data del seu venciment. Seran exclosos d'aquesta els efectes redescomptats en altres entitats.
Els efectes que no hagen estat cobrats al seu venciment, o els aplicats retornats per altres entitats, hauran de traslladar-se a comptes específics d'impagats, on romandran fins que el lliurador dispose de saldo suficient per abonar el seu import o fins que siguen cobrats per altre mitjà. En el cas de seguir impagats als 90 dies del seu venciment, passaran a la rúbrica «2.3. Deutors en demora, en litigi o de dubtós cobrament».
2.1.2. Socis. Préstecs i crèdits de regulació especial.
Hom inclourà en aquest compte els préstecs i crèdits concedits per la Secció de Crèdit, computats en el coeficient d'inversió obligatòria establerta per l'article 7 de la Llei 8/1985.
2.1.3. Socis. Altres préstecs i crèdits amb garantia real.
Aquest compte comprendrà els saldos que, dins dels límits dels contractes, hagen disposat els socis beneficiaris de crèdits o préstecs, quan aquests no tinguen la naturalesa específica dels inclosos en els comptes anteriors, així com estiguen abonats formalment per garanties hipotecàries, pignoratícies; o altres fermances les quals per si mateixes asseguren el reemborsament total. Les quantitats vençudes pendents de cobrament, tan sols es mantindran en aquesta rúbrica en la proporció en què la garantia assegure el reembossament.
2.1.4. Socis. Altres préstecs i crèdits a termini.
Es recolliran en aquest compte els altres dèbits per préstecs o crèdits als socis, sempre que es situen dins dels límits dels respectius contractes i tinguen venciment determinat en aquests, tot puguent-se formalitzar mitjançant pòlissa, efecte o altre document vàlid.
2.1.5. Socis. Crèdits a Ix vista i diversos.
Aquest compte registrarà els saldos deutors a la vista de caràcter personal, qualsevol que siga la seua instrumentalització, que la Secció de Crèdit tinga transitòriament respecte als seus socis. Inclourà en particular:
Els descoberts en compte corrent sense contracte o pacte exprés prèviament.
Els excedits sobre els límits pactats en crèdits de qualsevol classe.
Els imports venguts pendents de cobrament (principal, interessos i comissions) de préstecs o crèdits en vigor sense garantia real suficient.
Els imports de les operacions avalades per la Secció de Crèdit que aquesta haja hagut de satisfer a un tercer, per resultes de no haver-se pagat al seu venciment per part de l'afiançat.
Els avanços transitoris que no figuren en compte corrent o de crèdit, i els pagaments de rebuts efectuats; per compte dels socis, pendents de cobrament a aquests, sempre i quan acrediten interessos a favor de l'entitat.
En la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit hauran de figurar, degudament desglosats, els diferents conceptes que s'han de assenyalat per a aquest compte.
2.2. Crèdit a altres seccions de la Cooperativa.
Aquesta rúbrica comprendrà el finançament atorgat per la Secció de Crèdit a altres seccions de la Cooperativa, classificada pels mateixos criteris establerts en la rúbrica 2.1.
La comptabilitat interna de la Secció de Crèdit separarà de forma convenient el finançament atorgat a cadascuna de les seccions o serveis els quals desenvolupen una activitat específica al si de la Cooperativa.
2.3. Deutors en demora, en litigi o de dubtós cobrament.
1) Aquesta rúbrica incorporarà els saldos deutors prèviament comptabilitzats en les rúbriques 2.1 o 2.2 (amb exclusió dels préstecs i crèdits amb garantia real suficient), quan hi concorra cap de les següents circumstàncies:
a) Quan continuen impagats, després d'haver passat més de 90 dies des del venciment de les respectives operacions. En els descoberts o altres saldos deutors sense venciment pactat, aquest termini començarà des del primer requeriment de reembossament que efectue l'entitat, o des de la primera liquidació d'interessos que resulte impagada.
L'acumulació en morosos de quotes d'amortització de préstecs els quals signifiquen el 25% del préstec en curs, o la morositat per més de 12 mesos d'una d'aquestes, obligaran a comptabilitzar com a morós l'import total del préstec pendent de devolució.
b) Quan, vençuts o no, hom aprecie a juí de l'entitat, una reduïda probabilitat de cobrament, hom inclourà ací els saldos reclamats judicialment per la entitat, aquells sobre els quals el deutor haja suscitat litigi del qual resolució depèn el seu cobrament, així com als deutors declarats en situació concursal.
La classificació del principal com a dubtós o morós implica també la dels seus interessos o comissions acumulades pendents de pagament, així com la de les despeses reclamables a l'acreditat.
2) Els crèdits morosos considerats en el punt a) anterior hauran de comptar amb la cobertura d'una provisió per a insolvències, graduada com a continuació es detalla, en funció de la seua permanència en aquesta rúbrica 2.3:
De 3 a 9 mesos 25% del saldo deutor
De 9 a 15 mesos 50% del saldo deutor
De 15 a 21 mesos 75% del saldo deutor
Més de 21 mesos fins a la seua baixa de l'actiu 100% del saldo deutor
Els crèdits dubtosos considerats en el punt b) hauran de comptar amb una cobertura mínima del 25%, i en tot cas amb la que els corresponga per morositat segons l'escala anterior.
3) Hom haurà de considerar de molt dubtós cobrament i donar de baixa en el actiu del ballant, i passar-ho als comptes suspensius d'ordre i aplicació de les provisions que ja estigueren constituïdes, els crèdits els titulars dels quals sofresquen un deteriorament notori i irrecuperable de solvència, així com els saldos impagats als 3 anys des del seu pas a aquesta rúbrica de morosos.
Quarta. Cartera de Títols (Epígraf 3).
D'aquest epígraf de l'actiu formen part els valors mobiliaris que tinga en cartera l'entitat, així com les seues aportacions al capital social d'altres cooperatives.
Els valors es registraran en balanç; pel seu preu d'adquisició, tot i entenent per aquest el conjunt de desembossaments de diner nets realitzats per adquirir els títols. Hom no inclourà les sumes pendents de desembossament per títols subscrits.
Intengren aquest epígraf les següents rúbriques:
3.1. Fons públics.
Títols de renda fixa emesos per l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Corporacions Locals.
3.2. Aportacions a capital social d'altres Cooperatives.
Aportacions de caràcter obligatori o voluntari, al capital social d'altres cooperatives, en particular de Cooperatives de Crédit-Caixes Rurals.
3.3. Altres Títols.
Altres valors que la Secció de Crèdit puga tenir en cartera, emesos per les entitats oficials de crèdit o per empreses públiques no financeres.
Cinquena. Immobilitzat (Epígraf 4).
1) L'immobilitzat material de la Secció de Crèdit es valorarà pel seu cost, deduïdes les amortitzacions i amb els ajustaments que s'hi escaiguen per regularitzacions legalment establertes.
El cost comprendrà els desembossaments de diner realitzats per adquirir aquests actius materials i les despeses addicionals per obres de construcció, instal·lació, muntatge o similars que es produesquen fins a la seua posada en funcionament, així com les millores que modifiquen substancialment el seu valor per augment de rendiment o capacitat.
No formaran part M cost els pagaments per treballs de reparació o manteniment, ni els interessos expressos o tàcits dels capitals invertits. Les adquisicions amb pagament ajornat es valorarà pel seu import total, tot i comptabilitzant els desembossaments pendents en la rúbrica 7.2 de passiu. Els interessos corresponents a aqueixos ajornaments hom els inclourà en el compte de periodificació d'actiu «6.4. Interessos passius avançts i no acreditats», tot descarregant-se'n a mesura que es vagen acreditant.
El valor de l'immobilitzat adquirit per aplicació d'altres actius (adjudicats en pagament de deutes, etc.) no podrà excedir del valor comptable d'aquests darrers, ni del resultat d'una taxació pericial
2) Encara que en aquest epígraf del balanç els actius inmobilitzats es representen pel seu valor comptable net, amb deducció de les amortitzacions, la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit recollirà en comptes separats el valor del cost i l'amortització acumulada dels esmentats actius.
3) Aquest epígraf, del qual hom han d'excloure les partides d'immobilitzat que siguen materialitzacions de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa, comtabilitzades en l'epígraf 5, està format per les dues rúbriques següents:
4.1. Mobiliari i instal·lacions.
S'hi reflectirà el valor del mobiliari, ensers, equips d'oficina i informàtics, màquines i instal·lacions, i en general, tots els actius materials que no siguen immobles.
4.2. Immobles.
Recollirà les finques inscribibles en el Registre de la Propietat, ja siguen edificis i locals acabats («4.2.l. Edificis»), edificis en fase de construcció, ampliació o millora («4.2.2. Obres en curs»), o solars, finques rústiques o altres terrenys sense edificar («4.2.3. Solars i terrenys sense edificar»). Hom ha d'incloure en aquesta rúbrica els immobles adjudicats en pagament de deutes, els quals figuraran en comptes específics en la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit.
4) Per a facilitar un adequat desglossament i amortització de les diferents partides d'immobilitzat que integren aquest epígraf, hom indica tot seguit els coeficients i períodes màxims d'amortització autoritzats per la normativa fiscal vigent per al ram «Banca, Estalvi i Crèdit»:
Coeficient Període
màxim màxim
(percentatge) (anys)
1. Edificis o locals destinats a oficines i serveis 2 75
2. Instal·lacions generals interiors (exclòs el mobiliari) 6 25
3. Instal·lacions d'equips d'elevació i ascensors per al públic 8 18
4. Instal·lacions de calefacció, refrigeració i aire condicionat 8 18
5. Instal·lacions i aparells de seguretat i d'extinció de foc. 8 18
6. Instal·lacions telefòniques interiors, canvis de tèlex i de TV circuit tancat 10 15
7. Mobiliari d'oficina, classificadors i fitxers 10 15
8. Màquines d'escriure, de franquejar de comptar moneda i de comptabilitat
mecanogràfica convencional 10 15
9. Màquines convencionals de calcular i d'estadística 8 18
10. Equipaments electrònics per altractament de la informació, ordinadors,
màquines per al processament de dades, unitats perifèriques, d'entrada, procés,
memòria i eixida de dades i els seus accessoris 15 12
11. Màquines copiadores i reproductores, qualsevol que siga el seu sistema 10 15
12. Maquinària i instal·lacions no privatives de l'activitat 8 18
Sisena. Aplicació de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. (Epígraf 5).
Hom recollirà en aquest epígraf tots els comptes actius referits a la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa.
Per a les rúbriques «5.1. RFPC Mobiliari i instal·lacions» i «5.2. RFPC Immobles», són vàlids els criteris de valoració, compatabilització i amortització assenyalats en l'epígraf 4 anterior. Tanmateix, les amortitzacions d'ambdues es faràn amb càrrec: a «5.3. RFPC Despeses de l'exercici corrent».
Hom inclourà també en aquestes rúbriques els actius nets existents per aplicació de l'anterior Fons d'Educació i Obres Socials, encara que hauran de figurar separadament en la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit.
En la rúbrica «5.3. RFPC Despeses de l'exercici corrent» hom abonarà totes les despeses atribuïdes per l'aplicació de la Reserva de Formació i PromocióCooperativa al llarg de l'exercici, tot incloent-hi els de manteniment i amortització dels béns immobilitzats afectes a la Reserva, i els derivats dels serveis prestats coberts per aquesta. Hom abonarà a aquesta rúbrica els eventuals productes que pogueren obtenir-se dels esmentats serveis. Al balanç; hom reflectirà el saldo net deutor de la rúbrica.
Les despeses per aplicació de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa s'acumularan en la seua rúbrica al llarg del dotze mesos de l'exercici, cloent-se al tancament d'aquest amb càrrec a l'epígraf 3 («Reserva de Formació i Promoció Cooperativa») del passiu. El saldo d'aquest darrer mai no podrà ésser inferior a l'import total de les aplicacions comptabilitzades en actiu.
Setena. Resultats i periodificacions (Epígraf 6).
Aquest epígraf recollirà les pèrdues de l'exercici actual i les acumulades, els comptes de periodificació d'actiu i determinats actius ficticis.
6.1. Resultats provisionals de l'exercici corrent.
Aquesta rúbrica s'utilitzarà al llarg de tot l'exercici per a reflectir la diferència entre els productes obtinguts fins la data del balanç i el conjunt de despeses i pèrdues obtingut en aquest període, si aquesta diferència fora negativa.
6.2. Pèrdues d'exercicis anteriors.
En aquesta rúbrica hom recollirà el saldo deutor del compte de resultats de l'exercici precedent, i les pèrdues acumulades d'altres exercicis anteriors, fins la seua amortització o imputació als socis.
6.3. Interessos actius acreditats i no vençuts.
Hom utilitzarà aquesta rúbrica per a la periodificació dels interessos derivats de les diferents inversions financeres de la Secció de Crèdit: tresoreria, comptes en intermediaris financers, crèdits i títols amb interessos per vençut. Es periodificaran així mateix en aquesta rúbrica les comissions de disponibilitat dels crèdits i les comissions per avals i garanties, si la seua importància així ho aconsella.
6.4. Interessos passius anticipats i no acreditats.
Es periodificaran en aquesta rúbrica els interesos avançats de financiacions rebudes per la Secció de Crèdit, inclossos els interessos per redescompte defectes de la pròpia cartera. També es farà figurar en aquesta rúbrica els interessos no acreditats, per ajornament del pagament en l'adquisició d'immobilitzat.
6.5. Despeses pagades i no acreditades.
Aquesta rúbrica recollirà els pagaments anticipats per despeses (de personal, generals o altres) que corresponen a períodes de temps posteriors.
6.6. Despeses amortitzables.
En aquesta rúbrica hom inclourà les despeses pels tràmits de constitució de la Secció de Crèdit i els produïts firis l'inici de la seua activitat (honoraris, tributs, viatges, estudis tècnics, publicitat de llançament, selecció i preparació del personal, etc.). Els saldos en balanç d'aquesta rúbrica es reflectaran nets, és a dir, deduïdes les amortitzacions.
Vuitena. Comptes diversos (Epígraf 7).
Aquest epígraf recollirà els saldos deutors no compresos en altres epígrafs de l'actiu.
7.1. Impost de Societats.
En aquesta rúbrica hom reflectirà els crèdits front a la Hisenda Pública, motivats per l'aplicació del Impost de Societats als rendiments de la Secció de Crèdit.
En «7.1.1. Retencions a compte» hom recollirà, per a cada exercici, els imports retinguts en origen sobre productes percebuts per l'entitat, fins que hom efectue la liquidació del Impost per l'exercici corresponent.
En «7.1.2. Liquidacions a retornar» hom inclourà les quantitats la devolució de les quals haja estat solicitada a l'Administració fiscal, per ser les retencions a compte superiors a la quota resultant de la liquidació del Impost pel respectiu exercici.
7.2. Altres comptes diversos.
Hom incorporarà en aquesta rúbrica els saldos actius que no tinguen cabuda en altres rúbriques del balanç, en particular les partides deutores per IVA suportat, amb dret a deducció, en les adquisicions de béns o serveis que realitze la Secció de Crèdit, o per les liquidacions a compensar o a retornar en concepte d'aquest Impost que pogueren resultar. També hom inclourà sota aquesta rúbrica els saldos deutors derivats de situacions transitòries tals com les diferències per defecte en el arqueig de caixa, altres partides deutores pendents de regularitzar, els avanços a socis o rebuts pendents de cobrament a aquests, quan no produesquen interessos, etc.
Si l’import total d’aquesta rúbrica representarà més del 2% de l’actiu total (suma dels epígrafs 1 a 7), haurà de detallar-se la naturalesa de les partides que la integren en un document annex al balanç.
PASSIU
Novena. Dotacions a capital (Epígraf 1).
Aquest epígraf recollirà les aportacions dels socis a capital, de caràcter obligatori o voluntari, en el supòsit que els Estatuts o l'Assemblea General de la Cooperativa hagen establert dotacions específiques d'aqueixa naturalesa per a la seua Secció de Crèdit. Les aportacions socials es comptabilitzaran per l'import total acordat, tot incloent en un compte compensador, amb signe negatiu, els imports no desemborsats.
Desena. Reserves (Epígraf 2).
Integraran aquest epígraf els recursos propis constituïts partir dels excedents nets obtinguts per la Secció de Crèdit, els provinents de la regularització o actualització del seu balanç. Hom distingirà les següents rúbriques, segons el motiu de la seua creació:
2.1. Reserva obligatòria.
És la constituïda per les asignacions establertes en els articles 59 i 61 de la Llei 11/1985 de 25 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, amb càrrec als excedents nets o per altres conceptes.
2.2. Reserva de previsió de riscs d’insolvència.
És la constituïda amb les dotacions previstes en l'article 11 de la Llei 8/1985 de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana, amb càrrec als excedents nets de cada exercici.
2.3. Reserva voluntària.
És la formada, per acord de l'Assemblea General i en les condicions determinades per l'article 59 de la Llei 11/1985 de la Generalitat Valenciana, amb els excedents de lliure disposició obtinguts per la Secció de Crèdit.
2.4. Regularitzacions de balanç.
És la reserva provinent d’actualitzacions de balanços, efectuades d’acord amb la normativa legal.
En les rúbriques 2.1., 2.2. i 2.3. hom inclourà els saldos respectius de la mateixa naturalesa que la Secció de Crèdit tinquera constituïts, segons la legislació cooperativa anterior o per anteriors acords socials de distribució de resultats. Aquests saldos figuraran a banda en la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit.
La Direcció General de Política Financera podrà, en certes condicions i a sol·licitud de l'entitat interessada, autoritzar de forma transitòria el còmput del saldo existent com a Reserva de previsió de riscs d’insolvència, en les previsions de cobertura de riscs introduïdes per la norma tercera (rúbrica 2.3. apartat 2) d'aquesta circular.
Onzena. Reserva de Formació i Promoció Cooperativa (Epígraf 3).
Sota d’aquest epígraf hom recollirà els; saldos derivats de les dotacions a aqueixa Reserva, previstes en l'article 62 de la Llei 11/1985 de la Generalitat Valenciana, aplicats finalment a les finalitats pròpies d'aquesta, en forma d’inversions o despeses recollides en l’epígraf 5 de l'actiu, o pendents encara d’aplicació.
Hom inclourà també en aquest epígraf els saldos pasius remanents del Fons d'Educació i Obres Socials constituït segons la legislació cooperativa anterior, encara que aquests imports hom els farà figurar de forma separada en la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit.
Dotzena. Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit (Epígraf 4).
Aquest epígraf comptabilitzarà la financiació que reba la Secció de Crèdit, baix d'una forma o altra d’instrumentació, del Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit.
Dotzena. Intermediaris financers (Epígraf 5).
Les rúbriques «5.1. Cooperatives de Crèdit», «5.2. Bancs» i «5.3. Caixes d'Estalvi» copsaran tots els saldos creditors a favor de les respectives entitats, siguen quins siguenels plaços, tipus d’interès i condicions que es deriven d’operacions de corresponsalia, de tresoreria o d’altres.
En «5.4. Aplicació d'efectes» hom abonarà el nominal dels efectes aplicats en ferm per la Secció de Crédit a altres entitats, tot carregant-se al venciment d’aquests amb l'abonament a la cartera d'efectes (efectes descomptats), a creditors (efectes en comissió de cobrament) o al compte de corresponsalia, adeutada en l’aplicació, en el cas que foren retornats els efectes.
Catorzena. Creditors (Epígraf 6).
En aquest epígraf hom recollirà els saldos de depòsits de diner en la Secció de Crèdit, quan els titulars dels quals siguen socis d’aquesta o altres Seccions de la Cooperativa. Hom inclourà també els comptes de depòsit d’altres entitats d’àmbit local, utilitzats generalment amb finalitats de recaptació.
En «6.1. Comptes Corrents» hom recollirà els saldos creditors dels comptes disponibles a la vista sense preavís, i els saldos creditors en comptes de crèdit.
En «6.2. Comptes d'Estalvi» hom inclourà els saldos creditors dels comptes disponibles a la vista o amb un preavís no superior a 30 dies, que no siquen movilitzables mitjançant taló o xec.
«6.3. Depòsits a Termini» comprendrà els depòsits constituïts pel plaç fixe, determinat en el seu contracte, siga quin siga l’instrument en el qual es formalitzen, tot incluint-hi els emessos a descompte mitjançant pagarés o altres efectes.
Aquests darrers seran valorats pel seu nominal, carregant-hi la diferència amb l’efectiu en el compte de periodificació d'actiu «6.4. Interessos passius avançats i no acreditats».
Els interessos vençuts de les imposicions a termini no seran acumulats a aquestes, excepte quan, per contracte, formen noves imposicions. La comptabilitat interna de la Secció de Crèdit, o els seus registres auxiliars, hauran de permetre una classificació de les imposicions a termini efectuades en l’entitat, d’acord amb els diferents plaços d’origen d’aquestes.
La rúbrica «6.4. Altres comptes de creditors» reflectirà els saldos creditors en comptes de qualsevol classe, els titulars dels quals siguen les entitats locals a les quals ja s'ha fet referència. A la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit li caldrà d’especificar el caràcter d’aquests comptes.
Quinzena. Efectes i altres obligacions a pagar (Epígraf 7).
En aquest epígraf hom recollirà els saldos creditors que no tinguen aplicacions en cap dels epígrafs 4, 5 i 6 anteriors, siga quin siga el document en el qual estiguen representats o la causa de l’obligació de pagament. Conté les rúbriques següents:
7.1. Xecs, ordres de pagament i talons conformats.
Aquesta rúbrica contindrà els saldos creditors transitoris pels documents indicats, adeutats ja als comptes personals els quals els han originat, i pendents d'abonament efectiu als intermediaris financers pagadors d'aquests documents.
Hom inclourà les obligacions contretes en conformar talons o altres efectes lliurats contra comptes personals en la Secció de Crèdit.
7.2. Desembossaments pendents per adquisició de l'immobilitzat.
Aquesta rúbrica recollirà les obligacions de pagament (principal i interessos) que la Secció de Crèdit tinga pendents per adquisicions d'immobilitzat.
7.3. Obligacions de pagament per retencions fiscals i socials. Hom recollirà en aquesta rúbrica les retencions efectuades per l’entitat, sobre rendiments de capital mobiliari (interessos satisfets per depòsits i per aportacions a capital), o sobre rendiments de treball. (IRPF i assegurances socials, a càrrec del personal), fins el seu ingrés efectiu en l’organisme públic corresponent.
7.4. Obligacions de pagament per compres i prestacions de serveis.
Aquesta rúbrica incorporarà els pagaments pendents per béns o serveis l’adquisició dels quals ja ha estat facturada i comtabilitzada com a despesa.
7.5. Altres partides pendents de pagament.
Aquesta rúbrica recollirà els saldos exigibles per motius no reflexats en les rúbriques anteriors. Hom inclourà, per exemple, les quantitats no abonades en comptes personals provinents d’interessos d’imposicions a termini o aportacions a capital, o del cobrament defectes condicionals, les pensions de jubilació no pagades o pendents de devolució, etc.
Setzena. Fons especials, resultats i periodificacions (Epígraf 8).
Hom inclourà en aquest epígraf els fons provisionats per a finalitats especifiques, els beneficis corrents o pendents d'aplicar, i els comptes de periodificació de passiu. Estarà integrat per les rúbriques següents:
8.1. Fons per a insolvències.
Comprendrà les dotacions realitzades per la Secció de Crèdit, segons la norma tercera (rúbrica 2.3. apartat 2) d’aquesta circular, per a l’obertura dels riscs d’insolvència derivats de les seues inversions creditícies.
8.2. Altres fons especials.
Recollirà les dotacions a altres fons de destí específic, constituïts de forma voluntària per la Secció de Crèdit.
8.3. Resultats provisionals de l’exercici corrent.
Hom l’utilitzarà al llarg de l’exercici per a reflectir la diferència positiva entre els productes i les despeses o perdudes acreditades fins la data del balanç.
8.4. Resultats del darrer exercici pendents d’aplicació.
Reflectirà el saldo creditor del compte de resultats de l’exercici anterior, fins que l’Assemblea General de la Cooperativa aprove la seua distribució.
8.5. Productes avançats no acreditats.
Hom l’utilitzarà per a periodificar els interessos liquidats per descomptes defectes o per préstecs amb interessos anticipats, i la diferència entre el valor nominal i l’efectiu d'altres actius adquirits a descompte per la Secció de Crèdit.
En el supòsit d'interessos per descompte defectes comercials, la periodificació podrà quedar limitada al moment de tancament de l’exercici. D’aquesta forma, el càrrec: d’aquesta rúbrica 8.5., amb abonament a les del epígraf 1 («Productes de Inversions Creditícies») de l’haver del compte de resultats, es realitzarà al llarg de l’exercici en el moment del venciment dels efectes, i al tancament d’aquell, per l’import dels interessos ja acreditats dels efectes no vençuts.
8.6. Interessos passius acreditats i no vençuts.
Hom l’utilitzarà per a periodificar els interessos, pagadors per venciment, els quals es deriven de les diverses financiacions rebudes per la Secció de Crèdit, particularment de les recollides en l’epígraf 6 («Creditors») del passiu.
8.7. Despeses acreditades i no vençudes.
Recollirà les despeses (de personal, generals o altres) ja acreditades, les quals per motius de venciment o altres causes no han estat pagades.
Dissetena Comptes diversos (Epígraf 9).
9.1. Impost de Societats. Liquidacions a pagar.
Aquesta rúbrica reflectirà l'import pendent de pagament a la Hisenda Pública per la liquidació de l'Impost de Societats sobre els resultats de cada exercici, una vegada s'hagen aprovat aquests darrers en Assemblea General i després d'haver abonat el compte «7.1.1. Retencions a compte» d’actiu per les quantitats retingudes en el respectiu exercici.
9.2. Altres comptes diversos.
En aquesta rúbrica hom integrarà els saldos passius que no tinguen cabuda en altres rúbriques del balanç. Hom inclourà ací les partides creditores que la Secció de Crèdit tenen per repercussió de l'IVA en operacions no exemptes d’aquest, o per liquidacions a ingressar en concepte d’aqueix impost. També podrà recollir diferències per excés en l'arqueig de caixa o altres partides creditores pendents de regularitzar.
En qualsevol cas, si l'import total d’aquesta rúbrica pujarà més d'un 2% del passiu total (suma dels epígrafs 1 a 9), el seu contingut haurà d’especificar-se de forma adequada en un annex al balanç.
COMPTES D'ORDRE
Divuitena Comptes d’ordre.
Els Comptes d'Ordre recolliran els saldos representatius de drets, obligacions i altres situacions jurídiques que en el futur pogueren tenir repercussions patrimonials, així com altres saldos que hom precise per reflectir totes les operacions realitzades per la Secció de Crèdit, encara i que no comprometen el seu patrimoni.
1. Avals i garanties prestats. Aquest epígraf comprendrà els riscs assumits per l'entitat, derivats de la concessió d’avals en lletres de canvi i en operacions de crèdit i préstec, així com de tota classe de caucions, garanties i fiances prestades davant de tercers, mentres no es cancel.len o es facen efectives per l'entitat.
2. Efectes redescomptats o endossats.
Hom reflectirà en aquest epígraf el nominal dels efectes redescomptats o endossats per l'entitat en els que aquesta soporte risc. No inclourà els endossaments de pagarés o altres efectes negociables emesos pel Tresor. Tampoc no comprendrà els efectes de finançament propi el qual import figura en l'epígraf 6 («Creditors») del passiu, ni els aplicats a d'altres entitats per al seu cobrament.
3. Disposable en comptes de crèdit.
Aquest epígraf inclourà els saldos disponibles en la data del balanç a favor de socis o d'altres seccions de la Cooperativa, dins dels límits dels respectius contractes de crèdit.
4. Crèdits en suspens regularitzats.
Aquest epígraf recollirà els crèdits considerats fallats, l'import dels quals haja estat donat de baixa de l'actiu, segons la norma tercera (rúbrica 2.3. apartat 3). Es mantindran en aquest compte fins la definitiva extinció, per prescripció, condenació o altres causes, de tot dret a favor de l'entitat, o firis la seua recuperació, aleshores l'import recuperat hom l’abonarà a resultats.
5. Efectes rebuts en comissió de cobrament.
Hom inclourà en aquest epígraf els agafats amb aquest propòsit per la Secció de Crèdit a socis o a altres seccions de la Cooperativa, fins el seu abonament o devolució.
6. Dipòsits.
Aquest epígraf comprén aquestes dues rúbriques:
6.1. Dipòsit de valors en altres entitats (propis i rebuts).
Recollirà el valor nominal dels títols propietat de la Secció de Crèdit, o rebuts en dipòsit o en garantia d’operacions, que s'encontren custodiats per altra entitat.
6.2. Dipòsits en la Secció de Crèdit.
Recollirà els valors nominals dels dipòsits regulars que reba la Secció de Crèdit en custòdia o en garantia d’operacions. Hom inclourà també en aquesta rúbrica la moneda estrangera lliurada a la Secció de Crèdit per al seu canvi en una entitat delegada, valorada en pessetes al canvi comprador vigent, per a bitllets o per a divises, el dia de la recepció.
7. Altres comptes d’ordre.
Hom recollirà en aquest epígraf els comtes d'ordre que no hagen tingut cabuda en cap dels epígrafs anteriors.
COMPTE DE RESULTATS
Dinovena
1) El saldo del compte -de resultats coincidirà de forma necessària amb el de la rúbrica «8.3. Resultats provisionals de l’exercici corrent» del passiu del balanç;, o el de la rúbrica 6.1. de l’actiu, en cas de pèrdues.
2) Seran compensables les pèrdues i beneficis per alienació d’immobilitzat, presentant-se el seu saldo acumulat net, segons el seu signe, en la rúbrica 7.3. del deure del compte de resultats, o en la 6.4. de l’haver.
3) La periodificació de productes i despeses financeres haurà d'efectuar-se sobre la base de les condicions individuals de cada operació. Us regles de periodificació que establesca cada entitat hauran de respectar el principi de continuïtat; en atenció d’aquests motius no seran modificades excepte per causa tècnica justificada.
Les rúbriques del balanç, representatives de la periodificació, hom les subdividirà de forma convenient en la comptabilitat interna de la Secció de Crèdit, de tal forma que puga d'establir-se la necessària correlació amb els comptes d'actiu i passiu que les motiven.
DEURE
Vintena Interessos de creditors (Epígraf 1)
En aquest epígraf hom recollirà l'import dels interessos acreditats pels depòsits i altres saldos creditors compresos en l’epígraf 6 («Creditors») del passiu. Comprendrà tota classe de remuneració en efectiu satisfeta, així com el cost per a l'entitat de les remuneracions en espècie, incloses les assegurances a favor dels depositaris. Aquests costs financers hom els comptabilitzarà pel seu import brut, tot incloent-hi els imposts retinguts que puguen gravar els esmentats rendiments.
Vínt-i-unena Interessos i comissions d'altres finançaments (Epígraf 2).
Les rúbriques 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. del deure del compte de resultats recolliran l’import dels interessos acreditats pels saldos creditors compresos en els epígrafs 4 («Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit») i 5 («Intermediaris financers») del passiu del balanç, i els del finançament rebut pels efectes redescomptats compresos en l'epígraf 2 de comptes d’ordre Aquests darrers també es periodificaran, tot incorporant-se al compte de resultats al llarg de la vida remanent de l’efecte.
La rúbrica «2.5. Interessos i comissions vàries» recollirà les comissions per serveis no inclosos en les rúbriques anteriors, els corretatges en operacions actives o passives, a càrrec de l'entitat, i altres costs financers que no tinguen cabuda en altres rúbriques. Hom inclourà ací els interessos acreditats per l’adquisició d'immobilitzat amb pagament ajornat.
Vint-i-dosena Despeses de personal (Epígraf 3).
Aquest epígraf recollirà els imports de totes les retribucions acreditades directament o indirecta pel personal en nòmina, fix o eventual, siga quina siga la seua funció dintre de l'activitat de la Secció de Crèdit. Els reintegraments de la Seguretat Social o altres entitats de previsió, per personal malalt o altres causes, es deduiran d’aquest epígraf
3.1. Sous i gratificacions del personal.
Aquesta rúbrica recollirà tota mena de remuneracions en metàl·lic al personal de la Secció de Crèdit, com sous, triennis, complements, plus o vacances, hores extraordinàries, etc.
Aquests conceptes seran en brut, tot incloent-hi els imposts i càrregues socials obligatòries.
3.2. Quotes de la Seguretat Social.
Aquesta rúbrica reflectirà els imports a càrrec de la Secció de Crèdit per cotització d’assegurances, socials del seu personal.
3.3. Altres despeses de personal.
Hom inclourà en aquesta rúbrica les despeses de reclutament i selecció dels empleats de la Secció de Crèdit, les prestacions en espècie a aquests darrers, les indemnitzacions per l’acomiadament, així com altres despeses relacionades amb el personal, no compreses en les rúbriques anteriors.
Vínt-i-tresena. Despeses generals (Epígraf 4).
Aquest epígraf és integrat per les rúbriques següents:
4.1. Lloguers.
Recollirà tots els acreditats per immobles, mobiliari, equips d’oficina i instal·lacions, en situació d’arrendament, amb l'exclusió dels de les màquines i instal·lacions de processos informàtics, recollits en la rúbrica 4.11. Hom inclourà també en aquesta rúbrica 4.1. els lloguers a favor d'altres seccions de la Cooperativa, les quals hauran d’establir-se per un import raonable que tinga en compte el valor dels béns arrendats i les seues despeses de manteniment i amortització.
4.2. Conservació i reparació de l'immobilitzat.
Comprendrà les despeses de reparació, entreteniment o neteja dels immobles, instal·lacions, mobiliari o equips d’oficina de la Secció de Crèdit, diferents de les màquines i instal·lacions de processos informàtics, quan aquestes despeses no prolonguen apreciablement la vida útil d’aquests actius per damunt d’allò inicialment previst, ni augmenten de forma substancial el seu valor, tot limitant-se d’aconseguir un bon estat d'explotació.
4.3. Llum i calefacció.
Inclourà les despeses acreditades per consum d’aquests conceptes o pareguts, corresponents a immobles o instal·lacions, propis o en lloguer, ocupats per la Secció de Crèdit.
4.4. Impresos i material d’oficina.
Recollirà les despeses acreditades per aquests conceptes, incloent-hi el material consumible (paper, etc.) utilitzat en els equips informàtics.
4.5. Comunicacions.
Comprendrà les despeses de correus, telèfons, telègrafs o altres mitjans de comunicació emprats per la Secció de Crèdit.
4.6. Serveis exteriors.
Recollirà les despeses de serveis prestats per altres empreses o professionals, el contingut de les quals no tinga aplicació en altres rúbriques d'aquest epígraf. Es tractarà de serveis com. el de trasllat de fons, assessoraments comptables, financers o fiscals, auditories, etc.
4.7. Judicials i similars.
Inclourà les despeses acreditades per contractació de lletrats, i en general totes aquelles que guarden relació amb contenciosos jurídics. Hom farà figurar també en aquesta rúbrica les despeses per certificats :del Registre de la Propietat, per informes legals, etc.
4.8. Tributs.
Inclourà tots els imposts, contribucions, taxes o arbitres de l'Estat o d’altres entitats públiques (Ajuntaments, etc.) a càrrec: de la Secció de Crèdit, tot exceptuant-hi l'Impost de Societats.
4.9. Representació i desplaçaments.
Recollirà les despeses per viatges, menjars, estàncies en establiments hotelers, dietes i similars, així- com, altres despeses de representació ocasionats pels òrgans rectors o pels ocupats de la Secció de Crèdit, en el compliment de les seues funcions.
4.10. Publicitat i Promoció.
Aquesta rúbrica comprendrà les despeses de publicitat realitzades per la Secció de Crèdit a través de diversos mitjans (anuncis, calendaris, camisetes, clauers, etc.), així com els sorteigs o rifes, amb premis en metàl·lic o en objectes, en benefici dels socis.
4.11. Informàtica i mecanització.
Recollirà les despeses acreditades per lloguers i entreteniment de màquines de processos informàtics, i els d’adquisició o elaboració de sistemes i programes informàtics.
4.12. Primes d’assegurances.
Inclourà les primes d’assegurances corresponents a immobles, mobiliari i instal·lacions de la Secció de Crèdit, així com les satisfetes per a prevenir riscs de furt o altres, excepte els corresponents a la vida, accidents, etc. del personal.
4.13. Altres despeses menors.
Figuraran en aquesta rúbrica altres despeses de caràcter ordinari, el qual contingut no estiga recollit en cap de les anteriors rúbriques de l’epígraf.
Vint-i-quatrena Amortitzacions (Epígraf 5).
La despesa per amortització es produeix siga quin siga el resultat econòmic de la Secció de Crèdit. Per això l'amortització comptable ha de practicar-se encara que s'hi anul.le el benefici, es produesquen pèrdues o s’incrementen aquelles que hi havien. Segons l’actiu objecte de l'amortització, aquest epígraf es divideix en les rúbriques que tot seguit es detallen:
5.1. Amortització de mobiliari i instal·lacions.
Recollirà les dotacions de l’exercici per l’amortització dels elements de l’immobilitzat de la Secció de Crèdit recollits en la rúbrica «4.1. Mobiliari i instal·lacions» de l’actiu.
5.2. Amortització d'immobles.
Recollirà les dotacions de l'exercici per amortització dels elements integrats en la rúbrica «4.2. Immobles» de l'actiu.
5.3. Amortització de despeses de constitució i primer establiment.
Recollirà les dotacions de l'exercici per amortització de les esmentades despeses, específiques de la Secció de Crèdit, comptabilitzades en la rúbrica «6.6. Despeses amortitzables» de l'actiu.
Les amortitzacions se suposen uniformement acreditades al llarg de l’exercici. La periodificació trimestral per aquest concepte, decreixerà directament el valor en el balanç dels actius corresponents.
Vint-i-cinquena Sanejament dels actius (Epígraf 6).
En aquest epígraf hom recollirà els càrrecs al compte de resultat derivats d’actius crediticis els quals hom haja de considerar com a fallats, o sobre els quals hi haja un risc d’insolvència que precise la corresponent cobertura.
6.1. Amortització d’insolvències.
En aquesta rúbrica hom comptabilitzarà les inversions crediticies que es donen de baixa en l'actiu del balanç, en produirse o estimar-se la seua insolvència definitiva, quan no estiguen provisionades pel fons especial per a insolvències. En cas de cobertura parcial per aquest fons, hom inclourà en aquesta rúbrica l'import no cobert.
6.2. Dotació al fons especial per a insolvències.
En aquesta rúbrica hom recollirà els càrrecs a resultats, amb abonament al fons especial per a insolvències del passiu, per les quantitats destinades a la cobertura de riscs crediticis, dotades segons els criteris establerts en la norma tercera d'aquesta circular (rúbrica 2.3. apartat 2).
Aquestes provisions hom les efectuarà amb independència del resultat econòmic de la Secció de Crèdit, fins i tot si anul·len el benefici o provoquen pèrdues. Hauran de fer-se tan prompte com es manifeste el risc d’insolvència, sense esperar al tancament de l’exercici.
Vint-i-sisena. Crebants diversos i eventuals (Epígraf 7).
Aquest epígraf incorporarà els costs i despeses no financeres que no tinguen cabuda en els epígrafs anteriors del deure del compte dels resultats. Conté les següents rúbriques:
7.1. Despeses per serveis no financers.
Inclourà les despeses originades per la prestació de serveis no financers, com pot ésser assessor els socis, efectuats per tercers, sobre fiscalitat, tècniques agropecuàries, etc.
7.2. Pèrdues en operacions amb, títols valors.
Recollirà les diferències negatives entre el valor de cost dels títols, i el preu obtingut per aquests en el moment de la seua venda, amortització o liquidació. Per determinar aquestes pèrdues, hom considerarà com a preu de cost dels títols d'una mateixa classe, el valor mitjà de les existències d'aquests.
7.3. Pèrdues netes per alienació de l'immobilitzat.
Registrarà la diferència negativa entre el valor comptable de l’Immobilitzat i el preu obtingut en la seua alienació.
7.4. Altres crebants.
Aquesta rúbrica comprendrà qualsevol altre crebant que no tinguera cabuda en les rúbriques anteriors.
Vint-i-setena Dotacions a la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa (Epígraf 8).
En aquest epígraf hom inclourà les dotacions a aqueixa Reserva, amb càrrec: al compte de resultats, previstes en l'article 58-3 B) de la Llei 11/1985 de la Generalitat Valenciana.
Vint-i-vuitena Contribucions al Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit (Epígraf 9).
Aquest epígraf recollirà les aportacions a l’esmentat Consorci, tant en allò que fa referència al seu pressupost general, com al seu Fons de Garantia, establertes pels articles 17 i 20 de la Llei 8/1985 de la Generalitat Valenciana per a les Cooperatives que s'integren en aquell organisme.
HAVER
Vint-i-novena Productes financers (Epígrafs 1, 2 i 3).
Els epígrafs 1, 2 i 3 de l’haver del compte de resultats reflexaran els imports acreditats per interessos, i si cal, per comissions, del conjunt d’inversions financeres de la Secció de Crèdit. Aquests imports hom els comptabilitzarà en brut en els productes sotmesos a retencions fiscals en origen.
Hom no comptabilitzarà com a productes, mentres no siguen cobrats, els interessos de demora des del seu venciment, de crèdits impagats inclosos -en els comptes «Crèdits a la vista i diversos» (2.1.5. i 2.2.4. de l’actiu) o en la rúbrica «2.3. Deutors en demora, en litigi o de dubtós cobrament» de Pactiu.
No s’interromprà fins el seu venciment l’acreditació d'interessos dels efectes redescomptats que s'hagen traslladat a l’epígraf 2 de comptes d’ordre.
Trentena. Comissions d’avals i garanties; i per altres serveis (Epígrafs 4 i 5).
A l’epígraf 4 («Comissions d’avals i garanties») hom portarà aquelles que corresponquen als riscs de signatura contrets per la Secció de Crèdit.
En l’epígraf 5 («Comissions per altres serveis») hom hi inclourà les comissions percebudes per prestacions de serveis com ara les transferències ordenades pels titulars de comptes en la entitat, la gestió del canvi de moneda estrangera, la custòdia de valors o el cobrança d'efectes rebuts en comissió de cobrament. Les comissions dels efectes descomptats hom les inclourà, juntament amb els interessos, en el epígraf 1 de l’haver.
Trenta-unena. Productes diversos i eventuals (Epígraf 6).
En aquest epígraf de l’haver del compte de resultats es recollirà la resta de productes de la entitat, que pel seu caràcter eventual o no financer no tinguen cabuda en els epígrafs anteriors.
En la fixació del preu dels serveis prestats a altres seccions de la Cooperativa, la Secció de Crèdit recuperarà, com a mínim, el cost dels factors aplicats al servei. En els immobles llogats que raonablement procedesquen en funció del valor dels esmentats béns, tot incloent-hi les despeses de conservació, reparació i amortització.
En la rúbrica «6.3. Beneficis en operacions amb títols valors» hom registrarà aquells que es produesquen per alienació, amortització o liquidació de títols, tot i valorant el cost d'aquests darrers segons el criteri recollit en la norma vint-i-sisena (rúbrica 7.2) d’aquesta circular.
La rúbrica «6.4. Beneficis nets per alienació de l’inmobilitzat» recollirà les plus-vàlues derivades de la venda de l’immobilitzat per preu superior al seu valor comptable.
La rúbrica «6.5. Crèdits en suspens recuperats» reflectirà els saldos recuperats dels crèdits donats de baixa en l’actiu del balancí amb càrrec a provisions o a resultats, per haver-se considerat fallats.
Trenta-dosena. Fons especial pera insolvències disponibles (Epígraf 7).
Aquest epígraf inclourà els imports alliberats d’aquest fons, en haver recuperat o classificat com a actius ordinaris, els crèdits morosos o dubtosos per als quals anteriorment s'hagueren provisionat.
Trenta-tresena
Aquesta circular entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i les Cooperatives hauran d’iniciar el compliment de les obligacions de presentació d’estats comptables, establertes en la norma primera, amb els referits a l'exercici 1986. Correspondrà a la Direcció General de Política Financera de la Conselleria d’Economia i Hisenda la interpretació de les normes incloses en aquesta circular, així com la resolució de les consultes i dels dubtes que aquestes puguen originar.
València, 19 de desembre de 1985.-El Director General de Política Financera.
ANNEX
ACTIU
1. TRESORERIA 1 INTERMEDIARIS FINANCERS
1.1. Caixa
1.2. Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit
1.3. Cooperatives de Crèdit
1.3.1. Cooperatives de Crèdit, Comptes a la vista
1.3.2. Cooperatives de Crèdit. Comptes a termini
1.4. Bancs
1.4.1. Bancs. Comptes a la vista
1.4.2. Bancs. Comptes a termini
1.5. Caixes d'Estalvi
1.5.1. Caixes d'Estalvi. Comptes a la vista
1.5.2. Caixes d’Estalvi. Comptes a termini
1.6. Talons i xecs a càrrec d’intermediaris financers
1.7. Efectes rebuts per aplicació
1.8. Altres actius monetaris
2. INVERSIONS CREDITICIES
2.1. Crèdit a socis
2.1.1. Socis. Crèdit comercial
2.1.2. Socis, Préstecs i crèdits de regulació especial
2.1.3. Socis. Altres préstecs i crèdits amb garantia real
2.1.4. Socis. Altres préstecs i crèdits a termini
2.1.5. Socis. Crèdits a la vista i diversos
2.2. Crèdit a altres seccions de la Cooperativa
2.2.1. Seccions. Crèdit comercial
2.2.2. Seccions. Préstecs, i crèdits de regulació especial
2.2.3. Seccions. Altres préstecs i crèdits a termini
2.2.4. Seccions. Crèdits a la vista i diversos
2.3. Deutors en demora, en litigi o de dubtós cobrament
2.3.1. Socis
2.3.2. Seccions
3. CARTERA DE TITOLS
3.1. Fons públics
3.1.1. Computats en el coeficient d’inversió
3.1.2. Altres fons públics
3.2. Aportacions a capital social d’altres Cooperatives
3.3. Altres títols
4. IMMOBILITZAT
4.1. Mobiliari i instal·lacions
4.2. Immobles
4.2.1. Edificis
4.2.2. Obres en curs
4.2.3. Solars i terrenys sense edificar
5. APLICACIO DE LA RESERVA DE FORMACIO I PROMOCIO COOPERATIVA
5.1 RFPC. Mobiliari i instal·lacions
5.2. RFPC. Immobles
5.3. RFI`C. Despeses de l’exercici corrent
6. RESULTATS I PERIODIFICACIONS
6.1. Resultats provisionals de l'exercici corrent
6.2. Pèrdues d'exercicis anteriors
6.3. Interessos actius acreditats i no vençuts
6.4. Interessos passius avançats i no acreditats
6.5 Despeses pagades i no acreditades
6.6 Despeses amortitzables
7. COMPTES DIVERSOS
7.1. Impost de societats
7.1.1. Retencions a compte
7.1.2. Liquidacions a retornar
7.2. Altres comptes diversos
SUMA TOTAL
PASSIU
1. DOTACIONS A CAPITAL
1.1. Aportacions socials
1.2. Menys: Aportacions pendents de desembossar
2. RESERVES
2.1. Reserva obligatòria
2.2. Reserva de previsió de riscs d’insolvència
2.3. Reserva voluntària
2.4. Regularitzacions de balanç
3. RESERVA DE FORMACIO I PROMOCIO COOPERATIVA
4. CONSORCI DE COOPERATIVES AMB SECCIO DE CRÈDIT
5. INTERMEDIARIS FINANCERS
5.1. Cooperatives de Crèdit
5.2. Bancs
5.3. Caixes d'Estalvi
5.4. Aplicació defectes
6. CREDITORS
6.1 Comptes Corrents
6.1.1. Socis. Comptes Corrents
6.1.2. Seccions. Comptes Corrents
6.2. Comptes d'Estalvi
6.2.1. Socis. Comptes d'Estalvi
6.2.2. Seccions. Comptes d'Estalvi
6.3. Depòsits a Termini
6.3.1. Socis. Depòsits a Termini
6.3.2. Seccions. Depòsits a Termini
6.4. Altres comptes de creditors
7. EFECTES I ALTRES OBLIGACIONS A PAGAR
7.1. Xecs, ordres de pagament i talons conformats
7.2. Desembossaments pendents per adquisició de l’immobilitzat
7.3. Obligacions de pagament per retencions fiscals i socials
7.3.1. IRPF treballadors
7.3.2. Seguretat Social treballadors
7.3.3. IRCM creditors
7.4. Obligacions de pagament per compres i prestacions de serveis
7.5. Altres partides pendents de pagament
8. FONS ESPECIALS, RESULTAT5 I PERIODIFICACIONS
8.1. Fons per a insolvències
8.2. Altres fons especials
8.3. Resultats provisionals de l'exercici corrent
8.4. Resultats del darrer exercici pendents d’aplicació
8.5. Productes avançats no acreditats
8.6. Interessos passius acreditats i no vençuts
8.7. Despeses acreditades i no vengudes
9. COMPTES DIVERSOS
9.1. Impost de societats. Liquidacions a pagar
9.2. Altres comptes diverses
SUMA TOTAL
COMPTES D'ORDRE I NOMINALS
1. AVALS I GARANTIES PRESTATS
2. EFECTES REDESCOMPTATS O ENDOSSATS
3. DISPONIBLE EN COMPTES DE CRÈDIT
4. CRÈDITS EN SUSPENS REGULARITZATS
5. EFECTES REBUTS EN COMISSIO DE COBRAMENT
6. DIPOSITS
6.1. Dipòsits de valors en altres entitats (propis i rebuts)
6.2. Dipòsits en la Secció de Crèdit
7. ALTRES COMPTES D'ORDRE
SUMA TOTAL
COMPTE DE RESULTATS
DEURE
1. INTERESSOS DE CREDITORS
1.1. Interessos de Comptes Corrents
1.2. Interessos de Comptes d'Estalvi
1.3. Interessos de Depòsits a Termini
1.4. Interessos d’altres comptes de creditors
2. INTERESSOS 1 COMISSIONS D`ALTRES FINANÇAMENTS
2.1. Interessos i comissions del Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit
2.2. Interessos i comissions de Cooperatives de Crèdit
2.3. Interessos i comissions de Bancs
2.4. Interessos i comissions de Caixes d'Estalvi
2.5. Interessos i comissions vàries
3. DESPESES DEL PERSONAL
3.1. Sous i gratificacions del personal
3.2. Quotes de la Seguretat Social
3.3. Altres despeses de personal
4. DESPESES GENERALS
4.1. Lloguers
4.2. Conservació i reparació de l’immobilitzat
4.3. Llum i calefacció
4.4. Impresos i material d’oficina
4.5. Comunicacions
4.6. Serveis exteriors
4.7. Judicials i similars
4.8. Tributs
4.9. Representació i desplaçament
4.10. Publicitat i promoció
4.11. Informàtica i mecanització
4.12. Primes d’assegurances
4.13. Altres despeses menors
5. AMORTITZACIONS
5.1. Amortització del mobiliari i instal·lacions
5.2. Amortització d'immobles
5.3. Amortització de despeses de constitució i primer establiment
6. SANEJAMENT DELS ACTIUS
6.1. Amortització d’insolvències
6.2. Dotació al fons especial per a insolvències
7. CREBANTS DIVERSOS 1 EVENTUALS
7.1. Despeses per serveis no financers
7.2. Pèrdues en operacions amb títols valors
7.3. Pèrdues netes per alienació de l’immobilitzat
7.4. Altres crebants
8. DONACIONS A LA RESERVA DE FORMACIO I PROMOCIO COOPERATIVA
9. CONTRIBUCIONS AL CONSORCI DE COOPERATIVES AMB SECCIO DE CRÈDIT
9.1. Pressuposts Generals
9.2. Fons de Garantia
10. SALDO CREDITOR (d'haver-ne)
SUMA DEL DEURE
COMPTE DE RESULTATS
HAVER
1. PRODUCTES D'INVERSIONS CREDITICIES (interessos i comissions)
1.1. Productes de crèdit a socis
1.2. Productes de crèdit a d’altres seccions de la Cooperativa
2. PRODUCTES DE TRESORERIA. I INTERMEDIARIS FINANCERS
2.1. Productes del Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit
2.2. Productes de Cooperatives de Crèdit
2.3. Productes de Bancs
2.4. Productes de Caixes d'Estalvi
2.5. Productes d'altres actius monetaris
3. PRODUCTES DE LA CARTERA DE TITOLS
3.1. Productes de fons públics
3.2. Productes d'aportacions a capital social d’altres Cooperatives
3.3. Productes d'altres títols
4. COMISSIONS D’AVALS I GARANTIES
5. COMISSIONS PER ALTRES SERVEIS
6. PRODUCTES DIVERSOS I EVENTUALS
6.1. Lloguers d'immobles
6.2. Ingressos per prestacions de serveis no financers
6.3. Beneficis en operacions amb títols valors
6.4. Beneficis nets per alienació de l'immobilitzat
6.5. Crèdits en suspens recuperats
6.6. Altres productes
7. FONS ESPECIAL PER A INSOLVÈNCIES DISPONIBLE
8. SALDO DEUTOR (d'haver-ne)
SUMA DE L'HAVER

linea