diari

LLEI 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. [2018/11252]

(DOGV núm. 8436 de 03.12.2018) Ref. Base de dades 010902/2018

LLEI 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. [2018/11252]
Índex

Preàmbul

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL ÚNIC. Principis generals, coordinació i participació

Article 1. Objecte
Article 2. Finalitat
Article 3. Àmbit d’aplicació i garantia de compliment
Article 4. Definicions
Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria
Article 6. Principis i drets reconeguts
Article 7. Prohibició de les teràpies d’aversió
Article 8. Reconeixement i suport institucional
Article 9. Coordinació de les polítiques LGTBI
Article 10. El Consell Valencià LGTBI

TÍTOL II. POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A GARANTIR ELS DRETS I LA IGUALTAT REAL I EFECTIVA DE LES PERSONES LGTBI
CAPÍTOL 1. Mesures en l’àmbit social
Article 11. Suport i protecció en situació d’especial vulnerabilitat

Article 12. Atenció a víctimes de violència per LGTBIfòbia
Article 13. Serveis d’assessorament i suport a les persones LGTBI, els seus familiars i persones acostades
Article 14. Habitatges per a acolliment temporal de persones LGTBI en risc d’exclusió
CAPÍTOL 2. Mesures en l’àmbit de la salut
Article 15. Protecció del dret a la salut física, mental, sexual i reproductiva
Article 16. Atenció sanitària en l’àmbit reproductiu i sexual
Article 17. Formació del personal sanitari
Article 18. Guies de recomanacions
Article 19. Campanyes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual
Article 20. Documentació
CAPÍTOL 3. Mesures en l’àmbit de l’educació
Article 21. Actuacions en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere
Article 22. Accions de prevenció, acompanyament i intervenció

Article 23. Accions de formació, participació i divulgació
Article 24. Actuacions específiques en els centres educatius
Article 25. Actuacions en l’àmbit universitari
CAPÍTOL 4. Mesures en l’àmbit del treball i de la responsabilitat social
Article 26. Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI
Article 27. Polítiques de foment de la igualtat i no-discriminació en l’ocupació
Article 28. Accions en l’àmbit de la responsabilitat social empresarial
CAPÍTOL 5. Mesures en l’àmbit familiar, la infància i l’adolescència
Article 29. Protecció de la infància, l’adolescència i la diversitat familiar
Article 30. Adopció i acolliment familiar
Article 31. Violència en l’àmbit familiar
CAPÍTOL 6. Mesures en l’àmbit de la joventut i les persones majors

Article 32. Protecció de les persones joves LGTBI
Article 33. Protecció de les persones LGTBI majors
CAPÍTOL 7. Mesures en l’àmbit de la cultura, l’oci i l’esport

Article 34. Promoció d’una cultura inclusiva
Article 35. Esport, activitat física, oci i temps lliure
CAPÍTOL 8. Mesures en l’àmbit dels mitjans de comunicació

Article 36. Tractament igualitari de la informació i la comunicació

Article 37. Mesures de protecció contra el ciberassetjament
CAPÍTOL 9. Mesures en l’àmbit de patrimoni i la memòria històrica
Article 38. Espai de la Memòria LGTBI
CAPÍTOL 10. Mesures en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i de l’atenció a les persones LGTBI refugiades
Article 39. Cooperació internacional al desenvolupament
Article 40. Atenció a les persones LGTBI refugiades i migrants
CAPÍTOL 11. Mesures en l’àmbit de la seguretat i les emergències

Article 41. Atenció a les víctimes
Article 42. Formació dels cossos de seguretat i emergències
CAPÍTOL 12. Mesures en l’àmbit administratiu
Article 43. Documentació administrativa
Article 44. Contractació administrativa i subvencions
Article 45. Formació del personal de les administracions públiques


TÍTOL III. DE LES PERSONES AMB VARIACIONS INTERSEXUALS O AMB DIFERÈNCIES DEL DESENVOLUPAMENT SEXUAL (DSD)
CAPÍTOL 1. Visibilitat, sensibilització i atenció integral
Article 46. Visibilitat i sensibilització
Article 47. Atenció integral
CAPÍTOL 2. De l’àmbit assistencial sanitari a les persones amb variacions intersexuals
Article 48. Atenció a la salut en el sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana
Article 49. Unitats de referència per a les persones amb variacions intersexuals
Article 50. Bones pràctiques en la gestió sanitària, impuls de la formació i de la investigació

TÍTOL IV. REPARACIÓ I RESTABLIMENT DELS DRETS VULNERATS
Article 51. Disposicions generals
Article 52. Concepte de persona interessada
Article 53. Dret a una protecció integral, real i efectiva
Article 54. Contravenció de la llei en l’àmbit contractual
Article 55. Dret a l’atenció i a l’assessorament jurídic
Article 56. Dret d’admissió
Article 57. Inversió de la càrrega de la prova

TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 58. Responsabilitat
Article 59. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
Article 60. Infraccions
Article 61. Reincidència
Article 62. Sancions
Article 63. Graduació de les sancions
Article 64. Prescripció
Article 65. Competència
Article 66. Procediment sancionador

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació de l’article 20 de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de biblioteques de la Comunitat Valenciana
Segona. Modificació de l’article 35 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Tercera. Desplegament reglamentari
Quarta. Entrada en vigor

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBUL

I

En els darrers anys els drets de les persones LGTBI (referit a persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals) han experimentat importants avanços en diverses parts del món. No obstant això, les persones LGTBI continuen sent víctimes de violència i discriminació i, en molts casos, aquestes persones han assistit en determinades parts del planeta a canvis legislatius regressius que perpetuen la seua opressió i subordinació. Aquesta és una situació penosa, de la qual es va fer ressò el Consell de Drets Humans de l’ONU en la seua Resolució 17/19 de 2011. Sota el títol «Drets humans, orientació sexual i identitat de gènere», aquesta resolució advertia que en totes les regions del món es continuaven produint casos de violència homofòbica i transfòbica, que es manifesta de forma tant física com psicològica i que sol adquirir una virulència superior a la que pateixen altres persones que són discriminades per motius diferents de la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A més a més, segons aquesta resolució, 76 països continuen comptant en la seua legislació amb les denominades «lleis de sodomia», l’objectiu de les quals és criminalitzar les persones per la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

A l’Estat espanyol, els avanços recents en la legislació relativa als drets de les persones LGTBI han comportat un canvi important en les actituds de la societat en general cap a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere, les persones intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual o el grup familiar d’aquestes persones. Per exemple, en els darrers anys, l’estudi que duu a terme el Pew Research Center en quaranta països ha situat Espanya al capdavant del món en acceptació de l’homosexualitat. No obstant això, la igualtat real queda encara lluny, especialment per als qui són més invisibles, com són lesbianes, bisexuals i intersexuals, o per als qui pateixen major violència, com les persones trans. No és sorprenent, doncs, que continue havent-hi molt de treball a fer per a garantir els drets de les persones LGTBI. De fet, en l’informe de 2016 sobre delictes d’odi del Ministeri de l’Interior, l’«orientació i identitat sexual» continuen figurant entre les principals causes de victimització, amb 166 casos registrats. Cal tindre en compte, a més, que aquestes dades només reflecteixen els incidents denunciats, que segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea constitueixen únicament un 20 % del total, per la qual cosa el nombre de casos reals és, amb tota probabilitat, molt superior al que reflecteixen les estadístiques oficials.
Aquesta llei, per tant, resulta especialment necessària, ja que, malgrat la presència de legislació protectora dels drets de les persones LGTBI en diferents sectors, la situació específica de discriminació que aquestes pateixen requereix una regulació pròpia que siga capaç d’atendre aqueixa problemàtica particular. L’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar són circumstàncies personals connectades amb el més íntim de la nostra identitat com a éssers humans, amb la formació de les nostres famílies i amb totes les etapes i àmbits de la nostra vida. Per això, és necessari desenvolupar mesures en tots aqueixos àmbits: educació, salut, família, infància, adolescència, joventut, tercera edat, cultura, oci, esport, comunicació, treball, cooperació al desenvolupament, migracions, administracions públiques i les forces de seguretat i d’emergències. Des del començament, el moviment feminista va fer seues les reivindicacions del moviment LGTBI. Tots dos han estat units per a qüestionar el model patriarcal i reivindicar la diversitat sexual, familiar i de gènere. Així, l’objectiu fonamental de la present llei és consolidar els avanços que hi ha hagut en el nostre país i donar resposta a les demandes dels col·lectius i entitats implicades en la defensa dels drets LGTBI, l’esforç dels quals ha sigut el motor dels progressos que han tingut lloc fins ara. Les persones que més s’han implicat en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI han hagut de lluitar, sovint, contra vent i marea, fent front no solament a les actituds de rebot d’alguns sectors de la població, sinó també a lleis que buscaven perpetuar la seua inferioritat d’estatus i la seua situació de discriminació.


II

A Espanya, la «ley de vagos y maleantes» de 1954 perseguia «els homosexuals, rufians i proxenetes, els captaires professionals i els qui visquen de la mendicitat aliena» i els condemnava a la infame destinació dels camps de treball –en els quals, a més, se separava els homosexuals de la resta d’interns–, els prohibia residir en el seu municipi i els sotmetia a la vigilància permanent dels agents del govern. La Llei de perillositat i rehabilitació social de 1970 va afegir a aquesta constant persecució la patologització d’aquelles persones l’orientació sexual de les quals, identitat de gènere o expressió de gènere no s’ajustava als patrons culturals dominants del moment, en sotmetre-les a «tractament» en dos centres penitenciaris, el de Huelva, per als «actius», i el de Badajoz, per als «passius», creats expressament per raó d’aquesta llei.
El context hostil a què s’ha enfrontat al llarg dels anys el col·lectiu LGTBI dota d’especial mèrit la seua lluita històrica, una lluita que a la Comunitat Valenciana es va iniciar ja en l’any 1976 amb el naixement del Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià, seguint l’exemple de Barcelona de l’any anterior. Fins i tot, després del final de la dictadura, amb la democràcia en funcionament i la Constitució espanyola acabada d’aprovar, els qui van participar en aquella manifestació van ser víctimes dels atacs de les organitzacions reaccionàries que sobrevivien al nostre país i a la nostra comunitat autònoma. En 1981 es van legalitzar les primeres organitzacions d’alliberament gai-lesbià a nivell estatal, cosa que va facilitar en gran manera el seu treball i lluita i els va atorgar major visibilitat. Al llarg de la dècada dels vuitanta i el començament dels noranta, van sorgir noves entitats com La Lluna a Castelló de la Plana, el Col·lectiu de Feministes Lesbianes de València, el Col·lectiu Lambda de València –després amb un nucli autònom a Alacant–, Gais Lliures del País Valencià, Transexualia o l’Assemblea Herakles-Safo. A meitat dels noranta el panorama organitzatiu es va reorganitzar, sobretot a Alacant, i també a la Ribera, i a la dècada dels 2000 ja van aparèixer nous col·lectius fruit de la diversitat ideològica, identitària, sectorial i geogràfica del territori valencià: a Gandia, Sagunt, l’Alcoià o Alacant amb el sorgiment de Decide-T, que posteriorment s’integraria en Diversitat. En els darrers anys hem assistit al naixement d’associacions sectorials o en ciutats mitjanes. En l’àmbit estatal va ser en 1992 quan la lluita pels drets de les persones LGTBI va cobrar un nou impuls amb la constitució de la que hui és la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, que va aconseguir un dels seus cims l’any 2007 amb la celebració a Madrid de l’Orgull Europeu. Deu anys més tard, en el 2017, Madrid tornaria a ser el centre de la igualtat i la llibertat de les persones LGTBI de tot el planeta, en acollir les manifestacions i festejos del World Pride.III

Dins del mateix col·lectiu LGTBI, determinades persones continuen sent víctimes, en l’actualitat, de situacions especialment flagrants de discriminació. En aqueix sentit destaca, per exemple, la invisibilització de les dones lesbianes, tant dins com fora del mateix col·lectiu, que se suma a la discriminació que aquestes pateixen pel mer fet de ser dones, així com de la realitat de les persones bisexuals que s’enfronten sovint a la incomprensió per part del conjunt de la societat.
La present llei té en compte, a més a més, la situació especial i diversa de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, tan comunament castigades per l’estigmatització, la ignorància i el rebuig que mostra la societat cap a les realitats sexuals no binàries, sobretot en l’àmbit de la salut. També, es prenen en consideració les implicacions d’aqueixa diversitat de situacions dins del col·lectiu, ja que no existeix una mateixa comunitat integrada sota el terme «intersexualitat», ja que la majoria de persones a les quals identifiquem com a tals no es reconeixen sota la categoria «intersexual», sinó sota el nom mèdic de cadascuna de les diferències del desenvolupament sexual. No obstant això, al mateix temps que es reconeix aquesta diversitat i s’assumeix com a element determinant fonamental del contingut de la llei, s’intenta detectar i donar resposta a totes aquelles necessitats presents en el conjunt del col·lectiu en àmbits com els dels drets sanitaris, la gestió, investigació i formació relativa a la salut d’aquestes persones, l’àmbit educatiu, els espais socials, l’esport, l’oci i el temps lliure.

En concret, un dels objectius prioritaris de la llei és afavorir la visibilització de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual. La seua escassa presència pública és deguda, entre altres raons, a la baixa densitat del teixit associatiu per a la lluita pels drets d’aquestes persones que, per exemple, no compten amb una organització representativa específica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i que en moltes ocasions tampoc veuen les seues demandes ateses per part de les mateixes associacions LGTBI.
Al llarg de la història les diferències del desenvolupament sexual s’han considerat «anomalies» o «patologies» a tractar mèdicament i quirúrgicament, sense tindre en compte en absolut la voluntat de la mateixa persona amb variacions intersexuals i, en moltes ocasions, a partir d’una notable falta de transparència que provocava que la mateixa persona no fóra conscient del tipus de tractament a què havia sigut sotmesa, ni de la finalitat i possibles conseqüències que poguera tindre. Per aquesta raó, la present llei aspira a trencar amb aqueix discurs patologitzador i estigmatitzador tradicional i, en línia amb les demandes de grups activistes pioners en la qüestió com l’ISNA (Intersex Society of North America) i l’OII (Organització Internacional d’Intersexuals), promoure la consideració dels cossos intersexuals com a elements diversos dins de l’ampli espectre que són els cossos humans i no com a cossos inacabats, alterats o equivocats.
Per totes aquestes raons, el compromís de la Generalitat és honrar la lluita de totes les persones que s’han implicat en aquests moviments de la societat civil i evitar que es puga tornar a aqueix passat fosc d’explotació, opressió, discriminació i invisibilització, per tal que les persones LGTBI puguen ser membres de ple dret de la societat no solament pel que fa al reconeixement legal dels seus drets, sinó també quan afecta les condicions efectives de la seua existència. Aquesta llei, per tant, no haguera sigut possible sense la imprescindible aportació, implicació i compromís activista de persones i organitzacions socials LGTBI de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei és, per tant, un assoliment col·lectiu de les associacions, plataformes i grups feministes i LGTBI valencians, de les institucions que han col·laborat en la seua elaboració i de la societat en el seu conjunt.


IV

Aquesta llei busca dotar de contingut instruments legals i disposicions d’àmbit internacional com ara la Declaració Universal de Drets Humans, que, en l’article 2, estén la titularitat dels drets que consagra a totes les persones, amb independència de la seua «raça, color, sexe, idioma, religió, opinió pública o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició». Aquest mandat va ser recollit de manera expressa l’any 2007 pels principis de Yogyakarta, l’objectiu dels quals és garantir que totes les persones, independentment de la seua «orientació sexual o identitat de gènere» puguen «realitzar aqueixos valuosos drets que els corresponen pel seu naixement».
A escala europea, el Parlament de la Unió Europea va aprovar l’any 2014 l’informe Lunacek sobre el «full de ruta de la Unió Europea contra l’homofòbia i la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere», que demana a les institucions tant europees com estatals que actuen en l’àmbit de les seues competències per a protegir els drets fonamentals de les persones LGTBI. Aquest informe té com a objectiu fer realitat el mandat de l’article 21 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, que prohibeix «tota discriminació, i en particular l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual». Les institucions de la Unió Europea han aprovat en els últims anys legislació i nombroses resolucions per a posar fi a la discriminació que pateixen les persones LGTBI, entre les quals destaquen la Directiva 2000/78/CE, del Consell, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació i les resolucions del Parlament Europeu de 8 de febrer de 1994, sobre la igualtat de drets dels homosexuals i les lesbianes a la Comunitat Europea, de 18 de gener de 2006, sobre l’homofòbia a Europa, i de 24 de maig de 2012, sobre la lluita contra l’homofòbia a Europa. Així mateix, el Consell d’Europa va aprovar el 22 d’abril de 2015 la Resolució 2048, sobre discriminació contra persones transgènere a Europa, que expressa una profunda preocupació per la discriminació basada en la identitat de gènere en el nostre continent.

El contingut de la present llei també s’empara en alguns preceptes fonamentals de la Constitució espanyola, així com en la legislació aprovada més recentment en el nostre país. L’article 9.2 de la nostra Constitució estableix el deure dels poders públics de «promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives». A més a més, l’article 10 fixa la inviolabilitat de la dignitat de la persona, dels seus drets i del lliure desenvolupament de la personalitat. Així mateix, l’article 14 estableix la igualtat de tots els espanyols davant la llei, «sense que hi puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social». A pesar que aquest últim article no esmenta expressament l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere, el desenvolupament sexual o el grup familiar com a circumstàncies per les quals no pot tindre lloc cap discriminació, la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha completat el seu contingut en aqueix sentit. Així, la Sentència 176/2008, de 22 de desembre, reconeix que «no hi ha cap motiu» per a excloure circumstàncies personals com, en aqueix cas, la identitat de gènere de la cobertura que proporciona la clàusula de prohibició de la discriminació de l’article 14 de la Constitució.
De la mateixa manera, la legislació estatal ha anat introduint diversos avanços que han donat lloc a notables millores en la igualtat legal de les persones LGTBI, de la qual destaca, en primer lloc, la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que introdueix en el seu concepte de discriminació l’«orientació o identitat sexual» i la inclou com una de les circumstàncies agreujants dels delictes. En un sentit similar, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que busca l’aplicació real i efectiva del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació, fa esment específic a la discriminació per l’orientació sexual de les persones.
Alguns dels avanços més rellevants en la igualtat de les persones LGTBI s’han fet en els últims anys a través de reformes del Codi civil, com ara la introduïda per la Llei 13/2005, d’1 de juliol, que equipara els requisits per a contraure matrimoni de les persones del mateix sexe i els reconeix així un dret del qual fins llavors havien estat privades i que va convertir Espanya en el tercer país del món a legalitzar el matrimoni igualitari després dels Països Baixos i Bèlgica, i en el primer país del món a legalitzar-lo de forma plena, perquè en aqueixa data els Països Baixos només permetien l’adopció de xiquets i xiquetes de nacionalitat holandesa, i Bèlgica no permetia l’adopció per part de parelles homosexuals casades. Un pas més en aquesta direcció es va fer amb la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, que permet a la mare no biològica reconéixer legalment com a fills els xiquets i xiquetes nascuts en el matrimoni entre dues dones i que va representar un important avanç en la igualtat de les parelles de dones lesbianes i bisexuals, malgrat que encara es manté certa discriminació amb les parelles formades per persones de diferent sexe, ja que aquestes no necessiten estar casades perquè ambdues puguen reconéixer legalment la seua prole. Per la seua part, la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, permet el canvi en el registre de la menció del sexe i del nom de les persones. Finalment, en termes de protecció de la infància i l’adolescència, la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol estableix que «per a la interpretació i aplicació en cada cas de l’interés superior del menor, es tindrà en compte, com a criteri general, la preservació de la seua orientació i identitat sexuals, així com la seua no-discriminació per aquestes o qualssevol altres condicions, garantint el desenvolupament harmònic de la seua personalitat».

A la Comunitat Valenciana la lluita contra la discriminació que pateixen les persones LGTBI és un mandat que s’empara en l’article 8.2 del nostre Estatut d’autonomia, que preveu el deure dels poders públics de vetlar per la protecció i el respecte dels drets i deures que reconeix la Constitució espanyola a totes les persones. Així mateix, en l’article 10.1 s’afirma que «la Generalitat defensarà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana». Aquesta llei, per tant, és fruit d’aqueix mandat i naix amb l’objectiu de continuar avançant en la línia marcada per la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, que representa un avanç notable en els drets de les persones trans i que va més enllà del que disposa la Llei 3/2007, la qual, a escala estatal, mantenia els requisits de l’existència d’un diagnòstic de «disfòria de gènere» i de submissió a tractament mèdic durant dos anys per a «acomodar» les característiques físiques de la persona al sexe reclamat. Així, la legislació de la Comunitat Valenciana se situa a l’avantguarda de tot l’Estat, en recollir una de les demandes històriques de les persones trans i de les entitats i associacions mitjançant les quals han articulat la seua lluita històricament. De la mateixa manera, l’existència d’una llei específica referida a la identitat de gènere i expressió de gènere reconeix la situació especialment difícil a la qual han d’enfrontar-se a vegades les persones trans en una societat marcada per una ideologia de gènere heteronormativa que continua imposant forts patrons culturals en relació amb les idees dominants de feminitat i masculinitat i el sistema sexe-gènere.

Amb aquesta llei, la Generalitat pretén desenvolupar algunes de les competències fonamentals que li atribueix l’Estatut d’autonomia. Cal destacar-hi les que reconeix l’Estatut en els diferents apartats de l’article 49, com són la cultura (apartat 1.4.ª), els serveis socials (apartat 1.24.ª), la joventut (apartat 1.25.ª), la protecció dels menors i la tercera edat (apartat 1.27.ª), els esports i l’oci (apartat 1.28.ª) i protecció civil i seguretat pública (apartat 3.14.ª). A més a més, l’article 50.1 atribueix a la Generalitat competències de desplegament legislatiu i execució quan afecta el règim jurídic i el sistema de responsabilitat de l’administració de la Generalitat i dels ens públics que en depenen, així com el règim estatutari dels seus funcionaris. Aquesta llei també pretén desplegar competències estatuàries essencials que abasten l’ensenyament en tota la seua extensió, tal com estableix l’article 53, i les institucions sanitàries públiques, per raó del que es disposa en l’article 54.

La present llei s’adequa, a més, als principis disposats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En primer lloc, en relació amb els principis de necessitat i eficàcia, aquesta llei és un instrument necessari per a respondre a les demandes del col·lectiu LGTBI, així com per a garantir els drets de les persones pertanyents a aquest col·lectiu i les seues famílies i posar fi a les possibles vulneracions de tals drets que continuen presents en la nostra societat. En segon lloc, en relació amb el principi de proporcionalitat, la present norma incorpora previsions que resulten imprescindibles per a la consecució dels seus objectius, especialment pel que fa a la persecució de conductes discriminatòries i la posada a disposició de les persones LGTBI dels mitjans materials per a aconseguir la plena satisfacció dels seus drets. En tercer lloc, en relació amb el principi de seguretat jurídica, tal com s’ha detallat al llarg d’aquesta exposició de motius, la redacció de la present llei ha tingut en compte tot el marc legal autonòmic, estatal, europeu i internacional referent a la protecció dels drets de les persones LGTBI i la garantia de la seua igualtat real i efectiva. En quart lloc, el procés d’elaboració d’aquesta llei s’ha dut a terme de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant el ple compliment dels tràmits d’audiència i informació pública prevists en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. De més a més, la present llei incorpora bona part de les aportacions formulades quant al seu contingut des de la ciutadania i les entitats representatives de les persones LGTBI i les seues famílies, la participació activa de les quals ha resultat fonamental. En cinqué lloc, aquesta llei pretén fer efectiu el principi d’eficiència en el desenvolupament material de les mesures que preveu. Per a això s’ha comptat per a elaborar-la amb la participació dels diferents departaments de la Generalitat responsables del ple desplegament del seu contingut material. Finalment, les despeses que hagen de realitzar-se com a conseqüència de la present llei es realitzaran d’acord amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per totes aquestes raons la Generalitat pretén, mitjançant aquesta llei, incorporar a la seua legislació alguns dels avanços que s’han fet en altres comunitats autònomes en relació amb els drets de les persones LGTBI en el seu conjunt, que se sumen a les lleis específiques que han aprovat comunitats com ara Navarra, el País Basc, Andalusia, Canàries i Madrid en matèria d’identitat de gènere. Aquests avanços s’han reflectit en la legislació d’aquestes comunitats, a través de lleis com ara a Galícia la Llei 2/2014, de 14 d’abril, per la igualtat de tracte i la no-discriminació de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Poc després, es va aprovar a Catalunya la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb objectius i contingut molt similars, va arribar a Extremadura la Llei 12/2015, de 8 d’abril, d’igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals i de polítiques públiques contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere a la Comunitat Autònoma d’Extremadura. La Llei 8/2016, de 27 de maig, d’igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals, i de polítiques públiques contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere a la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia va seguir els seus mateixos passos, abastant ambiciosos objectius per a la materialització dels drets de les persones LGTBI. La comunitat autònoma de les Illes Balears es va sumar també a aquests progressos legislatius amb la seua Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a eradicar la LGTBIfòbia, com també la Comunitat de Madrid amb la Llei 3/2016, de 22 de juliol, de protecció integral contra la LGTBifòbia i la discriminació per raó d’orientació i identitat sexual a la Comunitat de Madrid. Finalment, en l’últim any s’han incorporat dues noves legislacions protectores dels drets de les persones LGTBI en l’àmbit autonòmic: la Llei foral 8/2017, de 19 de juny, per a la igualtat social les persones LGTBI+, i la Llei 8/2017, de 28 de desembre, per a garantir els drets, la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGTBI i els seus familiars a Andalusia.V

El contingut de la present llei s’estructura en cinc títols, cadascun dels quals conté una sèrie de articles que pretenen donar resposta a les diferents necessitats de les persones LGTBI i posar en marxa les mesures i accions necessàries per a fer front a la discriminació que pateixen aquestes persones.
El títol I, amb capítol únic, conté una sèrie de disposicions generals que delimiten l’objecte de la llei i el seu àmbit d’aplicació, els principis generals que guien l’articulat i una sèrie de definicions sobre els conceptes clau que s’hi utilitzen. Entre aquestes, s’estableix una clàusula general antidiscriminatòria, que posa l’accent en la igualtat de totes les persones independentment de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. També es determina tant l’existència d’un òrgan administratiu que coordine l’aplicació de la llei, com la creació del Consell Valencià LGTBI, òrgan consultiu i de participació.
El títol II es refereix a un conjunt de polítiques públiques que es consideren fonamentals en diferents àmbits per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI. Aquest es divideix en dotze capítols, cadascun està referit a un dels sectors rellevants de l’acció de les institucions de la Generalitat.
El capítol I conté una sèrie de mesures en l’àmbit social, entre les quals apareixen, en primer lloc, les adreçades al suport i protecció de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, es recull el deure de la Generalitat de parar atenció integral, real i efectiva a les víctimes de violència per LGTBIfòbia.
El capítol II es refereix a l’àmbit de la salut física, mental, sexual i reproductiva. S’hi reconeixen la importància de la formació del personal sanitari, l’elaboració de guies informatives i la posada en marxa de campanyes de prevenció. S’hi regulen, a més, aspectes fonamentals com el consentiment en els tractaments sanitaris i l’adequació de la documentació a la diversitat sexual de les persones.
El capítol III estableix un conjunt de mesures a adoptar en l’àmbit educatiu. En primer lloc, es reafirma en el dret de totes les persones a l’educació, sense que hi càpia cap discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. En segon lloc, s’estableix la necessitat d’elaborar protocols de prevenció de comportaments i actituds discriminatòries per LGTBIfòbia. En tercer lloc, s’aborda la important qüestió dels programes i continguts educatius, amb la finalitat que aquests reflectisquen de forma adequada la diversitat sexual, familiar i de gènere. També es preveuen accions de formació i divulgació, així com mesures en les universitats.
El capítol IV recull una sèrie de mesures a adoptar, tant per part dels poders públics com de les entitats privades, necessàries en l’àmbit del treball per a aconseguir la plena integració de les persones LGTBI. A més, s’enumeren una sèrie d’accions que han de ser posades en marxa per part de l’administració autonòmica, així com unes altres que operen en l’àmbit de la responsabilitat empresarial.
El capítol V es refereix a l’àmbit familiar i abasta qüestions tan fonamentals com la protecció de la diversitat familiar. Igualment, preveu la garantia que l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual divers o grup familiar no puguen utilitzar-se com a criteris per a determinar la idoneïtat de les famílies en els processos d’acolliment i adopció. A més, desplega el concepte de «violència en l’àmbit familiar» i preveu l’adopció de mesures d’atenció i ajuda en els casos en què aquesta arribe a produir-se.
El capítol VI cerca proporcionar una protecció especial a les persones LGTBI en determinats moments de la vida en els quals la discriminació que pateixen pot ser especialment problemàtica o difícil de superar. Així, es preveu específicament la necessitat de protegir les persones joves, amb particular atenció a la infància i l’adolescència, i les persones majors.
El capítol VII està orientat als àmbits de la cultura, l’oci, l’esport i l’activitat física. S’hi aposta per la promoció d’una cultura inclusiva que reconega la diversitat sexual, de gènere i en l’àmbit familiar i que fomente iniciatives que pretenguen posar en valor aquesta diversitat. També es recull el deure de la Generalitat de promoure un model d’esport inclusiu i de vetlar per la plena igualtat de les persones LGTBI en la pràctica de l’esport i l’activitat física, així com en les activitats recreatives i d’oci.
El capítol VIII abasta totes les qüestions relacionades amb la no-discriminació de les persones LGTBI en un àmbit de vital importància com és el dels mitjans de comunicació. En concret, es preveu el foment del tractament igualitari de la informació, així com la conscienciació, divulgació i transmissió del valor de la diversitat i la inclusió social en els mitjans de comunicació públics i privats, mitjançant accions com la promoció de codis deontològics consistents amb aquests valors.

El capítol IX està dedicat a la memòria històrica i al patrimoni cultural de les persones LGTBI, pel qual es crea l’Espai de Memòria LGTBI i s’estableixen una sèrie d’accions amb l’objectiu de donar a conéixer la seua història i fomentar la investigació sobre aquesta.
El capítol X preveu l’impuls d’un model de cooperació internacional al desenvolupament que promoga i defense la igualtat, la llibertat i la no-discriminació de les persones per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, així com vetlar perquè es complisquen els drets de les persones LGTBI migrants i refugiades.
El capítol XI se centra en els àmbits de la seguretat i les emergències i recull la necessitat d’adoptar mesures especials per a l’atenció a les víctimes de delictes d’odi i en matèria de formació de les forces i cossos de seguretat i emergències, amb la finalitat que aquesta formació incorpore el respecte a la igualtat i a la diversitat de les persones LGTBI.

El capítol XII recull una sèrie de mesures en l’àmbit administratiu. Entre aquestes, s’inclou la garantia del respecte a la diversitat sexual i familiar en la documentació administrativa de la Generalitat. A més a més, es preveuen mesures per a la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI en els procediments de contractació administrativa i concessió de subvencions, així com la prestació al personal empleat públic de formació en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere.
El títol III, pretén traslladar al text de la llei la particularitat de la situació de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual. Així, estableix al llarg dels articles que el componen una sèrie de mesures específicament dirigides a fer front a la discriminació i estigmatització que pateixen aquestes persones. Malgrat que, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual presenten una notable heterogeneïtat, aquest títol pretén donar resposta a les necessitats que es consideren comunes.
El capítol I se centra en el suport a la visibilització positiva de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, a més de garantir una atenció integral a elles i les seues famílies.
Pel que fa al capítol II, preveu una sèrie de mesures per a abordar el conjunt de necessitats que s’entenen comunes a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual en l’àmbit sanitari, com la garantia d’una informació clara i accessible, la regulació de cirurgies de modificació genital, excepte quan hi haja risc per a la salut o autorització legal en casos de majoria d’edat sanitària. Tot això estarà ajudat per l’existència d’unitats de referència que atenguen les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, de manera integral, a partir d’un itinerari individualitzat.
El títol IV s’ocupa de la reparació i el restabliment dels drets vulnerats a les víctimes de discriminació per la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. El seu objectiu fonamental és anar més enllà de les sancions i fer que les persones que siguen víctimes de discriminació puguen recuperar en la mesura de les possibilitats els drets de què se’ls ha privat injustament.
Finalment, el títol V regula el règim d’infraccions i sancions en aquells casos en què es produïsca discriminació cap a les persones LGTBI. S’hi estableix el concepte de responsabilitat administrativa, els tipus d’infraccions i el concepte de reincidència, les sancions previstes en cada cas, les circumstàncies necessàries per a la seua prescripció, l’autoritat competent per a dictar-les i el procediment sancionador.TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL ÚNIC
Principis generals, coordinació i participació

Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte reconéixer el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals a la igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Aquesta llei estableix principis i mesures destinades a garantir en tota la seua plenitud la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, així com per a la prevenció, correcció i eradicació de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, amb independència de la seua subjectivitat individual o percepció col·lectiva.

Article 2. Finalitat
La finalitat de la present llei és establir les condicions per les quals els drets de les persones LGTBI, i dels grups en els quals s’integren, siguen reals i efectius, facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones i establir mesures concretes per a aconseguir una societat més justa, lliure i basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i en l’acceptació de la diversitat com un valor afegit.


Article 3. Àmbit d’aplicació i garantia de compliment
1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, independentment de la situació administrativa o personal en la qual es trobe.
2. La Generalitat i les entitats locals, així com qualsevol entitat de dret públic o privat vinculada o dependent d’aquestes institucions, garantiran el compliment de la llei i promouran les condicions per a fer-la efectiva en l’àmbit de les seues respectives competències.


Article 4. Definicions
Per a aquesta llei, i per a facilitar l’aplicació del seu contingut, s’estableixen les definicions següents:
1. Orientació sexual: el fet de sentir desig, afecte o atracció física o afectiva per una persona, amb independència de realitzar o no pràctiques sexuals. Si se sent únicament amb persones de diferent sexe, es denomina orientació heterosexual; si se sent únicament amb persones del mateix sexe, es denomina orientació homosexual, i si se sent amb persones de diferents sexes, no necessàriament al mateix temps, d’aquesta manera, ni en aquest grau ni amb aquesta intensitat, es denomina orientació bisexual.
2. Identitat de gènere: vivència interna i individual del gènere tal com cada persona el sent i autodetermina, que pot correspondre o no amb el sexe assignat en el moment del naixement.
3. Expressió de gènere: manifestació de cada persona de la seua identitat de gènere.
4. Persones amb comportament de gènere no normatiu: persones que expressen actituds, rols, comportaments, forma de vestir o de denominar-se que no corresponen al que culturalment s’espera del gènere que els ha sigut assignat.
5. Desenvolupament sexual: anatomia sexual, òrgans reproductius o patró cromosòmic d’una persona. En aquest terme s’entenen inclosos els canvis físics, sexuals, psicològics, cognoscitius i socials que es produeixen al llarg del creixement de les persones.
6. Intersexualitats o diferències del desenvolupament sexual: és un ventall de condicions associades a un desenvolupament sexual atípic de les característiques sexuals. En aquesta definició s’inclouen etiquetes diagnòstiques i nosològiques com la síndrome de Klinefelter, la síndrome de Turner, la hiperplàsia suprarenal congènita, la síndrome d’insensibilitat completa als andrògens, la síndrome d’insensibilitat parcial als andrògens, la síndrome de Rokitansky, deficiències enzimàtiques o disgenèsies gonadals –mixta, completa o síndrome de Swyer, parcial–, deficiència d’esteroide 5-alfa-reductasa, dèficit 17-0-HSC, micropenis, hipospàdies, desenvolupament sexual divers ovotesticular o la mutació del gen Nr5a1, entre altres.
7. Persones amb variacions intersexuals: per a aquesta llei, s’entendran dins d’aquesta categoria, totes les persones amb alguna condició de les definides en el punt anterior.
8. Cos no binari: es considera d’aquesta manera el cos amb alguna de les condicions definides en la definició d’intersexualitats o diferències del desenvolupament sexual.
9. Grup familiar: conjunt de persones que conformen una família en el sentit més ampli i divers del terme, és a dir, que mantenen una relació d’afectivitat entre elles, i que poden tindre o no descendència.
10. LGTBI: sigles de les paraules lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Per a la present llei, quan es faça referència al col·lectiu LGTBI s’entendran també incloses les persones, independentment de la seua edat, amb orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere no normativa, o desenvolupament sexual no binari, així com totes les persones que formen part de famílies LGTBI.
11. Famílies LGTBI: persones LGTBI que mantenen una relació d’afectivitat entre elles, o persones LGTBI i les seues filles i fills o xiquets, xiquetes o adolescents que tinguen en acolliment.
12. LGTBIfòbia: odi, rebuig, prejudici o discriminació cap a persones lesbianes, gais, bisexuals, trans o amb variacions intersexuals o a qualsevol altra persona per motiu de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
13. Intolerància per gènere: forma de violència que s’exerceix contra les persones amb comportament de gènere no normatiu, especialment en la infància i l’adolescència.
14. Discriminació directa: n’hi haurà quan una persona haja sigut, siga o puga ser tractada de manera menys favorable que una altra en situació anàloga o comparable, per motius de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
15. Discriminació indirecta: n’hi haurà quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, puguen ocasionar un desavantatge particular a persones per motius de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
16. Discriminació múltiple: n’hi haurà quan, a més de discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, una persona patisca de forma simultània discriminació per altres motius recollits en la legislació europea, nacional o autonòmica.
17. Discriminació per associació: es produeix quan una persona és objecte de discriminació per la seua relació amb una persona o grup LGTBI.
18. Discriminació per error: n’hi haurà quan es done una situació en què una persona o un grup de persones són objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar com a conseqüència d’una apreciació errònia.
19. Assetjament discriminatori: n’hi haurà quan qualsevol comportament o conducta que per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, es realitze amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una o diverses persones i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, ofensiu o segregat.
20. Represàlia discriminatòria: n’hi haurà quan un tracte advers o efecte negatiu es produeix contra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclamació, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què està sotmesa o ha sigut sotmesa per motiu de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
21. Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra una persona que, com a víctima de discriminació, assetjament o represàlia per motiu de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, pateix les conseqüències addicionals de la mala o inadequada atenció per part de les persones responsables administratives, institucions de salut, policia o qualsevol altre agent implicat.
22. Violència en parelles del mateix sexe: es considera com a tal la que en les seues diferents formes es produeix en l’àmbit de relacions afectives i sexuals entre persones del mateix sexe o de les persones que hagen estat lligades per relacions similars d’afectivitat, que constitueixen un exercici de poder, i l’objectiu de la persona que abusa és dominar i controlar la seua víctima.
23. Acció positiva: s’entenen així les accions que pretenen donar a un determinat grup social que històricament ha patit discriminació un tracte preferencial en l’accés a certs recursos o serveis.


Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i el Síndic de Greuges vetlaran pel dret a la no-discriminació, amb independència de l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. Aquestes administracions podran actuar d’ofici, sense necessitat de rebre denúncia o queixa. L’actuació del Síndic s’ajustarà a allò que s’ha establit en la seua normativa.
2. El dret a la no-discriminació s’integrarà en l’adopció i execució de les disposicions normatives de la Generalitat. Aquest dret vincula tant els poders públics com els particulars.
3. Es tindrà en compte la interseccionalitat amb altres causes de discriminació, com ara sexe, ètnia, cultura, procedència, nacionalitat, llibertat de consciència, religió, creença, situació de pobresa o diversitat funcional.

Article 6. Principis i drets reconeguts
1. Els principis generals i drets que a continuació es detallen inspiren la present llei i regiran l’actuació de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses en el seu àmbit d’actuació:
a) Principi general:
1.r) Prevenció per a evitar conductes d’LGTBI-fòbia, així com una detecció primerenca de situacions conduents a violacions del dret a la igualtat i la no-discriminació de les persones LGTBI i als xiquets i xiquetes que formen part d’una família LGTBI.
2.n) La protecció enfront de qualsevol violació del dret a la igualtat de les persones LGTBI comprendrà, si escau, l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per al cessament immediat en la conducta discriminatòria, adopció de mesures cautelars, prevenció de violacions de drets imminents o ulteriors, indemnització de danys i perjudicis i restabliment ple de la persona perjudicada en ple exercici dels seus drets.

b) Drets:
1.r) Igualtat i no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

2.n) Reconeixement del dret a la pròpia personalitat, que inclou el dret a construir per a si una autodefinició respecte a la seua sexualitat, incloent-hi cos, sexe, gènere, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Aquestes característiques són essencials per a la personalitat de cada persona i constitueixen un dels aspectes fonamentals de la seua autodeterminació, dignitat i llibertat.
3.r) Dret a la privacitat, sense ingerències arbitràries en la seua vida privada, incloent el dret a optar per revelar o no la pròpia orientació sexual, identitat de gènere o diversitat corporal.
2. En l’actuació dels poders públics i de les administracions de la Comunitat Valenciana regiran els següents principis generals i drets en relació amb les persones LGTBI:
a) Principis generals:
1.r) Integralitat i transversalitat de les mesures que s’adopten.
2.n) Garantia del respecte a la pluralitat d’identitats, així com a la formació respecte a identitats no binàries i a les diferències en el desenvolupament sexual.
3.r) Sensibilització, prevenció i detecció de la discriminació de les persones LGTBI.
4.t) Foment de la participació i la representació en igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI, tant en l’àmbit públic com en el privat.

5.é) Cooperació interadministrativa.
6.é) Formació especialitzada i la deguda capacitació de les i els professionals.
7.é) Promoció de l’estudi i la investigació sobre les realitats LGTBI.

8.é) Foment de l’associacionisme LGTBI.
9.é) Adequació de les actuacions a les necessitats específiques dels municipis xicotets i el món rural.
b) Drets:
1.r) Protecció de la integritat física i moral, la dignitat i la llibertat de totes les persones.
2.n) Protecció efectiva davant de qualsevol acte de violència o agressió contra la vida, la integritat física o psíquica en l’honor personal que tinga causa directa o indirecta en l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. Cap persona podrà ser pressionada per ocultar, suprimir o negar la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, el seu desenvolupament sexual o grup familiar.
3.r) Garantia d’un tractament adequat en matèria de salut, sense que cap persona puga ser obligada a sotmetre’s a tractament, procediment mèdic o examen psicològic que coarte la seua llibertat d’autodeterminació de gènere.
4.t) Atenció a les persones que patisquen discriminació i garantia del dret de reparació.
5.é) Atenció a la diversitat de situacions de discriminació, tenint en compte la interseccionalitat de les persones LGTBI amb qualsevol altra circumstància personal o social que puga ser causa de discriminació.

6.é) Protecció enfront de represàlies: S’adoptaran les mesures necessàries per a la protecció eficaç de tota persona enfront de qualsevol actuació o decisió que puga suposar un tracte desfavorable com a represàlia davant l’exercici d’una acció judicial o administrativa.

Article 7. Prohibició de les teràpies d’aversió
Es prohibeix la pràctica de mètodes, programes i teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de les persones.

Article 8. Reconeixement i suport institucional
1. La Generalitat implementarà les mesures oportunes, amb caràcter integral, per a contribuir a l’atenció i visibilitat de les persones LGTBI en tot el territori de la comunitat autònoma. Per a això, donarà suport i promourà les campanyes i accions necessàries per a transmetre a la ciutadania el valor positiu de la diversitat sexual, familiar i de gènere, incidint en els sectors de població especialment discriminats. Així mateix, promourà la plena inclusió, en condicions d’igualtat i no-discriminació, de les persones LGTBI i els seus familiars.
2. La Generalitat durà a terme accions per a garantir el respecte a la diversitat sexual, familiar i de gènere en l’àmbit rural.
3. La Generalitat adoptarà les mesures oportunes de suport al moviment associatiu LGTBI en tot el territori, així com als grups de suport a persones amb variacions intersexuals i les seues famílies.
4. La Generalitat commemorarà i prestarà el seu suport a la celebració de dates, actes i esdeveniments que constitueixen instruments per a la visibilització, la normalització i la consolidació de la igualtat real de les persones LGTBI. Es donarà suport especialment al 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIfobia, així com al 28 de juny, Dia de l’Orgull de LGTBI.
5. La Generalitat, en col·laboració i coordinació amb les distintes administracions, oferirà als municipis assessorament perquè puguen elaborar i portar endavant els seus plans locals LGTBI, i proposarà els recursos tècnics per a dur a terme, coordinadament, activitats, campanyes de sensibilització i totes les accions que resulten necessàries per a eradicar les situacions de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, incloses les denúncies a les forces i cossos de seguretat i davant l’òrgan administratiu que corresponga. Al mateix temps, s’establirà reglamentàriament un sistema d’ajudes econòmiques per a donar suport a aquestes iniciatives.

Article 9. Coordinació de les polítiques LGTBI
1. Hi haurà un òrgan específic que tinga entre les seues competències la igualtat LGTBI dins de la conselleria competent en matèria d’igualtat. Comptarà amb recursos suficients per a desenvolupar i executar les polítiques i mesures recollides en aquesta llei, així com per a la planificació i coordinació d’aquestes en l’àmbit interdepartamental i interinstitucional.
2. El Consell disposarà d’una comissió que coordine l’execució de les polítiques LGTBI, en la qual estiguen representades totes les conselleries amb competències en les matèries que es preveuen en aquesta llei, que s’executaran en col·laboració i coordinació amb l’òrgan a què es refereix el punt anterior.
3. L’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI serà l’instrument pel qual es fixaran objectius i programaran actuacions i mesures en el marc del compliment de la present llei en cadascun dels seus àmbits. L’Estratègia valenciana per igualtat LGTBI haurà d’estar desenvolupada i en vigor transcorregut el termini de dos anys després de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
4. El Consell impulsarà l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI, avaluarà de manera contínua els resultats obtinguts i formularà propostes de millora.

Article 10. El Consell Valencià LGTBI
1. Es crea el Consell Valencià LGTBI com a òrgan de participació ciutadana en matèria de drets i llibertats de les persones LGTBI i com a òrgan consultiu adscrit a la conselleria amb competències en matèria LGTBI.
Aquest òrgan, la composició i règim de funcionament del qual es desenvoluparan reglamentàriament, es reunirà com a mínim dues vegades per any.
Hi tindran representació les administracions competents en l’àmbit de l’aplicació d’aquesta llei, les associacions i organitzacions sindicals més representatives que treballen principalment en favor dels drets de les persones LGTBI i persones i professionals que hagen destacat pel seu treball i la seua qualitat d’expertes en aquest àmbit. En la seua composició es garantirà la presència mínima del 50 % de les dones, i la pluralitat, la diversitat i la transversalitat de les organitzacions, les associacions i les persones LGTBI.
2. El Consell Valencià LGTBI aprovarà i vetlarà pel desenvolupament i seguiment de l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI.
3. El Consell Valencià LGTBI elaborarà un informe anual sobre la situació del col·lectiu LGTBI, que avaluarà les polítiques previstes i implementades, compreses en l’Estratègia valenciana per la igualtat LGTBI i podrà contemplar propostes de millora i adaptació dels serveis o les administracions competents. Aquest informe serà tramés a les Corts Valencianes.


TÍTOL II
Polítiques públiques per a garantir els drets
i la igualtat real i efectiva de les persones lgtbi

CAPÍTOL 1
Mesures en l’àmbit social

Article 11. Suport i protecció en situació d’especial vulnerabilitat

La Generalitat, tenint en compte la diversitat del col·lectiu LGTBI sobre la base de l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, de les persones que l’integren:
1. Durà a terme mesures de prevenció de la discriminació i suport a la visibilitat entre els col·lectius més vulnerables, especialment en centres, serveis i programes dels serveis socials públics i privats. A més, es donarà suport als actes de visibilització en les dates representatives d’aquest col·lectiu esmentades en l’article 8.4 d’aquesta llei, així com els altres d’importància per a aquest col·lectiu.
2. Garantirà i adoptarà les mesures necessàries per a la protecció i el respecte dels drets de les persones amb diversitat funcional en atenció a la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
Els centres i serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional, públics o privats, vetlaran i garantiran que el respecte del dret a la no-discriminació de les persones LGTBI siga real i efectiu.

3. Vetlarà perquè no es produïsquen situacions de discriminació de les persones especialment vulnerables per raó d’edat, en atenció a la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
4. Garantirà en plena igualtat d’oportunitats l’accés a habitatges de promoció pública a parelles de persones LGTBI i vetlarà perquè no es produïsca discriminació en l’accés a habitatges en lloguer.

5. Prestarà especial protecció a les persones que per tradició o cultura pogueren ser víctimes de discriminació múltiple per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
6. Garantirà en qualsevol cas que en tots els àmbits d’aplicació de la present llei s’aportarà al personal professional les eines necessàries per a la no-discriminació i es comptarà amb el personal especialitzat necessari en les diferents matèries, segons calga en els diferents protocols i mesures a prendre.

Article 12. Atenció a víctimes de violència per LGTBIfòbia
1. La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, prestarà una atenció integral real i efectiva a les persones víctimes de violència per LGTBIfòbia.
2. Aquesta atenció comprendrà l’assistència i assessorament jurídic, l’assistència sanitària, incloent l’atenció especialitzada i mesures socials en l’atenció primària tendents a facilitar, si fóra procedent, la seua recuperació integral.
3. S’adoptaran les mesures oportunes per a lluitar contra el ciberassetjament que puga patir una persona per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
4. Les víctimes de violència per LGTBIfòbia tindran, a més, tots els altres drets reconeguts en l’Estatut de la víctima.
Article 13. Serveis d’assessorament i suport a les persones LGTBI, els seus familiars i persones acostades
La Generalitat garantirà el dret de les persones LGTBI a:
1. Un servei públic d’informació, orientació i assessorament integral, inclòs el psicològic, legal, administratiu i social, amb inclusió dels seus familiars i persones acostades, amb independència de la seua procedència i situació administrativa, en relació amb les necessitats de suport específicament lligades a la condició de persona LGTBI, així com a la interseccionalitat, seguint els principis de proximitat i no-segregació.
2. La promoció de la defensa dels seus drets i de lluita contra la discriminació que pateix en l’àmbit social, rural, cultural, laboral, sanitari i educatiu.
3. Rebre atenció adequada per part de la Generalitat, així com d’aquelles entitats, sindicats o empreses que desenvolupen programes o serveis subvencionats per l’administració local i autonòmica dirigits a les persones LGTBI.

Article 14. Habitatges per a acolliment temporal de persones LGTBI en risc d’exclusió
La Generalitat crearà un servei d’acolliment residencial per a persones LGTBI en situació d’especial vulnerabilitat o d’exclusió a causa de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.


CAPÍTOL 2
Mesures en l’àmbit de la salut

Article 15. Protecció del dret a la salut física, mental, sexual i reproductiva
1. Totes les persones tenen dret al més alt nivell de gaudi de la salut física i mental, inclosa la salut sexual i reproductiva, sense cap discriminació per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. El sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana:
a) Garantirà que la política sanitària siga respectuosa cap a totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
b) Incorporarà serveis i programes específics de promoció, prevenció i atenció a les necessitats particulars de les persones LGTBI. Algunes d’aquestes mesures s’estendran a les seues famílies, parelles i entorn social, especialment quan siguen menors d’edat.
c) Inclourà en les campanyes institucionals que s’organitzen sobre temes d’actualitat sanitària, la realitat de les persones LGTBI.
d) Garantirà, en l’àmbit de la donació de sang, medul·la òssia, teixits i òrgans, la igualtat de drets i obligacions de les persones LGTBI, i només atendrà els criteris d’exclusió de caràcter mèdic que tinguen un fonament científic demostrat.
e) Crearà un protocol de coordinació entre els diferents serveis perquè l’atenció sanitària siga completa i estiga d’acord amb els principis recollits en la present llei.

Article 16. Atenció sanitària en l’àmbit reproductiu i sexual
1. El sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana promourà la realització de programes i protocols específics que donen resposta a les necessitats pròpies i, en particular, a la salut sexual i reproductiva de les persones LGTBI.
2. Estarà garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida i en seran beneficiàries totes les persones amb capacitat gestant o les seues parelles, en règim d’igualtat i no-discriminació.

Article 17. Formació del personal sanitari
Seran obligacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana:
1. Garantir que les persones professionals sanitàries, especialment les que exercisquen tasques relacionades amb la salut sexual i reproductiva, compten amb la formació adequada quant a la diversitat sexual i de gènere, d’acord amb els principis recollits en aquesta llei.
2. Establir les mesures adequades, en col·laboració amb les societats professionals corresponents i amb les universitats de la Comunitat Valenciana, per a facilitar, en el marc del foment i participació en les activitats d’investigació en el camp de les ciències de la salut i innovació tecnològica, el dret del personal professional a rebre formació específica de qualitat en matèria de diversitat sexual i de gènere.

3. Promoure la realització d’estudis, recerca i desenvolupament de polítiques sanitàries específiques en matèria d’orientació sexual, identitat de gènere i desenvolupament sexual en estreta col·laboració amb les societats professionals corresponents i amb les universitats de la Comunitat Valenciana.

Article 18. Guies de recomanacions
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a les prestacions i oferir la millor informació possible, des del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana s’elaboraran guies d’informació i recomanacions sobre els serveis oferits per la sanitat pública valenciana i sobre informació sanitària a les persones LGTBI i el seu entorn.

Article 19. Campanyes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual
En les campanyes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual es tindrà en compte la realitat del col·lectiu LGTBI, amb la creació de missatges inclusius i que mostren la diversitat sexual i de gènere. A més a més, en el cas d’incidència puntual en qüestions de salut que afecten el col·lectiu LGTBI es generaran campanyes específiques per a reduir l’impacte i fomentar la conscienciació dins del col·lectiu.

Article 20. Documentació
La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, adoptarà els mecanismes necessaris per tal que la documentació administrativa i els formularis mèdics s’adeqüen a l’heterogeneïtat del fet familiar i a les circumstàncies de les persones LGTBI.


CAPÍTOL 3
Mesures en l’àmbit de l’educació

Article 21. Accions en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere
1. Tota persona té dret a rebre una educació en condicions d’igualtat, sense exposar-se a cap discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Per a fer efectius aquests drets i garantir la participació social de l’alumnat en condicions igualitàries, la conselleria competent en matèria d’educació:
a) Vetlarà perquè el sistema educatiu siga un espai segur, respectuós, lliure de tota pressió, agressió o discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar de totes les persones que conformen la comunitat educativa i aplicarà polítiques efectives que garantisquen la igualtat en la diversitat.
b) Incorporarà el tractament de la diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual en la normativa reguladora del sistema educatiu.
c) Realitzarà, en col·laboració amb les universitats valencianes i amb les entitats sense ànim de lucre amb experiència en aquest àmbit, estudis de diagnòstic sobre la situació de les persones LGTBI en l’àmbit educatiu. El resultat d’aquests estudis serà la base per a implementar polítiques educatives que promoguen la igualtat en la diversitat.
d) En l’àmbit de les seues competències, inclourà, en els currículums reglats i en l’ordenació acadèmica, continguts referents a la diversitat d’orientacions sexuals, d’identitats i expressions de gènere, familiar i de desenvolupament sexual, i els inclourà de forma transversal en totes les assignatures, àrees i mòduls del currículum, per a garantir un millor coneixement d’aquesta realitat diversa.
e) Elaborarà programes i guies d’educació sexual que tracten la diversitat sexual, de gènere, familiar i de desenvolupament sexual. Aquests continguts estaran seqüenciats per nivells educatius i elaborats sota criteris estandarditzats, d’acord amb les recomanacions dels organismes internacionals, des d’un punt de vista científic, objectiu i no doctrinal.

Article 22. Accions de prevenció, acompanyament i intervenció
1. Tota persona té dret a desenvolupar-se lliurement i íntegrament, sense exposar-se a cap discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Per això, la conselleria competent en matèria d’educació:
a) Establirà especificacions d’actuació en els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant supòsits d’assetjament o violència, quan estiguen motivats per LGTBIfòbia, de manera que es protegisca la integritat de les persones víctimes, la protecció de les dades, la intimitat d’aquestes persones i s’eviten situacions de victimització secundària.
b) Garantirà la coordinació necessària amb les àrees de sanitat i d’igualtat i polítiques inclusives, i amb aquelles altres que siga necessari, en l’aplicació de totes les actuacions de prevenció, acompanyament i intervenció davant supòsits d’assetjament o violència per LGTBIfòbia, amb vista a actuar de forma ràpida i diligent quan es produïsquen accions discriminatòries o atemptatòries contra la integritat d’aquestes persones.
c) Facilitarà la informació sobre els mecanismes de denúncia existents en l’ordenament jurídic, tant a l’alumnat com al personal docent i al personal d’administració i serveis, perquè qualsevol persona víctima, que siga testimoni o tinga indicis d’actuacions discriminatòries per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, les comunique als òrgans corresponents per la via protocol·lària.
d) Assegurarà l’atenció i el suport dels equips directius i de la inspecció d’educació a les persones LGTBI pertanyents a la comunitat educativa que pogueren ser objecte de discriminació en les instal·lacions del centre o en l’entorn educatiu, físic o virtual.

Article 23. Accions de formació, participació i divulgació
1. Tota persona té dret a la lliure informació i a rebre una formació integral, sense exposar-se a cap discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Per a això, la conselleria competent en matèria d’educació:
a) Garantirà que el personal docent no universitari, a través dels plans de formació del professorat, reba formació necessària i adequada per a conéixer i integrar en la labor docent i tutorial el tractament de la diversitat, de manera que es contribuïsca a previndre, detectar, visibilitzar i eliminar prejudicis basats en una concepció binària i heteronormativa de la sexualitat, el sexisme, la LGTBIfòbia i la violència masclista.

b) Organitzarà cursos de formació específics sobre diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual dirigits a la inspecció d’educació, els equips directius, els equips orientadors, les tutores i els tutors i el professorat en general, impartits per persones expertes. Així mateix, fomentarà activitats de sensibilització amb la col·laboració de col·lectius LGTBI i de mares, pares i familiars d’LGTBI.

c) Promourà campanyes de divulgació i foment del respecte a la diversitat d’orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere, models de família i desenvolupament sexual, dirigides a tota la comunitat educativa i, en particular, a les famílies de l’alumnat.
d) Facilitarà la creació d’espais i canals de participació en els quals pares, mares, familiars, alumnat, personal docent, personal d’administració i serveis i persones de l’entorn escolar vinculades al centre, puguen debatre sobre qüestiones relatives a la diversitat i la coeducació, expressar dubtes o comportaments, rebre formació i informació a través de jornades i tallers, i participar en l’elaboració de propostes per a l’assoliment d’una igualtat en la diversitat real i enriquidora.


Article 24. Actuacions específiques en els centres educatius
Per a garantir que totes les persones que conformen la comunitat educativa puguen exercir els drets fonamentals que empara la legislació autonòmica, estatal i internacional, els centres educatius:
1. Inclouran, en el projecte educatiu i en tots els documents que regulen la vida del centre, la promoció de la igualtat en la diversitat i la no-discriminació de les persones LGTBI.
2. Integraran en els respectius plans d’igualtat, convivència, d’acció tutorial, d’inclusió i d’atenció a la diversitat, totes les estratègies pedagògiques i psicopedagògiques al seu abast encaminades a garantir la igualtat en la diversitat, la no-discriminació cap a les persones LGTBI, així com mesures preventives, d’acompanyament i intervenció que donen resposta a possibles casos de vulneració de drets o violència infringida cap a aquestes persones.
3. Determinaran en els reglaments de règim intern la catalogació de faltes per LGTBIfòbia i les mesures disciplinàries a emprendre en cada cas, d’acord amb la normativa reguladora dels drets i deures de les persones que conformen la comunitat educativa.
4. Comunicaran a través dels registres d’incidències oficials els casos d’assetjament o violència contra les persones LGTBI detectats en el centre educatiu o en l’entorn escolar, físic o virtual, sense vulnerar el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades.
5. Inclouran en els plans d’acció tutorial de les etapes d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, si més no, un programa d’educació sexual que incloga la diversitat sexual, familiar i de gènere.
6. Organitzaran, dins del pla de formació del centre, cursos de formació sobre diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual impartits per persones expertes.
7. Fomentaran activitats de sensibilització amb la col·laboració de col·lectius LGTBI i de mares, pares i familiars d’LGTBI.
Totes aquestes accions incorporades als documents, plans i programes aprovats pels centres educatius, i aquelles altres que incorporen els centres per raó de la seua autonomia pedagògica, hauran de basar-se en fonts de referència avalades per la literatura científica sobre la matèria i remetre a les normes internacionals que garanteixen la protecció dels drets humans i els principis d’igualtat i no-discriminació continguts en els tractats signats per l’Estat espanyol.


Article 25. Actuacions en l’àmbit universitari
Per a garantir que totes les persones que conformen la comunitat universitària puguen exercir els drets fonamentals emparats per la legislació autonòmica, estatal i internacional, les universitats valencianes:

1. Garantiran el respecte i la protecció del dret a la igualtat i la no-discriminació per qüestions relacionades amb l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, en qualsevol de les seues manifestacions. Aquesta protecció s’aplica a tota la comunitat universitària.
2. Promouran accions informatives, divulgatives i formatives entorn de l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, en qualsevol de les seues manifestacions, que permeten detectar, previndre i corregir accions de discriminació o assetjament en el context universitari.
3. Pararan atenció, protecció i suport a l’alumnat, personal docent i personal d’administració i serveis que poguera ser objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar en el si de la comunitat universitària. Per a això, podran crear oficines d’atenció i informació a les persones LGTBI.
4. Donaran suport a la realització d’estudis i projectes d’investigació sobre la situació de la diversitat sexual, d’identitats i expressions de gènere, familiar i de desenvolupament sexual, en tots els seus vessants i àmbits socials, i promouran grups d’investigació especialitzats en la realitat del col·lectiu LGTBI.


CAPÍTOL 4
Mesures en l’àmbit de l’ocupació i de la responsabilitat social

Article 26. Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI
1. La conselleria competent en matèria d’ocupació ha de tindre en compte, en les seues polítiques, el dret de les persones a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Les empreses han de respectar la igualtat de tracte, de condicions i d’oportunitats de les persones LGTBI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures dirigides a garantir el seu accés al treball en condicions d’igualtat, per mèrit i capacitat, i evitar qualsevol tipus de discriminació.

3. El Consell impulsarà mesures per a fomentar la igualtat i la no-discriminació de persones LGTBI, especialment dirigides a les xicotetes i mitjanes empreses, que inclouran el suport tècnic necessari.

Article 27. Polítiques de foment de la igualtat i no-discriminació en l’ocupació
1. La Generalitat durà a terme polítiques d’ocupació que garantisquen l’exercici del dret al treball per a les persones LGTBI.
2. Per a això, adoptarà mesures adequades i eficaces que tinguen per objecte:
a) La promoció i defensa de la igualtat de tracte en l’accés a l’ocupació o una vegada les persones es troben ocupades.
b) Promoure en l’àmbit de la formació el respecte dels drets d’igualtat i no-discriminació de les persones LGTBI.
c) La prevenció, correcció i eliminació de tota forma de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, en matèria d’accés a l’ocupació, contractació i condicions de treball.
d) Informació i divulgació sobre drets i normativa.
e) En el marc de les seues competències, el control del compliment efectiu dels drets laborals i de prevenció de riscos laborals de les persones LGTBI per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

f) Incorporar en les convocatòries d’ajudes i subvencions de foment de l’ocupació criteris d’igualtat d’oportunitats.
g) Incorporar en les convocatòries d’ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar clàusules que contemplen l’heterogeneïtat del fet familiar.
h) L’impuls, a través dels agents socials, de la inclusió en els convenis col·lectius, de clàusules de promoció, prevenció, eliminació i correcció de tota forma de discriminació per causa d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, així com de procediments per a donar via a les denúncies per assetjament.

Article 28. Accions en l’àmbit de la responsabilitat social empresarial

1. La Generalitat impulsarà l’adopció per part de les empreses de codis ètics i de conducta que incloguen mesures de protecció davant de la discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Així mateix, la Generalitat divulgarà les bones pràctiques realitzades per les empreses en matèria d’inclusió i de promoció i garantia d’igualtat i no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

CAPÍTOL 5
Mesures en l’àmbit familiar, la infància i l’adolescència

Article 29. Protecció de la infància, l’adolescència i de la diversitat familiar
1. La present llei atorga protecció jurídica davant de qualsevol tipus de discriminació en la unió de persones del mateix sexe, ja siga de fet o de dret, en la relació de parentiu, ja siga per filiació o afinitat, així com en les unitats monoparentals, amb fills i filles al seu càrrec.

2. En cas de defunció d’una de les persones integrants d’una unió de fet, l’altra persona de la parella tindrà dret a ser escoltada en els tràmits i gestions relatius a la identificació i disposició del cadàver, l’enterrament, la recepció d’objectes personals o qualsevol altre tràmit o gestió necessaris, segons la legislació vigent.
Així mateix, tindrà dret, quan l’habitatge comú no fóra de la seua propietat o no figurara com a titular de l’arrendament, a entrar a l’habitatge per a recollir els seus efectes personals.
3. Es fomentarà el respecte i la protecció dels xiquets i les xiquetes que visquen en el si d’una família LGTBI.
4. S’adoptaran mesures específiques de suport, mediació i protecció en els supòsits de xiquetes, xiquets, adolescents i joves que estiguen sotmesos a pressió o maltractament psicològic en l’àmbit familiar a causa de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
5. S’adoptaran els mecanismes necessaris per a la protecció efectiva de xiquetes, xiquets i adolescents en atenció a la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar que es troben sota la tutela de l’administració, ja siga en centres d’acolliment residencial infantil i adolescent, pisos tutelats o recurs en el qual residisquen, garantint el respecte absolut a la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar i unes plenes condicions de vida.
6. Els programes de suport a les famílies inclouran de forma expressa mesures de suport a les xiquetes, els xiquets, adolescents i joves LGTBI, i als fills i filles de persones LGTBI, en especial situació de vulnerabilitat i exclusió social, i adoptaran les mesures preventives que eviten comportaments atemptatoris contra la dignitat i integritat personal i la vida, com a conseqüència de situacions familiars.


Article 30. Adopció i acolliment familiar
1. Es garantirà, de conformitat amb la normativa, que en la valoració de la idoneïtat en els processos d’adopció i l’aptitud en els d’acolliment familiar, no hi haja discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. En els centres d’acolliment residencial a la infància i l’adolescència es treballarà la diversitat familiar amb la finalitat de garantir que les xiquetes, els xiquets i adolescents que siguen susceptibles d’adopció o acolliment compten amb coneixements sobre la diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual.
3. L’entitat pública de protecció de la infància oferirà les famílies que acullen o adopten xiquetes, xiquets i adolescents LGTBI el suport o formació necessaris per a afrontar i corregir qualsevol situació de discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

Article 31. Violència en l’àmbit familiar
1. Es reconeixerà com a violència familiar i s’adoptaran mesures de suport, mediació i protecció, qualsevol forma de violència que s’exercisca en l’àmbit familiar per causa de l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar de qualsevol dels seus membres.
2. S’adoptaran mesures d’atenció i ajuda a víctimes de la violència en parelles formades per persones del mateix sexe, independentment que es produïsca durant la relació o una vegada finalitzada, que garantisquen la protecció de la víctima, i facilitarà amb això la seua independència física i econòmica.


CAPÍTOL 6
Mesures en l’àmbit de la joventut i les persones majors

Article 32. Protecció de les persones joves LGTBI
1. La Generalitat, a través dels seus organismes amb competències en matèria de joventut, oferirà serveis d’assessorament a les persones LGTBI joves i impulsarà campanyes de sensibilització sobre el respecte de la diversitat sexual, familiar i de gènere en la joventut.
2. En els cursos de mediació, animació i formació juvenil es promourà la inclusió de formació sobre sexualitat i diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual, que els permeta fomentar el respecte i protegir els drets de les persones LGTBI en el seu treball habitual amb adolescents i joves de la Comunitat Valenciana.

3. Totes les entitats juvenils i persones treballadores de qualsevol àmbit que realitzen les seues labors amb la joventut promouran i respectaran amb especial atenció la igualtat de les persones LGTBI.
Article 33. Protecció de les persones LGTBI majors
1. Les persones LGTBI majors tenen dret a rebre dels serveis socials públics de la Comunitat Valenciana una protecció i una atenció integral per a la promoció de la seua autonomia personal i de l’envelliment actiu, que els permeta una vida digna i independent i el seu benestar social i individual, així com a accedir a una atenció gerontològica adequada a les seues necessitats, en l’àmbit sanitari, social i assistencial.

2. Els centres, serveis i programes de serveis socials destinats a persones majors, tant públics com privats, garantiran el dret a la no-discriminació de persones en atenció a la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, ja siga en la seua individualitat com en la seua relació sentimental.

3. La Generalitat establirà les mesures necessàries per a garantir la correcta i específica formació de les i els professionals que treballen en els centres serveis i programes de serveis socials destinats a les persones majors, tant públics com privats, sobre la realitat de les persones LGTBI majors.
4. La Generalitat fomentarà i promourà en els espais i recursos comunitaris de socialització, oci, temps lliure i educatius, tant públics com privats, dirigits a les persones majors, activitats que contemplen la realitat de les persones LGTBI majors.


CAPÍTOL 7
Mesures en l’àmbit de la cultura, l’oci i l’esport

Article 34. Promoció d’una cultura inclusiva
1. La Generalitat reconeix la diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual com a part de la construcció d’una cultura inclusiva, diversa i promotora de drets. S’adoptaran mesures que garantisquen la seua visibilitat tant en l’àmbit autonòmic com local, com a part de la cultura ciutadana, la convivència i la construcció de l’expressió cultural.
2. S’adoptaran mesures de suport i foment d’iniciatives i expressions artístiques, culturals, patrimonials, recreatives i esportives relacionades amb la diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual.
3. Totes les biblioteques de titularitat de la Generalitat i les biblioteques de titularitat municipal hauran de comptar amb un fons bibliogràfic i filmogràfic específic en matèria de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual. El contingut dels materials haurà de ser respectuós amb els drets humans. En els municipis de més de 25.000 habitants conformaran una secció específica.

Article 35. Esport, activitat física, oci i temps lliure
1. La Generalitat promourà i vetlarà perquè la participació en les pràctiques físiques i esportives, com en activitats amb un important impacte socialitzador, es realitze en termes d’igualtat, sense discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. S’adoptaran les mesures necessàries per a garantir que les activitats recreatives, d’oci i temps lliure es gaudeixen en condicions d’igualtat i respecte a la realitat LGTBI, evitant qualsevol acte de prejudici, fustigació i violència física o psicològica. Es fomentarà la creació de protocols específics contra la LGTBIfòbia en l’esport. En particular, es garantirà, de comú acord amb les federacions esportives valencianes, a les persones amb variacions intersexuals la lliure participació sense cap discriminació, tant en la pràctica com en les competicions esportives que se celebren en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

3. S’adoptaran mesures que garantisquen formació adequada de les i els professionals d’educació física, didàctica esportiva, oci i temps lliure que incorporen la realitat LGTBI, el respecte i la protecció del col·lectiu davant de qualsevol discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. Per a això, es crearan espais de treball col·laboratiu amb les entitats públiques o privades representatives en l’àmbit de la gestió de l’oci i temps lliure i es promourà l’elaboració de guies de bones pràctiques per a clubs, agrupacions o federacions esportives sobre la no-discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
4. Es promourà un esport inclusiu, eradicant qualsevol forma de manifestació LGTBIfòbica en els esdeveniments esportius realitzats a la Comunitat Valenciana.
5. Es promourà la visibilitat dels col·lectius LGTBI en l’àmbit de l’esport, i es faran conéixer referents d’aquests col·lectius, especialment dels menys representats públicament.


CAPÍTOL 8
Mesures en l’àmbit dels mitjans de comunicació

Article 36. Tractament igualitari de la informació i la comunicació

1. La Generalitat fomentarà en tots els mitjans de comunicació de titularitat pública i els que perceben subvencions o fons públics de l’administració valenciana, la conscienciació, divulgació i transmissió de la inclusió social i el tractament igualitari de la informació respecte a la diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual, produint i emetent continguts que contribuïsquen a una percepció del col·lectiu exempta d’estereotips i al coneixement i difusió de necessitats i realitats de la població LGTBI, així com a la projecció d’una imatge objectiva i equilibrada d’aquesta.
2. La Generalitat vetlarà perquè els mitjans de comunicació, mitjançant autoregulació i codis deontològics, incorporen el respecte a la igualtat i la prohibició de discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, tant en continguts informatius i de publicitat, com en el llenguatge emprat. S’aprovaran protocols de llenguatge inclusiu per a dur a terme aquest precepte. Aquesta disposició afectarà tots els mitjans, incloses les noves tecnologies.

Article 37. Mesures de protecció contra el ciberassetjament
La Generalitat adoptarà les mesures necessàries per a prevenir, sensibilitzar i eradicar el ciberassetjament per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere. Prestarà especial atenció als casos de ciberassetjament en xarxes socials als menors i joves LGTBI.


CAPÍTOL 9
Mesures en l’àmbit de patrimoni i la memòria històrica

Article 38. Espai de la Memòria LGTBI
1. Es crea l’Espai de la Memòria LGTBI de la Comunitat Valenciana com un servei, adscrit a la direcció general amb competències LGTBI, l’objectiu del qual és promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI, mitjançant informació bibliogràfica i documental. Aquest Espai de la Memòria LGTBI establirà llaços de col·laboració amb l’Institut de la Memòria Democràtica.
2. L’Espai de la Memòria LGTBI de la Comunitat Valenciana albergarà arxius, registres i documentació de diversa tipologia, de les organitzacions LGTBI i els sectors LGTBI en general, relacionats amb la memòria democràtica i la història de la repressió del col·lectiu LGTBI. Entre les seues funcions també estarà digitalitzar aquests fons i difondre’ls.
3. Els fons documentals depositats en l’Espai de la Memòria LGTBI seran de lliure accés per a la ciutadania.
4. L’Espai de la Memòria LGTBI impulsarà i fomentarà activitats divulgatives i d’investigació relacionades amb la recuperació de la memòria LGTBI i igualment podrà editar materials relacionats, fomentant la col·laboració amb els ajuntaments, diputacions i altres entitats administratives, seguint criteris de descentralització i proximitat.

5. La Generalitat podrà celebrar convenis de col·laboració amb les universitats, centres d’art i cultura, museus, les organitzacions de la memòria històrica, així com amb els col·lectius LGTBI de la Comunitat Valenciana, per al compliment dels seus objectius.
6. Des de l’Espai de la Memòria LGTBI també es recordarà les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades, així com les que, especialment en l’adolescència i la joventut, van patir discriminació i violència. Així com s’homenatjarà aquelles persones LGTBI destacades en àmbits polítics, artístics, acadèmics o socials.CAPÍTOL 10
Mesures en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i de l’atenció a les persones LGTBI refugiades

Article 39. Cooperació internacional al desenvolupament
La Generalitat, especialment a través del pla director i els plans d’acció anuals de cooperació al desenvolupament, impulsarà expressament els projectes que promoguen i defensen el dret a la vida, la igualtat, la llibertat, la integritat, la dignitat i la no-discriminació de les persones per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar així com la protecció de les persones davant de les persecucions i represàlies en aquells països en què aquests drets siguen negats o dificultats, legalment o socialment.


Article 40. Atenció a les persones LGTBI refugiades i migrants
1. La Generalitat, dins del seu àmbit competencial, vetlarà perquè les persones LGTBI refugiades que hagen sol·licitat asil en l’Estat espanyol per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, i que residisquen a la Comunitat Valenciana, vegen complits els seus drets, tenint en compte la seua especial situació de vulnerabilitat i desprotecció.
2. La Generalitat col·laborarà amb les entitats que treballen amb persones migrants o refugiades en la Comunitat Valenciana i amb entitats LGTBI per a la inclusió del col·lectiu de persones LGTBI migrants o refugiades en les polítiques públiques i contribuir a la millora de les seues condicions.
3. La Generalitat implementarà formació sobre diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual al personal dels centres, serveis i programes públics i privats de la Comunitat Valenciana dirigits a persones migrants o refugiades, per a fomentar el respecte i protegir els drets de les persones LGTBI.


CAPÍTOL 11
Mesures en l’àmbit de la seguretat i les emergències

Article 41. Atenció a les víctimes
La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, elaborarà un protocol per a l’atenció a les víctimes de delictes d’odi per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, especialment quan siguen víctimes d’agressions, assetjament o coaccions tant físiques com per mitjans virtuals, i vetlarà per la seua aplicació efectiva.

Article 42. Formació dels cossos de seguretat i emergències
1. La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, garantirà que en els plans d’estudis destinats a la formació dels cossos de policia local i els cossos de seguretat i emergències s’incloga, almenys, una formació teoricopràctica que incloga el coneixement i el respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere, el desenvolupament sexual o el grup familiar.
2. Així mateix, s’inclourà aquesta formació en els cursos específics destinats al personal de l’apartat anterior.
3. Almenys els cossos policials de municipis de més de 50.000 habitants tindran un grup especialitzat en la prevenció dels delictes d’odi.CAPÍTOL 12
Mesures en l’àmbit administratiu

Article 43. Documentació administrativa
La Generalitat garantirà que les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit de les seues competències, adopten les mesures necessàries perquè la documentació administrativa siga adequada a la diversitat sexual, familiar i de gènere de les persones LGTBI en les àrees regulades en la present llei.

Article 44. Contractació administrativa i subvencions
Les guies d’inclusió de les clàusules socials en la contractació administrativa inclouran mesures destinades a la igualtat en atenció a l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
Així mateix, la Generalitat podrà incorporar a les bases reguladores de les subvencions públiques les actuacions destinades a aconseguir la igualtat d’oportunitats en atenció a l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
Article 45. Formació del personal de les administracions públiques
La Generalitat impartirà formació que garantisca la sensibilització adequada i correcta actuació sobre orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar al personal de l’administració pública que presta serveis en tots els àmbits referits en aquesta llei.
La Generalitat promourà en totes les administracions públiques plans d’atenció a la diversitat amb mesures per a garantir la igualtat i la no-discriminació del col·lectiu LGTBI.


TÍTOL III
De les persones amb variacions intersexuals o
Diferències del desenvolupament sexual (dsd)

CAPÍTOL 1
Visibilitat, sensibilització i atenció integral

Article 46. Visibilitat i sensibilització
La Generalitat, tenint en compte la diversitat del col·lectiu de persones amb variacions intersexuals, i sense perjudici de les mesures contemplades en l’article 11 d’aquesta llei, posarà en marxa mesures específiques de suport a la visibilitat i la sensibilització social sobre l’existència de cossos no binaris.
Per a això, entre altres accions, elaborarà guies, manuals i fullets informatius per a donar a conéixer la realitat d’aquest col·lectiu a la societat en el seu conjunt, per a informar les persones amb variacions intersexuals sobre els seus drets i els recursos posats a la seua disposició, així com unes altres especialment dirigides a professionals i famílies.

Article 47. Atenció integral
La Generalitat garantirà una atenció psicosocial integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals de les persones amb variacions intersexuals i les seues famílies.


CAPÍTOL 2
De l’àmbit assistencial sanitari a les persones
amb variacions intersexuals

Article 48. Atenció a la salut en el sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana
1. El sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana desenvoluparà polítiques públiques de salut específiques que atenguen les necessitats de les persones amb variacions intersexuals, i garantirà el dret a rebre una atenció sanitària de qualitat i en condicions d’igualtat amb la resta de les persones usuàries del sistema.
2. La Generalitat, a través del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, garantirà que les pràctiques sanitàries i teràpies psicològiques destinades a les persones amb variacions intersexuals siguen dignes i respectuoses.
3. Així mateix, es garantirà que en els tractaments relacionats amb les diferències del desenvolupament sexual, ja siguen hormonals, de reproducció assistida, o quirúrgics, entre altres, les persones amb variacions intersexuals tinguen accés a una informació completa i de qualitat que haurà de comptar amb una explicació clara i accessible dels pros i contres dels tractaments i que en permeta obtindre una visió general abans de prestar el seu consentiment informat tal com indica la llei que regula tot açò.
4. En el moment del naixement d’una persona amb variacions intersexuals es garantirà un espai de protecció per a persones progenitores i persona nounada de manera que facilite un vincle proper. Les decisions que prenguen en nom del bebé, si n’hi haguera, han de prendre’s amb calma, sense pressions i després d’un període de reflexió, una vegada han sigut adequadament informades per l’especialista. S’ha de derivar a la unitat de referència com més prompte siga possible.

Article 49. Unitats de referència per a les persones amb variacions intersexuals
1. Per a dur a terme les funcions previstes en aquesta llei, hi haurà unitats de referència que atenguen de manera específica les persones amb variacions intersexuals.
2. Les seues funcions són les establides en la normativa reguladora de les unitats de referència i estaran constituïdes per equips multidisciplinaris de personal professional sanitari, incloent-ne de l’àmbit psicosocial, coneixedor de la realitat de les persones amb variacions intersexuals i amb experiència suficient i demostrada en la matèria.
3. El seu àmbit de referència serà supradepartamental, el seu nombre serà l’adequat per a assegurar que les prestacions oferides en aquestes unitats responguen als màxims estàndards de qualitat i garantisquen al màxim l’accessibilitat.
4. Des d’aquestes unitats es proporcionarà l’atenció sanitària necessària, com ara teràpies de suport psicològic, tractaments mèdics i quirúrgics, que tinga en compte el criteri de les persones progenitores en el cas de persones menors d’edat i el d’aquestes quan tinguen la maduresa suficient. Prevaldrà la integritat de la persona amb variació intersexual per damunt del context familiar, social i cultural. En el cas de tractaments quirúrgics és indispensable prèviament a la intervenció la signatura del consentiment informat en els termes regulats per la llei.

5. Les decisions de tractaments que tinguen conseqüències irreversibles han de ser posposades fins que la persona que ha ser tractada puga decidir per si mateixa. Això inclou la cirurgia genital i gonadectomies, llevat que existisca risc per a la salut de la persona amb variació intersexual, com gònades amb el risc de malignització o d’infeccions.

6. En el cas de tractaments que es posen en marxa com a assajos clínics, s’informarà degudament dels avantatges i inconvenients, així com de totes les possibles conseqüències. Aquesta qüestió s’aplicarà també en els tractaments prenatals, com els que es realitzen a dones embarassades que anteriorment hagen tingut filles amb hiperplàsia suprarenal congènita.
7. Les persones amb variacions intersexuals comptaran amb un itinerari individual d’atenció sanitària integral, conforme a les seues circumstàncies personals i al seu estat de salut, i disposaran d’una persona professional de referència en l’àmbit psicosocial, que s’encarregarà de la coordinació, el seguiment i l’acompanyament.
8. Per a això, s’elaboraran els protocols d’actuació sanitària des del moment del naixement, adequats als criteris objectius i estàndards assistencials en la matèria i s’establiran els circuits de derivació més adequats.

Article 50. Bones pràctiques en la gestió sanitària, impuls de la formació i de la investigació
1. El sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana elaborarà una guia de bones pràctiques per a l’atenció a les persones amb variacions intersexuals. En aquesta guia es farà referència, almenys, a les qüestions següents:
a) El respecte a la integritat corporal.
b) La garantia de la intimitat, regulant i minimitzant les exhibicions genitals de les persones amb variacions intersexuals davant professionals sanitaris.
c) La utilització d’un llenguatge no sexista que reculla la diversitat d’experiències en les intersexualitats i les diferències del desenvolupament sexual i no tracte aquestes situacions com a patologies.
d) El dret a rebre un diagnòstic en termes positius, on s’oferisquen totes les alternatives i un verdader consentiment informat.
2. Amb la finalitat de fer efectiva l’atenció adequada a les persones amb variacions intersexuals i les seues famílies, la Generalitat formarà professionals sanitaris seguint les bones pràctiques establides en el punt anterior.
3. En l’àmbit de la investigació de les variacions intersexuals i diferències del desenvolupament sexual, la Generalitat promourà l’estudi i la investigació de les problemàtiques que afecten la població amb variacions intersexuals i les seues famílies.


TÍTOL IV
Reparació i restabliment dels drets vulnerats

Article 51. Disposicions generals
La protecció davant de qualsevol violació del dret a la igualtat de les persones per motiu de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar comprendrà, si escau, l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per al cessament immediat en la conducta discriminatòria, adopció de mesures cautelars, prevenció de violacions imminents o ulteriors i restabliment ple de la persona perjudicada o víctima en el ple exercici dels seus drets. Tot això, fent ús de les funcions pròpies dels òrgans competents de la Comunitat Valenciana i, quan siga procedent, en el marc dels procediments sancionadors corresponents.

Article 52. Concepte de persona interessada
Tindran la condició de persones interessades en el procediment administratiu:
1. Les que ho promoguen com a titulars de drets o interessos legítims individuals.
2. Com a titulars de drets o interessos legítims col·lectius, tindran la consideració d’interessades en els procediments administratius en els quals siga necessari pronunciar-se respecte a una situació de discriminació, les associacions, entitats i organitzacions representatives dels col·lectius LGTBI i aquelles que tinguen per objecte la defensa i promoció de drets humans.
3. Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguen drets que puguen resultar afectats per la decisió que s’adopte.

Article 53. Dret a una protecció integral, real i efectiva
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran a les persones LGTBI i als xiquets i xiquetes, que formen part d’una família LGTBI, que estiguen patint o es troben en risc de patir qualsevol tipus de discriminació o violència física o verbal, per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere o grup familiar, el dret a rebre de forma immediata una protecció integral, real i efectiva.


Article 54. Contravenció de la llei en l’àmbit contractual
Són nul·les de ple dret les disposicions, els actes o les clàusules dels negocis jurídics que constitueixen o causen discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual diferent o grup familiar i poden donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 55. Dret a l’atenció i a l’assessorament jurídic
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana establiran, en l’àmbit de les seues competències, els mecanismes necessaris per a garantir que les persones LGTBI tinguen dret a rebre tota la informació i l’assessorament jurídic especialitzat relacionat amb la discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra aquestes persones.

Article 56. Dret d’admissió
1. Les condicions d’accés i permanència en els establiments oberts al públic, així com l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten, no es podran limitar, en cap cas, per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

2. Les persones titulars d’aquests establiments adoptaran les mesures necessàries per a previndre i eliminar qualsevol acte de violència o agressió física o verbal que poguera produir-se contra persones LGTBI per motius discriminatoris.

Article 57. Inversió de la càrrega de la prova
1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, quan la persona interessada aporte fets, o indicis raonablement fonamentats, d’haver patit discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, correspon a qui s’atribueix la conducta discriminatòria l’aportació de justificació provada, objectiva i raonable de les mesures adoptades i la seua proporcionalitat.

2. El que s’estableix en l’apartat anterior no és aplicable als processos penals ni als procediments administratius sancionadors.


TÍTOL V
Infraccions i sancions

Article 58. Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de vulneració dels drets de les persones LGTBI les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, per la realització de les accions o omissions tipificades en la present llei. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre i de les atribucions inspectores i sancionadores que en l’àmbit laboral puga exercir la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei corresponga a diverses persones conjuntament, aquestes respondran de manera solidària de les infraccions que cometen i de les sancions que s’imposen.

Article 59. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
1. No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penalment o administrativament, en els casos en què s’aprecie identitat de subjecte, de fet i de fonament.
2. En els supòsits en què les infraccions pogueren ser constitutives d’il·lícit penal, l’administració passarà el tant de culpa a l’òrgan judicial competent o al ministeri fiscal i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicte sentència ferma o resolució que pose fi al procediment o mentre el ministeri fiscal no comunique la improcedència d’iniciar o prosseguir actuacions.

3. Si no s’haguera estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dictat resolució d’un altre tipus que pose fi al procediment penal, l’administració continuarà l’expedient sancionador sobre la base dels fets que els tribunals hagen considerat provats.

Article 60. Infraccions
1. Les infraccions administratives es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus, en atenció a la naturalesa de l’obligació incomplida i a l’entitat del dret afectat.
2. Són infraccions lleus:
a) Utilitzar o emetre expressions vexatòries per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar contra les persones LGTBI o les seues famílies, en la prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions públiques, o en les xarxes socials.
b) No facilitar la labor o negar-se parcialment a col·laborar amb l’acció investigadora dels serveis d’inspecció de la Generalitat en el compliment dels mandats establits en la present llei.
3. Són infraccions greus:
a) La reiteració en l’ús o emissió d’expressions vexatòries per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar en la prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions públiques, o en les xarxes socials.
b) L’ús o emissió d’expressions que inciten a la violència contra les persones LGTBI o persones acostades, en la prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions públiques, o en les xarxes socials.
c) La no-retirada immediata, per part de la persona prestadora d’un servei de la societat de la informació, d’expressions vexatòries o d’incitació a la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar contingudes en llocs web o xarxes socials de les quals siga responsable, una vegada tinga coneixement efectiu de l’ús d’aqueixes expressions.
d) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis jurídics que constituïsquen o causen discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
e) L’obstrucció o negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de la Generalitat en el compliment dels mandats establits en la present llei.
f) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’accés a un servei públic o establiment, per causa d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
g) Realitzar actes que impliquen aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones per causa d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
h) La implantació, l’impuls o la tolerància de pràctiques laborals discriminatòries.
i) L’elaboració, utilització o difusió en centres educatius de la Comunitat Valenciana de llibres de text i materials didàctics que presenten les persones com a superiors o inferiors en dignitat humana en funció de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, o que inciten a la violència per aquest motiu.
4. Són infraccions molt greus:
a) Adoptar comportaments agressius o constitutius d’assetjament, realitzats en funció de l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar d’una persona, que tinga el propòsit o produïsca l’efecte d’atemptar contra la seua dignitat, creant un entorn intimidatori, degradant o ofensiu per a aquesta.
b) Qualsevol represàlia o tracte advers que reba una persona com a conseqüència d’haver presentat aquesta una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus, destinat a impedir la seua discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, i a exigir el compliment efectiu del principi d’igualtat.
c) La negativa a atendre o assistir de manera efectiva a qui haja patit qualsevol tipus de discriminació o abús per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar quan per la seua condició o lloc tinga obligació d’atendre la víctima.
d) La negativa a la retirada immediata de la posada en marxa o difusió de mètodes, programes o teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinats a modificar l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones.
e) La realització, difusió o promoció de mètodes, programes o teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de les persones, amb independència del consentiment prestat per la persona sotmesa a aquestes teràpies.
5. Pel que fa a les infraccions lleus i greus, la discriminació múltiple incrementarà, respecte de cadascuna de les accions concurrents, un grau el tipus infractor previst en aquesta llei.

Article 61. Reincidència
Per al que es preveu en aquesta llei, hi haurà reincidència quan la persona responsable de la infracció prevista haja sigut sancionada anteriorment mitjançant una resolució ferma per la realització d’una infracció d’aquesta naturalesa en el termini d’un any comptat des de la notificació d’aquella.

Article 62. Sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb prevenció o multa de fins a 6.000 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 6.001 fins a 60.000 euros. A més, podran imposar-se com a sancions accessòries alguna o algunes de les següents:
a) Prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajuda pública de la Generalitat, per un període de fins a tres anys.
b) Prohibició de contractar amb la Generalitat, els seus organismes autònoms o ens públics per període de fins a tres anys.
c) Inhabilitació temporal, per un període de fins a tres anys, per a ser titular, la persona física o jurídica, de centres o serveis dedicats a la prestació de serveis públics.
d) Tancament o suspensió temporal del servei, l’activitat o la instal·lació fins a tres anys.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 60.001 fins a 120.000 euros, i a més podrà imposar-se alguna o algunes de les sancions accessòries següents:
a) Prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajuda pública de la Generalitat per un període de tres a cinc anys.
b) Inhabilitació temporal, per un període de tres a cinc anys, per a ser titular, la persona física o jurídica, de centres o serveis dedicats a la prestació de serveis públics.
c) Prohibició de contractar amb la Generalitat, els seus organismes autònoms o ens públics per un període de tres a cinc anys.
d) Tancament o suspensió temporal del servei, l’activitat o la instal·lació fins a cinc anys.

Article 63. Graduació de les sancions
1. Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) La naturalesa i gravetat dels riscos o perjudicis causats a les persones o béns.
b) La intencionalitat de la persona infractora.
c) La reincidència.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència social dels fets o la seua rellevància.
f) El benefici que haja obtingut la persona infractora.
g) L’incompliment dels advertiments o requeriments que prèviament haja realitzat l’administració de la Generalitat.
h) La pertinença de la persona infractora a forces i cossos de seguretat.
i) La pertinença de la persona infractora a un grup organitzat d’ideologia LGTBIfòbica.
j) La reparació voluntària dels danys causats o l’esmena dels fets que van donar lloc a la comissió del tipus infractor, sempre que això tinga lloc abans que recaiga cap resolució definitiva en el procediment sancionador.
2. Per a la imposició de les sancions pecuniàries i per a la determinació de la seua quantia haurà de tindre’s en compte que la comissió de les infraccions no resulte més beneficiosa per a la persona o persones infractores que el compliment de les normes infringides.
Article 64. Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als nou mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des de l’endemà del dia en què la infracció s’haguera comés.

3. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran als dos anys, les greus a l’any i les lleus als sis mesos.
4. El còmput de la prescripció de les sancions començarà a córrer des que adquirisca fermesa la resolució que impose la sanció.

Article 65. Competència
1. La imposició de les sancions previstes en aquest títol exigirà la incoació prèvia del corresponent procediment sancionador, la instrucció del qual correspondrà a la conselleria competent en matèria de no-discriminació a les persones per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
2. Si durant la tramitació del procediment sancionador es comprovara que la competència correspon a una altra administració pública, es donarà trasllat de l’expedient a l’administració pública competent per a la seua tramitació.
3. La competència per a la imposició de sancions previstes en la present llei correspondrà:
a) A la persona titular de la direcció general competent en matèria de no-discriminació de persones per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, quan es tracte de la imposició de sancions per infraccions lleus.
b) A la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de no discriminació de persones per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, quan es tracte d’imposició de sancions per infraccions greus.

c) Al Consell per a la imposició de sancions per infraccions molt greus.

Article 66. Procediment sancionador
La potestat sancionadora s’exercirà de conformitat amb el que disposen les lleis que establisquen el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
Els ajuntaments que hagen de crear grups especialitzats en la prevenció dels delictes d’odi establits en el punt 3 de l’article 42 tindran tres anys per al seu compliment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que es preveu en la present llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l’article 20 de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de biblioteques de la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 20 de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de biblioteques de la Comunitat Valenciana, afegint un punt 4 amb la redacció següent:
«4. Els centres de la xarxa comptaran amb continguts en matèria de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual respectuós amb els drets humans. En els municipis de més de 25.000 habitants conformaran una secció específica.»

Segona. Modificació de l’article 35 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 35 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, amb la incorporació d’un punt 5 amb el contingut següent:
«5. Els cossos policials de municipis de més de 50.000 habitants comptaran amb un grup especialitzat en la prevenció dels delictes d’odi.»

Tercera. Desplegament reglamentari
1. Es faculta el Consell a autoritzar la subscripció d’acords o convenis necessaris per al desplegament d’aquesta llei amb les institucions i administracions que resulten competents i oportunes.
2. Es faculta, així mateix, el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució de la present llei, en el termini màxim de nou mesos, comptadors des del dia d’entrada en vigor.


Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà del dia de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 29 de novembre de 2018

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea