diari

Decret 51/1983, de 2 de maig, pel qual es regula la concessió de subvencions d'esport de temps lliure.

(DOGV núm. 104 de 15.05.1983) Ref. Base de dades 0174/1983

Decret 51/1983, de 2 de maig, pel qual es regula la concessió de subvencions d'esport de temps lliure.
Atés el que preceptua l'article 31.28 de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que confereix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'esports, i el que disposa el Reial Decret 4.099/82, de 29 de desembre, de traspàs de funcions i serveis en matèria de cultura a la nostra institució autonómica.
Considerant la necessitat de regular la concessió de subvencions esportives per a activitats del temps lliure que permeta d'atendre amb agilitat i eficàcia les finalitats de promoció i difució de l'esport per part de les entitats responsables d'aquestes activitats, que es reconeixen en el present text.
En atenció a aquests motius, d'acord amb el que estableix l'article 20 del Reglament de Règim Interior de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i després de la deliberació del Ple del Consell, en la reunió del dia 2 de maig de 1983,
DECRETE:
Article primer.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, dins dels límits que determinen els crèdits aprovats en el pressupost, aprovarà la concessió de subvencions per a activitats que propicien la promoció i la participació esportiva.
Article segon.-Els programes a subvencionar han de referir-se a activitats integrades dins de la Campanya d'Esport de Temps Lliure promogudes per la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Joventut i Esports de la Conselleria de Cultura. Aquests programes faran referència a:
- Activitats de temps lliure i recreatives.
- Setmanes Esportives.
- Iniciació i promoció esportiva.
- Programes especials tendents a estimular i difondre l’esport.
- Escoles esportives.
Article tercer.-Podran sol·licitar subvencions:
- Les Entitats públiques amb competència en aquest àmbit d'acord amb la Llei de Cultura Física i Esport de 31 de març de 1980.
- Les Associacions esportives que estiguen legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Associacions esportives del Consell Superior d'Esports, fins el moment en què es regule el registre propi de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article quart.-Les sol·licituds de subvencions hauran de presentar-se en els impresos oficials que expedirà la Conselleria de Cultura, omplits en tots els punts, i signats per la persona juridicament capacitada.
1. Les instàncies de sol·licitud de subvencions hauran d'anar acompanyades del corresponent projecte d'activitat i dirigides a l'Excm. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
2. Hauran de ser presentades per a ser registrades adientment i remitides a la Direcció General de Joventut i Esports de la Conselleria de Cultura, pels Serveis Territorials corresponents.
3. Els Serveis Territorials informaran sobre la sol·licitud presentada, de la fiabilitat de les dades i de la viabilitat i execució.
4. La Direcció General de Joventut i Esports, a la vista de la documentació rebuda, proposarà la concessió de la corresponent ajuda o subvenció a l'Excm. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, el qual l'aprovarà o la denegarà.
Article cinqué.-Les activitats a desenvolupar hauran de presentar-se en els terminis que a l'efecte determine aquest document:
1. Per a activitats de caràcter continuat (3.ª 6 mesos) que siguen desplegades durant el primer semestre de l'any, hauran de ser presentades abans del 31 de desembre de l’any anterior.
2. Per a activitats de caràcter continuat (3 mesos) que siguen desplegades durant el segon trimestre, hauran de ser presentades abans del 31 de març.
3. Per a les activitats de caràcter continuat (3 mesos) que siguen desplegades durant el tercer trimestre, hauran de ser presentades abans del 30 de juny.
4. Per a les activitats de caràcter continuat que siguen desplegades durant el quart trimestre, hauran de ser presentades abans del 30 de setembre.
5. Lés activitats de caràcter no continuat, i que tinguen una durada superior a un mes, hauran de ser presentades també dins dels terminis fixats per als trimestres en què s’hagen de desenvolupar.
6. Les activitats esporàdiques que es duen a terme amb una durada inferior a un mes, com setmanes esportives, vint-i-quatre hores, cross populars, etc., hauran de ser presentades amb una antelació d'un mes a la celebració de l'activitat.
Article sisé.-Per a la concessió de l'ajuda es valoraran fonamentalment els aspectes següents:
1. Durada de l'activitat.
2. Classe d'activitat a realitzar i necessitats de material i tècnics.
3. Que el projecte siga desenvolupat pel personal qualificat professionalment i contractat per les Entitats promotores (llicenciats i professors d'Educació Física, entrenadors i monitors).
4. Que el projecte manifeste un clar interés social i esportiu.
5. El nombre de participants.
6. Que els projectes, quan siguen presentats per Associacions esportives, estiguen oberts a la participació, tant dels membres de l'Entitat, com dels aliens, tots en les mateixes condicions.
7. La població de la localitat on es realitze l'activitat així com les dades referides al nivell esportiu i la concessió d'ajudes en exercicis anteriors.
Resolt l'expedient de subvenció, es comunicarà l'aprovació o denegació a través del Servei Territorial pel qual s'hagués tramitat la sol·licitud. Sense perjudici del caràcter discrecional de les decisions que adopte la Conselleria de Cultura contra aquestes, podran interposar-se els recursos previstos a l'article 37 del Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article seté.-Les entitats subvencionades queden obligades al compliment de les condicions següents:
Admetre la presència de la inspecció de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a través de la Direcció General de Joventut i Esports.
2. No modificar ni paralitzar cap programa sense la conformitat de la Conselleria, a la qual se li haurà de comunicar qualsevol eventualitat.
3. Fer constar en tota informació que l'activitat està subvencionada per la Conselleria de Cultura.
4. Presentar davant la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el termini de 30 dies després que finalitze l'execució de l'activitat:
a) Dos exemplars de la Memòria d'aquesta, incloent-hi la informació sobre el desenvolupament i les conclusions.
b) Certificació expedida per l'lnterventor de l'Ens Públic, o pel tresorer de l'Entitat privada, amb el vist-i-plau del president, en la qual es detal·larà.
- L'import total de la despesa contrata per l'activitat, amb separació de l'aportació del promotor o d'altra entitat que la subvencione, de la subvenció que aporte la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Els perceptors, amb específicació del concepte i import pertinent a cada creditor.
- Lloc on queden dipositats els documents originals.
5. Els justificants originals com a dada indispensable per a possibles comprovacions que puguen efectuar la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.o el Tribunal de Comptes, hauran de ser custodiats pel promotor, i a disposició de les persones que els puguen sol·licitar en representació de la Conselleria de Cultura, i en aquests documents haurà de constar:
a) En els rebuts corresponents a safaris, gratificacions, etc., la retenció de l'IRPF.
b) En les factures dels creditors, el número d’1dentificació Fiscal. Per als casos que caiga es practicarà la retenció del Tràfic d'Empreses.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.-Es faculta el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les disposicions necessàries per tal de complir i desenvolupar aquest Decret.
Segona.-Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
València, a 2 de maig de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea