diari

Decret 22/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim de concessió de subvencions per al foment i la promoció de la pràctica esportiva.

(DOGV núm. 236 de 14.03.1985) Ref. Base de dades 0300/1985

Decret 22/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim de concessió de subvencions per al foment i la promoció de la pràctica esportiva.
Segons que disposa l'article 31.28 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, pel qual s'atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'esports, i segons que disposa el Reial Decret 4099/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis en matèria de Cultura a la Comunitat Valenciana, que' alhora, foren assignats a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per Decret del President de la Generalitat 23/1983, d’1 de març.
Atesa la necessitat de regular la concessió de subvencions esportives que permeta atendre amb agilitat i eficàcia les finalitats de promoció, difusió i foment de l'esport a la Comunitat Valenciana per part de les entitats responsables que es reconeixen en aquest Decret.
En atenció d'aquests motius, segons que disposa l'article 12 de la Llei 10/1984, de 29 de desembre, de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1985, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en reunió de 23 de febrer de 1985,
DECRETE:
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de la Direcció General de Joventut i Esports i dins dels límits pressupostaris aprovats a l'efecte, concedirà subvencions per a aquelles activitats que propicien la promoció, el foment i la participació esportiva.
Article 2.n
Els programes a subvencionar hauran de referir-se a finalitats específicament esportives, integrades dins de les campanyes d'esports que, amb aquest motiu, promoga la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a través de la Direcció General de Joventut i Esports, o bé a aquelles iniciatives que siguen promogudes des de l'àmbit privat dins del territori de la Comunitat Valenciana.
Els programes es referiran a les activitats següents:
1. Esport Escolar i Universitari.
2. Esport de Temps Lliure i Recreació.
3. Escoles Esportives.
4. Competicions Esportives dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. Cursos de perfeccionament i titulació d'animadors i tècnics esportius, en col·laboració amb organismes oficials competents.
6. Dotació de material esportiu.
7. Esports per tothom.
8. Activitats específiques o extraordinàries de caràcter esportiu.
Article 3.r
Per a la realització de les activitats anteriors, podran sol·licitar-hi subvencions:
1. Les Entitats Públiques amb competència en aquest àmbit d'acord amb la Llei 13/1980, de 31 de març, General de la Cultura Física i l'Esport.
2. Els Clubs, les Federacions i Entitats Esportives legalment constituïdes i inscrites en el Registre de Clubs' Federacions i Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
3. Els dirigents, tècnics i esportistes que, per a la millora i desenvolupament de la pràctica esportiva, ho sol·liciten.
4. Els Centres escolars que promoguen i fomenten l'activitat esportiva.
Article 4.t
Les sol·licituds de subvencions seran formalitzades en els models que figuren en l'annex d'aquest Decret per a cada modalitat de subvenció, i hauran de ser complimentades i signades per persones jurídicament capacitades i dirigides al Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Amb la sol·licitud, hom haurà de presentar la documentació acreditativa que, en cada cas, s'especifique en els models corresponents.
Article 5.é
Les sol·licituds de subvencions hauran de presentar-se en els terminis següents:
1. Quan es tracte de plans anuals de caràcter esportiu o d'activitats esportives que tinguen un desenvolupament anual, la sol·licitud haurà de presentar-se abans del 15 de novembre de l'any anterior.
2. Per a qualsevol altra activitat esportiva de caràcter semestral, trimestral, extraordinària, específica, etc., la sol·licitud haurà de presentar-se com a mínim. amb un termini de 30 dies d'antelació a la realització.
Article 6.é
Les sol·licituds es presentaran en els Serveis Territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, els quals hauran d'informar sobre les sol·licituds esmentades, i les remetran a la Direcció General de Joventut i Esports. Les sol·licituds de subvenció per a aquelles activitats esportives que ultrapassen l'àmbit uniprovincial, hauran de presentar-se en el Servei d'Esports de la Direcció General de Joventut i Esports.
Quan la sol·licitud no reunesca els requisits necessaris o hi manque algun document complementari dels que en cada cas s'exigeixen, els Serveis Territorials corresponents requeriran l'interessat perquè els subsane en el termini de 10 dies, tot apercebent-lo de l'arxiu de l'expedient si deixàs passar el termini sense subsanar-los.
Article 7.é
La Direcció General de Joventut i Esports, a la vista de la informació rebuda, elevarà les propostes al Conseller de Cultura, Educació i Ciència, el qual hi resoldrà.
Resolt l'expedient de subvenció, hom en comunicarà l'aprovació o denegació a través del Servei Territorial que hagués informat sobre la sol·licitud.
Article 8.é
Per a la concessió de subvencions es valoraran fonamentalment els aspectes següents:
1. Programa d'activitats a desenvolupar.
2. Tipus d'activitat a realitzar i durada.
3. Que el projecte siga desenvolupat per personal tècnicament qualificat ( Llicenciats en Educació Física, Diplomats o Entrenadors Esportius).
4. Que el projecte tinga un palés interés social i esportiu.
5. Nombre de participants.
6. Nombre d'habitants de la població en què es realitze l'activitat, així com les dades referides al nivell esportiu i la concessió d'ajudes en exercicis anteriors.
7. L'eficàcia palesada quant a la promoció i el desenvolupament esportius en anys anteriors per l'ens sol·licitant.
8. Carència de mitjans econòmics del sol·licitant o dificultat per acudir a altres mitjans de finançament.
9. Que el projecte estiga obert a la participació tant de membres com de persones alienes a l'entitat.
10.Qualsevol altra circumstància que col·labore a l'execució i el desenvolupament de la promoció i la pràctica esportiva.
Article 9.é
Les entitats o persones subvencionades queden obligades al compliment de les condicions següents:
1. Admetre la presència de la inspecció de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a través de la Direcció General de Joventut i Esports.
2. Notificar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència qualsevol canvi o modificació del programa presentat.
3. Fer constar en tota informació o documentació pròpia de l'activitat que aquesta és subvencionada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
4. Presentar davant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el termini màxim de 30 dies des de que acabe l'execució de l'activitat:
1) Dos exemplars de la Memòria d'aquesta, que incloga la informació sobre el desenvolupament i la conclusió.
2) Certificació expedida per l'Interventor de l'Ens Públic o pel Tresorer de l'entitat privada, amb els vis-i-plau del President, en què es detallarà:
L'import de la despesa contreta per l'activitat, amb separació de l'aportació del promotor o d'altra entitat que la subvencione i de la subvenció que hi aporte la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Els perceptors, amb especificació del concepte i import escaient a cada creditor.
Lloc on queden dipositats els documents originals.
5. Tornar l'import de les subvencions rebudes si la despesa no es produeix o hi ha alguna modificació substancial en les finalitats de l'activitat esportiva que motivaren la concessió, i quan hom reba una altra subvenció, ajuda o beca que cobresca totalment l'import d'aquestes despeses.
Article 10
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es reserva el dret a realitzar el seguiment de les activitats subvencionades, i podrà exigir una explicació detallada de la despesa, fins i tot amb prova documental, fins un any després de realitzada l'activitat subvencionada.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Les sol·licituds anuals de subvenció presentades fins la data per a l'exercici de 1985 seguiran la tramitació segons les disposicions anteriorment vigents .
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats el Decret del Consell 51/1983; de 2 de maig, pel qual es regula la concessió i les subvencions d'esport de temps lliure, i l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 15 de juliol de 1984, per la qual es regula el règim de subvencions, criteris i procediment per a la concessió, en matèria d'esports.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència resta facultat, en l'àmbit de les seues competències, per dictar les resolucions o instruccions que estime necessàries per realitzar el que disposa aquest Decret
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 23 de febrer de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
Veure imatge

linea