diari

Correcció d'errades al Decret 2/1987 de 19 de gener, que modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 535 de 26.02.1987) Ref. Base de dades 0339/1987

Correcció d'errades al Decret 2/1987 de 19 de gener, que modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Advertida una errada en el Decret abans esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 517, de 2 de febrer de 1987, cal efectuar-ne la rectificació següent:
En l'article tercer:
On diu: Direcció General d’Educació General Bàsica i Ensenyaments Especials; ha de dir: Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
València, 12 de febrer de 1987. - El Secretari General: José Antonio Ibars Montero.

linea