diari

Ordre de 29 de març de 1985, de la Conselleria de la Presidència, per la qual es regula la jornada i l'horari de treball, les llicències i les vacances del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

(DOGV núm. 242 de 11.04.1985) Ref. Base de dades 0372/1985

Ordre de 29 de març de 1985, de la Conselleria de la Presidència, per la qual es regula la jornada i l'horari de treball, les llicències i les vacances del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Vista la publicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la reforma de la Funció Pública, i en compliment del que conté el Capítol II, en matèria d'Ordenació de la Funció Pública de les Comunitats Autònomes, s'ha plantejat la necessitat d'unificar en aquesta disposició i fer pròpies les normes que, fins ara, han estat publicades en matèria de jornada i horari de treball, llicències i vacances del personal.
Amb això, hom pretén de donar un tractament homogeni al tema de referència, així com constituir la base per a un enquadrament únic per tot el personal que presta serveis en la Generalitat Valenciana, en donar al personal subjecte al règim laboral, la possibilitat de seguir postures homogènies en defecte de les normes pactades en els respectius Convenis Col·lectius.
En atenció d'aquests motius, i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 5 1.r del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de la Presidència. aprovat per Decret núm. 28/1984, de 2 d'abril,
ORDENE:
AMBIT D'APLICACIO
Article primer
1. Aquesta Ordre serà d'aplicació a tot el personal subjecte a règim administratiu al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
2. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana que preste serveis en règim laboral es regirà per les normes incloses en els Convenis Col·lectius i d'altres normes que els siguen d'aplicació. En tot cas, en defecte d'aquelles normes emanades de la legislació laboral, podran aplicar-s'hi les incloses en aquesta Ordre.
3. Les normes incloses en aquesta Ordre no seran d'aplicació al personal docent, de Seguretat, ni al personal sanitari destinat en institucions i establiments en què hom preste assistència mèdica o sanitària, als quals seran d'aplicació les normes específicament dictades per als àmbits funcionals respectius.
REGIMS D'HORARI
Article segon
1. La jornada setmanal de treball serà de trenta-set hores i trenta minuts, en règim de dedicació normal, durant els cinc primers dies de cada setmana distribuïdes entre un horari fix i flexible.
1.1. La part d'horari fix serà de cinc hores diàries entre les nou i les catorze hores, que serà de concurrència obligada per tot el personal.
1.2. La part flexible serà de dotze hores i mitja de còmput i recuperació setmanal, que podran complir-se des de les vuit a les nou hores i de les catorze a les quinze hores, pel mati, i des de les setze a les vint hores trenta minuts, per la vesprada, de dilluns a divendres. La flexibilitat inclourà els dissabtes en l'horari establert per al matí.
1.3. La jornada diària serà interrompuda necessàriament entre les quinze i les setze hores.
2. Els qui presten serveis en règim de dedicació exclusiva, realitzaran una jornada de treball de quaranta hores setmanals, i podran ser requerits per al servei fora de la jornada de treball esmentada, sense que en cap de cas puguen rebre cap retribució per concepte d'hores extraordinàries.
2.1. A més a més, tindran incompatibilitat absoluta per exercir qualsevol altra activitat pública o privada, tret de les legalment excloses per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i tindran l'obligació de prestar serveis en horari de vesprada, almenys, de dues hores diàries durant quatre dies, entre les setze i les vint hores i trenta minuts, de dilluns a divendres.
3. Hom podrà fruir d'una pausa de vint minuts en la jornada de treball, computable com a treball efectiu, sense que aquesta interrupció puga afectar la bona marxa dels serveis, i s'haurà de fruir entre les deu i les dotze hores del matí.
4. Durant els mesos de juliol i agost i la primera quinzena de setembre, per tal d'adaptar aquesta Ordre a les peculiaritats del període estiuenc, no hi haurà en cap supòsit reducció d'hores en la jornada de treball i s'amplia l'horari flexible, des de les set hores i trenta minuts a les nou hores i de les catorze a les quinze hores i trenta minuts, encara que, els qui presten serveis en règim de dedicació exclusiva, s'avindran a les necessitats del servei.
5. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, haurà de comunicar al Cap de la Unitat de Personal, el qual ho traslladarà al Secretari General respectiu, l'horari flexible a què opta, tant en el període estiuenc com durant la resta de l'any, per tal que hi siga autoritzat, atenent les necessitats del servei.
6. Durant la setmana de festes locals, els Secretaris Generals de les Conselleries podran adoptar les mesures necessàries per tal de reduir l'horari fix en els termes que siguen convenients per al servei, però en cap supòsit hi haurà reducció d'hores en la jornada de treball en el còmput mensual.
HORARI D'OFICINES PUBLIQUES
Article tercer
1. L'horari d'atenció al públic serà l'establert amb caràcter fix o estable en l'article anterior.
2. En els Serveis Generals i Territorials, la unitat de Registre - Informació serà oberta al públic tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores del matí i les 16 i 18 de la vesprada i els dissabtes de 9 a 14 hores.
3. Quan la seu dels Serveis Territorials coincidesca amb la dels Serveis Centrals respectius, cada Conselleria resoldrà sobre la conveniència de dispensar el Servei Territorial de l'obligatorietat de cobrir l'atenció al públic en horari de vesprada si, de l'estudi del volum de les actuacions, se'n dedueix la conveniència.
4. Durant el mes d'agost i la setmana de festes locals, la Unitat de Registre - Informació dels Serveis Centrals i Territorials de les Conselleries serà oberta al públic de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dissabtes feiners del mes d'agost, els dissabtes de la setmana de festes locals i els dies 6, 24 i 31 de desembre, únicament serà oberta al públic de 9 a 14 hores la Unitat de Registre de la Conselleria de la Presidència, la qual es farà càrrec de la documentació destinada a qualsevol altra Conselleria. L'endemà hàbil la unitat esmentada remetrà a les Conselleries respectives la documentació rebuda. A Alacant i Castelló aquestes funcions atribuïdes a la Conselleria de la Presidència, seran realitzades pels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda .
CONTROL D'HORARI
Article quart
Cada Conselleria aprovarà els quadres d'horaris del personal destinat en aquestes i els Secretaris Generals establiran els mitjans de control necessaris per al seguiment. Els caps de les unitats administratives col·laboraran en el control dels funcionaris a les seues ordres, sense perjudici de l'assignat a la unitat que el tinga com a competència.
JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES
Article cinqué
1. Les absències i les faltes de puntualitat seran comunicades amb caràcter immediat al Superior Jeràrquic, i seran justificades posteriorment.
2. Per malaltia o incapacitat transitòria serà obligatòria la presentació de la notificació corresponent expedida pel facultatiu competent a partir del segon dia de malaltia i cada quinze dies de durada. Aquesta notificació s'ajustarà als models oficials de MUFACE i de la Seguretat Social, segons s'escaiga.
3. Per als supòsits d'embaraç i maternitat no caldrà la presentació de la notificació de continuïtat de baixa.
VACANCES ANUALS
Article sisé
1. Tots els funcionaris tindran dret a fruir, durant cada any complet de servei actiu, d'unes vacances retribuïdes d'un mes , o als dies que en proporció els corresponguen si el temps és .menor.
2. Les vacances anuals retribuïdes seran fruïdes preferentment durant els mesos de juliol i agost de cada any, per bé que també podran ser fruïdes en altres períodes diferents, amb petició prèvia de l'interessat i salvaguarda de les necessitats del servei.
3. Les vacances anuals podran ser fruïdes en un període o dos de quinze dies, a elecció de l'interessat i condicionades a les necessitats del servei, mitjançant petició formal dirigida al Secretari General, tramitada pel responsable de la Unitat, el qual informarà sobre l'oportunitat de concedir allò sol·licitat.
4. Per als serveis que, per la naturalesa o peculiaritat de les funcions, necessiten un règim especial, la Secretaria General de cada Conselleria establirà les excepcions oportunes del règim general de vacances anuals i determinarà els torns de permissos que resulten escaients, amb proposta motivada prèvia del Cap de la Unitat Administrativa de què es tracte.
5. El personal ingressat després de l'1 de gener i abans de l'acabament del mes de setembre, tindrà dret de fruir els dies que proporcionalment li corresponguen a raó de dos dies i mig per mes treballat.
6. Abans del 1.r de maig, totes les persones compreses en l'àmbit d'aplicació, elevaran al responsable de la seua Unitat Administrativa una comunicació formal en què expressaran l'opció personal al període de vacances anuals.
Rebudes aquestes opcions, d'acord amb les necessitats de servei, i en funció del principi de coordinació administrativa i gestió eficaç, cada responsable d'Unitat Administrativa que siga competent en aquestes matèries d'acord amb l'organització i els criteris establerts en cada Conselleria, a la vista de les opcions presentades, i abans del 15 de maig, resoldrà sobre el període de vacances anuals de cada funcionari o empleat públic al seu càrrec, i traslladarà a la Secretaria General de la Conselleria un informe que incloga els períodes de vacances de què fruïrà cada una de les persones de la seua Unitat.
En el cas que, per raons justificades, qualsevol persona al servei de la Generalitat desitge alterar el període de vacances ja concedit, podrà sol·licitar-hi un canvi, mitjançant petició formal dirigida al Secretari General de cada Conselleria, tramitada a través del responsable de la seua Unitat, qui adjuntarà un informe personal sobre l'oportunitat de concedir allò sol·licitat. L'informe serà preceptiu i no serà admesa a tràmit en les Secretaries Generals cap petició que no vaja degudament informada.
PERMISSOS I LLICENCIES
Article seté
1. Es concediran permissos per les causes justificades següents:
a) Per naixença d'un fill i per mort o malaltia greu d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies quan el succés es produesca a la mateixa localitat i quatre dies quan siga a localitat distinta.
b) Per trasllat de domicili, sense canvi de residència, un dia.
c) Per concórrer a exàmens finals alliberadors: d 'altres proves definitives d'aptitud i avaluació a centres oficials, durant els dies de celebració. Igualment, per realitzar estudis sobre matèries directament relacionades amb la Funció Pública, amb informe previ favorable del Secretari General de la Conselleria corresponent.
d) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal.
e) Per realitzar funcions sindicals de formació sindical o de representació del personal.
2. Un dels cònjuges funcionaris amb un fill menor de nou mesos tindrà dret a una hora diària d'absència del treball. Aquest període de temps podrà ser dividit en dues fraccions o ser substituït per una reducció de jornada en mitja hora.
3. El qui per raó de guarda legal tinga a cura directa cap menor de sis anys o un disminuït psíquic o físic que no exercesca activitat retribuïda, tindrà dret a una disminució de la jornada de treball en un terç o en la meitat, amb la reducció proporcional de les retribucions.
4. Per raó de matrimoni, el funcionari tindrà dret a una llicència de quinze dies.
5. Podran concedir-se llicències per assumptes propis. Aquestes llicències es concediran sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà ultrapassar mai els tres mesos cada dos anys.
6. Al llarg de l'any, els funcionaris tindran dret a fruir fins a sis dies de llicència o permís per assumptes particulars, no inclosos en allò esmentat en els punts anteriors d'aquest apartat. Aquests dies no podran acumular-se en cap de cas a les vacances anuals retribuïdes. Els funcionaris podran distribuir aquests dies a la seua conveniència, amb autorització prèvia que serà comunicada a la respectiva unitat de personal, i amb respecte a les necessitats del servei.
7. Els dies 6, 24 i 31 de desembre seran tancades les oficines públiques, tret dels serveis de Registre General o Informació.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queden derogades les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que expressament preceptua aquesta Ordre.
ENTRADA EN VIGOR:
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de març de 1985.
El Conseller de la Presidència,
RAFAEL BLASCO I CASTANY

linea