diari

Ordre de 4 d'abril de 1986, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual s'estableix una Reserva Marina a l'Illa de Tabarca.

(DOGV núm. 397 de 27.06.1986) Ref. Base de dades 0981/1986

Ordre de 4 d'abril de 1986, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual s'estableix una Reserva Marina a l'Illa de Tabarca.
L'Excm. Ajuntament d'Alacant ha realitzat un estudi ecològic del medi mari a l'Illa de Tabarca (Alacant) del qual es deriva la conveniència d'establir-hi una reserva marina de la zona i servir de base de repoblació en benefici de la riquesa ecològica de les aigües circumdants.
Ates que les superfícies marines la protecció de les quals es pretén, queden sotmeses als àmbits competencials estatal i autonòmic, s'ha produït l'acord oportú entre l'Administració de l'Estat i l’Autonòmica per tal de regular-les de forma coordinada.
En virtut d'aquest acorda i atés el que estableix l'article 31.17 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l'Ordre d'11 de maig de 1982, per la qual es regula l'activitat de repoblació marítima, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Agrari.
ORDENE:
Article 1r
D'acord amb el que estableix l'article 3, paràgraf g), del Reial Decret 681/1980, de 28 de març, i l'article 18 de l'Ordre 11 de maig de 1982, s'estableix una zona de reserva marina sobre les aigües pròximes circumdants a l'Illa de Tabarca (Alacant).
Article 2n
La zona de reserva marina tindrà configuració rectangular amb base en els vèrtexos següents:
A:38º 09' 38" N - 00º 25' 24" W.
B:38º 08' 31" N - 00º 25' 50" W.
C:38º 10' 44" N - 00º 29' 39" W.
D:38º 09' 38" N - 00º 30' 09" W.
Aquests vèrtexos es materialitzaran amb balises, d'acord amb el que estableix el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (Direcció General de Ports i Costes)
Article 3r
Dins la zona assenyalada en l'article 2, es regula l'activitat pesquera dins la línia de base recta, establerta per Reial Decret 2510/1977 de 5 d'agost, fet pel qual en fer referència en la present Ordre a la reserva marina, caldrà entendre que únicament es contempla la porció d'aquesta que es troba a l'interior de la susdita línia.
Article 4t
Dins la reserva marina queda prohibida tota classe de pesca i qualsevol extracció de flora o fauna marina. Homexceptua de la prohibició anterior:
Primer. El calament d'un màxim de deu morones «xirreteres», a realitzar per la Confraria de Pescadors de l'Illa, en el sector oest de Tabarca entre els meridians que passen per l'Escull Foral (al nord) i l'Escull Negre (al sud), en els mesos d'octubre a desembre de cada any.
Segon. La pesca amb aparell d'ham («chambel», canya, curricà) exceptuant-ne el palangre i les variants d'aquest, als pescadors professionals i esportius, aquests últims provistos de la llicència corresponent, des de la costa o embarcació i al sector oest de la reserva delimitada en el paràgraf anterior.
Tercer. Les autoritzacions que es puguen atorgar en casos excepcionals per interés social, per la Direcció General de Desenvolupament Agrari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Article 5é
A la reserva marina es podrà practicar la natació subaquàtica, amb l'autorització expressa prèvia de la Direcció General de Desenvolupament Agrari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, ara bé, els nadadors no podran portar ni damunt ni en la seua embarcació, cap tipus d'instrument que puga utilitzar-se per a la pesca o extracció d'espècies marines.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 4 d'abril de 1986.
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea