diari

DECRET 108/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els requisits que hauran d'acomplir els pubs, sales de festa amb o sense cuina, discoteques, sales de ball amb o sense atraccions, cafés concert, cafés cantant, cafés teatre i establiments anàlegs per a organitzar sessions especials adreçades a menors d'edat.

(DOGV núm. 2769 de 13.06.1996) Ref. Base de dades 1133/1996

DECRET 108/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els requisits que hauran d'acomplir els pubs, sales de festa amb o sense cuina, discoteques, sales de ball amb o sense atraccions, cafés concert, cafés cantant, cafés teatre i establiments anàlegs per a organitzar sessions especials adreçades a menors d'edat.
L'assistència dels menors a les discoteques, pubs i establiments anàlegs és un problema amb què, des de fa més d'una dècada, ens afrontem en les dimensions actuals, produeix una forta preocupació social i mobilitza una gran quantitat d'esforços i de recursos per assolir una solució. El problema principal no rau en l'accés dels menors als locals esmentats, sinó en el possible consum de begudes alcohòliques i de tabac. L'administració de la Generalitat Valenciana, conscient d'aquest problema i d'acord amb el que disposa l'article 22, paràgrafs f) i e), de la Llei de la Generalitat Valenciana d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, els quals tipifiquen com a infracció de caràcter greu el fet de permetre l'entrada als menors de 16 anys als establiments o als espectacles en què aquests ho tinguen prohibit o l'incompliment de qualsevol de les obligacions complementàries d'aquesta prohibició, i expedir o permetre, amb negligència, el consum de qualsevol classe de beguda alcohòlica als menors de 16 anys, ha considerat convenient procedir a la regulació dels requisits per tal que els establiments i els espectacles que tinguen prohibida l'entrada als menors, puguen fer-ho, en circumstàncies especials.
La Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, estableix la possibilitat de realitzar sessions destinades als joves entre 14 i 18 anys, les quals s'entenen no únicament com a sessions circumscrites als establiments d'espectacles amb preu en l'entrada, sinó també als establiments que normalment tenen prohibida l'entrada als menors.
En conseqüència, d'acord amb l'article 36.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb l'informe previ de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del conseller de Presidència i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de juny de 1996,
DECRETE
Article 1
Els pubs, discoteques, sales de ball, cafés cantant, cafés concert, cafés teatre i establiments anàlegs, que pretenguen realitzar sessions adreçades als assistents en edats compreses entre un mínim de 14 anys i un màxim de 18 anys, hauran de sol·licitar una autorització especial de l'òrgan de la Conselleria de Presidència que siga competent en matèria d'espectacles.
Article 2
La sol·licitud haurà d'establir el dia o els dies de la setmana i les hores en què l'establiment funcionarà com a sessió per als menors, amb l'acceptació explícita de les condicions que hi regeixen.
Article 3
La sessió per als menors és aquella que compleix els requisits següents:
a) Horari: l'horari podrà ser des de les 18.00 fins a les 22.00.
b) Begudes alcohòliques: durant les sessions de menors no es podrà consumir, ni vendre, ni, fins i tot, mostrar en els prestatges, begudes alcohòliques.
c) Tabac: queda prohibida la venda, i les màquines expenedores de tabac hauran d'estar desconnectades.
d) Cartell: durant la realització de les sessions per als menors s'haurà d'exhibir un cartell, en un lloc visible i llegible des de l'exterior, on conste la realització d'aquestes.
Article 4
1. L'òrgan competent de la Conselleria de Presidència per a concedir l'autorització dictarà la resolució en el termini màxim de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que hi haja resolució expressa, s'haurà de considerar estimada.
La resolució que concedeix l'autorització haurà d'indicar el termini, el qual no podrà ser superior a un any, i podrà ser prorrogat a petició de la part interessada.
2. Una vegada comunicada l'autorització a les persones interessades, s'advertirà que podrà ser objecte de revocació si es comprova que el dit establiment ha deixat de tenir els requisits a la concurrència dels quals està supeditada l'autorització, després de l'audiència a les persones interessades.
3. La resolució que concedeix l'autorització i, si s'escau, la revocació d'aquesta haurà de ser comunicada a l'Ajuntament de la localitat on estiga situat l'establiment.
4. Les infraccions en aquesta matèria seran sancionades segons el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Castelló de la Plana, 5 de juny de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea