diari

DECRET 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2010/3496]

(DOGV núm. 6236 de 30.03.2010) Ref. Base de dades 003423/2010

DECRET 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2010/3496]
ÍNDEX
- Preàmbul
- Article únic. Aprovació del Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, de Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
- Disposició addicional única. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques previstes per infracció de la normativa d'espectacles.
- Disposició transitòria primera. Ordre del Registre d'Empreses i Establiments.
- Disposició transitòria segona. Actualització de dades relatives a empreses i establiments.
- Disposició transitòria tercera. Adequació de les ordenances municipals.
- Disposició transitòria quarta. Assegurances.
- Disposició transitòria cinquena. Servici Específic d'Admissió.
- Disposició derogatòria primera. Disposicions reglamentaries.
- Disposició derogatòria segona. Normativa reguladora de les condicions higienico-sanitàries i de seguretat en piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics.
- Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.
- Disposició final segona. Entrada en vigor.
- Annex I:
- Títol I. Disposicions generals (articles 1 a 9).
- Títol II. Llicències d'activitat i funcionament (articles 10 a 60).
· Capítol I. Disposicions generals (articles 10 a 17).
· Capítol II. Llicència d'activitat (articles 18 a 42).
Secció primera. Tramitació municipal de la llicència d'activitat (articles 18 a 25).
Secció segona. Tramitació autonòmica de la llicència d'activitat (articles 26 a 28).
Secció tercera. Resolució sobre la llicència d'activitat (articles 29 a 33).
Secció quarta. Recursos (article 34).
Secció cinquena. Execució del projecte (article 35).
Secció sisena. Compatibilitat d'espectacles i activitats (articles 36 a 41).
· Capítol III. Llicència de funcionament (articles 42 a 53).
· Capítol IV. Llicències excepcionals (articles 54 a 56).
· Capítol V. Modificació de la titularitat de l'establiment, espectacle o activitat (articles 57 i 58).
· Capítol VI. Assegurances (articles 59 i 60).
- Títol III. Activitats extraordinàries i singulars o excepcionals (articles 61 a 76).
· Capítol I. Espectacles i activitats extraordinaris (articles 61 a 71).
· Capítol II. Activitats singulars o excepcionals (articles 72 a 76).
- Títol IV. Activitats declarades expressament d'interès públic o celebrades en el marc d'esdeveniments declarats expressament d'interès públic (articles 77 a 97).
· Capítol I. Disposicions generals (articles 77 a 85).
· Capítol II. Procediment per a la concessió de les llicències d'activitats declarades d'interès públic i equivalents (articles 86 a 97).
Secció primera. Llicència d'activitat (articles 86 a 94).
Secció segona. Llicència de funcionament (articles 95 a 97).
- Títol V. Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (articles 98 a 124).
· Capítol I. Disposicions generals (articles 98 a 103).
· Capítol II. Condicions tècniques (articles 104 a 109).
· Capítol III. Llicència de funcionament (articles 110 a 113).
· Capítol IV. Atraccions firals (articles 114 a 116).
· Capítol V. Procediment abreujat (articles 117 i 118).
· Capítol VI. Fiances (articles 119 a 124).
- Títol VI. Reserva, dret i servici d'admissió (articles 125 a 155).
· Capítol I. De la reserva d'admissió (articles 125 a 128).
· Capítol II. Del dret d'admissió (articles 129 a 138).
· Capítol III. Del servici d'admissió (articles 139 a 145).
· Capítol IV. De l'acreditació del personal del servici específic d'admissió (articles 146 a 153).
· Capítol V. Seguretat privada (article 154).
· Capítol VI. Règim sancionador (article 155).
- Títol VII. Protecció dels menors (articles 156 a 165).
· Capítol I. Disposicions generals (articles 156 a 160).
· Capítol II. Sessions destinades a menors d'edat (articles 161 a 165).
- Títol VIII. Horaris (articles 166 a 182).
- Títol IX. Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments (articles 183 i 184).
· Capítol I. Disposicions generals (article 183).
· Capítol II. altres esdeveniments (article 184).
- Títol X. Condicions tècniques (articles 185 a 251).
· Capítol I. Aforament i altures (articles 186 a 204).
Secció primera. Aforament (articles 186 a 199).
Secció segona. Altures (articles 200 a 204).
· Capítol II. Eixides i vies d'evacuació (articles 205 a 219).
Secció primera. Espai exterior segur (article 205).
Secció segona. Portes i eixides a l'exterior (articles 206 a 211).
Secció tercera. Portes interiors (articles 212 a 215).
Secció quarta. Corredors (articles 216 i 217).
Secció cinquena. Escales i rampes (articles 218 i 219).
· Capítol III. Activitats i espectacles amb espectadors (articles 220 a 228).
Secció primera. Escenari i camerinos (articles 220 a 223).
Secció segona. Pati de butaques i grades (articles 224 a 228).
· Capítol IV. Protecció i prevenció contra incendis (articles 229 a 231).
Secció primera. Compartimentació i sectorització (article 229).
Secció segona. Reacció al foc dels elements constructius i revestiments (article 230).
Secció tercera. Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (article 231).
· Capítol V. Dotacions higièniques, sanitàries i de confort (articles 232 a 247).
Secció primera. Dotacions higièniques (articles 232 a 239).
Secció segona. Equipaments sanitaris (articles 240 a 242).
Secció tercera. Vestuaris (articles 243 a 245).
Secció quarta. Ventilació i condicionament de locals (articles 246 i 247).
· Capítol VI. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (article 248).
· Capítol VII. Pla d'Emergència i Autoprotecció (articles 249 a 251).
- Títol XI. Cartells i altres mitjans d'informació (articles 252 a 260).
· Capítol I. Tipologia de cartells d'informació (articles 252 a 257).
· Capítol II. Registre d'Empreses i Establiments (articles 258 a 260).
- Títol XII. Entrada i venda d'entrades (articles 261 a 272).
· Capítol I. de les entrades (articles 262 a 264).
· Capítol II. Venda d'entrades (articles 265 a 272).
- Títol XIII. Activitats i instal·lacions singulars (articles 273 a 315).
· Capítol I. Piscines i parcs aquàtics (articles 274 a 288).
Secció primera. Disposicions generals (articles 274 a 276).
Secció segona. Característiques tècniques generals (articles 277 i 278).
Secció tercera. Dotacions i instal·lacions (articles 279 a 284).
Secció quarta. Personal de control de la zona de bany i usuaris (articles 285 i 286).
Secció cinquena. de la formació dels socorristes (articles 287 i 288).
· Capítol II. casinos i Bingos (articles 289 a 292).
Secció primera. Disposicions generals (articles 289 i 290).
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 291 i 292).
· Capítol III. Salons recreatius, salons ciber i salons de joc (articles 293 a 296).
Secció primera. Disposicions generals (articles 293 i 294).
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 295 i 296).
· Capítol IV. Places de bous i festejos taurins tradicionals (articles 297 a 300).
Secció primera. Disposicions generals (article 297).
Secció segona. Places de bous fixes o permanents (articles 298 i 299).
Secció tercera. Places de bous no permanents, portàtils i festejos taurins tradicionals (article 300).
· Capítol V. Circs (articles 301 a 305).
Secció primera: Disposicions generals (article 301).
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 302 a 305).
· Capítol VI: Recintes Multifuncionals (articles 306 a 310).
Secció primera. Disposicions generals (article 306).
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 307 a 310).
· Capítol VII: Ludoteques (articles 311 a 315).
Secció primera. Disposicions generals (articles 311 i 312).
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 313 a 315).
- Títol XIV. Vigilància i Inspecció (articles 316 a 339).
· Capítol I. Facultats de les Administracions Públiques (articles 316 a 323).
· Capítol II. Actes d'Inspecció (articles 324 a 339).
Secció primera. Disposicions generals (articles 324 a 326).
Secció segona. del contingut de les actes de denúncia (articles 327 a 339).
- Títol XV. Règim sancionador (article 340).
- Títol XVI. Mesures provisionals i mesures de policia (articles 341 a 365).
· Capítol I. Mesures provisionals (article 341 a 353).
Secció primera. Disposicions generals (articles 342 a 345).
Secció segona. Adopció prèvia a l'inici d'un procediment sancionador (articles 346 i 347).
Secció tercera. Adopció de mesures provisionals en l'acord d'iniciació d'un procediment sancionador (articles 348 i 349).
Secció quarta. Adopció de mesures provisionals durant la instrucció d'un procediment sancionador (articles 350 i 351).
Secció cinquena. Compliment i execució de mesures provisionals (articles 352 i 353).
· Capítol II. Mesures de Policia (articles 354 a 365).
Secció primera. Disposicions generals (articles 354 a 356).
Secció segona. Procediment d'adopció (articles 357 a 361).
Secció tercera. Compliment i execució de mesures de policia (articles 362 i 363).
Secció quarta. Modificació i alçament de mesures de policia (articles 364 i 365).
- Títol XVII. de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana (articles 366 a 369).
- Disposició addicional única.
- Annex II.
· Annex II. I. Model de certificació de l'assegurança de responsabilitat civil.
· Annex II. II. Model de fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables mitjançant aval o assegurança de caució.
· Annex II. III. Contingut de la prova avaluadora per al personal del servici específic d'admissió.
PREÀMBUL
I
La Comunitat Valenciana ostenta la competència exclusiva en matèria d'espectacles d'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 49.1.30ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril). El precepte esmentat recull la previsió continguda en la redacció originària de l'Estatut (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol) i que, prevista en el seu moment en el seu article 31.30, va ser objecte de transferència per Reial Decret 1.040/1985, de 25 de maig.
En virtut d'aquesta atribució, la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i els seus distints reglaments de desplegament, van establir un règim normatiu que va permetre dotar la Comunitat Valenciana d'un model vàlid i eficaç donada la distribució de competències existent entre l'Estat, la Generalitat i les entitats locals.
Així i tot, els avanços socials, units al dinamisme d'un sector que demanda una constant revisió de la normativa vigent, van motivar la promulgació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Una norma que va derogar la Llei 2/1991, i que va suposar, des de la seua entrada en vigor, la creació d'un marc jurídic estable i modern apte per a recollir les canviants exigències requerides per la constant evolució que aquest marc d'activitat comporta.
En aquest context, la Llei 4/2003 va mantenir vigents, en tot allò que no s'hi oposara, la pràctica totalitat de reglaments que desplegaven l'anterior Llei 2/1991, fins que no es completara aquella mitjançant l'oportuna normativa reglamentària.
II
El present decret es dicta en funció de la previsió establida en la disposició final primera de la Llei 4/2003, de 26 de febrer. Una disposició que autoritza el Consell a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació de la referida llei. En aquest sentit, la norma adés esmentada ha de ser contemplada des de dos vessants principals:
Primer: absorbir, integrar i modernitzar les previsions de tots els reglaments preexistents que, fins aquests moments, han completat la normativa prevista en la llei. A aquests efectes, s'ha efectuat una labor de codificació i innovació de la regulació fins a la data en vigor adaptant-la a la realitat canviant, s'han contemplat les novetats que en la pràctica sociocultural han anat sorgint, i s'ha establit el desplegament normatiu d'aquelles qüestions que, previstes en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, encara no havien estat objecte de regulació específica.
Segon: introduir i oferir solucions raonables i coherents respecte les necessitats i novetats derivades de l'evolució del sector de l'oci detectades des de l'entrada en vigor de la llei. D'aquesta manera, s'ha procurat establir un règim jurídic pràctic, al mateix temps que exigent, allí on correspon.
En aquest marc, el Reglament constitueix una norma oberta que recull l'experiència acumulada durant els anys de vigència de la Llei 4/2003. Es tracta d'una norma juridicotècnica que compagina la necessitat establir una via procedimental i reglada junt amb la necessària fluïdesa que tota activitat administrativa ha de comportar per si mateixa.
De la mateixa manera, el Reglament està concebut per a donar solució a les distintes pretensions que en la realitat pràctica han sorgit. Això s'observa, per exemple, en la qüestió de l'ampliació dels horaris dels establiments públics, en la regulació de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, en els requisits per a esdeveniments de gran aforament, en la revenda encoberta d'entrades, en la preparació de les persones encarregades del servici específic d'admissió als locals públics, en la regulació per a socorristes, en la quantia de les assegurances de responsabilitat civil, en el muntant de les fiances quan s'inicie en règim provisional l'exercici de l'activitat o, així mateix, en el desenrotllament normatiu dels aspectes constructius i tècnics que els locals i establiments hagen de contemplar.
III
El Reglament, que s'incorpora en l'annex d'aquest decret, consta de 369 articles estructurats en 17 títols.
El títol I està referit a les disposicions generals. S'hi fa esment de l'objecte i finalitat de la norma, el seu àmbit d'aplicació, les prohibicions i exclusions, l'accés de les dades en poder de l'administració, els espectacles amb animals així com les competències que, de manera minuciosa, s'atribueixen als ajuntaments i a la Generalitat en aquest tipus de matèries.
El títol II desplega el procediment per a l'obtenció de les llicències d'activitat i de funcionament. A l'efecte, s'hi desglossen tots els requisits i la documentació necessaris per al seu atorgament així com, de la mateixa manera, les fases a executar tant per l'administració Local com per l'administració autonòmica de manera que queden aclarides de manera indubtable les competències de l'una i l'altra.
En aquest context, es contempla la regulació de la compatibilitat d'espectacles i activitats, tant les compatibles per se com les que, en principi, pogueren no ser-ho. En tot cas, s'aposta pel sentit pràctic de manera que puguen convergir horaris, objecte o usuaris sense que això supose una vulneració de la normativa vigent.
D'un altre costat, es preveu la regulació de la fiança a què s'al·ludeix en l'article 10, apartat 2), i 18 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, referent a l'inici de l'activitat en règim provisional. Una regulació fins a la data no prevista i que requeria de convenient reglamentació a fi de dotar de contingut un precepte legal de necessària vigència.
El títol es completa amb la previsió de les llicències excepcionals per a aquells edificis inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, els inclosos en els catàlegs d'edificis protegits i aquells l'interès artístic o cultural dels quals estiga degudament acreditat. Així mateix, recull la regulació dels canvis de titularitat de les activitats així com la requerida normativa sobre l'assegurança de responsabilitat civil prevista en l'article 6 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, i les quanties del qual es preveien en la seua Disposició Transitòria Quarta que, a partir del present Reglament, deixa d'estar en vigor.
El títol III es refereix a les activitats extraordinàries i excepcionals previstes en els apartats c) i d) de l'article 8 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer. Respecte a les primeres, s'ha de remarcar l'exigència de nous requisits per a aquelles activitats extraordinàries que comporten increment de risc. Entre ells es requereix la necessària comunicació per part de l'organitzador de l'esdeveniment a la Delegació del Govern i a l'Ajuntament respectiu quan l'aforament sol·licitat excedisca de 15.000 persones. D'aquesta manera, es garanteix el coneixement per part de totes les administracions implicades d'aquest tipus d'esdeveniments, de manera que es puga preveure amb prou antelació la posada en marxa d'un operatiu que controle els accessos al recinte considerat.
Respecte les activitats singulars o excepcionals, el règim previst constitueix una regulació nova per tal com no existia desplegament normatiu de l'apartat d) de l'article 8 de la Llei 4/2003. A aquests efectes, a més del contingut i procediment particular, es delimita perfectament què cal entendre per tals activitats i la seua diferenciació respecte a les activitats extraordinàries.
El títol IV suposa, per la seua banda, una adequació a la realitat ara mateix vigent a la Comunitat Valenciana. En aquest marc, l'organització d'esdeveniments de repercussió internacional, amb la consegüent pressa temporal moltes vegades donada, implica la necessitat procurar un procediment administratiu que unisca fluïdesa formal amb l'exigència de les oportunes condicions de seguretat i benestar. Aquest títol estableix un procediment que retalla terminis respecte al procediment general del títol II sense perjudici de mantenir intactes els requeriments d'acreditació de les condicions tècniques necessàries per al bon desenrotllament dels esdeveniments. Així mateix, donades les especials característiques que aquests comporten, es facilita, prèvia declaració d'interès públic, la realització d'espectacles públics o activitats recreatives sense la necessitat la llicència en qualsevol altre cas requerida.
El títol V estableix la regulació de les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables. En aquest context, s'estableix un termini únic de vigència de les llicències de 4 mesos sense distinció d'activitats innòcues o qualificades. De la mateixa manera, es considera que si una d'aquestes instal·lacions, estructuralment parlant, constitueix un afegit a un establiment públic o s'ubica amb caràcter permanent, s'entendrà com una ampliació del local a què s'annexa aplicant-se-li el règim general d'atorgament de les llicències i no el que disposa aquest títol.
A més d'això, i si bé el procediment per a aquestes instal·lacions és més flexible que el previst en el títol II, no és menys cert que s'exigeixen condicions tècniques molt concretes a fi de vetllar per la seguretat dels recintes tancats.
Finalment, es preveu un procediment abreujat per a instal·lacions la durada temporal del qual siga inferior a set dies pels tres dies de la regulació anterior i l'atorgament de fiança a fi d'assegurar el compliment de possibles responsabilitats.
El títol VI aborda la qüestió de la reserva, el dret i el servici d'admissió. En aquest sentit, es defineixen amb precisió cada un d'aquests conceptes i es delimita la necessitat la no-discriminació com a criteri fonamental per al seu exercici. De la mateixa manera, es remarca en l'oportuna publicitat donada a aquest tipus de drets igual que el control a efectuar per l'administració autonòmica com a garant de la legalitat en aquest àmbit concret d'actuació.
En aquest marc, es regula el servici específic d'admissió, qui ha de dur-lo a terme, la deguda identificació del personal que el preste, les seues funcions així com la formació del personal esmentat com a necessària garantia de la correcta execució de la seua responsabilitat.
El títol VII està dedicat als menors i a la seua intervenció en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. En tot cas, es pretén establir una regulació l'objecte de la qual en siga la protecció integral, per tal com constitueixen, per la seua edat i escassa experiència, els subjectes més vulnerables de la societat.
A aquests efectes es recalquen les prohibicions d'accés a determinats establiments i locals així com la prohibició de venda, subministrament o consum d'alcohol i tabac. Així mateix, es preveu, especialment, l'organització de sessions destinades per a menors igual que la qüestió de la promoció o publicitat enganyosa amb l'objecte que aquesta no supose un al·licient no permès per la normativa ara mateix en vigor.
El títol VIII està dedicat als horaris que han de complir els espectacles públics, activitats recreatives i els establiments públics. En aquest marc, la remissió a l'ordre d'horaris de la Conselleria competent atorga a aquesta la condició d'eina fonamental com a normativa reguladora d'aquesta matèria. Així mateix, es distingeix entre horari d'obertura i inici i horari de tancament com a conceptes diferenciats i s'estableix una completa regulació dels horaris especials a atorgar per la Generalitat i pels ajuntaments. En aquest últim cas, la realitat vigent obliga d'adoptar mesures que permeten casar el dinamisme social amb la regulació en vigor. D'aquesta manera, per a l'època estival l'ampliació d'horaris que pogueren acordar els ajuntaments s'efectuarà a través de la referida ordre anual d'horaris per tal com, en tot cas, constitueix l'instrument més flexible i adequat per a aquesta comesa.
El títol IX fa referència a les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana. S'estableix una remissió a la normativa estatal reguladora sobre la matèria per ser la que s'aplica de manera directa en tot el territori nacional.
El títol X té com a objecte les condicions tècniques que han de tenir els recintes on s'exerceixen les activitats recreatives i els espectacles públics. En aquest sentit, i amb la necessària remissió al Codi Tècnic de l'Edificació i a la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques com a base fonamental, s'hi regulen únicament aquells detalls que, si bé dins del marc de la referida normativa, la completen i l'especifiquen a l'efecte de no deixar-hi cap qüestió fora d'ordenació.
El títol XI preveu l'emissió dels cartells informatius necessaris per a delimitar les obligacions i exigència de drets per part dels usuaris dels establiments, espectacles i activitats recreatives. És el cas del cartell de les condicions particulars d'admissió, horaris o admissió de fumadors. De la mateixa manera, es regula el Registre d'empreses i establiments la regulació concreta del qual s'efectuarà mitjançant l'oportuna ordre de la Conselleria competent.
El títol XII estableix el règim de les entrades i la seua venda. Se'n detallen el contingut així com els requisits addicionals que serà necessari incloure quan ens trobem davant un esdeveniment considerat de gran aforament. Quant a la seua venda, es prohibeix la revenda ambulant així com la seua cessió quan es faça de manera encoberta.
El títol XIII fa menció de les activitats i instal·lacions singulars susceptibles d'una concreta previsió reglamentària. Així, la normativa sobre piscines contempla la nova regulació del personal a càrrec de les instal·lacions, l'obligatorietat de les piscines d'ús públic de comptar, almenys, amb un nombre de socorristes en funció de la seua superfície de làmina d'aigua, així com la seua formació d'acord amb el que establisquen les conselleries competents.
De la mateixa manera, aquest títol contempla la regulació particular de casinos i bingos, salons recreatius i sales ciber, places de bous en les seues distintes modalitats, circs i els denominats recintes multifuncionals considerats com aquells llocs on s'efectuen activitats diferents de les netament esportives.
El títol XIV fa menció de les facultats administratives de vigilància i inspecció com a elements de garantia en el funcionament correcte del règim de la Llei 4/2003, de 26 de febrer. S'hi detallen les funcions de la inspecció, les mesures de seguretat i les mesures provisionals o cautelars.
D'un altre costat, es delimiten els dos tipus d'inspecció (tècnica i de compliment de la legalitat vigent) i es fa especial insistència en el contingut de les actes inspectores amb particular atenció en la forma i el detall de la seua redacció. A aquests efectes, es delimita què i com s'han de fer constar els supòsits de fet en els butlletins a fi d'evitar-ne l'arxiu per deficient transcripció.
El títol XV aborda el règim sancionador mitjançant una remissió general a la normativa estatal concretada en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
El títol XVI tracta, per la seua banda, de les mesures provisionals i de les mesures de policia. En aquest marc, es determina l'adopció de les primeres dins del procediment sancionador, la seua motivació, tipologia i règim aplicable així com l'ordenació de les citades en segon lloc a fi de vetllar pel correcte compliment de la normativa en vigor. Per a aquesta última comesa, s'estableix, de mode diferenciat, la necessària participació dels agents de l'autoritat amb l'objecte de verificar el compliment efectiu d'aquelles.
Finalment, el títol XVII actualitza el règim aplicable a la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana. Una Comissió considerada com un òrgan consultiu i assessor del Consell i la missió fonamental del qual es troba en la necessària participació dels seus membres en el desenrotllament teòric i pràctic del règim valencià d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Per tot l'anterior, i d'acord amb el que disposa l'article 49.130ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que estableix l'article 29.1, que atribueix la potestat reglamentària al Consell, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la seua reunió de 30 de juny de 2009, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de març de 2010,
DECRETE
Article únic. Aprovació del Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, de Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
S'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que s'insereix com a annex I d'aquest decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques previstes per infracció de la normativa d'espectacles
El Consell, periòdicament, en funció de la variació experimentada per l'índex de preus al consum, podrà actualitzar la quantia de les sancions imposades per infracció de la normativa d'espectacles, a proposta del conseller competent en la matèria.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Ordre del Registre d'Empreses i Establiments
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor del Reglament, la Conselleria competent en matèria d'espectacles elaborarà l'ordre que desplegue el contingut del Registre d'Empreses i Establiments a què es refereix el capítol II del seu títol XI.
Segona. Actualització de dades relatives a empreses i establiments
Sense perjudici del que disposa l'article 260 del Reglament aprovat pel present decret, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que no hagen remès a la Conselleria competent la informació requerida en aquell abans de la seua entrada en vigor, disposaran d'un termini d'1 any per a l'aportació de les seues dades sobre empreses i establiments públics a l'efecte de configurar i actualitzar les dades ressenyades en l'esmentat article.
Tercera. Adequació de les ordenances municipals
En el termini de dos anys, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen d'ordenances o altres disposicions en matèria d'espectacles públics, les adequaran a la normativa continguda en el reglament que s'aprova per aquest decret.
Quarta. Assegurances
Els establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics que tinguen contractada una assegurança d'acord amb el que preveu l'article 6 i la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, podran en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest decret, renegociar les quanties inicialment contractades per a adequar-les a les previstes en l'article 60 del Reglament.
Cinquena. Servici específic d'admissió
A l'efecte de les proves avaluadores per a personal aspirant al servici específic d'admissió, els interessats que no ostenten la titulació a què al·ludeix l'article 147.d) d'aquest decret, podran presentar-se a les dues proves següents convocades després de la seua entrada en vigor.
En aquest sentit bastarà la tinença de certificat d'escolaritat o títol equivalent degudament homologat si es tracta de certificats emesos en l'estranger.
L'acreditació necessària per a poder exercir les funcions pròpies del servici específic d'admissió serà exigible a partir de l'1 de gener de 2011.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Disposicions reglamentàries
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix el present decret així com les indicades a continuació sempre que regulen circumstàncies ja previstes en aquell:
- Decret 108/1996, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regulen els requisits que hauran de complir els pubs, sales de festes, amb cuina o sense, discoteques, sales de ball amb cuina o sense, cafès-concert, cafès-cantant, cafès-teatre i establiments anàlegs, per a organitzar sessions especials dirigides a menors d'edat.
- Decret 195/1997, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.
- Decret 196/1997, d'1 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les especialitats que poden introduir-se en l'horari general dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
- Decret 118/2001, de 26 de juny, del Consell, sobre estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives.
- Decret 5/2002, de 8 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la realització d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
- Ordre de 13 de juny de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determinen els criteris i directrius per a l'aplicació del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Consell.
- Decret 197/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Així mateix queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior, que s'oposen al que disposa el present decret.
Segona. Normativa reguladora de les condicions higienicosanitàries i de seguretat en piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics
Queden derogats, en tot allò que s'opose al Reglament que s'aprova, el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics, així com el Decret 97/2000, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'anterior.
En tot cas, els decrets esmentats continuaran en vigor en allò que no estiga regulat en aquest Reglament i, en concret, pe que fa a les condicions higienicosanitàries de les piscines i parcs aquàtics.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.
S'autoritza el conseller o consellers competents en les matèries regulades en el present decret per a desplegar les previsions contingudes en aquest, mitjançant les ordres corresponents.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 26 de març de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Governació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ
Annex I
Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, de Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquest Reglament és l'ordenació i el desplegament del règim jurídic dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que es realitzen o ubiquen al territori de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Finalitat
La finalitat principal d'aquest Reglament és la garantia de la seguretat, la salut pública i el benestar del públic, participants i assistents als espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que constitueixen el seu objecte, sense perjudici de la regulació d'altres aspectes relacionats amb aquella i de la concurrència d'una altra normativa sectorial.
Així mateix, constitueix la finalitat d'aquesta norma regular els instruments necessaris per a garantir el benestar i l'efectivitat dels drets de les terceres persones que pogueren veure's afectades per l'existència i el funcionament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics previstos en aquest Reglament.
Article 3. Àmbit d'aplicació
1. El present Reglament s'aplicarà a tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que es despleguen o ubiquen al territori de la Comunitat Valenciana, amb independència que els seus titulars o organitzadors siguen ens públics o privats, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils, eventuals o desmuntables així com de manera habitual o esporàdica.
2. Els requisits determinats en el present Reglament seran exigits sense perjudici dels que puguen derivar-se de l'aplicació concurrent d'altres normes sectorials per les distintes Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències respectives.
3. El present Reglament tindrà caràcter supletori respecte de les disposicions especials d'aplicació a tots o alguns dels establiments, espectacles o activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació.
Article 4. Prohibicions
D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, es prohibeix la realització dels espectacles i activitats recreatives següents:
a) Els que siguen constitutius de delicte.
b) Els que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia, i qualsevol altra forma de discriminació o atemptat contra la dignitat humana.
c) Els que impliquen crueltat o maltractament per als animals, puguen ocasionar-los patiment o fer-los objecte de tractaments antinaturals.
d) Els festejos taurins tradicionals i espectacles taurins de la Comunitat Valenciana que no es realitzen de conformitat amb la seua normativa específica.
Article 5. Exclusions
Sense perjudici del compliment de les altres normes que els són d'aplicació, en particular les relatives a la seguretat ciutadana, s'exclouen expressament de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament:
1. Els actes que siguen manifestació de la llibertat religiosa o de culte.
2. Els actes polítics, sindicals i empresarials.
3. Els actes de naturalesa privada i caràcter familiar que, pel seu contingut, no impliquen l'organització o realització d'espectacles o activitats previstes en la normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
4. Les activitats educatives o escolars que no estiguen obertes a la pública concurrència sempre que no suposen la realització habitual d'espectacles o activitats recreatives subjectes a l'àmbit material de la Llei.
5. Les instal·lacions i activitats previstes en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, que per la seua ubicació formen part de la dotació dels elements comuns de les comunitats de propietaris subjectes a la legislació de propietat horitzontal i estiguen dotades de normes d'ús intern.
6 Les activitats recreatives i espectacles públics que tinguen lloc al recinte d'establiments d'allotjament inclosos en la normativa de turisme, per a ús exclusiu dels seus clients, sempre que estiguen emparades per la llicència o autorització concedida d'acord amb aquesta última normativa.
7. Les activitats recreatives que es realitzen en el marc d'actuacions formatives, siguen o no reglades, realitzades en centres de caràcter acadèmic o semblant.
8. Els establiments que presten exclusivament servicis de comunicació telefònica o connexió a internet quan això no supose, en aquest últim cas, la prestació de l'activitat recreativa de jocs per als usuaris.
9. Les activitats a què es refereix el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, quan es troben ubicades en instal·lacions o recintes no considerats establiments públics a l'efecte de la dita Llei, constituïsquen servicis annexos o accessoris sense diferenciació pròpia com a tals i no estiguen oberts a la pública concurrència.
Article 6. Administració electrònica
Les administracions públiques competents en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, facilitaran, d'acord amb els mitjans de què disposen, l'accés als registres i la tramitació dels procediments previstos en aquest Reglament per mitjans telemàtics, sense perjudici del que disposa la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Article 7. Espectacles amb animals
1. A l'efecte del que preveu aquest Reglament, són espectacles amb animals, sense perjudici del que disposen les normes d'aplicació sobre sanitat i benestar animal, aquells en què els animals constitueixen un element essencial o indispensable per a la seua realització. Aquests espectacles, en tot cas, hauran d'atendre al que disposa l'article 4 c) del present Decret.
A la documentació que s'aporte per a la seua realització haurà d'acompanyar-se, a més de la que normativament li corresponga, la declaració de compromís per part de l'organitzador de l'espectacle que els animals no seran objecte de maltractament o de tractaments antinaturals.
El maltractament o tractament antinatural ocasionat als animals durant l'exercici de l'activitat, donarà lloc a l'assumpció de la corresponent responsabilitat.
2. Els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i els espectacles taurins es regiran per la seua normativa específica.
Article 8. Competències de la Generalitat
Sense perjudici del que estableix l'article 8 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, correspondran a la Generalitat, a través de la Conselleria competent en matèria d'espectacles, les competències següents:
1. Emissió del preceptiu informe quant al compliment de les condicions generals tècniques exigides en les llicències.
2. Autorització de les activitats i espectacles extraordinaris.
3. Autorització de les activitats i espectacles singulars o excepcionals.
4. Reducció o ampliació de l'horari de tancament en els termes que preveuen els articles 29 i 30 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, i aquest Reglament.
5. Autorització de sessions per a menors d'edat.
6. Gestió del Registre d'empreses i establiments destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives.
7. Visat i aprovació del cartell de les condicions particulars d'admissió.
8. Emissió de l'informe sobre compatibilitat d'activitats legalment incompatibles, quant a horaris, aforaments i la resta de mesures de seguretat.
9. Tramitació dels expedients sancionadors en matèria d'espectacles per infraccions greus i molt greus.
10. Adopció de mesures de policia i mesures provisionals, en l'àmbit de les seues competències.
11. Tramitar el procediment per a la determinació del nombre de socorristws a les piscines d'ús col·lectiu i les altres que ho precisen.
12. Autorització dels festejos taurins tradicionals i espectacles taurins d'acord amb la seua normativa d'aplicació.
13. Nomenament i designació de delegats governatius, assessors i veterinaris en espectacles taurins.
14. Autorització per a la realització de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments recollits en aquest Reglament que discórreguen per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana sense excedir el seu territori.
15. Les altres previstes en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en aquest Reglament.
Article 9. Competències dels ajuntaments
Correspondran als ajuntaments de la Comunitat Valenciana les competències següents:
1. La concessió de les llicències d'activitat i llicències de funcionament d'acord amb el procediment legal i reglamentàriament establit.
2. Autoritzar el canvi de titularitat en la llicència de funcionament quan implique l'obligació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques així com permetre'n la subrogació o novació subjectiva en la posició del cessionari durant el període de tramitació.
3. La concessió de llicències excepcionals en els termes que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer.
4. Atorgament de les llicències de funcionament per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
5. Concessió de la llicència per a la instal·lació de places de bous no permanents o portàtils.
6. L'autorització d'espectacles i activitats recreatives, amb animals o sense, que es realitzen en via pública o en zones d'accés o trànsit públics amb independència de la titularitat del sòl on tinguen lloc, del seu objecte i dels recintes on s'ubiquen.
7. L'autorització dels espectacles i activitats recreatives que es realitzen al municipi amb motiu de la realització de les festes locals i revetlles populars, requerisquen o no de la utilització de la via pública.
8. L'autorització de les activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar durant la realització de les festes locals i revetlles populars, requerisquen o no la utilització de la via pública, sense perjudici de les atribucions de la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'autorització d'activitats extraordinàries amb caràcter general.
9. Autorització per a la realització de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments recollits en aquest Reglament el desenrotllament del qual discórrega, exclusivament, dins del seu terme municipal.
10. Tramitació dels expedients sancionadors en matèria d'espectacles per infraccions lleus.
11. Adopció de mesures de policia i mesures provisionals, en l'àmbit de les seues competències.
12. Reducció o ampliació de l'horari de tancament en els termes que preveuen els articles 29 i 30 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, i aquest Reglament.
13. Les altres previstes en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en aquest Reglament, així com aquelles regulades en la normativa bàsica de règim local.
Títol II
Llicències d'activitat i funcionament
Capítol I
Disposicions generals
Article 10. Obligatorietat de les llicències
Per a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives així com per a procedir a l'obertura dels establiments públics en què aquests es despleguen, serà necessària la prèvia obtenció de les corresponents llicències d'activitat i de funcionament.
Article 11. Llicència d'activitat
A l'efecte d'aquest Reglament, la llicència d'activitat és el títol jurídic en virtut del qual l'administració local comprova els requisits per a l'adequació del projecte presentat per a la realització o instal·lació d'un espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic, compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, a les prescripcions establides en l'article 10.1 i en aquest Reglament, d'acord amb el procediment establit en el capítol següent.
Article 12. Llicència de funcionament
La llicència de funcionament és el títol jurídic en virtut del qual l'administració local, una vegada que ha comprovat que el sol·licitant ha executat les obres d'acord amb la llicència d'activitat, autoritza l'obertura i posada en marxa del local o establiment públic objecte d'aquesta.
Article 13. Autorització per a l'exercici de l'activitat
L'exercici de les activitats i espectacles i l'obertura dels establiments a què es refereix aquest Reglament, junt amb les llicències d'activitat i funcionament, requeriran de l'obtenció dels altres permisos, llicències i autoritzacions exigides per l'ordenament jurídic.
Article 14. Tramitació de les llicències
La tramitació de la llicència d'obres, la d'activitat a què es refereix aquest Reglament, i la de la llicència ambiental prevista en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, es realitzarà en únic procediment davant l'ajuntament competent.
Article 15. Equivalència de les llicències
L'obtenció de la llicència d'activitat a què es refereix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, tramitada conforme al procediment previst en aquella i en aquest Reglament, equivaldrà a la llicència ambiental a què es refereixen la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i el seu Reglament de desplegament.
Així mateix, l'obtenció de la llicència de funcionament prevista en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, tramitada conforme al procediment previst en aquella i en aquest Reglament, serà equivalent a la llicència d'obertura regulada en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, tramitada conforme al procediment previst en aquella i en el seu Reglament de desenrotllament.
Article 16. Modificacions substancials
1. Serà necessària, en tot cas, una nova llicència per a modificar la classe d'espectacle o activitat, procedir a un canvi d'emplaçament o per a realitzar una reforma que tinga caràcter substancial dels locals, establiments o instal·lacions.
2. A l'efecte del que preveu aquest Reglament, s'entendrà, en tot cas, per modificació substancial aquella que supose una alteració de l'estructura de l'establiment o un canvi en la seua distribució quan això afecte o puga implicar una reducció en les condicions de seguretat, salubritat o perillositat per a persones o béns. Així mateix, es considerarà com a modificació substancial la incorporació d'una nova activitat o el canvi de l'autoritzada.
En cap cas no tindrà la consideració de modificació substancial la variació que, sense disminuir les condicions inicials de seguretat del local, supose una adaptació d'aquest als requeriments exigits per la normativa vigent o aquella que, sense alterar els requisits de concessió de la llicència, repercutisca en una millora de la qualitat de l'establiment o instal·lació.
3. Durant la tramitació de la modificació o, si és el cas, obtenció de nova llicència, podrà continuar-se amb l'activitat o espectacle per al qual es dispose de llicència.
Article 17. Informació sobre viabilitat i requisits
1. Els interessats tenen dret a obtenir de les administracions corresponents, en l'àmbit de les seues competències respectives, informació sobre la viabilitat i els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposen als projectes, actuacions o sol·licituds que es propose realitzar.
2. En particular, l'administració Local informarà sobre l'adequació a l'ús del sòl on pretenga ubicar-se l'espectacle, activitat o establiment mitjançant oportú certificat de compatibilitat urbanística. En aquest sentit, el referit certificat tindrà caràcter preceptiu i vinculant en relació amb la sol·licitud de llicència que pogueren formular els interessats sempre que l'activitat per a la qual se sol·licita llicència coincidisca amb la prevista en aquell, i no hi haja hagut modificacions de la normativa que l'afecten segons la legislació vigent en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitat.
Capítol II
Llicència d'activitat
Secció primera
Tramitació municipal de la llicència d'activitat
Article 18. Requisits de la sol·licitud de llicència d'activitat
1. La sol·licitud de llicència d'activitat, que es referirà, sense perjudici del que disposa la Secció sisena d'aquest capítol, a una sola de les previstes en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, es presentarà per la persona interessada davant l'Ajuntament. La sol·licitud esmentada estarà acompanyada d'un projecte únic que reunirà els requisits mínims previstos en l'article següent i del qual s'adjuntaran, bé per mitjans escrits o mitjançant la utilització de mitjans telemàtics o informàtics existents, almenys, tres exemplars originals, subscrits per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi Professional.
S'exceptua del visat els projectes presentats pels Ajuntament i la resta d'administracions públiques quan aquests hagen estat elaborats per personal que depenga funcional i orgànicament de les administracions esmentades. No obstant això, si tals projectes són confeccionats per professionals en l'exercici lliure de la seua professió encara a l'empara d'un contracte administratiu, sí que hauran de ser objecte de visat.
2. En la sol·licitud, es faran constar, almenys, els punts següents:
a) Nom i cognoms o raó social del sol·licitant o, si és el cas, del representant.
b) DNI o NIF del sol·licitant.
c) Adreça del sol·licitant.
d) Activitat, espectacle o establiment per al qual se sol·licita la llicència, d'acord amb la denominació del Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer. Quan s'aprecie una discrepància entre la denominació de l'activitat sol·licitada i el contingut del projecte aportat, les administracions competents requeriran la persona interessada perquè aclarisca aquest extrem, amb suspensió del termini per a resoldre sobre la petició de la llicència.
e) Adreça de l'activitat.
Article 19. Continguts mínims del projecte tècnic
Els projectes tècnics dels locals subjectes al present Reglament, hauran de contenir, almenys, els documents següents:
a) Memòria: contindrà descripció detallada de l'activitat que se sol·licita i instal·lacions que la conformen, càlcul motivat de l'aforament d'acord amb la normativa vigent i justificació tècnica, entre altres, dels apartats següents:
- Vies d'evacuació i espai exterior segur.
- Eixides i recorreguts d'evacuació.
- Proteccions actives i passives contra el foc, com ara mitjans d'extinció, estabilitats i resistències al foc.
- Acabats de seguretat, com ara relliscabilitat, elements transparents o proteccions verticals i horitzontals.
- Instal·lació elèctrica ordinària i de senyalització i emergència.
- Dotacions higièniques i sanitàries.
- Renovació d'aire viciat.
- Accessibilitat al local i recorreguts interiors.
b) Documentació gràfica: Contindrà, almenys els plànols següents, amb les acotacions degudament posades, si és el cas:
- Plànol d'emplaçament, amb indicació d'amples de vies públiques, i justificació d'espai exterior segur.
- Plànol de cotes, superfícies i aforaments.
- Plànol de distribució moblat, amb alçat i secció fitada, que contemple tant zona de públic com lavabos o altres zones diferenciades del local.
- Plànol d'instal·lació elèctrica, que incloga conjuntament o separada l'esquema unifilar i la instal·lació de ventilació o renovació d'aire.
- Plànol d'instal·lació de protecció contra incendis, tant estàtica com dinàmica.
c) La inscripció, quan escaiga, del Pla d'Autoprotecció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció d'acord amb la normativa en vigor.
Article 20. Comprovació inicial
Formulada la sol·licitud de llicència d'activitat i als únics efectes d'iniciar el procediment, l'Ajuntament comprovarà, en termini no superior a quinze dies des de la seua presentació, que el projecte signat pel tècnic redactor i visat, quan escaiga, pel corresponent Col·legi professional, s'adapta al contingut mínim establit en l'article anterior i, en tot cas, al contingut dels punts següents:
a) Les disposicions previstes en les normes urbanístiques de caràcter municipal i supramunicipal aplicables a l'activitat.
b) Les disposicions contingudes en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i en aquest Reglament, així com les disposicions de caràcter sectorial que s'apliquen supletòriament.
c) Les normes sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.
d) Les normes tècniques sobre edificació.
e) Les disposicions sobre contaminació i qualitat ambiental.
2. L'anterior termini de comprovació podrà suspendre's en els supòsits previstos en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 21. Sol·licitud de llicència d'obres
En tot cas, quan es realitzen obres, la llicència d'activitat se sol·licitarà conjuntament amb la preceptiva llicència d'obres a l'efecte de formalització en un sol document. El projecte serà únic incloent activitat i obra a fi de comprovar que ambdues s'executen i despleguen d'acord amb la normativa vigent.
Article 22. Informació veïnal
L'Ajuntament notificarà personalment als veïns dels habitatges, locals i establiments ubicats a l'immoble on es pretenga emplaçar l'activitat així com als qui residisquen en un radi de 50 metres d'aquest, l'obertura de l'expedient a l'efecte que hi formulen les observacions i al·legacions que consideren oportunes en un termini no inferior a quinze dies des de la notificació.
Igualment, es donarà tràmit d'audiència a les comunitats de veïns immediatament limítrofs.
La realització i finalització de l'anterior tràmit d'informació pública es farà coincidir amb l'establit, amb el mateix caràcter, en les normes sobre contaminació i qualitat ambiental.
Article 23. Remissió del projecte a la Generalitat
L'Ajuntament remetrà a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i, en tot cas, dins dels quaranta-cinc dies naturals següents a la petició de la llicència, còpia de la petició esmentada junt amb el projecte i la resta de documentació aportada, a l'efecte d'emetre'n el preceptiu i vinculant informe.
Quan hagen de demanar-se altres informes necessaris per a l'atorgament de la llicència, la petició d'aquests s'efectuarà de forma simultàniament i respectivament a les conselleries competents per raó de la matèria.
Article 24. Requeriment de documentació complementària
1. L'Ajuntament per si o a petició de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, abans d'emetre els preceptius informes en l'àmbit de les seues competències respectives, requerirà l'interessat perquè en termini no inferior a quinze dies ni superior a dos mesos, i amb suspensió de l'assenyalat per a informar i resoldre, aportació els documents i informes necessaris per a la correcta comprensió del projecte. En aquest cas es donarà audiència als veïns i limítrofs si així s'estima necessari, d'acord amb els canvis que es produïren, pel mateix termini que l'indicat en l'article 22.
2. Quan el requeriment de documentació realitzat per l'Ajuntament, siga en una fase posterior a la remissió de la documentació a l'òrgan competent de la Generalitat, i aquella supose una modificació substancial respecte a la documentació originàriament aportada, haurà de remetre's de nou, a fi de tornar a informar si així escaigués.
3. En cas de no atendre el requeriment efectuat dins del termini establit, es procedirà a l'arxiu de la sol·licitud indicant-se aquest extrem de forma expressa a la persona interessada, d'acord amb el que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 25. Tramitació municipal
1. L'Ajuntament remetrà una còpia del projecte presentat i, si és el cas, la documentació complementària demanada, simultàniament als distints òrgans municipals amb competència per al seu informe.
2. Els òrgans municipals hauran d'informar el projecte en termini no superior a dos mesos des de la seua presentació. En l'esmentat informe es farà constar expressament el compliment dels requeriments referits als aspectes següents:
a) Les normes de competència municipal que se'ls apliquen.
b) Les disposicions establides en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, normes de desplegament, i les altres que s'apliquen, i en tot cas, sobre els punts següents:
- Condicions de solidesa de les estructures i la resta de requeriments establits en les normes tècniques sobre edificació.
- Condicions de funcionament de les instal·lacions.
- Condicions de salubritat i higiene.
c) La normativa de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
d) La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.
3. Únicament quan escaiga, es formularan les observacions i els condicionaments que es consideren oportuns.
Secció segona
Tramitació autonòmica de la llicència d'activitat
Article 26. Tramitació autonòmica en matèria d'espectacles
Rebuda la petició de la llicència junt amb el projecte i, si és el cas annexos, d'acord amb el que estableix la secció anterior, la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, emetrà en el termini màxim de dos mesos des de la seua recepció, de forma motivada, un informe amb aquells condicionaments tècnics que, en aplicació de la normativa vigent en l'àmbit de la seua competència, es consideren exigibles.
De no emetre's l'informe en el termini establit, s'entendrà que aquest és favorable sense que s'hi formule cap condicionament sobre el projecte presentat. S'exceptua el cas que la concessió supose atorgar al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servici públic, i en aquest cas s'entendrà negatiu.
Article 27. Condicionaments en matèria d'espectacles i establiments públics i activitats recreatives
L'informe de condicionaments emès per la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics es referirà únicament a aquells aspectes del projecte i annexos que, inclosos en el seu àmbit competencial, estiguen previstos en l'article 4 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per a garantir la seguretat de persones i béns, i de forma concreta, es pronunciarà sobre els punts següents:
a) Aforament màxim i criteris per a la seua determinació.
b) Condicions de seguretat i evacuació per a treballadors, públic assistent, usuaris i executants.
c) Prevenció i protecció contra incendis facilitant l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.
d) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència, en allò que no siga competència d'altres organismes que de forma preceptiva hi hagen d'informar o certificar.
e) Dotacions higièniques i de renovació d'aire.
f) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades.
Article 28. Caràcter dels informes autonòmics en matèria d'espectacles públics
1. L'informe previst en l'article anterior serà sempre vinculant.
2. Els condicionaments tècnics que es continguen en l'informe s'incorporaran en els seus mateixos termes a la resolució de concessió de la llicència municipal d'activitat.
3. Si és el cas, els anteriors condicionaments tècnics, així com els altres emesos que siguen preceptius, s'incorporaran a la llicència que puga entendre's concedida per silenci administratiu. Als anteriors efectes, l'Ajuntament remetrà, si és el cas, còpia del referit informe a la persona interessada.
Secció tercera
Resolució sobre la llicència d'activitat
Article 29. Tràmit d'audiència
1. Emesos els preceptius informes dels òrgans municipals, així com dels òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, i en matèria de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, l'Ajuntament, abans de redactar la proposta de resolució, donarà audiència als interessats amb l'objecte que en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el qual estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.
2. Quan es formulen al·legacions que afecten l'àmbit competencial d'altres òrgans que hagueren emès informes vinculants en tràmits anteriors, es remetran els informes emesos acompanyats de les al·legacions esmentades a l'òrgan a què vagen dirigides perquè, en el termini màxim de deu dies, declare el que estime convenient. Aquesta declaració tindrà, igualment, caràcter vinculant en els aspectes referits a les matèries de la seua competència.
Article 30. Resolució sobre la llicència d'activitat
1. Concloses les anteriors actuacions, l'òrgan municipal competent resoldrà sobre l'atorgament o denegació de la llicència d'activitat sol·licitada, incloent els condicionaments que, si és el cas, s'hagen formulat amb caràcter vinculant.
2. El termini per a resoldre i notificar l'esmentada resolució expressa, serà de sis mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagués tingut entrada en l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut el termini esmentat sense que s'haguera produït la notificació de la resolució expressa concedint o denegant la llicència, l'interessat podrà entendre-la concedida, d'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. El termini per a resoldre sobre la llicència d'activitat se suspendrà quan se sol·liciten els informes preceptius que siguen determinants previstos en el present títol i, en tot cas, en els supòsits previstos en l'apartat 5 de l'article 42 i en l'article 71 de la referida Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 31. Notificació de la llicència d'activitat
L'Ajuntament notificarà la resolució sobre la llicència d'activitat als interessats i als distints òrgans de la Generalitat que hagueren emès informes preceptius i vinculants en el procediment.
Article 32. Extinció, revocació, anul·lació i suspensió de la llicència
1. Les llicències d'activitat només seran efectives en les condicions i per a les activitats que expressament s'hi determinen. Seran vàlides únicament per a les instal·lacions, locals o establiments que s'hi consignen.
2. Els efectes de les llicències d'activitat s'extingiran en els casos següents:
- Per renúncia del titular de la instal·lació o activitat.
- Per mutu acord entre el titular i l'administració competent.
- Per caducitat de la llicència en els termes de l'article 13.2 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i l'article 34 d'aquest Reglament.
- Amb audiència prèvia del titular, quan s'incompliren les condicions a què estigueren subordinades, quan desaparegueren les circumstàncies que en van motivar l0ªtorgament o en sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell moment, haurien justificat la denegació.
- Per falta d'adaptació a les condicions i requisits introduïts per normes posteriors en els terminis que les normes esmentades establisquen.
- Per l'incompliment de realitzar les inspeccions periòdiques que vinguen exigides per la normativa aplicable durant l'exercici de l'activitat, amb audiència prèvia del titular.
- Per revisió d'ofici, d'acord amb l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Com a conseqüència d'un procediment sancionador en virtut del que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, i aquest Reglament.
3. Així mateix, les llicències d'activitat podran ser revocades o, si és el cas, anul·lades, com a conseqüència de l'aplicació de les normes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la revisió dels actes administratius.
4. La llicència d'activitat podrà ser objecte de suspensió adoptada com a mesura provisional, amb caràcter previ o en el transcurs d'un procediment sancionador, quan aquest s'haja iniciat com a conseqüència d'infraccions comeses per vulneració de la normativa d'espectacles.
Article 33. Caducitat de la llicència d'activitat
La inactivitat durant un període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència, que serà declarada de manera motivada per l'administració amb audiència prèvia de la persona interessada.
No obstant això, quan el desenrotllament normal de l'espectacle o activitat supose períodes d'interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat determinant de la caducitat de la llicència, que es fixarà en la resolució de concessió, serà de dotze a divuit mesos.
Secció quarta
Recursos
Article 34. Recursos
1. Quan la impugnació de la resolució administrativa que pose fi al procedi-ment porte la seua causa, entre altres, dels informes preceptius i vinculants evacuats per la Generalitat o el respectiu Ajuntament, l'òrgan competent per a resoldre el recurs en donarà trasllat als qui hagueren emès els informes, a fi que aquests, si ho estimen oportú, presenten al·legacions en el termini de quinze dies. D'emetre's en termini, les esmentades al·legacions seran vinculants per a la resolució del recurs.
2. En els casos en què els esmentats informes vinculants impediren l'atorgament de la llicència, o siguen favorables però subjecten la llicència d'activitat a condicions que impliquen un canvi substancial respecte al projecte presentat, podran ser recorreguts, en via judicial o administrativa, segons corresponga, independentment de la resolució que pose fi al procediment, en virtut del que estableix l'article 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que els informes esmentats siguen recorreguts abans que haja estat dictada la resolució que pose fi al procediment, la interposició del recurs suspendrà el procediment esmentat, en tant es resolga el recurs.
Secció cinquena
Execució del projecte
Article 35. Execució del projecte
Concedida la llicència d'activitat i, si és el cas, la d'obra, l'execució del projecte serà duta a terme sota el control i direcció d'un tècnic competent en la matèria, en els termes en què s'haja autoritzat.
Finalitzades les obres, la persona interessada aportarà junt amb la sol·licitud de la llicència de funcionament, el certificat de finalització d'aquelles sobre l'adequació de l'activitat, espectacle o establiment a la llicència concedida. El document esmentat estarà visat, quan escaiga, pel corresponent col·legi professional.
Secció sisena
Compatibilitat d'espectacles i activitats
Article 36. Compatibilitat d'espectacles i activitats
Quan un local o recinte pretenga dedicar-se a diverses de les activitats definides per separat en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en la llicència es farà constar cada una de les activitats previstes sempre que siguen compatibles entre si o hagen obtingut oportuna declaració de compatibilitat.
Article 37. Declaració de compatibilitat d'activitats considerades incompatibles
1. La Conselleria competent en matèria d'espectacles podrà autoritzar, prèvia petició motivada de l'interessat, la realització en un mateix local o recinte d'activitats o espectacles incompatibles, entenent per tals, a l'efecte d'aquest Reglament, aquells que físicament, tècnicament, legalment o per la seua definició diferisquen quant a horari, dotacions o públic a qui s'hi autoritza l'accés.
2. La resolució per la qual s'establisca la compatibilitat determinarà les condicions per a l'exercici de les activitats o espectacles de què es tracte i, en particular, les següents:
A. Condicions i requisits específics exigibles a l'activitat la compatibilitat de les quals es pretén, que seran, a més dels propis de l'activitat esmentada, els de la principal que se li apliquen.
B. Delimitació dels espais en què de forma exclusiva es realitzarà l'activitat la compatibilitat dels quals s'interessa, aforant-se, si així escau, en aquest cas per separat ambdues activitats.
Article 38. Llicència d'activitats o espectacles declarats compatibles
Quan s'haja resolt sobre la compatibilitat d'activitats i espectacles, en la petició de llicència hauran d'aportar-se tants projectes diferenciats com activitats es realitzen o un únic projecte on consten les activitats amb absoluta independència.
En tot cas es tramitarà una única llicència en què figurarà l'aforament autoritzat per a cada una de les activitats o espectacles així com les condicions que s'establisquen per a la seua compatibilitat.
Article 39. Activitats catalogades i no catalogades
1. Quan en un local o recinte pretenguen realitzar-se alguna o algunes de les activitats compreses en el Catàleg annex amb altres no incloses en aquest, la trami-tació de la llicència d'acord amb el que disposa aquest Reglament s'efectuarà única-ment respecte de les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació. La concessió si és el cas de les llicències o autoritzacions per a les activitats no catalogades es tramitarà pel procediment previst en la normativa que siga d'aplicació en cada supòsit.
2. Les activitats o espectacles catalogats hauran d'estar clarament diferenciades espacialment de les altres i separades quan, per raó del risc que comporten, així es determine per les normes que se'ls apliquen.
3. L'aforament es determinarà de forma independent per a cada una de les activitats, i haurà de constar expressament aquest extrem en les llicències municipals.
4. L'horari d'aplicació a cada activitat serà el propi d'aquesta, d'acord amb les normes que se li apliquen. El local o establiment, en cap cas, no podrà romandre obert al públic fora de l'horari establit en les normes sobre espectacles públics i activitats recreatives.
Article 40. Activitats principals i complementàries
1. Quan es tracte d'activitats compatibles incloses en el Catàleg annex de la Llei la Llei 4/2003, de 26 de febrer, podrà tramitar-se un únic expedient respecte de l'activitat o espectacle que es considere principal, considerant-se les altres compatibles, subsidiàries o complementàries d'aquella.
2. L'activitat principal serà la que s'interesse en la petició de llicència. No obstant això, quan del projecte presentat resulte una altra cosa, les administracions competents requeriran la persona interessada perquè especifique aquest extrem.
En aquest supòsit l'horari serà el propi de l'activitat principal i la determinació de les mesures de seguretat i aforament, estaran en funció dels condicionaments impostos a l'exercici de cada una de les activitats autoritzades.
Article 41. Servicis complementaris
La prestació de servicis complementaris compatibles amb l'activitat principal no precisaran d'autorització específica, sempre que el local reunisca les adequades condicions d'insonorització per a albergar-les.
Capítol III
Llicència de funcionament
Article 42. Petició de la llicència de funcionament
1. Concedida la llicència d'activitat i complits els condicionaments exigits en aquella, el seu titular sol·licitarà la llicència de funcionament, acompanyant certificació del tècnic encarregat de l'execució del projecte, en què es faran constar els punts següents:
a) Compliment dels condicionaments formulats en la llicència d'activitat, si és el cas.
b) L'execució del projecte en els propis termes autoritzats en la llicència d'activitat.
c) L'eficàcia de les mesures correctores que s'hagueren establit.
La certificació esmentada anirà visada pel corresponent col·legi professional.
2. A l'anterior certificació s'acompanyarà el corresponent Pla d'Emergència subscrit pel titular de l'espectacle, activitat o establiment, d'acord amb el que estableix aquest Reglament, així com els contractes de manteniment d'instal·lacions de què siga objecte el local, d'acord amb la normativa que li siga aplicable.
3. Quan, com a conseqüència dels annexos aportats, s'haja efectuat una modificació substancial al projecte inicial, s'aportarà, així mateix, un document gràfic de l'estat final i les seues instal·lacions, visat quan escaiga pel corresponent col·legi oficial.
Article 43. Resolució sobre la llicència de funcionament
L'Ajuntament girarà, en el termini d'un mes des de la sol·licitud, visita d'inspecció, atorgant la llicència de funcionament si resulta d'acord amb el que estableix la llicència d'activitat, i denegant-la en cas contrari. Transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud de visita d'inspecció sense que s'haja verificat la comprovació, els sol·licitants de la llicència, podran iniciar l'activitat en règim provisional, prèvia comunicació a l'administració municipal, a la qual s'acompanyarà el document acreditatiu d'haver-se constituït la fiança prevista en aquest decret.
Article 44. Funcionament provisional i fiança
1. Transcorregut el termini assenyalat en l'article anterior sense que s'haja verificat la comprovació, els sol·licitants de la llicència podran iniciar l'activitat en règim provisional prèvia comunicació a l'administració Municipal. A la comunicació esmentada s'acompanyarà el document acreditatiu d'haver-se constituït fiança a favor de l'Ajuntament, en els termes que assenyala l'article 18 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
2. L'import de la fiança exigible en cada cas es determinarà en atenció a l'aforament autoritzat en la llicència d'activitat, d'acord amb l'informe emès per l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'espectacles, sempre en funció del barem següent:
Aforament de fins a 50 persones: 6.000 euros.
Aforament de fins a 100 persones: 18.000 euros.
Aforament de fins a 300 persones: 30.000 euros.
Aforament de fins a 700 persones: 60.100 euros.
Aforament de fins a 1.500 persones: 120.200 euros.
Aforament de fins a 5.000 persones: 180.300 euros.
Als locals, recintes o establiments d'aforament superior a 5.000 persones i fins a 25.000 s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors en 30.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament.
Quan l'aforament siga superior a 25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establida en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament.
3. En el cas que la llicència d'activitat s'entenga obtinguda per silenci administratiu, l'aforament considerat serà el que conste en el projecte presentat.
Article 45. Efectes del funcionament provisional
L'inici de l'activitat en règim provisional, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article anterior, no concedirà al sol·licitant de la llicència de funcionament facultats en contra de les prescripcions d'aquest Reglament i de les altres normes sectorials aplicables.
Article 46. Pèrdua de vigència de llicències anteriors
L'obtenció de la llicència de funcionament deixarà sense efecte les llicències anàlogues de què es poguera disposar amb anterioritat.
En cas de funcionament provisional de l'activitat, perdran vigència les llicèn-cies preexistents, regint-se a partir d'aquest moment per la llicència d'activitat obtin-guda, a la qual s'aplicaran els condicionaments que se li hagen imposat amb caràcter vinculant.
Article 47. Cessament del funcionament provisional
No obstant el que disposa l'article anterior, l'Ajuntament haurà de comprovar que el local s'ajusta al projecte presentat i als condicionaments i requisits establits pels òrgans competents amb caràcter vinculant. La comprovació esmentada podrà substituir-se, en els casos previstos en aquest Reglament, per certificació expedida per empresa que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA) per a acreditar el compliment dels requisits exigits en la llicència d'activitat, d'acord amb les normes i requisits aplicables.
L'incompliment dels requisits i condicions que consten en la llicència d'activitat, determinarà el cessament del funcionament provisional fins que no es complisca amb els condicionaments impostos, prèvia tramitació d'un procediment sumari amb audiència de l'interessat per un període màxim de quinze dies.
Article 48. Devolució de la fiança
La fiança constituïda per al funcionament provisional de l'espectacle o activitat o l'obertura de l'establiment, amb el mateix caràcter, serà tornada per l'Ajuntament prèvia petició expressa pels interessats el termini d'un mes des de la concessió expressa de la llicència de funcionament. En tot cas, es comprovarà la inexistència de denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució, per l'exercici provisional de l'activitat.
Article 49. Contingut de la llicència de funcionament
La resolució de l'Ajuntament per la qual es concedisca la llicència de funcionament contindrà, com a mínim, els punts següents:
- Nom o raó social del titular.
- DNI o NIF del titular.
- Activitat o espectacle per a la qual es concedeix la llicència, d'acord amb la denominació continguda en el Catàleg annex. Quan es tracte d'espectacles públics, establiments públics o activitats recreatives no incloses expressament en el Catàleg annex, s'utilitzarà la denominació que, per analogia, més s'assemble a les incloses en aquell.
- Denominació o nom comercial, si és el cas.
- Adreça de l'activitat.
- Adreça del titular.
- Dotacions, servicis i mobiliari de què disposa el local que hagen servit per a la determinació de l'aforament màxim de l'establiment.
- Aforament màxim de l'establiment.
- Data de concessió.
Article 50. Naturalesa de la llicència de funcionament
La llicència de funcionament faculta al seu titular a l'exercici de l'activitat o espectacle en l'establiment de què es tracte amb les condicions i requisits que es contenen en la resolució de concessió.
Article 51. Revocació de la llicència de funcionament
La llicència de funcionament podrà revocar-se per l'Ajuntament que la va concedir, previ requeriment en legal forma a la seua titular o titulars, en cas d'incompliment dels requisits del seu atorgament o per falta d'adaptació als introduïts per normes posteriors en els terminis i les condicions que es determinen en la disposició legal que s'hi aplique. En el requeriment es farà constar expressament els incompliments que si és el cas motiven la iniciació del procediment de revocació de la llicència, així com el termini d'esmena.
Article 52. Caducitat de la llicència de funcionament
La inactivitat durant un període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència de funcionament, que serà declarada, amb audiència prèvia de l'interessat, per l'Ajuntament que la va concedir. No obstant això, quan el desenrotllament normal de l'espectacle o l'activitat, supose períodes d'interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat que puga originar la declaració de caducitat de la llicència de funcionament es fixarà en la resolució de concessió, sense que puga ser inferior a dotze mesos ni superior a divuit. Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposen les normes sobre prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
Article 53. Comunicació de les llicències
Els ajuntaments, en el termini de deu dies a partir de la seua concessió, remetran una còpia de les llicències i la resta d'autoritzacions, així com de les seues modificacions i alteracions, als òrgans autonòmics amb competència per a formular condicionaments preceptius i vinculants.
Capítol IV
Llicències excepcionals
Article 54. Àmbit de les llicències excepcionals
Per motius d'interès públic acreditats en l'expedient administratiu instruït a este efecte, podran concedir-se llicències d'activitat i funcionament, d'acord amb el procediment que s'estableix a continuació, en edificis inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en els inclosos en els Catàlegs d'edificis protegits i en aquells que tinguen un reconegut i exprés interès artístic o cultural degudament acreditat, les característiques arquitectòniques del qual no permeten el ple compliment de les condicions tècniques establides amb caràcter general.
Les llicències regulades en aquest capítol s'entenen sense perjudici de les altres autoritzacions i comunicacions exigibles en virtut del que disposen les normes que s'apliquen en cada cas.
Article 55. Mesures correctores
El projecte que s'aporte junt amb la petició de les llicències a què es refereix aquest capítol contindrà, a més de les prescripcions generals, un apartat específic que continga les mesures correctores alternatives proposades per a garantir el compliment i salvaguarda del nivell de protecció de l'edifici, sense originar minva en les condicions de seguretat, salubritat, comoditat, insonorització i la resta de les que siguen exigibles, d'acord amb la normativa que hi siga d'aplicació.
Article 56. Procediment per a l'atorgament de llicències
El procediment per a l'atorgament de les llicències a què es refereix aquest capítol serà, sense perjudici dels informes preceptius i vinculants exigits per la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, l'establit amb caràcter general en aquest Reglament, amb les particularitats següents:
1. L'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, inclourà en l'informe de condicionaments tècnics, un apartat específic relatiu a les mesures correctores alternatives proposades.
2. Si les mesures correctores alternatives proposades es consideraren insuficients o inadequades per al compliment de la seua finalitat, s'emetrà un informe negatiu, tornant l'expedient a l'Ajuntament als efectes del plantejament de noves mesures correctores pel sol·licitant o, si és el cas, de la denegació de la llicència.
3. Si les mesures correctores alternatives proposades es consideren suficients o adequades s'informarà favorablement el projecte, a fi de la tramitació del procediment de concessió de les llicències.
4. Si l'informe de condicionaments de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics no s'emet en el termini de dos mesos, s'entendrà que aquest és desfavorable en virtut del caràcter excepcional d'aquestes llicències.
Capítol V
Modificació de la titularitat de l'establiment, espectacle o activitat
Article 57. Canvi de titularitat
1. El canvi de titularitat en la llicència d'activitat o funcionament no requerirà d'una nova llicència, però sí la seua comunicació a l'Ajuntament, el qual en procedirà a l'autorització. A aquests efectes serà necessària la prèvia comprovació que el local o establiment compleix amb els requisits exigits per a l'atorgament de la llicència, així com veure que el nou titular no està incurs en causa o situació legal que li impedisca organitzar, promoure o desplegar l'espectacle o activitat per a la qual se sol·licita el canvi esmentat.
La comprovació adés esmentada, que podrà realitzar-se pel propi Ajuntament, o per mitjà d'una certificació expedida per empresa que dispose de la qualificació d'organisme de certificació administrativa (OCA), tindrà la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits exigits en la llicència d'activitat, d'acord amb les normes i requisits que els siguen d'aplicació.
2. Quan s'incomplisquen les condicions establides en la llicència d'activitat o la certificació expedida per Organisme de Certificació Administrativa siga negativa, l'administració local denegarà el canvi de titularitat, suspenent la llicència de funcionament fins a l'esmena completa de les deficiències observades.
3. Si no es realitza la comunicació del canvi de titularitat, el transmetent i l'adquirent respondran solidàriament del compliment de l'obligació de comunicar-lo, així com de les infraccions i sancions en què l'adquirent haja pogut incórrer per raó de l'explotació del negoci.
Article 58. Arrendament de l'activitat
Quan es produïsca l'arrendament de l'explotació de l'activitat o negoci autoritzat per la llicència de funcionament, o la seua cessió temporal per qualsevol títol vàlid en dret, el titular haurà de comunicar aquest extrem a l'administració Local en el termini màxim d'un mes des de la formalització del negoci jurídic esmentat. Quan no es produïsca l'esmentada comunicació, respondran solidàriament l'arrendatari i l'arrendador o, si és el cas el cedent i el cessionari, de les infraccions administratives en què hagueren pogut incórrer durant la vigència del contracte així com de les sancions que, així mateix, se'ls puga imposar per la comissió de tals infraccions.
Capítol VI
Assegurances
Article 59. Acreditació prèvia a l'inici de l'activitat
Prèviament a l'exercici de l'activitat o espectacle o a l'obertura de l'establiment, el sol·licitant de la llicència haurà d'acreditar davant l'Ajuntament el fet de tenir subscrit un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l'explotació de l'activitat. Així mateix, aquesta assegurança haurà d'incloure el risc d'incendi així com possibles danys al públic assistent, a tercers i al personal que preste els seus servicis en l'establiment, espectacle o activitat.
L'acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança així com el compliment de les condicions i requisits exigibles es farà d'acord amb el model de certificació establida en aquest Reglament.
Article 60. Quanties
1. Els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscos derivats de l'explotació tindran la següent quantia, en consideració a l'aforament màxim autoritzat:
Aforament de fins a 25 persones 150.000 euros
Aforament de fins a 50 persones 300.000 euros
Aforament de fins a 100 persones 400.000 euros
Aforament de fins a 200 persones 500.000 euros
Aforament de fins a 300 persones 600.000 euros
Aforament de fins a 500 persones 750.000 euros
Aforament de fins a 700 persones 900.000 euros
Aforament de fins a 1.000 persones 1.000.000 euros
Aforament de fins a 1.500 persones 1.200.000 euros
Aforament de fins a 5.000 persones 1.800.000 euros
2. Als locals, recintes o establiments d'aforament superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament,
Als locals, recintes o establiments d'aforament superior de 25.000 persones s'incrementarà la quantia resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 120.000 euros per cada 5.000 persones d'aforament o fracció.
3. En el supòsit de no existir llicència d'activitat emesa per òrgan competent o havent-se obtingut la mateixa per silenci administratiu positiu, l'aforament a tenir en compte per a la determinació de la quantia exigible serà el que es derive del projecte presentat junt amb la sol·licitud d'aquella.
Títol III
Activitats extraordinàries i singulars o excepcionals
Capítol I
Espectacles i activitats extraordinaris
Article 61. Espectacles i activitats extraordinaris
Són espectacles o activitats extraordinaris aquells que, estant compresos en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un local o recinte la llicència de funcionament del qual contemple un altre o altres inclosos en aquell i suposen, així mateix, la modificació de les condicions o elements de seguretat que en van motivar l'atorgament.
Si en un local o recinte pretén desplegar-se una activitat extraordinària, el seu titular haurà de sol·licitar autorització especial. En la sol·licitud, que es tramitarà d'acord amb el procediment dels articles següents, es farà constar l'activitat extraordinària que es pretenga realitzar.
Article 62. Preexistència de sancions administratives
El sol·licitant de l'autorització d'activitat extraordinària haurà de manifestar que no ha estat sancionat en el marc de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i d'aquest Reglament, mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió de dues o més infraccions greus o molt greus en el termini, respectivament, de dues o tres anys amb anterioritat a la seua data de realització.
No s'autoritzarà la realització d'una activitat extraordinària quan l'administració competent constate l'existència de resolució ferma en via administrativa per la comissió de dues o més infraccions greus, en el termini dels dos anys anteriors, o de dues o més infraccions molt greus, en el termini de tres anys anteriors, de les tipificades en la referida Llei 4/2003, de 26 de febrer.
Article 63. Concurrència d'activitats extraordinàries
1. Només podrà autoritzar-se l'exercici simultani de dues o més activitats extraordinàries simultànies en un mateix recinte, quan no es menyscaben les condicions de seguretat exigibles tant al conjunt de l'establiment com a cada una d'elles considerades individualment.
2. Així mateix, no cabrà l'autorització de dues o més activitats extraordinàries simultàniament quan concórreguen en el mateix espai, sense perjuí que puguen compartir elements i instal·lacions comunes de seguretat i evacuació.
Article 64. Competència per a l'autorització d'activitat extraordinària
La competència per a l'autorització d'activitats extraordinàries l'ostenta la Conselleria amb atribucions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
No obstant això, d'acord amb el que disposa l'article 9.b) de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, les activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar durant la realització de les festes locals i revetlles populars, requerisquen o no la utilització de la via pública, seran autoritzades per l'Ajuntament.
Article 65. Exclusions
No tindran la consideració d'activitats extraordinàries a l'efecte d'aquest Reglament, aquelles que no estiguen incloses en el Catàleg annex i pretenguen realitzar-se amb caràcter ocasional en locals o establiments que disposen de llicència d'activitat i de funcionament previstes en aquesta norma.
En aquest cas, la competència per a autoritzar es determinarà per les normes que s'apliquen a l'activitat no catalogada que es pretenga realitzar. Si no n'hi ha, correspondrà a l'Ajuntament en el terme de les quals pretenga efectuar-se'n l'autorització.
Article 66. Termini de presentació de petició d'activitat extraordinària
La petició per a la realització d'activitat extraordinària haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la realització de l'activitat per a la qual s'interesse l'autorització.
Article 67. Documentació
1. A la petició d'autorització d'activitat extraordinària haurà d'acompanyar-se, necessàriament, la documentació següent:
a) Llicència de funcionament de què disposa el local, data de concessió i aforament autoritzat.
b) Declaració del tipus d'activitat la realització del qual es pretén, assenyalant-se data i horari de realització, aforament sol·licitat i diferents instal·lacions que configuren l'activitat proposada.
c) Certificat de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
d) Butlletí de manteniment periòdic d'instal·lacions de baixa tensió en locals de pública concurrència.
e) Acreditació documental pel sol·licitant de l'activitat, relativa al compliment per part de l'establiment on es realitzarà aquesta que disposa del contracte d'assegurança prevista en l'article 6 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, per a cobrir els riscos derivats de l'explotació de l'activitat en la quantia prevista en aquest Reglament.
f) Pla d'Emergència de l'establiment subscrit pel titular i, si és el cas, pel tècnic redactor d'acord amb la Norma Bàsica d'Autoprotecció sense perjudici de la inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció quan escaiga, d'acord amb la normativa en vigor.
g) L'acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança específica per a l'activitat sol·licitada d'acord amb el model de certificació establida en aquest Reglament.
h) Contracte amb l'empresa de seguretat, quan escaiga.
2. Si a la sol·licitud d'autorització no s'acompanya tota la documentació referida en l'apartat anterior, l'administració competent requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils procedisca a l'esmena dels defectes advertits d'acord amb el que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 68. Activitats amb increment de risc
Quan l'exercici de l'activitat extraordinària sol·licitada supose un increment de l'aforament concedit, la col·locació d'elements o instal·lacions provisionals o un augment de risc respecte a les condicions de seguretat que van motivar la concessió de la llicència de què es disposa, junt amb la documentació assenyalada en l'article anterior, serà necessari aportar-hi:
a) Memòria i documentació gràfica, acompanyada de càlculs tècnics o documents d'homologació referent a elements i instal·lacions provisionals subscrits per tècnic competent, així com el compromís d'emetre el certificat de finalització del seu muntatge amb anterioritat a l'inici de l'esdeveniment, tot això visat pel col·legi professional, d'acord amb la normativa en vigor que se li aplique.
b) Certificat de finalització de muntatge d'instal·lacions a què fa referència l'apartat anterior subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent o, si és el cas, vinculat al document de l'apartat anterior.
Cas que el certificat requerit, acreditatiu de les referides condicions de seguretat dels elements i instal·lacions provisionals, no siga possible emetre'l en la data adequada i una vegada finalitzades les operacions de muntatge, el tècnic competent que el subscriga, assistirà sempre a l'assenyalat procés de muntatge, i una vegada conclòs, efectuarà les comprovacions oportunes, emetent de nou el corresponent certificat, previ al començament de l'esdeveniment, que serà remès per fax o burofax a la direcció territorial corresponent. En aquest últim supòsit s'inclourà en l'oportuna resolució com a condicionament d'inexcusable compliment per la part sol·licitant.
c) Memòria i documentació gràfica relativa al càlcul de l'aforament sol·licitat i l'adequació de les vies i recorreguts d'evacuació a l'aforament esmentat.
d) Pla d'emergència que contemple els factors d'increment de risc, mesures a adoptar pel personal de seguretat en el cas d'emergències de qualsevol tipus, i les altres exigides en les normes d'aplicació. Aquest Pla estarà subscrit pel responsable de l'organització de l'activitat sol·licitada i, si escau, pel tècnic redactor d'acord amb les Norma Bàsica d'Autoprotecció.
Article 69. Comunicació a altres administracions
Quan l'aforament sol·licitat ultrapasse les 15.000 persones o l'administració competent per a resoldre així ho estimara per raó de la singularitat de l'esdeveniment o de la seua ubicació, l'organitzador de l'activitat extraordinària haurà de comunicar, en el mateix termini d'antelació, la sol·licitud presentada a la Delegació del Govern i a l'Ajuntament en el terme municipal del qual es pretenga efectuar aquella, als efectes oportuns.
Article 70. Autorització d'activitats extraordinàries
L'autorització, sol·licitada d'acord amb el que disposa els articles precedents serà concedida o denegada així com notificada, en tot cas, amb antelació a la data de realització o inici de l'activitat. En el cas que no recaiguera una resolució expressa amb anterioritat a aquella data, la sol·licitud s'entendrà estimada llevat que l'estimació esmentada atorgue a l'interessat facultats relatives al domini públic o al servici públic.
L'activitat o espectacle extraordinari autoritzat haurà de realitzar-se, en tot cas, d'acord amb les condicions generals d'aplicació a l'activitat, espectacle o establiment per al qual es disposa de llicència de funcionament.
Article 71. Activitats extraordinàries en allotjaments turístics
Els establiments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la normativa sectorial en matèria turística de la Comunitat Valenciana, no precisaran de l'autorització especial prevista en els articles precedents quan pretenguen fer-hi, amb caràcter extraordinari i destinades exclusivament als seus clients, activitats diferents d'aquelles per a les quals van obtenir llicència, sempre que no es disminuïsquen les condicions de seguretat dels locals ni s'hi produïsca un increment de risc, sense perjudici del compliment de les normes d'espectacles públics en matèria de seguretat, edat i horaris. A aquests efectes, així mateix, haurà de tenir-se en compte el que disposa la normativa sectorial sobre les limitacions en l'aforament.
Capítol II
Activitats singulars o excepcionals
Article 72. Espectacles i activitats singulars o excepcionals
1. A l'efecte d'aquest Reglament, i sense perjudici del que disposen les normes urbanístiques i de protecció contra la contaminació i qualitat ambiental, s'entén per espectacles i activitats singulars o excepcionals aquells que no estiguen reglamentats o que per les seues característiques no pogueren acollir-se als reglaments dictats.
2. La realització d'espectacles o activitats singulars o excepcionals requerirà l'autorització prèvia administrativa de la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics d'acord amb el procediment contingut en els articles següents.
3. En tot allò no regulat en el present capítol tindrà aplicació supletòria el que disposa el capítol anterior.
Article 73. Petició d'activitat singular o excepcional
La petició per a la realització d'activitat singular o excepcional haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la realització de l'activitat per a la qual s'interesse l'autorització.
En la petició es farà constar l'activitat o espectacle que es pretenga realitzar, assenyalant-se data, horari, aforament sol·licitat i diferents instal·lacions que configuren l'activitat proposada.
Article 74. Documentació
1. A la petició d'autorització d'activitat singular o excepcional haurà d'acompanyar-se, necessàriament, la documentació següent:
a) Si és el cas, activitat que es realitze al local, així com la llicència de què es disposa.
b) Certificat de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis previstes per a l'activitat que es pretenga.
c) Si fa el cas, Butlletí de manteniment periòdic d'instal·lacions de baixa tensió en locals de pública concurrència.
d) Projecte subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, en el qual es justifique:
1. Que els elements i instal·lacions provisionals compleixen la normativa en vigor que els és aplicable.
2. L'adequació de les vies d'evacuació previstes amb relació a l'aforament sol·licitat.
Formarà part del projecte esmentat, en tot cas, un pla d'emplaçament tancat així com un pla de planta de distribució, a escala, on es grafie el mobiliari previst amb ubicació d'elements provisionals, la situació dels elements materials de seguretat disponibles, i recorreguts d'evacuació. De la mateixa manera, s'adjuntaran les certificacions, verificacions o homologacions escaients.
e) Pla d'emergència que contemple els factors d'increment de risc, mesures a adoptar pel personal de seguretat en el cas d'emergències de qualsevol tipus, i les altres exigides en les normes d'aplicació. Aquest Pla estarà subscrit pel responsable de l'organització de l'activitat sol·licitada i, si escau, pel tècnic redactor d'acord amb les Norma Bàsica d'Autoprotecció sense perjudici de la inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció quan escaiga, d'acord amb la normativa en vigor.
f) L'acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança així com el compliment de les condicions i requisits exigibles d'acord amb el model de certificació establida en aquest Reglament.
2. S'aplicarà a les activitats singulars o excepcionals la regulació establida per als espectacles i activitats extraordinaris en allò que afecta el procediment d'autorització, esmena de defectes advertits, comunicació a altres administracions i la resta de previsions que hi resulten adequades.
Article 75. Autorització d'activitats excepcionals o singulars
L'autorització serà únicament per a la realització de l'espectacle o activitat sol·licitada. Així mateix, s'aplicarà allò que s'ha indicat per als espectacles i activitats extraordinaris en allò que escaiga.
Article 76. Reiteració de sol·licituds d'activitat excepcional
En el supòsit de reiteració de sol·licituds per a activitat excepcional en un mateix recinte o local, i sempre que la reiteració esmentada supose desvirtuar-ne el caràcter ocasional, la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, podrà denegar l'autorització sol·licitada.
Títol IV
Activitats declarades expressament d'interès públic
o fetes en el marc d'esdeveniments declarats expressament
d'interès públic
Capítol I
Disposicions generals
Article 77. Objecte
Es regiran pel que disposa aquest títol les activitats recreatives i els espectacles públics que, pel seu caràcter excepcional i rellevància social, siguen declarats expressament d'interès públic per les Administracions competents, o es facen en el marc d'esdeveniments que hagen estat declarats expressament com a tals per les administracions esmentades, amb independència que es realitzen en un únic recinte o en diversos, de forma efímera o no permanent.
La declaració d'interès públic, degudament motivada, haurà d'incloure les excepcions o modificacions respecte al règim general previst, tant sobre els procediments administratius normativament en vigor com sobre l'atorgament de les llicències o autoritzacions que hi resulten exigibles.
Article 78. Àmbit personal
Podran sol·licitar les llicències a què es refereix aquest títol les persones, entitats i organitzacions que duguen a terme les activitats declarades expressament d'interès públic o que estiguen enquadrades en el programa dels esdeveniments previstos en l'article anterior.
Article 79. Àmbit material
A l'efecte del que estableix aquest títol tenen la consideració d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics els continguts en l'annex Catàleg de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics que, de forma efímera o no permanent, tinguen lloc o s'instal·len en l'espai o espais reservats per al seu desenrotllament o de l'esdeveniment en què s'emmarquen.
Article 80. Competència per a l'atorgament de les llicències
Per a l'exercici de qualsevol de les activitats previstes en aquest títol, serà necessari obtenir de l'Ajuntament en el terme del qual tinguen lloc, les preceptives llicències d'activitat i funcionament, d'acord amb el procediment establit en els articles següents, sense perjudici de l'obtenció de les altres autoritzacions que resulten precises segons les altres normatives sectorials que hi siguen d'aplicació.
Article 81. Termini de vigència de les llicències
El termini de vigència de les llicències i autoritzacions concedides a l'empara d'aquest títol serà el que s'hi determine expressament.
Article 82. Naturalesa de les llicències
Les llicències i autoritzacions atorgades en aplicació d'aquest títol es concediran per a cada una de les activitats, actes i espectacles que puguen desplegar-se en els espais habilitats per a això en la declaració d'interès públic, en atenció a les específiques característiques de l'activitat, espectacle o acte així com del lloc en què pretenguen ubicar-se.
Article 83. Durada total del procediment
1. El termini per a resoldre i notificar sobre la llicència d'activitat, serà de dos mesos des de la data en què la sol·licitud hagués tingut entrada en l'òrgan competent per a la seua tramitació, d'acord amb les prescripcions d'aquest títol. Transcorregut el termini esmentat sense que s'haguera produït la notificació de la resolució expressa concedint o denegant la llicència d'activitat, la persona interessada podrà entendre-la concedida. Aquest termini se suspendrà quan hi concórrega algun dels supòsits, previstos en l'apartat 5 de l'article 42 o en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El termini per a resoldre i notificar sobre la llicència de funcionament serà, com a màxim, de deu dies hàbils des del moment de la sol·licitud de la mateixa per l'interessat a l'Ajuntament, complits els tràmits establits en aquest Reglament. Transcorregut el termini assenyalat sense que l'Ajuntament haja resolt sobre la llicència de funcionament, el sol·licitant podrà iniciar l'activitat en règim provisional, prèvia comunicació a l'administració municipal, a què s'acompanyarà el document acreditatiu d'haver constituït l'oportuna fiança, en la quantia i forma establida, amb caràcter general, en aquesta disposició.
Article 84. Interdicció del canvi de titularitat
1. Donat el caràcter excepcional i extraordinari d'aquest procediment, no escau el canvi de titularitat de les llicències que es concedisquen sota la seua empara. No obstant això, si se sol·licitara qualsevol canvi de titularitat es requerirà l'obtenció d'una nova llicència d'acord, si és el cas, amb el procediment establit en aquest títol.
2. Durant el període de tramitació de la llicència i sempre abans del seu atorgament, es podrà produir la subrogació de persones físiques o jurídiques com a sol·licitants d'aquella.
Article 85. Horari dels espectacles, activitats o establiments
L'horari en què podran romandre oberts al públic els establiments o desplegar-se les activitats a què es refereix aquest títol, serà el determinat en la llicència de funcionament atorgada per l'Ajuntament considerant les particulars circumstàncies que concórreguen en cada cas, el grau d'insonorització del local, recinte o establiment, i de les activitats que es pretenguen realitzar segons el projecte d'activitat presentat. L'horari esmentat no podrà excedir el previst, per a l'activitat o establiment de què es tracte, en l'ordre anual d'horaris de la Conselleria competent en la matèria.
Quan s'inicie l'activitat en règim provisional, l'horari serà l'establit amb caràcter general per a cada activitat en l'ordre anyal de la Conselleria competent per la qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Capítol II
Procediment per a la concessió de les llicències d'activitats declarades d'interès públic i equivalents
Secció primera
Llicència d'activitat
Article 86. Llicència d'activitat
Presentada la sol·licitud de llicència a l'Ajuntament junt amb el projecte tècnic, en triplicat exemplar, que haurà de complir amb les prescripcions generals establides en aquest Reglament, es procedirà a la comprovació que el local serà destinat a alguna o algunes de les activitats o espectacles a què es refereix aquest títol.
A aquests efectes resultarà aplicable la presentació del projecte per mitjans telemàtics o informàtics en els termes de l'article 18 d'aquest decret.
Article 87. Llicència d'obres
En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se'n el projecte corresponent, que serà tramitat conjuntament amb la llicència d'activitat, a fi de comprovar que aquestes s'executen i despleguen d'acord amb la normativa vigent.
Article 88. Informes preceptius
L'Ajuntament i l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics emetran, en l'àmbit de les seues competències respectives, els informes que s'assenyalen en els articles següents, sense perjudici de la incorporació a l'expedient municipal dels informes preceptius emesos per altres òrgans o administracions competents en funció dels usos o activitats que puguen exercir-se al local o recinte objecte d'aquest títol.
Article 89. Remissió a la Generalitat de l'expedient
L'Ajuntament remetrà a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la sol·licitud, còpia d'aquesta junt amb la documentació assenyalada, a l'efecte d'emetre el preceptiu i vinculant informe sobre els continguts a què es refereix aquesta disposició.
Article 90. Informe municipal
1. L'Ajuntament emetrà, amb caràcter preferent i urgent, en el termini màxim de trenta dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i projecte, els informes pertinents, d'acord amb el projecte presentat pel promotor, sense perjudici del que disposen els articles 42.5 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Els referits informes versaran sobre els punts següents:
a) Les normes de competència municipal que s'apliquen.
b) Les disposicions establides en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, normes de desplegament, i les altres que s'apliquen així com, en tot cas, sobre els aspectes següents:
- Condicions de solidesa de les estructures.
- Condicions de funcionament de les instal·lacions.
- Condicions de salubritat i higiene.
c) La normativa sobre prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
d) La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.
e) La normativa sobre protecció contra la contaminació acústica.
Article 91. Informació veïnal
L'Ajuntament obrirà un termini d'informació veïnal d'acord amb allò que s'ha disposat amb caràcter general en aquest Reglament i en les altres normes sectorials que s'hi apliquen.
Article 92. Termini per a informar per la Generalitat
1. L'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics emetrà, en el termini màxim de quinze dies naturals des de la recepció del projecte remès per l'Ajuntament, informe motivat, amb caràcter vinculant, sobre els extrems i amb el contingut que s'assenyalen en l'article següent.
2. L'informe esmentat, que serà evacuat amb caràcter preferent i urgent, contindrà els condicionaments que, si és el cas, hagen d'incorporar-se en els seus mateixos termes a la resolució de concessió de la llicència municipal d'activitat, sense perjudici del que disposen els articles 42.5 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Si l'Ajuntament no rep comunicació expressa del referit informe en el termini de vint dies naturals des de la recepció del projecte per l'òrgan autonòmic competent, s'entendrà que és favorable sense que es formule cap condicionament sobre el projecte presentat.
Article 93. Contingut de l'informe de la Generalitat
1. L'informe de l'òrgan competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat es referirà únicament als punts següents:
a) Aforament màxim autoritzat.
b) Condicions de seguretat i evacuació per a treballadors, públic assistent, usuaris i executants.
c) Prevenció i protecció d'incendis, facilitant l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.
d) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a locals de pública concurrència.
e) Dotacions higièniques i de renovació d'aire.
f) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades.
2. L'informe tècnic emès únicament contindrà les observacions i condicionaments pertinents sobre aquells aspectes que així ho requerisquen d'entre els esmentats en l'apartat anterior, entenent-se que la documentació remesa s'ajusta a les normes d'aplicació en tots els altres extrems.
Article 94. Concessió de la llicència d'activitat
En el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, l'Ajuntament resoldrà i notificarà sobre la seua concessió o denegació, incloent els condicionaments que, si fa el cas, s'hagen formulat pels òrgans competents. Una còpia de la Resolució sobre la llicència d'activitat es remetrà a l'òrgan competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat.
Secció segona
Llicència de funcionament
Article 95. Petició de la llicència de funcionament
Rebuda la resolució sobre la llicència d'activitat, l'interessat podrà complir als condicionaments formulats o renunciar a la llicència sol·licitada.
Si s'optara per complir els dits requisits continguts en la llicència d'activitat, l'interessat sol·licitarà a continuació la corresponent llicència de funcionament, adjuntant a la seua sol·licitud els documents següents:
a) Pla d'Emergència, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com amb el que disposa la Norma Bàsica d'Autoprotecció vigent.
b) Certificació d'empresa que dispose de la qualificació d'entitat de Certificació Administrativa o organisme anàleg per a acreditar el compliment dels requisits exigits en la llicència d'activitat. Així mateix, la dita certificació podrà ser emesa pel tècnic director de les instal·lacions o obres, visada en aquest cas pel corresponent Col·legi professional en què s'especifique, de la mateixa manera, la total conformitat d'aquestes a la llicència d'activitat que les empare, així com l'eficàcia de les mesures correctores que s'hagueren establit.
c) La altres documentació que siga exigible per a l'exercici de l'espectacle o activitat o per a l'obertura de l'establiment objecte de la llicència.
Article 96. Comprovació
1. En el termini màxim de set dies naturals des de la sol·licitud de la llicència de funcionament, l'Ajuntament haurà de girar visita d'inspecció i atorgarà o denegarà l'esmentada llicència en funció del caràcter favorable o desfavorable de l'acta de comprovació que s'emeta.
2. No obstant això, quan el sol·licitant de la llicència de funcionament aportació certificació d'empresa que dispose de la qualificació d'entitat de certificació administrativa o organisme anàleg destinada a acreditar el compliment dels requisits exigits en la llicència d'activitat, podrà iniciar-se l'activitat amb caràcter provisional, sense perjuí que l'Ajuntament puga comprovar, en tot moment, el compliment del que disposa la referida llicència d'activitat.
3. En cas d'inici de l'activitat en règim provisional, l'Ajuntament procedirà a la comprovació de l'adequació d'allò que s'ha actuat a la llicència d'activitat, podent acordar el seu tancament quan l'establiment, recinte o local no s'ajuste als condicionaments i requisits fixats en aquesta o diferisca del projecte presentat.
4. L'incompliment dels requisits i condicions en què siga concedida la llicència de funcionament determinarà la seua revocació, prèvia tramitació d'un procediment sumari amb audiència de l'interessat, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 97. Contingut de la llicència de funcionament
En la resolució de concessió de la llicència de funcionament es farà constar, en tot cas: el nom i cognoms o, si és el cas, raó social, adreça del o dels titulars, l'emplaçament i la denominació, aforament màxim autoritzat, horari i activitat declarada expressament d'interès públic o feta en el marc d'esdeveniments declarats expressament d'interès públic, sense perjudici de la inclusió de qualsevol altra dada que es considere oportuna.
Títol V
Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
Capítol I
Disposicions generals
Article 98. Autorització d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
1. Les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, així com els espectacles públics i activitats recreatives que pretenguen desplegar-se o ubicar-se en les mateixes, precisaran de la preceptiva llicència municipal de funcionament, de conformitat amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i al que preveu aquest Reglament.
2. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables el destí de les quals siga albergar activitats no incloses en el Catàleg annex.
3. Les instal·lacions de caràcter eventual, portàtil o desmuntable que es disposen amb caràcter temporal o permanent com a annexos a un establiment públic, es consideraran com una ampliació d'aquest i no tindran la qualificació d'aquelles. En aquest sentit, no se'ls aplicaran les normes del present títol, sent-los aplicables les del procediment general per a l'obtenció o modificació de les llicències d'activitat i de funcionament.
Article 99. Termini de vigència de les llicències
Les llicències que es concedisquen per a la realització de les activitats regulades en aquest títol tindran una vigència màxima de quatre mesos.
Article 100. Horaris
L'horari de funcionament dels espectacles públics, activitats recreatives i instal·lacions regulats en aquest títol serà el fixat amb caràcter general per a l'espectacle o activitat que es tracte en l'ordre anual d'horaris, sense perjudici de les limitacions que s'establisquen en l'autorització municipal.
Article 101. Termini de presentació de la sol·licitud
Els organitzadors o promotors dels espectacles públics, activitats recreatives i instal·lacions regulats en aquest títol hauran de formalitzar la seua sol·licitud davant l'Ajuntament de la localitat on pretenguen fer l'espectacle o activitat, amb un mes, com a mínim, d'antelació.
Article 102. Informació veïnal
Per a la concessió de la llicència d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, es donarà, en tot cas, tràmit d'informació pública per un termini de set dies, al tauler d'edictes de la corporació, traslladant, així mateix, a les comunitats de propietaris que es troben a menys de cent metres de l'activitat, a l'efecte que hi formulen les al·legacions que consideren pertinents.
Article 103. Assegurances i fiances
La posada en funcionament de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables exigirà la constitució de les assegurances i fiances en les mateixes quanties que les establides amb caràcter general en aquest Reglament.
Capítol II
Condicions tècniques
Article 104. Condicionaments tècnics generals
Els condicionaments tècnics exigibles a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables compliran els requeriments establits amb caràcter general en aquest Reglament i en el Codi Tècnic de l'Edificació.
Article 105. Emplaçament
1. Les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables hauran d'emplaçar-se en llocs de fàcil accés. Les seues façanes recauran a vies públiques o espais oberts aptes per a la circulació rodada.
2. El sòl del terreny sobre el qual pretenguen ubicar-se les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables haurà de tenir la suficient resistència al punxonament en relació a les càrregues a suportar.
Article 106. Sobrecàrrega d'ús de les estructures
Tots els elements horitzontals i verticals de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que tinguen la condició d'estructura portant, hauran de garantir l'adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l'Edificació.
En tot cas, els elements horitzontals hauran de resistir, a més del seu propi pes, el corresponent a l'activitat o espectacle que suporten, en condicions òptimes de seguretat, i de la mateixa manera, una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m².
Article 107. Reacció davant el foc
Les condicions de reacció davant el foc dels elements inestables de cobriment estaran homologades per organisme oficial competent, o si és el cas, certificades per tècnic qualificat.
Els elements estables tindran, amb caràcter general, la consideració d'edificació aïllada, havent de complir amb les condicions i requisits de resistència al foc que per a aquestes es determine.
Article 108. Aforament
L'aforament de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables estarà en funció de la superfície de la instal·lació, en relació amb l'activitat o espectacle, les vies d'evacuació disponibles i l'ample dels espais exteriors segurs sobre les quals recaiguen, d'acord amb els criteris generals establits en aquest Reglament i en el Codi Tècnic de l'Edificació.
Article 109. Localitats
Quan les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables disposen de localitats amb seients o aquests constituïsquen la pròpia instal·lació, caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació. En aquest supòsit, no s'hi admetran localitats de peu.
Capítol III
Llicència de funcionament
Article 110. Requisits de la petició
1. Junt amb la sol·licitud de llicència de funcionament, la persona interessada haurà d'acompanyar-hi, a més de la documentació exigida amb caràcter general, la següent:
A. Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a què es destinarà la instal·lació, incloent-hi les dades del titular, justificació de l'emplaçament proposat i incidència de la instal·lació en l'entorn.
B. Memòria Tècnica Constructiva.
C. Memòria de mesures contra incendis.
D. Memòria del sistema i càlcul d'evacuació.
E. Memòria d'instal·lacions elèctriques.
F. Documentació gràfica.
G. Pla d'evacuació i emergència.
2. La documentació indicada en l'apartat anterior vindrà subscrita per tècnic competent i visada pel seu col·legi professional.
Article 111. Tramitació de la llicència de funcionament
Rebuda la sol·licitud i la documentació establida en l'article anterior, l'autoritat municipal ordenarà la instrucció de l'expedient d'acord amb el procediment que s'estableix en els articles següents.
Quan escaiga la denegació de la llicència per raons basades en el planejament urbanístic o en els ordenances municipals, l'Ajuntament, previ a la resolució, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada per un període de deu dies.
Article 112. Procediment de concessió de llicència
1. L'autoritat municipal, a la vista de l'expedient, demanarà, si és el cas, els informes pertinents a l'efecte de la seua resolució.
2. Quan l'òrgan competent per a resoldre estime que escau denegar la llicència sol·licitada a la vista del contingut dels informes emesos pels tècnics municipals, abans de resoldre, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, per un termini de deu dies.
3. Quan escaiga l'autorització, a la vista dels informes tècnics, l'Ajuntament resoldrà sobre la concessió de la llicència, establint, si és el cas, els condicionaments tècnics que es consideren pertinents, i en particular l'obligació de la persona interessada d'aportar el certificat final d'instal·lació com a requisit previ a la posada en funcionament d'aquella.
4. Transcorregut el termini d'un mes des que es formule la sol·licitud sense que per l'autoritat municipal es notifique la resolució sobre la concessió de la llicència, s'entendrà que aquesta ha estat atorgada.
5. L'Ajuntament comunicarà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles la concessió de la llicència, així com, si és el cas, els condicionaments que hi figuren.
Article 113. Certificació final d'instal·lació
Amb una antelació mínima de tres dies a l'inici de l'activitat, l'interessat haurà d'aportar a l'Ajuntament el certificat final d'instal·lació subscrit pel seu tècnic director, sobre l'adequada seguretat i solidesa de tots els seus elements. La dita certificació, en tot cas, estarà vinculada al projecte que l'origina.
La falta d'acreditació o aportació de la certificació final d'instal·lació deixarà sense efecte allò que s'ha actuat, sense que puga entendre's concedida la llicència i, conseqüentment, implicarà la prohibició de realitzar qualsevol festeig o espectacle a la instal·lació.
Capítol IV
Atraccions firals

Article 114. Atraccions firals amb elements mecànics o desplegables
1. Per a l'autorització d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que constituïsquen atraccions firals dotades d'elements mecànics o desplegables, com ara cavallets, sènies, muntanyes russes o semblants, haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud de llicència, a més de la documentació establida amb caràcter general per a les instal·lacions eventuals, desmuntables o portàtils, un projecte tècnic de l'atracció subscrit per facultatiu competent i visat pel seu col·legi professional, o elaborat i subscrit per empresa amb qualificació d'entitat de certificació administrativa o organisme anàleg en què es justifiquen les adequades mesures de seguretat, higiene, comoditat i aïllament acústic, d'acord amb els requeriments continguts en aquest Reglament.
2. El que disposa l'apartat anterior s'entendrà sense perjudici del compliment dels altres requisits exigibles, si és el cas, per a l'activitat que es pretenga realitzar.
Article 115 Certificació final
Conclosa la instal·lació i abans de la seua posada en funcionament, el sol·licitant haurà de presentar davant l'Ajuntament un certificat de muntatge subscrit per tècnic habilitat competent o, si és el cas, per empresa amb qualificació d'entitat de certificació administrativa o organisme anàleg amb competència acreditada en aquesta matèria, en el qual s'acredite que les instal·lacions reuneixen les mesures necessàries de seguretat i solidesa de tots els seus elements. La certificació esmentada, en tot cas, estarà vinculada al projecte que l'origina.
La falta de l'anterior certificació deixarà sense efecte les actuacions realitzades fins al moment, i conseqüentment, implicarà la prohibició de posar en funcionament la referida atracció.
Article 116. Assegurances i fiances
1. Complits els requeriments continguts en aquest capítol, l'atracció firal no podrà iniciar la seua activitat fins que s'haja constituït la corresponent fiança i subscrit la pòlissa d'assegurança.
2. Els titulars d'activitats firals podran constituir la fiança en la forma establida en aquest Reglament, per l'Associació de Firaires d'àmbit autonòmic o provincial, segons l'abast territorial de la seua activitat. En aquest cas, s'acompanyarà junt amb la documentació acreditativa de la seua constitució, la relació de tots els firaires a qui es refereix la fiança.
Capítol V
Procediment abreujat
Article 117. Procediment en activitats de curta durada
Excepcionalment, els espectacles públics o activitats recreatives ubicats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, la durada o dels quals permanència siga inferior a set dies, es tramitaran d'acord amb el procediment que s'estableix en l'article següent.
Article 118. Procediment abreujat
El procediment abreujat per a la realització d'espectacles públics, activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables es desplegarà de la manera següent:
a) La petició de llicència es presentarà, com a mínim, amb quinze dies d'antelació.
b) Rebuda la sol·licitud i la documentació establida en aquest títol per a l'activitat o espectacle de què es tracte, l'autoritat municipal acordarà la instrucció del procediment, llevat que escaiga la denegació de la llicència per raons basades en el planejament urbanístic o en els ordenances municipals.
c) Els tècnics municipals, a la vista de la sol·licitud de la llicència i de la documentació aportada, emetran un informe en el termini de tres dies.
d) Rebuts els informes, l'autoritat municipal, resoldrà motivadament sobre la concessió o denegació de la llicència en termini de cinc dies següents a la seua recepció. Si s'estimara que escau la denegació i amb anterioritat a dictar una resolució, s'atorgarà audiència a l'interessat per un termini de dos dies.
e) de no notificar-se la resolució en el termini de quinze dies següents a la presentació de la petició, junt amb tota la documentació exigida per a això, s'entendrà concedida l'autorització.
Capítol VI
Fiances
Article 119. Constitució de la fiança
La fiança exigible per a la posada en funcionament de totes les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables contingudes en aquest títol, podrà constituir-se mitjançant dipòsit en metàl·lic o en valors públics o privats, que es dipositaran en la caixa de la corporació.
Així mateix, podrà constituir-se mitjançant aval o per contracte d'assegurança de caució amb entitat asseguradora autoritzada per a operar al ram de caució, havent d'entregar-se el certificat del contracte a l'Ajuntament. Quan s'opte per la seua constitució mitjançant aval o assegurança de caució podran utilitzar-se els models que es recullen en aquest Reglament.
Article 120. Fiança anual
1. Els titulars d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que de forma habitual despleguen la seua activitat de manera itinerant al territori de la Comunitat Valenciana, podran constituir les fiances establides en la quantia assenyalada en aquest Reglament, amb caràcter únic i periodicitat anual, a favor de tots els municipis de la Comunitat en què aquestes siguen instal·lades en el període que comprenga la fiança.
2. La fiança constituïda d'acord amb el que disposa l'apartat anterior es dipositarà en les entitats Financeres col·laboradores de la Generalitat que establisca la Tresoreria de la Generalitat, a favor de tots els ajuntaments que autoritzen les indicades activitats en el període a què es refereix la fiança.
Article 121. Retenció i constitució de fiança
En tot cas, la retenció de tot o part de la fiança obligarà a la seua nova constitució per l'import total, d'acord amb el que estableix els articles precedents.
Article 122. Devolució de la fiança
1. La quantitat refermada serà tornada per l'Ajuntament als interessats en els supòsits següents:
a) En el termini de sis mesos, després de la comprovació de la no-existència de denúncies o reclamacions fundades, procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució derivades de l'exercici de l'activitat.
b) A petició de l'organitzador o promotor, prèvia comprovació per l'administració de la no existència de procediments sancionadors en tràmit, de sancions pendents d'execució, de denúncies o reclamacions fundades, formulades com a conseqüència de l'activitat fiançada.
2. Quan es tracte de fiances constituïdes amb caràcter anual, els ajuntaments remetran a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, una relació de les llicències concedides. Igualment, els interessats remetran a l'òrgan de l'administració de la Generalitat indicat, una relació de tots els municipis en què s'hagen ubicat instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
Article 123. Dispensa de la fiança
L'Ajuntament podrà dispensar, mitjançant una resolució motivada, de la constitució de la fiança, per causa de la realització d'actes dins de festes patronals o locals, o quan es tracte d'actes puntuals i determinats organitzats per entitats sense ànim de lucre en espais oberts en els quals no càpia determinar l'aforament d'acord amb el que disposa aquest Reglament.
Article 124. Quantia de les fiances
La quantia de les fiances a constituir per a l'exercici de les activitats previstes en aquest títol serà l'establida amb caràcter general en aquest Reglament.
Títol VI
Reserva, dret i servici d'admissió
Capítol I
De la reserva d'admissió
Article 125. Reserva d'admissió
La reserva d'admissió és l'obligació dels titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives, que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, d'impedir l'accés i permanència als locals esmentats quan es donen els supòsits previstos en els dos articles següents.
En l'exercici de la reserva d'admissió es podrà requerir l'assistència i intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat.
Article 126. Obligació d'impedir l'accés per raó de l'activitat
Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir l'accés al local en els supòsits següents:
1. Quan l'aforament establit en la llicència es trobe complet pels usuaris que es troben a l'interior d'aquest.
2. Quan es complisca l'horari de tancament del local.
3. Quan se no tinga l'edat establida per a accedir al local.
Article 127. Obligació d'impedir l'accés i permanència per circumstàncies personals
Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives instaran a abandonar el local a les persones que dificulten el desenrotllament normal de l'espectacle públic o activitat recreativa, o hi romanguen una vegada complit l'horari de tancament.
Així mateix, impediran l'accés i, si és el cas, la permanència a:
a) Els qui manifesten actituds violentes i, en especial, als que es comporten de forma agressiva o provoquen altercats, els que porten armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i als que porten roba o símbols que inciten a la violència, el racisme o la xenofòbia, en els termes que preveu la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana i en el Codi Penal.
b) Aquells que amb la seua actitud posen en perill o causen molèsties a altres espectadors o usuaris.
c) Els que estiguen consumint drogues o substàncies estupefaents o mostren símptomes d'haver-ne consumit.
d) Els que mostren signes evidents d'estar embriagats.
Article 128. Obligació de facilitar l'accés i permanència
Els titulars i responsables d'establiments públics i espectacles i activitats recreatives adoptaran les mesures necessàries per a facilitar l'accés als gossos d'assistència que acompanyen les persones amb discapacitat titulars d'aquests, d'acord amb el que estableix la legislació sobre gossos d'assistència per a persones amb discapacitats. Així mateix facilitaran a les persones amb discapacitats titulars de gossos d'assistència, l'accés i gaudi dels servicis que presten.
Capítol II
Del dret d'admissió
Article 129. Dret d'admissió
El dret d'admissió és la facultat que tenen els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives per a determinar les condicions d'accés i permanència en aquests, dins dels límits establits legalment i reglamentàriament.
Article 130. Exercici del dret d'admissió
El dret d'admissió s'exercirà amb respecte a la dignitat de les persones, els seus drets fonamentals i llibertats públiques, sense que en cap cas puga produir-se cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social.
Article 131. Condicions particulars d'admissió
1. Sense perjudici de les obligacions establides en el capítol anterior, el titular de l'establiment públic o l'organitzador d'espectacles públics i activitats recreatives, podrà establir condicions particulars d'admissió que, en tot cas, hauran de ser objectives, públiques i aplicades per igual a tots els usuaris.
2. L'establiment de condicions particulars d'admissió no podrà contravenir, en cap cas, la prohibició de discriminació prevista en l'article anterior.
Article 132. Control d'admissió
Els titulars dels locals i establiments públics així com els organitzadors i promotors d'espectacles públics i activitats recreatives que establisquen condicions d'admissió, hauran de fer constar en els fulls de reclamacions totes les incidències que es produïsquen en l'exercici del dret d'admissió.
Article 133. Aprovació i visat de les condicions particulars d'admissió
1. El titular de l'establiment públic o l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa que pretenga establir condicions particulars d'admissió, haurà de sol·licitar-ne l'aprovació i visat a l'òrgan competent de la Generalitat, acompanyant a la seua petició còpia exacta del cartell en què es fixen.
2. En la cartell indicatiu de les condicions particulars d'admissió hauran de figurar les dades següents:
- Denominació i activitat del local.
- Adreça de l'establiment i localitat.
- Nom o raó social del titular o organitzador o promotor de l'espectacle públic o activitat recreativa.
- CIF o NIF del titular o organitzador o promotor.
- Referència a les condicions d'accés a l'establiment i, si és el cas, l'expressió «Reservat el dret d'admissió».
3. Quan el text sotmès a aprovació i visat no respecte els límits i requisits del dret d'admissió establits en aquest títol, en el termini de quinze dies des de la presentació del cartell, l'òrgan competent requerirà a la persona interessada a fi que siguen esmenats els defectes observats. La persona interessada haurà de comunicar a l'òrgan competent, en el termini màxim de deu dies des de la notificació de l'anterior requeriment, el nou text íntegre del cartell amb les modificacions o correccions introduïdes. Si així no ho fera, se'l tindrà per desistit en funció del que estableix l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. La possibilitat de desistiment es comunicarà expressament a la persona interessada en el requeriment que s'efectue.
4. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació o, si és el cas, des de l'esmena de defectes sense que s'haja rebut cap comunicació de l'òrgan competent, l'interessat amb la sol·licitud prèvia a aquest podrà donar publicitat a les condicions del dret d'admissió. En aquest cas, i sense perjudici de la posterior comprovació de les referides condicions, haurà de figurar junt amb el cartell, la sol·licitud remesa a l'òrgan autonòmic competent.
Article 134. Modificació de les condicions particulars d'admissió
Qualsevol modificació de les condicions particulars d'admissió haurà de comunicar-se prèviament a l'òrgan competent de la Generalitat a l'efecte de la seua aprovació i visat, aplicant-se el procediment previst en l'article anterior.
Article 135. Publicitat de les condicions particulars d'admissió
Les condicions particulars d'admissió autoritzades hauran de publicitar-se en tots els supòsits i llocs previstos en l'article 23.3 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer.
Article 136. Ineficàcia de les condicions particulars d'admissió
Les condicions particulars d'admissió que figuren en la cartell, la propaganda, publicitat, localitats o entrades o qualsevol altre mitjà, que no hagen estat autoritzades i visades per l'òrgan competent de la Generalitat, no produiran cap efecte.
Article 137. Ubicació del cartell de les condicions particulars d'admissió
1. El cartell de les condicions particulars d'admissió serà perfectament llegible, tindrà un grandària mínim de 20 centímetres d'alt per 30 centímetres d'ample i haurà d'estar col·locat en un lloc fàcilment visible des de l'entrada.
2. En els establiments l'accés dels quals requerisca la prèvia adquisició d'una entrada o localitat, el cartell de les condicions particulars d'admissió es col·locarà en un lloc visible i llegible junt amb les taquilles o lloc d'expedició d'aquelles.
Article 138. Normes particulars o instruccions d'ús
Quan l'adequat desenrotllament de l'espectacle públic, l'activitat recreativa o el correcte ús de les instal·lacions o servicis de què disposen els establiments ho requerisca, els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives podran fixar normes particulars vinculades a l'activitat o instruccions d'ús de les instal·lacions i servicis de què disposen, mitjançant un cartell que complisca les prescripcions establides en aquest Reglament, sense que això supose, en cap cas, un exercici indegut del dret d'admissió al propi establiment.
Així mateix, els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives podran determinar condicions específiques per a la utilització dels servicis i instal·lacions de què disposen per part dels qui no ostenten la condició de clients, espectadors o usuaris de l'espectacle, activitat o establiment de què es tracte.
Capítol III
Del servici d'admissió
Article 139. Servici d'admissió
1. Als efectes del present Decret s'entén per servici d'admissió aquell l'objecte del qual siga el procedir al control d'accés dels clients o usuaris als establiments públics, espectacles públics o activitats recreatives, siguen aquests efectuats en una instal·lació fixa, eventual o portàtil o en un esdeveniment considerat com a activitat extraordinària o singular o excepcional.
2. El personal de servici d'admissió no podrà exercir, en cap cas, les funcions establides per al personal de seguretat privada recollides en la Llei 23/1992, de 30 juliol, de Seguretat Privada i la seua normativa de desplegament.
Per la seua banda, el personal de seguretat privada no podrà simultaniejar les seues funcions amb les pròpies del personal del servici d'admissió sense perjudici de poder exercir aquestes últimes quan no s'estiga treballant com a vigilant de seguretat en els termes que preveu la referida Llei 23/1992.
Article 140. Obligació de prestar el servici d'admissió
Tots els establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, disposaran de servici d'admissió.
Article 141. Personal del servici d'admissió
El dret d'admissió serà exercit directament pel titular de l'establiment públic o per l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa o, si és el cas, per les persones designades per aquests que, estant davall la seua dependència, tinguen encomanat vetllar pel compliment de les condicions particulars del dret d'admissió autoritzades, exercitar les funcions de la reserva d'admissió, garantir les normes particulars o instruccions d'ús així com, en general, assegurar el normal exercici de l'activitat o espectacle.
Article 142. Obligació de disposar de personal per a la prestació del servici específic d'admissió
1. Vindran obligats a disposar de personal per a servici específic d'admissió, adequadament identificat, els establiments públics l'activitat dels quals, d'acord amb la seua llicència de funcionament, siga per a:
- Discoteques, sales de ball i sales de festa.
- Pubs i karaokes quan el seu aforament degudament autoritzat siga superior a les 200 persones.
2. Els casinos, sales de bingo i salons de joc es regiran quant al servici d'admissió per la seua normativa específica.
Article 143. Identificació del personal del servici específic d'admissió
1. El personal del servici d'admissió referit en el paràgraf 1 de l'article anterior estarà perfectament identificat com a tal mitjançant un distintiu visible i llegible en el qual figurarà degudament retolat el número de registre corresponent així com l'expressió «Servici específic d'admissió», en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En tot cas, haurà d'estar clarament diferenciat del servici de vigilància privada regulat per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, en el cas que aquest existisca.
2. Tots els membres dels servicis específics d'admissió hauran de disposar d'un document d'acreditació expedit per la Generalitat en què, almenys, constarà les dades d'identificació de la persona i el número de registre.
Article 144. Funcions
El personal a qui corresponga prestar el servici d'admissió, així com aquells que formen part del servici específic d'admissió en els establiments en què siga preceptiva la seua presència, haurà d'exercir les funcions derivades de l'exercici de la reserva d'admissió, de les condicions particulars d'admissió i de les normes particulars o instruccions d'ús. Així mateix, en tot cas, hauran d'exercir les funcions següents:
a) Regular l'entrada de persones a l'establiment, espectacle o activitat recreativa, no permetent l'accés quan això supose un excés sobre l'aforament autoritzat.
b) Comprovar l'edat de les persones que pretenguen accedir al local.
c) Col·laborar amb els funcionaris públics que, en l'exercici de les seues funcions, realitzen inspeccions o controls per a vetllar pel compliment de la normativa vigent.
d) Facilitar l'accés a les persones discapacitades que complisquen els altres requisits exigits en aquest títol.
e) Vetlar pel funcionament correcte dels vestíbuls acústics de doble porta.
f) Assegurar que l'espectacle o activitat es realitze a l'interior del local o establiment, advertint de la prohibició d'eixir de l'establiment o local a la via pública portant consumicions.
g) Col·laborar amb el personal inspector competent en l'aplicació de les normes sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
h) Controlar el bon funcionament dels servicis de vestuari.
i) Realitzar el control de l'aparcament, si és el cas.
j) Auxiliar les persones que precisen assistència comunicant, si és el cas, tal extrem al telèfon d'emergències 112.
k) Impedir l'accés a l'establiment de les persones que no complisquen les condicions d'admissió autoritzades i indicades en el cartell, i de les que es troben incloses en algun dels supòsits establits en els capítols I i II d'aquest títol.
l) Totes aquelles funcions del control d'admissió que es deriven de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, d'aquest Reglament i la resta de normes de desplegament.
Article 145. Reclamacions dels usuaris
En el cas que el consumidor o usuari considere que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés a l'establiment siguen contràries a allò que s'ha establit per la legislació vigent i, en particular, pel qual disposa el present títol, podrà formular la reclamació pertinent en els fulls de reclamacions existents en l'establiment a disposició del públic, sense perjudici d'exercitar les altres accions legals que crega oportunes.
En aquest sentit, el titular del local, l'organitzador o promotor de l'espectacle o activitat recreativa o l'empleat o personal del servici específic d'admissió, haurà de facilitar a la persona interessada els fulls de reclamacions.
Capítol IV
De l'acreditació del personal del servici específic
d'admissió
Article 146. Acreditació del personal del servici específic d'admissió
1. El personal del servici específic d'admissió que es refereix aquest títol haurà de posseir l'acreditació adequada emesa per la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat, d'acord amb els criteris previstos en aquest capítol.
2. Els aspirants per a personal del servici específic d'admissió hauran de superar una prova psicotècnica i una prova avaluadora de coneixements sobre matèries de contingut jurídic, psicològic i de primers auxilis.
3. La superació de la prova esmentada serà condició necessària per a l'obtenció de l'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
4. Es realitzaran almenys dues convocatòries anuals d'acreditació per al servici específic d'admissió que seran anunciades mitjançant publicació en el DOCV. Per a participar-hi es requerirà la inscripció i abonament de la taxa per part del candidat segons s'indique en la convocatòria.
Article 147. Requisits dels aspirants al servici específic d'admissió
Per a la realització de les proves del personal de servici específic d'admissió, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser major d'edat i no trobar-se incapacitat.
b) Ser espanyol o ciutadà d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i treball.
c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional de grau mitjà, o equivalents a efectes acadèmics o laborals.
Article 148 Certificació d'acreditació per a l'exercici del servici específic d'admissió
Superada la prova a què es refereix l'article 146, la Direcció General competent expedirà l'acreditació corresponent per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
Article 149. Creació del Registre de persones acreditades per a l'exercici del servici específic d'admissió
La Direcció General competent, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, crearà un registre en què s'inscriurà a les persones que obtinguen l'acreditació indicada en l'article anterior.
Article 150. Contingut del Registre de persones acreditades per a l'exercici del servici específic d'admissió
En el registre adés esmentat es farà constar, com a mínim, la identitat de l'acreditat, DNI, NIE o número de targeta de residència, número de registre, data de l'acreditació, renovació d'aquesta i, si és el cas, la revocació d'aquesta quan es donen els supòsits previstos en els articles 152 d'aquest decret.
Article 151. Renovació de l'acreditació
L'obtenció de l'acreditació a què es refereixen els articles anteriors així com la disposició transitòria cinquena d'aquest decret, permetrà l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió per un període de quatre anys des de la data d'expedició.
Article 152. Revocació de l'acreditació
1. Són causes de revocació de l'acreditació del servici específic d'admissió les següents:
a) Condemna penal ferma per delicte o falta contra les persones o el patrimoni.
b) L'incompliment sobrevingut dels requisits establits en aquest decret per a la realització de les proves avaluadores previstes en aquest.
c) L'exercici del servici específic d'admissió amb vulneració del que estableix l'article 14 de la Constitució quan haja estat objecte de sanció ferma per la jurisdicció penal.
d) L'obstrucció a la funció inspectora.
e) El comportament manifestament violent exercit per les persones acreditades per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
f) Quan, sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, es produïsca de manera manifesta una pràctica inadequada de l'exercici de les funcions pròpies corresponents al servici específic d'admissió.
2. La Direcció General competent de la Generalitat podrà revocar, prèvia tramitació d'expedient amb audiència a l'interessat i per resolució motivada, l'acreditació per a l'exercici de les funcions del servici específic d'admissió.
Article 153. Efectes de la revocació de l'acreditació
1. La revocació de l'acreditació per les causes dels apartats a), b), c), d) i e) de l'article anterior suposarà la cessació immediata de l'acreditació per a servici específic d'admissió i la prohibició de presentar-se a una nova prova avaluadora durant el termini d'un any des de la data de la resolució de l'expedient.
2. La revocació de l'acreditació per les causes de l'apartat f) de l'article anterior suposarà la cessació immediata de l'acreditació sense perjudici de poder tornar a presentar-se en la següent convocatòria que tinga lloc.
Capítol V
Seguretat privada
Article 154. Seguretat privada
Vindran obligats a disposar de servici de seguretat privada amb les condicions i requisits establits en la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada i normativa de desplegament, els següents espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics:
a) Les activitats extraordinàries i les excepcionals o singulars que tinguen un aforament superior a 500 persones.
b) Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics a què es refereix l'article 144 d'aquest decret que tinguen autoritzat un aforament superior a 500 persones.
c) Aquelles altres que per resolució motivada de la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, així es determine.
Capítol VI
Règim sancionador
Article 155. Del règim sancionador
L'incompliment del que preveu el present títol serà sancionat de conformitat al que estableix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, sent subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infracció en la llei.
Títol VII
Protecció dels Menors
Capítol I
Disposicions generals
Article 156. Protecció
Les previsions contingudes en aquest títol estan dirigides a la protecció integral dels menors d'edat, en la seua condició d'espectadors, participants, usuaris, públic, artistes o executants que intervinguen en espectacles públics, activitats recreatives o accedisquen als establiments en què aquells tinguen lloc.
Els titulars d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, vindran obligats al compliment de les mesures, disposicions i prohibicions que es recullen en aquest títol, sense perjudici de les altres que amb caràcter general o particular puguen adoptar-se.
Article 157. Prohibicions d'accés i permanència a menors d'edat
Sense perjudici de les limitacions establides en les disposicions específiques de protecció de menors, queda prohibida l'entrada i permanència dels menors d'edat als següents locals, recintes o instal·lacions:
a) Aquells en què tinga lloc qualsevol tipus d'activitats esportives i de lluita o combat no reconegudes pel Comitè Olímpic Internacional o per les federacions esportives espanyoles o d'àmbit nacional o autonòmic.
b) Casinos de joc.
c) Sales de bingo.
d) Salons de joc que disposen de màquines amb premi en metàl·lic d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer.
e) Sales d'exhibicions especials, quan les actuacions en directe, o l'exhibició de pel·lícules tinguen atribuïda la qualificació de prohibit per a menors de 18 anys.
f) Locals dotats d'equips informàtics individuals o en xarxa connectats a internet quan les connexions a les xarxes informàtiques no tinguen cap tipus de limitació referida a l'edat de l'usuari.
Article 158. Prohibicions d'accés i permanència de menors de 16 anys
Els menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada i permanència en sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs.
L'anterior prohibició no s'aplicarà als locals i instal·lacions que disposen d'autorització per a fer sessions dirigides a menors d'edat en què es permetrà l'entrada i permanència de majors de 14 anys i menors de 18, d'acord amb el que disposa el capítol següent.
Article 159. Begudes alcohòliques i productes del tabac
1. Les prohibicions de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques i productes del tabac seran les contingudes en les normes específiques que les regulen.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, en cap cas no es podrà vendre, subministrar ni permetre el consum de begudes alcohòliques i productes del tabac als menors de 18 anys que accedisquen a establiments, espectacles o activitats recreatives de qualsevol tipus.
3. La publicitat d'establiments, espectacles i activitats recreatives haurà de respectar els principis i normes contingudes en la normativa vigent en matèria de drogodependències i trastorns addictius així com de venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac.
4. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques i de productes del tabac mitjançant la promesa de regals, bonificacions i qualsevol altre avantatge d'anàloga naturalesa.
Article 160. Artistes, executants i participants.
La intervenció d'artistes, executants o participants menors d'edat estarà sotmesa a les condicions i permisos que establisca la normativa laboral i de protecció del menor.
En cap cas podran participar menors d'edat en qualsevol tipus d'activitat esportiva, de lluita o combat no reconegudes pel Comitè Olímpic Internacional o per les federacions esportives espanyoles o d'àmbit nacional o autonòmic.
Capítol II
Sessions destinades a menors d'edat
Article 161. Autorització preceptiva
Els pubs, discoteques, sales de ball i sales de festa, així com els cafès-cantant, cafès-concert, cafès-teatre i establiments anàlegs, que pretenguen celebrar sessions dirigides a assistents majors de 14 anys i menors de 18, hauran de sol·licitar autorització especial de la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
Article 162. Sol·licitud de l'autorització
La sol·licitud per a la realització de sessions destinades exclusivament a menors haurà d'assenyalar el dia o els dies de la setmana i les hores en què l'establiment funcionarà com a sessió per a menors, amb explícita acceptació dels requisits que s'estableixen en aquest capítol.
Article 163. Sessions per a menors
A l'efecte del que disposa aquest capítol s'entén per sessió per a menors la que reunisca els requisits següents:
a) Horari comprès entre les 17.00 i les 22.00 hores. Des de la finalització de la sessió per a menors fins a l'inici de l'activitat ordinària del local o establiment haurà de transcórrer almenys una hora de diferència.
b) Durant la realització de sessions de menors no es podran vendre, consumir, servir, ni exhibir cap tipus de begudes alcohòliques
c) Es prohibeix la venda de productes del tabac, havent d'estar desconnectades les màquines expenedores.
d) Durant la realització de les sessions per a menors s'haurà d'exhibir, en lloc visible i llegible des de l'exterior, un cartell on en conste la realització.
e) La publicitat de les sessions dirigides a menors no podrà contenir ni suggerir cap tipus de missatge, idea o propaganda que, directament o indirectament, denote un contingut enganyós o contrari en relació amb aquestes.
Article 164. Procediment per a la concessió de l'autorització
1. Formulada la sol·licitud per a l'autorització de realització de sessions per a menors, la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics haurà de resoldre en el termini màxim de dos mesos. Transcorregut el termini assenyalat sense haver recaigut ni haver-se notificat la resolució expressa, la petició s'entendrà estimada.
La resolució concedint l'autorització haurà de contenir el període de vigència, que no podrà ser superior a un any, podent ser prorrogat per igual període a petició de la persona interessada.
2. La resolució que concedisca l'autorització haurà de ser objecte de comunicació a l'ajuntament de la localitat on es trobe ubicat l'establiment.
Article 165. Revocació de l'autorització
1. La resolució d'autorització contindrà, de forma expressa, l'advertència que la mateixa podrà ser objecte de revocació, amb audiència prèvia de la persona interessada, si es comprova que el local ha deixat de reunir els requisits que van motivar-ne l'atorgament.
2. La comissió d'una o diverses infraccions, sancionades mitjançant una resolució ferma en via administrativa, podrà comportar la revocació de l'autorització per a la realització de sessions destinades a menors, amb audiència prèvia de la persona interessada.
3. La resolució que determine la revocació haurà de ser objecte de comunicació a l'ajuntament de la localitat on es trobe ubicat l'establiment.
Títol VIII
Horaris
Article 166. Horari general d'obertura i tancament
L'horari general d'obertura i tancament dels espectacles, activitats i establiments a què es refereix aquest Reglament serà l'establit anualment mitjançant una ordre de la Conselleria competent en la matèria.
Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, exerciran la seua activitat únicament dins dels horaris establits com d'obertura i tancament en l'ordre anyal de la Conselleria competent.
Article 167. Obertura i inici
1. S'entendrà per hora d'obertura dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics el moment a partir del qual s'hi permet l'accés dels espectadors o usuaris.
2. Es considerarà per hora d'inici aquella en què, a partir de l'hora d'obertura, dóna començament l'espectacle o activitat.
3. L'antelació de l'hora d'obertura sobre l'hora d'inici dels espectacles o activitats es determinarà anualment mitjançant una ordre de la Conselleria competent.
Article 168. Tancament
1. S'entendrà per hora de tancament aquella en què, en l'establiment, local o recinte, es produeix el cessament total de l'activitat o espectacle i comença el desallotjament del públic o participants.
A partir de l'hora de tancament de l'activitat o espectacle no es permetrà l'accés de cap client al local o establiment, no s'expendrà cap consumició i haurà, si és el cas, de quedar fora de funcionament tant la música ambiental com les màquines recreatives, vídeos o qualsevol aparell o màquina semblant així com apagats els senyals lluminosos ubicats al seu exterior.
A l'hora de tancament s'encendran les llums generals del local, quedant les portes d'entrada i d'emergència expedites i obertes perquè es produïsca el total desallotjament del local en el termini màxim de 30 minuts.
2. Amb independència que hagen finalitzat les tasques pròpies de recollida i neteja del local o establiment, els usuaris no podran romandre al seu interior a partir de l'hora de tancament, sent responsabilitat dels titulars de l'activitat l'efectivitat del desallotjament i el tancament del local en la forma i temps establit.
Article 169. Període mínim entre tancament i obertura
Entre el tancament i obertura dels locals i establiments públics haurà de mitjançar un període de temps no inferior a quatre hores.
Article 170. Horari d'obertura i tancament
1. L'horari d'obertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, serà l'anunciat en el corresponent cartell o, si és el cas, l'indicat en l'autorització corresponent, dins de l'horari general que corresponga a cada tipus d'espectacle, activitat o establiment d'acord amb l'ordre anual de la Conselleria competent.
2. Si l'horari d'obertura no coincideix amb el de l'inici de l'activitat o espectacle caldrà ajustar-se al que estableix l'ordre anual d'horaris.
Article 171. Horaris especials
S'entén per horaris especials aquells diferents dels establits amb caràcter general en l'ordre anual de la Conselleria competent en matèria d'espectacles, que suposen una ampliació o reducció respecte de l'hora d'obertura i tancament establida amb caràcter general.
L'autorització d'horaris especials es durà a terme mitjançant el procediment que s'estableix en els articles següents.
Article 172. Ampliació i reducció d'horaris per la Generalitat
La Conselleria competent en matèria d'espectacles, d'ofici o a instàncies de part, mitjançant una resolució motivada, podrà autoritzar l'ampliació o reducció de l'horari d'obertura, tancament o d'ambdós, amb caràcter extraordinari. L'autorització esmentada podrà afectar els establiments situats en carreteres, aeroports, estacions de servicis o estacions de ferrocarrils que, per la seua ubicació, atenguen necessitats usuaris o de treballadors nocturns, així com als que, per la seua ubicació fora dels nuclis urbans habitats i en centres d'oci, no siguen susceptibles de causar molèsties, sense perjudici del que disposa la legislació sobre contaminació acústica.
Article 173. Procediment
1. En el procediment que es tramite per a l'autorització d'horaris especials hauran de constar les actuacions següents:
El titular de la llicència del local, recinte o establiment que sol·licite la concessió d'horari especial, haurà de presentar davant l'òrgan administratiu corresponent de la Conselleria competent, petició en què es faça constar:
- Nom, cognoms i DNI del sol·licitant i, si és el cas, de la persona que li represente, amb indicació de l'adreça que s'assenyale a l'efecte de notificacions. En el supòsit de persones jurídiques, nom o raó social i NIF, així com nom, cognoms, DNI i document que acredite la representació de la persona que actue en nom seu, acompanyant en tot cas, còpia confrontada dels referits documents.
- Horari sol·licitat, motivació per la qual s'interessa la sol·licitud esmentada i mesures que pretenga adoptar per a garantir, en tot cas, el compliment de les normes sobre qualitat ambiental, prevenció de la contaminació acústica i seguretat ciutadana.
- Còpia confrontada de la llicència municipal de funcionament del local o establiment.
2. L'òrgan autonòmic competent procedirà a sol·licitar, si és el cas, els informes següents:
a) informe motivat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, que haurà d'especificar la ubicació del local, si es troba fora del nucli urbà, si disposa d'aparcament així com de servici de seguretat i vigilància. Així mateix, i a l'efecte del que disposa la normativa sobre prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i servicis, relativa a si no reuneix les condicions adequades d'insonorització, se sol·licitarà informació pública als veïns d'habitatges de l'edifici en què aquest estiga situat, així com dels edificis limítrofs. De la mateixa manera, es requeriran tots els dades se que consideren necessaris per a aconseguir una plena convicció sobre la inexistència de molèsties veïnals ocasionades per l'establiment del sol·licitant.
b) informe motivat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat competents per raó del territori, en relació amb la possible incidència, entre altres qüestions, de la modificació de l'horari general en matèria d'ordre públic i seguretat ciutadana i molèsties veïnals, assenyalant si en són favorables o no a la concessió.
La petició d'informe es realitzarà a través de la Delegació del Govern o les Sotsdelegacions del Govern, a les províncies de Castelló i Alacant, segons siga escaient.
c) informe motivat de l'Ajuntament que haja concedit l'assenyalada llicència de funcionament, en el qual es manifeste si és favorable o desfavorable a la petició d'ampliació d'horari sol·licitada. S'entendrà que l'informe és desfavorable quan no s'haguera emès en el termini màxim d'un mes. L'informe municipal inclourà així mateix informe de la Policia Local respecte d'això.
d) informe expedit pel Servici d'Espectacles sobre l'existència de sancions fermes en via administrativa de caràcter greu o molt greu.
3. Les autoritzacions d'ampliació d'horari podran ser revocades en qualsevol moment per causes degudament justificades i motivades, amb audiència prèvia de la persona interessada.
Article 174. Resolució
1. Rebuts els informes o transcorregut el termini per a emetre'ls, l'òrgan competent per a atorgar l'autorització, haurà de resoldre de forma motivada sobre la concessió o denegació de l'horari especial en un termini màxim de tres mesos des de la iniciació del procediment.
En la resolució s'indicaran, si és el cas, els condicionaments o mesures a adoptar pel o els titulars dels espectacles, activitats o establiments afectats.
Les autoritzacions d'ampliació d'horari no podran concedir-se per períodes superiors a un any. No procedirà presentar nova petició, fins que no haja transcorregut, com a mínim, un any des de la notificació de l'última resolució denegatòria.
2. Quan haguera transcorregut l'indicat termini, sense haver recaigut una resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició o es procedirà a l'arxiu de l'expedient quan aquest s'haja iniciat d'ofici.
Article 175. Ampliació d'horaris pels ajuntaments
1. Les autoritats municipals, d'acord amb allò que s'ha regulat en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per si o a petició dels interessats, per a supòsits, zones o dates concretes, i en atenció a la realització de festes locals i patronals, esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions o consideracions puntuals equivalents, podran autoritzar ampliacions al règim general d'horaris d'acord amb l'ordre anual de la conselleria competent.
En aquest sentit, els supòsits legitimadors de l'ampliació d'horaris per part dels ajuntaments hauran de tenir un caràcter excepcional i la seua aplicació haurà d'estar basada en els casos previstos en aquest decret. Així mateix, l'àmbit temporal a què s'estenga l'autorització no podrà tenir un caràcter periòdic sinó puntual.
En tot cas, les ampliacions esmentades no podran superar el límit màxim que, per a aquests supòsits, siga fixat anualment per la Conselleria competent en la referida ordre d'horaris.
2. Aquestes autoritzacions hauran de comunicar-se, a efectes informatius, a la Conselleria competent en matèria d'espectacles així com a les autoritats policials corresponents dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans de la data de la vigència de l'horari excepcional.
3. La regulació de l'ampliació d'horaris que pogueren acordar els ajuntaments durant l'època estival, serà determinada anualment per l'ordre d'horaris de la Conselleria competent.
Article 176. Reducció d'horaris pels ajuntaments
1. Les autoritats municipals, d'acord amb els seus ordenances, dins dels respectius termes municipals podran establir reduccions a l'horari general de tancament.
2. Aquestes reduccions podran acordara per a un o més establiments, per a zones concretes o per a tot un terme municipal, sempre que s'ocasionen molèsties als veïns d'habitatges del seu entorn físic i, en tot cas, a aquells que residisquen en un radi de fins a 50 metres del local.
3. Així mateix, es podrà acordar la reducció de l'horari general en els supòsits de declaració de zona saturada per efecte auditiu, per contaminació acústica, zona ambiental protegida o denominació equivalent per l'existència de múltiples activitats, establiments musicals i altres activitats qualificades, de conformitat amb el que disposen les ordenances municipals sobre prevenció de la contaminació acústica.
4. El procediment per a la reducció de l'horari general dels locals i establiments públics haurà d'atendre, en allò que siga procedent, a allò que s'ha indicat en el paràgraf 2n de l'article 175 del present Reglament.
Article 177. Revetlles i festes patronals o locals
La determinació dels horaris d'inici i finalització dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que tinguen lloc en ocasió de revetlles, festes patronals o locals, correspondrà a les autoritats municipals competents d'acord amb el que s'establisca en l'ordre d'horaris anual.
Els anteriors horaris, quan suposen una modificació a l'horari general, hauran de comunicar-se a la Conselleria competent en matèria d'espectacles, dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans de la data de realització de l'esdeveniment referit.
Article 178. Activitats realitzades a l'aire lliure
1. Les activitats i espectacles, excepte teatres, autocinemes i cinemes d'estiu, que es realitzen a l'aire lliure o en instal·lacions portàtils o eventuals a la via pública, ja siguen autoritzades amb caràcter temporal o compten amb llicència o autorització definitiva municipal, tindran l'horari que s'establisca en la corresponent autorització administrativa, que haurà de ser expressa i motivada. Aquests espectacles i activitats conclouran a l'hora de finalització assenyalada amb caràcter general, sense perjudici del compliment de les disposicions sobre contaminació acústica i protecció de la qualitat ambiental.
2. L'autorització de l'horari de les activitats a l'aire lliure, podrà ser revocada, previ tràmit d'audiència de la persona interessada per un període no superior a deu dies, per l'autoritat municipal i, en cas d'inactivitat, per la Conselleria competent, mitjançant una resolució expressa i motivada. Serà motiu de revocació la superació dels límits de contaminació acústica establits en les disposicions sobre la protecció contra la contaminació acústica i protecció de la qualitat ambiental.
3. Hi ha inactivitat, a l'efecte del que estableix el paràgraf anterior, quan es produïsca la falta d'actuació de l'Ajuntament davant la denúncia presentada pels ciutadans, en un termini de set dies. Així mateix, l'Ajuntament comunicarà a la Conselleria competent, en el moment en què s'adopten, les actuacions realitzades, sense perjudici dels informes que per l'administració autonòmica es considere oportú demanar.
Article 179. Locals amb ambientació musical
1. L'horari de l'ambientació musical dels espectacles públics, activitats recreatives o establiments públics que, d'acord amb la seua llicència municipal de funcionament, disposen d'aquesta, en cap cas començarà abans de les 10 hores.
2. Tampoc no es podrà autoritzar la instal·lació d'activitats complementàries o l'ocupació de via pública o espais oberts que, de forma directa o indirecta, puguen provocar l'incompliment de l'horari permès per a l'ambientació musical o de les condicions per a la seua utilització. En tot cas, l'horari de l'ambientació musical serà independent del que corresponga amb la referida instal·lació o ocupació.
Article 180. Període de vigència
Les autoritzacions d'horari especial no podran concedir-se per períodes superiors a un any. L'autorització podrà ser renovada per períodes de temps iguals, prèvia petició de l'interessat en els procediments iniciats a instàncies de part. En els procediments iniciats d'ofici, l'administració competent podrà, així mateix, mitjançant una resolució motivada, prorrogar la vigència de l'horari especial per períodes de temps iguals a l'inicialment autoritzat.
Article 181. Notificació
La resolució de l'òrgan competent per a atorgar l'autorització d'horari especial, es notificarà:
a) En titular o titulars dels espectacles, activitats o establiments l'horari de la qual haja estat modificat.
b) Als qui ostenten la condició d'interessats en el procediment.
c) a l'Ajuntament o ajuntaments afectats en els procediments iniciats per la Generalitat.
d) A la Generalitat quan el procediment s'inicie per un Ajuntament.
e) A la Delegació del Govern o Sotsdelegació del Govern de la província en què es troben el o els establiments afectats.
Article 182. Revocació
1. La resolució d'autorització contindrà, de forma expressa, l'advertència que aquesta podrà ser objecte de revocació, amb audiència prèvia de l'interessat, si es comprova que el local ha deixat de reunir els requisits que en van motivar l'atorgament.
2. La comissió d'una o diverses infraccions, sancionades mitjançant una resolució ferma en via administrativa, derivades de l'incompliment de les obligacions contingudes en aquest títol, podrà comportar, amb independència d'obertura de procediment sancionador, la revocació de l'autorització d'ampliació d'horaris, amb audiència prèvia de la persona interessada.
3. La resolució que determine la revocació haurà de ser objecte de comunicació a l'Ajuntament de la localitat on es trobe ubicat l'establiment.
Títol IX
Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments
Capítol I
Disposicions generals
Article 183. Objecte i normativa aplicable
1. La realització de les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments es regirà per les normes contingudes en l'annex II del Reial Decret 1.428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació i pels reglaments esportius que siguen d'aplicació.
2. El reial decret esmentat resultarà aplicable a tots els requisits i condicions que s'exigisquen per a la vàlida realització de les activitats esmentades en el paràgraf anterior i, en tot cas, als terminis de sol·licitud i d'autorització, procediment que s'ha de seguir, informes exigits, requisits del personal organitzador i col·laborador, servicis sanitaris i assegurances de responsabilitat civil i d'accidents.
Capítol II
Altres esdeveniments
Article 184. Àmbit d'aplicació
1. A l'efecte del que disposa aquest Reglament tenen la consideració d'altres esdeveniments, les reunions, concentracions o marxes de persones, quan superen el nombre de 100 persones i constituïsquen exhibicions o esdeveniments considerats com a espectacles públics o activitats recreatives d'acord amb el que disposa l'article 1 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer.
2. El procediment d'autorització d'aquest tipus d'esdeveniments quant a la seua sol·licitud, tramitació, audiència i resolució serà el referit amb caràcter general en aquest títol.
Títol X
Condicions tècniques
Article 185. Codi Tècnic de l'Edificació
1. Les condicions tècniques dels establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives seran les regulades en el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. Així mateix, es tindran en compte les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.
2. Sense perjudici de l'anterior, es tindrà en compte el que preveu el present títol a l'efecte de complement i especificació normativa dins del marc establit pel referit Codi Tècnic de l'Edificació.
Capítol I
Aforament i altures
Secció primera
Aforament
Article 186. Criteris generals d'aforament
Amb caràcter general s'utilitzaran com a criteris per al càlcul i determinació de l'aforament, la superfície útil del local, diferenciada per usos i els coeficients d'ocupació que siguen d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic SI.
Article 187. Criteris particulars de determinació d'aforament
Per a la determinació de l'aforament es tindrà en compte la densitat d'ocupació de les distintes zones en què es trobe dividit el local, en atenció als elements mobles o instal·lacions que figuren definits en el projecte de l'activitat, espectacle o establiment.
La modificació dels anteriors elements mobles o instal·lacions definits en el projecte, quan alteren les zones d'ubicació inicial podrà tenir caràcter de modificació substancial si així ve justificat per informe tècnic corresponent a l'efecte del que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer i en aquest Reglament.
Article 188. Aforament en recintes multifuncionals
L'aforament en els establiments que disposen de grades o localitats i un espai que puga albergar distints espectacles, activitats o espectadors, sense perjudici del que disposa l'article següent, serà el resultant de la suma de l'aforament de la zona destinada exclusivament a espectadors més l'aforament de la prevista per al desenrotllament de l'espectacle o activitat i, si és el cas, espectadors, amb la màxima densitat d'ocupació possible d'acord amb el que es derive del projecte tècnic.
Article 189. Aforament en sales polivalents
L'aforament a les sales polivalents, serà d'una persona per metre quadrat. En el cas que consten definides les activitats a desplegar al local, s'adoptarà com a criteri per a determinar el seu aforament l'atribuït a la de major densitat d'ocupació.
Article 190. Aforament en espais oberts
1. L'aforament dels espectacles, activitats i establiments ubicats en espais oberts i delimitats o tancats, serà el resultant de la suma d'allò que s'estableix en els apartats següents:
a) Es determinarà l'aforament, de forma singularitzada, de cada una de les activitats o espectacles susceptibles de tractament individualitzat.
b) Les zones d'accés públic no susceptibles de tractament individualitzat i aquelles que servisquen de connexió o trànsit entre les diferents activitats o espectacles integrats al recinte delimitat, s'aforaran a raó d'1 persona per cada 40 metres quadrats.
2. Quan en els espais oberts i delimitats o tancats no existisquen establiments amb aforament propi, l'aforament es determinarà a raó d'una persona per cada 10 metres quadrats de l'espai destinat al públic. En el cas que existisquen instal·lacions desmuntables susceptibles de determinació d'aforament, aquest s'establirà de forma independent al de l'espai destinat al públic.
Article 191. Aforament en els annexos d'espectacles o activitats
L'aforament en els espais annexos d'ús públic en els espectacles o activitats es determinarà a raó d'una persona per cada 5 metres quadrats.
Les zones annexes de servici dels espectacles o activitats s'aforaran a raó d'una persona per cada 10 metres quadrats.
Article 192. Aforament en establiments amb compatibilitat d'activitats catalogades i no catalogades
1. En els establiments que es compatibilitzen espectacles o activitats catalogades, amb caràcter principal, amb altres activitats amb caràcter complementari, l'aforament es determinarà considerant l'aforament d'ambdues activitats per separat.
2. Quan els espectacles o activitats catalogades tinguen caràcter complementari d'altres no catalogades, l'aforament de les primeres s'establirà amb independència de l'aforament que l'administració competent establisca per a l'activitat principal.
Article 193. Aforament en quioscos
1. La determinació de l'aforament en activitats exercides en establiments que tinguen la consideració de quioscos, i no disposen d'una zona destinada expressament a públic, es farà únicament a l'efecte de l'aplicació del barem de quanties mínimes exigibles per a les pòlisses d'assegurances amb l'objecte de cobrir la responsabilitat civil pels riscos derivats de l'explotació de l'activitat.
2. L'aforament s'establirà a raó de dues persones per metre lineal de barra o mostrador, més, si és el cas, el resultant d'aplicar a les zones delimitades per a taules i cadires, la densitat d'ocupació que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic SI.
Article 194. Aforament en escenaris
L'aforament dels escenaris s'establirà a raó d'una persona per cada 2 metres quadrats.
Article 195. Aforament en activitats extraordinàries i excepcionals
L'aforament dels espectacles i activitats de caràcter extraordinari o excepcional previstos en aquest Reglament es determinarà d'acord amb les prescripcions establides en el Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic SI, en atenció al lloc en què tinguen lloc.
Quan l'activitat extraordinària o excepcional se celebre en vies públiques o espais oberts l'aforament vindrà en funció de la zona delimitada o fitada amb aquesta finalitat i l'activitat o espectacles que s'hi pretenga realitzar.
Article 196. Aforament en espectacles i activitats amb normativa sectorial específica
Els espectacles, activitats i establiments que disposen en la seua normativa sectorial de criteris específics de determinació d'aforament, es regiran, en tot cas, pel qual s'establisca en aquella.
Article 197. Aplicació de normativa sectorial
L'aforament en els espectacles, activitats o establiments que no tinguen establit criteris per a la seua determinació en el Codi Tècnic de l'Edificació o en la normativa específica que se li aplique, s'establirà per analogia amb alguna de les categories existents en el referit Codi Tècnic de l'Edificació, mitjançant una resolució motivada.
Article 198. Supòsits específics
1. En les activitats, espectacles o establiments en què la utilització de vehicles automòbils siga un element necessari per a albergar el públic, l'aforament serà el resultat de multiplicar per tres el nombre total de vehicles que puguen romandre simultàniament a la zona habilitada per a l'estada dels espectadors.
2. Les zones destinades específicament a albergar jocs infantils en activitats, espectacles o establiments, s'aforaran a raó d'una persona per cada 3 metres quadrats.
3. Per a salons ciber i ciber-cafés l'aforament es determinarà a raó d'una persona per cada 1,5 metres quadrats.
4. L'aforament en llotges i semblants s'establirà d'acord amb les prescripcions generals d'aquest Reglament, havent de figurar singularitzadament en la llicència.
Article 199. Sistemes de comptatge
Els sistemes de comptatge automàtic per a la determinació de l'aforament que s'establisquen, hauran de complir amb el que estableix la normativa vigent sobre sistemes de comptatge i control d'afluència de persones en locals de pública concurrència.
Els titulars dels establiments que pretenguen instal·lar sistemes de comptatge automàtic ho comunicaran a la Direcció General competent en matèria d'espectacles qui, en el termini de trenta dies, haurà d'autoritzar o denegar, mitjançant una resolució motivada, la seua instal·lació, atenent a la incidència que aquesta puga tenir sobre la seguretat del local. De no comunicar-se l'anterior resolució a la persona interessada en el termini assenyalat, s'entendrà denegada l'autorització.
Secció segona
Altures
Article 200. Altura lliur
L'altura lliure dels establiments destinats a albergar espectacles públics i activitats recreatives, serà com a mínim de 2,50 metres.
Article 201. Altura lliure en locals de densitat elevada
1. L'altura lliure mínima serà de 3,20 metres en els supòsits següents:
a) Establiments destinats a albergar espectacles públics que disposen de pati de butaques.
b) Establiments destinats a albergar espectacles i activitats esportives que disposen de grades.
c) locals amb densitat de públic major o igual a 0,5 metres quadrats per persona, en tot o en part de l'establiment.
No obstant això, a les llotges, elements de circulació, l'última grada, així com els elements de despenjat o decoració que no sobrepassen el 10 per 100 de la superfície útil, recollits en aquest apartat, podran tenir una altura mínima lliure de 2,80 metres.
2. L'altura lliure mínima serà de 2,80 metres als locals destinats a albergar espectacles i activitats amb una densitat de públic igual o major a 1 persona per metre quadrat en tot o en part de l'establiment. L'altura lliure podrà reduir-se a 2,50 metres en elements de circulació i en elements de despenjat o decoració que no sobrepassen el 10 per 100 de la superfície útil.
Article 202. Supòsits específics
1. L'altura lliure mínima en piscines cobertes serà en tot cas de 3,20 metres.
2. L'altura lliure mínima serà de 2,80 metres en gimnasos i sales polivalents.
Article 203. Altures lliures en establiments de joc
a) En salons recreatius i salons ciber l'altura lliure mínima serà de 2,50 metres.
b) En Sales de bingo l'altura lliure mínima serà de 2,80 metres.
c) A casinos l'altura lliure mínima serà de 3,20 metres.
Article 204. Altures lliures en dependències humides
Les dependències humides disposaran, en tot cas, d'una altura lliure mínima de 2,30 metres per a servicis higiènics i 2,50 metres per a vestuaris públics.
Capítol II
Eixides i vies d'evacuació
Secció primera
Espai exterior segur
Article 205. Espai exterior segur
1. A l'efecte d'aquest Reglament es consideren espai exterior segur les vies públiques i els espais oberts, inclosos els ubicats a l'interior del recinte que albergue l'espectacle o activitat, que permeten contenir a la totalitat del públic evacuat del local amb les adequades condicions de seguretat, d'acord amb el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació.
Secció segona
Portes i eixides a l'exterior

Article 206. Condicions generals
1. El nombre de portes de l'edifici o local, amb eixida directa a la via pública o espai exterior segur serà proporcional a l'aforament màxim autoritzat.
La ubicació de les portes, el seu número i dimensionat serà l'establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI), considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable quan escaiga.
2. Les portes que computen a l'efecte de càlcul d'evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical, fàcilment operables, i hauran d'obrir en el sentit d'aquesta.
3. Amb caràcter general i sense perjudici del compliment dels altres requisits establits en aquesta Secció, les portes compliran les prescripcions previstes en les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.
Article 207. Dimensionat mínim de portes
L'amplària mínima de les portes serà de 80 centímetres fins a un aforament de 50 persones, i de 120 centímetres per a aforaments superiors.
L'altura de les portes d'eixida serà com a mínim de 210 centímetres.
Article 208. Obstaculització de l'evacuació
1. Els accessos de les eixides així com els espais a què aquestes recaiguen, hauran de mantenir-se lliures de vehicles, mercaderies o altres mobles o efectes que puguen obstaculitzar la seua adequada utilització, en una superfície per a facilitar la ràpida evacuació.
2. La porta o portes d'accés romandran totalment expedites, lliures de passadors i sense cap altre tipus de mecanisme que dificulte l'obertura d'aquestes. Únicament podran romandre tancades les considerades d'emergència, que disposaran d'obertura amb dispositius antipànic, els quals es trobaran sempre en perfecte estat d'utilització.
3. Les portes d'evacuació seran perfectament identificables com a tals pels usuaris, sense que puguen instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d'obstaculitzar l'evacuació del local, com ara espills, cortines, o altres elements ornamentals o decoratius.
Article 209. Invasió a l'obertura de portes
1. En cap cas l'obertura de la porta ordinària d'accés i eixida podrà envair la via pública o espai exterior segur. Igualment, les portes d'accés i eixida dels locals ubicats en centres comercials o d'oci no podran envair ni disminuir les zones generals de circulació del públic.
2. L'obertura de les portes d'emergència podrà envair la via pública o espai exterior segur, excepte prohibició expressa en els ordenances o normes municipals.
Article 210. Vestíbuls
1. Els locals que disposen de pati de butaques, i els que disposen de més d'una sala hauran de disposar de vestíbul previ, de superfície proporcional a l'aforament conjunt a raó de 10 persones per metres quadrats.
2. Els locals que disposen de qualsevol tipus d'ambientació musical, estaran proveïts d'un vestíbul acústic consistent en una doble porta de moll de retorn a posició tancada, que garantisca, en tot moment, l'aïllament a l'exterior de l'edifici, inclosos els instants d'entrada i eixida de públic.
3. Quan a un local li siguen exigibles de forma simultània els vestíbuls per la concurrència dels requisits assenyalats en els apartats anteriors, aquest podrà ser únic sempre que es complisquen les condicions indicades.
4. L'amplària i separació de les portes, en tot tipus de vestíbul, permetrà el compliment de les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.
Article 211. Eixides en grans recintes a l'aire lliure
Les portes d'accés i emergència en grans recintes a l'aire lliure estaran en la proporció d'1,20 metres lliures per cada 400 persones d'aforament o fracció. L'ample mínim de les portes serà d'1,20 metres.
Secció tercera
Portes interiors
Article 212. Condicions generals
1. A l'efecte d'aquest Reglament s'entén per portes interiors aquelles que puguen ser utilitzades en qualsevol dels recorreguts d'evacuació previstos per al públic o usuaris.
No tindran la consideració de portes interiors les que donen accés a recintes amb aforament inferior a 10 persones o que siguen per a ús exclusiu del personal.
2. El nombre de portes interiors per a les distintes dependències o sales serà proporcional a l'aforament màxim autoritzat per a cada una d'elles.
3. Les característiques d'obertura, dimensionat mínim, ubicació, senyalització, i accessibilitat seran les establides amb caràcter general per a les portes d'eixida a l'exterior en aquest mateix capítol, d'acord amb el que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació.
Article 213. Portes amb doble sentit d'evacuació
Les portes destinades a permetre l'evacuació en dos sentits oposats podran disposar d'un sistema d'obertura amb doble batent, sempre que disposen d'un element transparent que permeta la visió des d'ambdós costats.
Article 214. Obstaculització de l'evacuació
1. La porta o portes de pas interior romandran totalment expedites, lliures de passadors i sense cap altre tipus de mecanisme que dificulte la seua obertura.
2. Les portes de pas interior seran perfectament identificables com a tals pels usuaris, sense que puguen instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d'obstaculitzar l'evacuació del local, com ara espills, cortines, o altres elements ornamentals o decoratius.
Article 215. Invasió a l'obertura de portes interiors
L'obertura de les portes interiors serà en el sentit de l'evacuació, sense que puga envair els corredors i recorreguts d'evacuació.
Les portes de les llotges amb aforament inferior a 20 espectadors que recaiguen a corredors podran obrir cap al seu interior a fi de no ocupar en cap cas, ni tan sols en part, la superfície de circulació.
Secció quarta
Corredors
Article 216. Condicions generals
1. L'ample dels corredors vindrà en funció del nombre de persones que es tinga previst evacuar, considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable quan escaiga, amb un mínim, en tot cas, d'1 metre, de conformitat amb el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI).
2. Amb caràcter general i sense perjudici del compliment dels altres requisits establits en aquesta Secció, els corredors compliran les prescripcions previstes en les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.
Article 217. Obstacles
1. Els corredors i la resta de recorreguts d'evacuació romandran totalment expedits i lliures d'obstacles i mobiliari que disminuïsca el seu ample d'evacuació.
2. En els corredors i la resta de recorreguts d'evacuació no podran instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d'obstaculitzar l'evacuació del local, com ara espills, cortines, o altres elements ornamentals o decoratius.
Secció cinquena
Escales i rampes
Article 218. Ample escales
L'ample de l'escala serà l'establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI), en atenció a la condició de protegida o no protegida i el caràcter ascendent o descendent de l'evacuació.
Article 219. Nombre d'escales
La ubicació de les escales, el seu número i dimensionat serà l'establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI).
Capítol III
Activitats i espectacles amb espectadors
Secció primera
Escenari i camerinos
Article 220. Escenari
A l'efecte d'aquest Reglament s'entén per escenari la part construïda dels teatres, auditoris, sales de festes i la resta d'establiments, incloses les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, destinats a tot tipus representacions amb públic i disposat perquè en ella es puga representar un espectacle.
L'escenari, en qualsevol de les seues modalitats, haurà de garantir, en tot cas, una resistència mínima de càrrega de 450 kg/m², augmentant-se quan així ho considere, pel seu ús futur, el tècnic redactor del projecte.
Article 221. Caixa escènica
A l'efecte d'aquest Reglament s'entén per caixa escènica el volum construït a l'escenari equipat amb decorats, tramoies, mecanismes i trapa, amb les característiques i condicionaments establits en el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI).
Article 222. Teló
La caixa escènica disposarà d'un teló de tancament automàtic i manual que establisca un sector d'incendis respecte al pati de butaques i la resta de zones d'espectadors, d'acord amb el que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SI).
Article 223. Camerinos
1. Els camerinos podran ser individuals o col·lectius separats per sexes. Estaran prou ventilats i dotats d'enllumenat de senyalització i emergència.
Els camerinos s'ubicaran en un lloc pròxim a l'escena sense que hi tinguen accés directe.
2. L'altura mínima dels camerinos serà de 2,50 metres, i tindran una superfície mínima de 6 metres quadrats els individuals i 25 metres quadrats els col·lectius. Estaran dotats d'un lavabo els individuals i de, almenys, 4 lavabos els col·lectius.
3. Disposaran de perxes, taquilles o armaris, així com espill, tocador i cadira.
4. Es dotarà, annex als camerinos, de serveis diferenciats per sexe per a ús exclusiu d'artistes o executants, compost per un inodor i un lavabo com a mínim.
Secció segona
Pati de butaques i grades
Article 224. Butaques i localitats
1. Els establiments que disposen de pati de butaques disposaran de localitats amb seients senyalitzats i numerats, amb una dimensió mínima de 0,45 metres de fons i 0,50 metres d'amplària, amb un ample de pas entre files de 0,45 metres.
2. Els seients dels establiments de caràcter fix o desmuntable que disposen de grades, tindran una dimensió mínima de 0,35 metres de fons més la projecció del respatller quan se'n dispose, i 0,50 metres d'ample, amb un pas lliure entre files de 0,40 metres.
3. En cap cas s'admetran localitats de peu.
Article 225. Pendents en pati de butaques i grades
1. El pati de butaques disposarà del pendent adequat perquè tots els espectadors vegen perfectament l'escenari o pantalla des de les seues respectives localitats, sense que en cap cas el pendent siga superior al 12 per 100.
2. Les grades estaran disposades de manera que tots els espectadors puguen veure l'espectacle o activitat, sense que el pendent d'aquestes siga major del 50 per 100, d'acord amb les prescripcions del Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SU).
Article 226. Vomitoris
L'ample dels vomitoris serà l'establit amb caràcter general per a les portes d'eixida, sense que, en cap cas, el seu ample puga ser inferior a 1,20 metres. L'altura mínima dels vomitoris serà de 2,10 metres. En ambdós casos el mesurament es considerarà al punt més desfavorable.
Els vomitoris estaran distribuïts uniformement al llarg de les grades, complint el que disposa aquest Reglament respecte als recorreguts d'evacuació.
Quan el vomitori present escalons o rampa en el seu desenrotllament, s'adequaran a allò que s'ha disposat amb caràcter general per a ells, disposant de passamans laterals que, en cap cas, reduiran l'ample real de pas ni presentaran angles, arestes o altres elements que puguen suposar regs davant una evacuació.
Article 227. Llotges
Els locals destinats a albergar espectadors podran disposar de llotges, que podran tenir accés independent del públic en general.
L'evacuació de les llotges serà d'acord amb allò que s'ha disposat, amb caràcter general, en aquest Reglament.
Les localitats de butaques de les llotges, així com els seus passos, s'adequaran als requeriments mínims establits amb caràcter general, a fi de garantir la seua adequada evacuació.
Les llotges podran disposar de servicis addicionals diferents dels de l'activitat principal, sempre que complisquen amb les prescripcions exigibles al servici de què es tracte.
Article 228. Baranes
Sense perjudici del que estableix aquest Reglament per a escales i rampes, als estadis, poliesportius, places de bous i la resta de locals que disposen de grades, es col·locaran baranes o barreres de protecció transversals d'acord amb el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació (document bàsic SU). En tot cas, en la primera fila de la grada estarà ubicada una barana o element de protecció d'un metre d'altura mínima.
Capítol IV
Protecció i prevenció contra incendis
Secció primera
Compartimentació i sectorització
Article 229. Compartimentació
Els locals i establiments subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i al present Reglament, amb l'objecte de limitar la propagació d'un incendi al seu interior, s'han de compartimentar en sectors d'incendi conforme el que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (CTE-DB SI).
Secció segona
Reacció al foc dels elements constructius i revestiments
Article 230. Elements constructius
Els elements constructius de revestiment en parets, sostres i sòls acreditaran unes condicions de reacció al foc acords a les establides en la C SI.
Secció tercera
Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
Article 231. Manteniment
Els mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran a un programa mínim de manteniment d'acord amb el que estableix el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis.
El manteniment i reparació d'aparells, equips i sistemes i els seus components, empleats en la protecció contra incendis, han de ser realitzats per mantenidors autoritzats. Amb aquest fi, la Conselleria competent en la matèria portarà un Llibre Registre en què figuraran els mantenidors autoritzats, els quals contemplaran les obligacions que s'estableixen en al Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis.
Capítol V
Dotacions higièniques, sanitàries i de confort
Secció primera
Dotacions higièniques
Article 232. Dotacions higièniques generals
1. Els establiments públics destinats a espectacles públics i activitats recreatives disposaran de servicis higiènics independents segons sexes, ubicats en llocs adequats del local, separats degudament de la resta del recinte.
2. La dotació mínima serà d'1 inodor i 1 lavabo en el servei de senyores; i d'1 inodor, 1 lavabo i 1 urinari al de cavallers.
3. En els locals amb aforament superior a 100 persones, la dotació mínima s'incrementarà per cada 100 persones d'aforament o fracció, en 1 inodor en el de senyores i 1 urinari o inodor en el de cavallers, havent de compartimentar en aquest cas els inodors.
Al servei de cavallers el nombre d'urinaris no podrà ser superior al doble del d'inodors.
4. El nombre de lavabos serà, almenys, la meitat que el nombre d'inodors al servei de senyores i la meitat que la suma d'inodors i urinaris al de cavallers.
5. Quan l'accés a la zona de serveis dispose d'un espai comú, els lavabos podran ubicar-shi, sempre que no disminuïsquen, en cap cas, els amples de pas. En aquest supòsit el nombre total de lavabos no resultarà inferior a la suma de l'exigible per separat.
Article 233. Dotacions per a espais amb gran aforament
Als locals o recintes amb aforament de més de 3000 persones, s'incrementarà el nombre d'inodors establit amb caràcter general per a cada sexe, a raó d'un per cada 500 persones o fracció; el nombre de lavabos s'incrementarà a raó d'un per cada 1000 persones o fracció. Als lavabos de cavallers les dotacions incrementades seran d'urinaris i inodors.
El nombre d'urinaris als lavabos de cavallers no podrà ser superior al doble del d'inodors.
Article 234. Accessibilitat a les dotacions higièniques
1. Tots els locals o recintes destinats a espectacles públics i activitats recreatives disposaran com a mínim d'un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat física.
En els locals amb aforament de fins a 5.000 persones, existirà un lavabo i un inodor adaptat per cada 500 persones d'aforament o fracció.
En els locals amb aforament superior a 5.000 persones, s'incrementarà el nombre d'inodors i lavabos adaptats, a raó d'un per cada 2.000 persones d'aforament o fracció.
2. Els lavabos i inodors adaptats s'ubicaran a les zones pròximes a les reservades per a persones amb discapacitat física.
3. Les dotacions higièniques adaptades, en locals i establiments amb aforament fins a 500 persones, podran ubicar-se a l'interior dels serveis de senyores o de cavallers. Per a aforaments superiors es disposaran en recintes diferenciats.
Article 235. Condicions generals de les dotacions higièniques
1. Les dotacions higièniques s'ubicaran en espais prou ventilats i separats de la zona de públic. Disposaran d'enllumenat suficient i amb llums d'emergència.
2. El sòl serà impermeable i antilliscant, d'acord amb els criteris establits en el document bàsic SU del Codi Tècnic de l'Edificació. Així mateix, les parets seran impermeables i recobertes de taulellets o materials vidriats, fins una altura de dos metres des del sòl, com a mínim.
3. Les dotacions higièniques hauran de mantenir-se en tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.
Article 236. Dotacions higièniques per a activitats extraordinàries i excepcionals
1. Les dotacions higièniques mínimes per a activitats extraordinàries i excepcionals serà la que resulte de l'aforament màxim concedit per a les activitats esmentades, d'acord amb el criteri establit amb caràcter general i, si és el cas, per a espais amb gran aforament.
2. Per a la determinació de les dotacions higièniques es tindran en compte les preexistents al local o establiment que estiguen a disposició del públic durant la realització de l'activitat extraordinària o excepcional.
Les instal·lacions complementàries que resulten necessàries per a completar les dotacions higièniques exigides podran ser de tipus portàtil, assegurant-se, en tot cas, els adequats requisits d'higiene.
3. En tot cas existirà a disposició del públic almenys un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat física.
Article 237. Dotacions higièniques en activitats i espectacles fets a l'aire lliure
1. En les activitats i espectacles realitzats a l'aire lliure, on no existisca determinació de l'aforament, les dotacions higièniques vindran determinades en funció de la superfície total habilitada per a l'esdeveniment de què es tracte, en la proporció següent:
- Fins a 600 metres quadrats: 2 inodors i un lavabo.
- Fins a 2.000 metres quadrats: 4 inodors i 2 lavabos.
- Fins a 5.000 metres quadrats: 6 inodors i 3 lavabos.
- A partir de 5.000 metres quadrats s'incrementarà en dos inodors i un lavabo per cada 2.500 metres quadrats o fracció.
2. En tot cas existirà a disposició del públic almenys un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat física.
Article 238. Dotacions higièniques en instal·lacions eventuals
1. Les dotacions higièniques a les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables guardaran la mateixa proporció que l'exigida per als establiments fixos i s'ubicaran en zones accessibles.
2. Per a la determinació de les dotacions higièniques a les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables associades a una activitat principal, es consideraran les dotacions existents en l'activitat principal, sempre que la distància de l'activitat eventual a la principal no siga superior a 50 metres.
Article 239. Dotacions higièniques en establiments ubicats en grans superfícies comercials o d'oci
Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics ubicats en grans superfícies comercials o d'oci, que disposen d'un aforament màxim de 50 persones i una superfície útil destinada al públic inferior a 60 metres quadrats, podran no disposar de dotacions higièniques pròpies quan es complisquen els requisits següents:
a) Que a les zones comunes del centre comercial o d'oci existisquen dotacions higièniques en prou número, en atenció a l'aforament conjunt estimat dels locals que no disposen de serveis propis.
b) Que les dotacions higièniques comunes se situen a una distància inferior a 25 metres de l'activitat o espectacle.
Secció segona
Equipaments sanitaris
Article 240. Farmaciola
1. Tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics amb aforament inferior a mil persones, hauran de disposar d'una farmaciola portàtil amb la dotació apropiada per a atendre els possibles sinistres. Aquesta farmaciola estarà dotada com a mínim de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, embena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'usar i tirar.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s'anirà reposant tan prompte com caduque o siga utilitzat.
2. Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics amb aforament comprès entre 200 i 1.000 persones disposaran, a més, d'un lloc destinat als primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries.
3. La farmaciola portàtil i, si és el cas, el lloc destinat a primers auxilis hauran d'estar clarament senyalitzats.
Article 241. Infermeria
Sense perjudici dels espectacles i activitats que per les seues característiques disposen de normes específiques, tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que disposen d'un aforament igual o superior a 1000 persones, disposaran d'un servici d'infermeria, amb la dotació mínima exigida per la legislació vigent o, si no n'hi ha, d'un farmaciola i una ambulància.
L'absència, encara que siga momentània, de l'ambulància suposarà la suspensió de l'espectacle o activitat.
Article 242. Ambulància
1. A més dels espectacles i activitats que per les seues característiques disposen de normes específiques, serà obligatòria l'existència d'una unitat d'evacuació o ambulància, degudament equipada, d'acord amb les disposicions reguladores del transport sanitari terrestre que li siguen aplicació, en els supòsits següents:
a) Els espectacles públics i activitats recreatives que per a la seua realització requerisquen de la utilització de vies públiques.
b) Les activitats extraordinàries i les singulars o excepcionals amb aforament superior a 1.000 persones.
c) Aquelles que pels seus particulars característiques de risc per als participants, usuaris o espectadors, així ho requerisquen, quan així es recorde de forma motivada mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la seua autorització.
2. L'ambulància haurà d'estar disponible de forma permanent des d'una hora abans del començament de l'espectacle o obertura de l'activitat i fins a la seua total finalització o tancament. L'absència, encara que siga momentània, de l'ambulància produirà la suspensió de l'espectacle o activitat.
Secció tercera
Vestuaris
Article 243. Condicions generals dels vestuaris
1. Tots els establiments destinats a activitats esportives disposaran de vestuaris separats per sexes.
Els vestuaris disposaran d'enllumenat suficient i amb llums d'emergència.
Els vestuaris estaran ventilats prou i separats de la zona de públic.
2. El sòl dels vestuaris serà impermeable i antilliscant, d'acord amb els criteris establits en el document bàsic SU del Codi Tècnic de l'Edificació. Així mateix, les parets seran impermeables i recobertes de taulellets o materials vidriats, fins una altura de dos metres des del sòl, com a mínim.
3. Existirà almenys 1 dutxa per cada 10 usuaris en activitats esportives individuals i 1 dutxa per cada 3 usuaris en activitats esportives per equip, dotades d'aigua calenta sanitària. Les dutxes estaran separades de la zona de vestuari.
4. Disposaran de banquetes i perxes o taquilles en prou nombre per a facilitar-ne l'ús individual per tots els usuaris simultàniament.
5. Hauran de mantenir-se en tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.
Article 244. Vestuaris d'instal·lacions esportives
1. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives per equips disposaran almenys d'un vestuari per equip i dos vestuaris més per a l'equip arbitral. La superfície dels vestuaris dels equips serà com a mínim de 25 metres quadrats, i el de l'equip arbitral de 5 metres quadrats com a mínim.
2. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives individuals disposaran almenys de dos vestuaris, separats per sexes, amb una superfície mínima de 25 metres quadrats cada un d'ells. Quan a les instal·lacions es preveja un nombre de practicants superior a 50 la superfície de cada un dels vestuaris s'incrementarà en un metre quadrats per persona.
3. A les instal·lacions esportives que no prevegen públic assistent, les dotacions higièniques exigides podran ubicar-se en els vestuaris, separades d'aquests, sense que en aquest supòsit la superfície de les dotacions higièniques compute per a l'exigible en els apartats anteriors.
4. Les instal·lacions esportives destinades a la competició comptaran, a més, amb dos vestuaris destinats a l'equip arbitral amb una superfície mínima de 5 metres quadrats cada un d'ells.
Article 245. Vestuaris i lavabos en piscines d'ús turístic o privat
Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, es podrà entendre com a vestuari i dotacions higièniques en el cas d'allotjaments turístics amb piscina, aquells del propi establiment, sempre que estiguen ubicats en les proximitats del receptacle.
Queden excloses de l'obligació de disposar de vestuaris i dotacions higièniques les piscines d'ús col·lectiu de comunitats de propietaris.
Secció quarta
Ventilació i condicionament de locals
Article 246. Condicions generals
Els locals subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, disposaran de ventiladors, instal·lacions d'aire o aparells extractors. La renovació d'aire dels locals serà d'acord amb la seua superfície i aforament determinat així com d'acord amb allò que s'ha disposats en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).
Article 247. Especificacions
Les condicions per al manteniment d'una qualitat acceptable de l'aire als locals d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, seguiran els criteris de ventilació referits en la norma sobre "Ventilació d'edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de ventilació i condicionament de recintes", aconseguint les renovacions que amb aquest fi s'estableixen per a les diferents dependències i usos, en funció del seu aforament i superfície.
Capítol VI
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Article 248. Àmbit d'aplicació
Tots els locals subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i al present Reglament hauran de complir amb caràcter general la normativa referent a accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol VII
Pla d'Emergència i Autoprotecció
Article 249. Condicions generals del Pla d'Emergència
1. Els locals subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, hauran de disposar de Pla d'Emergència.
2. El Pla d'Emergències definirà l'esquema d'actuacions a realitzar en cas d'emergència, previ estudi i avaluació dels riscos potencials, mitjans de protecció amb què es compte i personal ensinistrat. Les actuacions que s'ha de seguir es definiran en el citat Pla d'Emergència.
El Pla haurà de ser subscrit pel responsable del local o activitat i presentat davant l'òrgan competent.
Article 250. Contingut mínim del Pla d'Emergència
1. El Pla d'Emergència haurà de ser elaborat per tècnic competent, d'acord amb uns continguts mínims segons el que estableix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com per la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels Centres, Establiments i Dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
2. El Pla contindrà, almenys, els documents següents:
- Estudi i avaluació dels factors de risc i classificació de les emergències.
- Identificació i descripció de les persones i equips que duran a terme els procediments d'emergència.
- Identificació dels servicis d'atenció a emergències i protecció civil que han de ser alertats en cas de produir-se una emergència.
- Procediments d'actuació davant emergències.
- Plans de situació de l'establiment i distribució del local, amb referència a les instal·lacions internes o externes d'interès per a l'autoprotecció.
- Programa d'implantació del pla incloent l'ensinistrament dels empleats de l'establiment, i si és el cas, la pràctica de simulacres.
- Directori de telèfons d'emergència.
Article 251. Condicions generals d'Autoprotecció
1. El Pla d'Autoprotecció serà exigible a aquells locals o activitats subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que determine la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
Títol XI
Cartells i altres mitjans d'informació
Capítol I
Tipologia de cartells d'informació
Article 252. Limitacions per raó d'edat
Aquells establiments que tinguen limitat l'accés per raó d'edat, bé amb caràcter general, bé per tenir-ho previst expressament en les condicions particulars d'admissió, visades i autoritzades per la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics, hauran d'especificar aquest extrem mitjançant un cartell visible i llegible des de l'exterior.
Article 253. Cartell de condicions particulars d'admissió
1. En la cartell indicatiu de les condicions particulars d'admissió hauran de figurar les dades següents:
a) Nom i cognoms o raó social del titular.
b) Nom comercial, si és el cas.
c) Les condicions específiques d'admissió, quan diferisquen de les reglamentàriament previstes i hagen estat visades i autoritzades per l'òrgan competent en matèria d'espectacles.
2. El cartell de les condicions particulars d'admissió serà perfectament llegible, tindrà un grandària mínim de 20 centímetres d'alt per 30 centímetres d'ample, i haurà d'estar col·locat en un lloc fàcilment visible des de l'entrada.
3. En els establiments l'accés dels quals requerisca la prèvia adquisició d'una entrada o localitat, el cartell de condicions particulars d'admissió es col·locarà en un lloc visible i llegible junt amb les taquilles o guixetes, o lloc d'expedició d'aquelles.
4. Els establiments públics que així ho consideren podran fixar un cartell ubicat en lloc fàcilment visible on es recorden les condicions generals de reserva o dret d'admissió.
Aquest cartell no serà objecte de visat i aprovació per la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
Article 254. Normes particulars o instruccions d'ús
Els titulars d'establiments públics que pretenguen establir normes particulars o instruccions d'ús de les instal·lacions o servicis de què disposen, sense perjudici de les condicions particulars d'admissió, hauran de fer-les públiques mitjançant un cartell col·locat en un lloc visible al públicament i perfectament llegible.
Article 255. Cartell d'horari
Els establiments inclosos en l'àmbit d'aquest Reglament hauran de disposar d'un cartell en lloc visible al públicament i perfectament llegible des de l'exterior, on es faça constar l'horari d'obertura i tancament. L'horari esmentat haurà d'estar, en tot cas, comprès dins de l'establit amb caràcter general per a l'activitat o espectacle autoritzat d'acord amb l'ordre d'horaris dictada per la Conselleria competent. Així mateix, es farà constar els dies en què l'establiment romandrà tancat al públic.
De la mateixa manera, en el referit cartell es farà constar l'horari en què es deixen de prestar algun dels servicis, en el cas que aquest siga diferent del d'obertura o tancament.
Article 256. Altres cartells
1. En els establiments públics en què així siga procedent, s'instal·larà un cartell referent a consum de tabac i la seua venda, sobre venda d'alcohol i sobre l'existència de fulls de reclamacions.
2. L'expedició i els requisits dels cartells anteriors es determinaran per la legislació sectorial corresponent.
Article 257. Llengua dels cartells
Tots els cartells a què es refereix aquest Reglament hauran d'estar redactats en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Capítol II
Registre d'empreses i establiments
Article 258. Registre d'Empreses i Establiments
En el Registre d'Empreses i Establiments a què es refereix l'article 17 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, s'inscriuran totes les empreses i els establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la realització d'espectacles públics o activitats recreatives.
El dit Registre tindrà com a finalitat servir com a base de dades per al coneixement i la gestió dels espectacles públics, les activitats recreatives o els establiments públics de la Comunitat Valenciana.
Article 259. Contingut del Registre d'Empreses i Establiments
La creació, modificació o supressió del Registre citat s'efectuarà per mitjà de disposició general que desplegue el present capítol.
Article 260. Actualització i manteniment del Registre
A l'efecte de l'actualització i manteniment del Registre, els ajuntaments hauran de remetre a la Direcció General competent en matèria d'espectacles, en el termini de deu dies següents a partir de la seua concessió, còpia de les llicències d'activitat i funcionament, així com les modificacions, canvis de titularitat, suspensions i la resta d'alteracions d'aquestes.
Títol XII
Entrada i venda d'entrades
Article 261. Condicions generals
1. Les entrades dels espectacles públics i activitats recreatives hauran de complir els requisits exigits en l'article 32 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i els altres previstos en el present títol.
2. Les disposicions normatives assenyalades en l'apartat anterior, s'entendran sense perjudici de les previsions contingudes en la normativa civil o mercantil que s'apliquen.
Capítol I
De les entrades
Article 262. Definicions
1. S'entendrà per entrada d'un espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic el bitllet o tiquet expedit per l'empresa o entitat organitzadora que, per si mateix, atorga dret a l'accés al recinte o lloc on es facen els referits esdeveniments, sempre d'acord amb el contingut d'aquella.
2. S'entendrà per abonament per a un espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic el permís o títol expedit per l'empresa o entitat organitzadora que, per si mateix, atorga el dret a accedir al recinte o lloc on es facen els referits esdeveniments pel període de temps de durada d'aquell.
Article 263. Contingut de les entrades
1. Les entrades que s'expedisquen pels organitzadors d'espectacles públics o activitats recreatives així com pels titulars d'establiments públics, contindran, almenys en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, la següent informació amb caràcter general:
- Número d'ordre.
- Identificació de l'empresa organitzadora i domicili.
- Espectacle o activitat programada.
- Lloc, data i hora de la realització.
- Classe de localitat i número, en les sessions numerades.
- Data d'expedició de l'entrada.
- Preu de l'entrada.
- Condicions del dret d'admissió, quan escaiga.
2. En els espectacles públics i activitats recreatives considerats com a esdeveniments de gran aforament que s'hagen autoritzat amb caràcter extraordinari o excepcional segons el que disposa l'article 8 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, l'entrada contindrà a més una hora d'accés recomanada al recinte de manera que l'afluència de públic es faça de forma escalonada. A aquests efectes, es procurarà, en atenció al nombre d'entrades posades a la venda, que el públic accedisca de manera escalonada per fraccions no superiors a un terç de total del públic previst i, en tot cas, sempre amb una fracció màxima de 15.000 per torn d'accés.
S'entendrà per espectacle o activitat de gran aforament aquells la capacitat de públic dels quals autoritzada excedisca de 15.000 espectadors.
3. En els espectacles públics i activitats recreatives que s'hagen autoritzat amb caràcter extraordinari o excepcional que disposen de localitats numerades, així com als estadis i pavellons on l'esdeveniment tinga la consideració d'únic o ocasional, es farà constar en el revers de l'entrada un pla de localització del sector on s'ubique la localitat.
4. Per a aquelles entrades la localitat de les quals es trobe en zones amb visibilitat reduïda dins de l'establiment, es farà constar aquesta circumstància en el contingut de la pròpia entrada.
Article 264. Numeració i requisits de les entrades
1. Totes les entrades disposaran de dues parts diferenciades, una d'elles dirigida al personal de control d'accessos al local i una altra, que serà la principal, dirigida a l'usuari. Aquesta última quedarà en poder de l'usuari una vegada haja accedit al local, establiment o lloc on es faça l'activitat o espectacle.
2. Les entrades hauran d'estar numerades correlativament. L'organitzador guardarà, almenys durant un termini de tres mesos següents a la realització de l'espectacle o activitat, la corresponent matriu. Aquesta matriu podrà substituir-se pels corresponents llistats informàtics quan escaiga.
Capítol II
Venda d'entrades
Article 265. Venda d'entrades en establiments públics
1. Només es podrà procedir a la venda d'entrades per a espectacles públics o activitats recreatives quan l'establiment, local o recinte dispose de la corresponent llicència de funcionament.
2. Per a activitats extraordinàries o excepcionals no podrà procedir-se a la venda d'entrades fins que no se n'haja sol·licitat i autoritzat per l'administració competent la realització. En el cas que finalment no s'autoritzara la realització de l'activitat, es procediria a la devolució de l'import de les entrades d'acord amb el que estableix el present capítol.
Article 266. Nombre d'entrades destinades a la venda
En cap cas, el nombre d'entrades posades a la venda podrà ser superior a l'aforament previst en la llicència de funcionament o a l'autoritzat per l'administració competent.
Article 267. Forma de venda
1. Els organitzadors d'activitats o establiments públics despatxaran directament el públic, almenys, el setanta per cent de cada classe de localitats.
2. En els supòsits de venda mitjançant el sistema d'abonaments, o quan es tracte d'espectacles organitzats per clubs o associacions, el percentatge expressat en l'apartat anterior es determinarà d'acord amb les localitats no incloses en abonaments o les reservades prèviament als socis.
3. Els organitzadors d'activitats recreatives i espectacles públics estan obligats a reservar un cinc per cent de l'aforament de l'establiment per a la seua venda directa al públic sense reserves, el mateix dia de la realització.
Article 268. Lloc de la venda
1. Les entrades podran ser expedides en el mateix local o en altres de diferents pertanyents a la mateixa o a distinta empresa. En el cas que la venda s'efectue en el mateix local, les taquilles hauran d'estar obertes pel temps necessari i amb suficient antelació al començament de l'espectacle o activitat.
2. Els organitzadors d'activitats recreatives i espectacles públics habilitaran les expenedories d'entrades que resulten necessàries en relació amb el nombre de localitats, per al seu ràpid despatx al públic i per a evitar aglomeracions. Les esmentades expenedories hauran d'estar obertes al públic el temps necessari i amb suficient antelació al començament de l'espectacle o activitat.
Article 269. Venda comissionada
La venda comissionada podrà ser autoritzada per l'òrgan a què corresponga l'atorgament de la llicència o autorització, prèvia acreditació de la cessió per l'empresa organitzadora, que farà referència a la numeració de les entrades cedides. La venda s'efectuarà en locals o establiments que compten amb llicència municipal.
Article 270. Venda ambulant
1. Queda prohibida la venda i la revenda ambulant. En aquests supòsits, i sense perjudici de la iniciació de l'oportú expedient administratiu sancionador, es procedirà, com a mesura cautelar, a la immediata retirada de les entrades intervingudes.
2. Queda prohibida, així mateix, la venda i la revenda ambulant d'entrades, en els mateixos termes de l'apartat anterior, quan es faça de manera encoberta oferint com a objecte de venda principal qualsevol altre tipus d'article o objecte referits o no a l'esdeveniment. En aquest cas, es considerarà que es dóna aquesta circumstància quan el venedor oferisca els dits articles o objectes, aportant les entrades com quelcom d'accessori i/o gratuït a aquells.
Article 271. Venda per mitjans telemàtics
1. La utilització de la via telefònica, informàtica o qualssevol altres, per a la venda anticipada o no d'entrades, haurà de guardar totes les prescripcions establides en aquest capítol.
2. La venda per aquests mitjans haurà d'efectuar-se de manera que es garantisca, en tot cas, la confidencialitat de les dades bancàries i personals de l'usuari.
3. Quan a través de dites mitjos, l'usuari adquirisca únicament un dret de reserva a canviar posteriorment per una entrada en taquilla, haurà de constar de manera expressa aquesta circumstància en aquella.
Article 272. Cancel·lacions i reemborsaments
1. Quan per qualsevol circumstància es produïsca la suspensió o la cancel·lació de l'espectacle o activitat prevista, l'usuari que haja adquirit la seua entrada previ desembossament de la quantitat acordada tindrà dret a la devolució de la quantia abonada. El reemborsament esmentat serà efectuat per l'empresa organitzadora d'acord amb les condicions de venda i prèvia reclamació de la persona interessada.
En el cas que el reemborsament afecte entrades que hagen estat objecte de venda comissionada, hom atendrà a allò establit entre les parts contractants de la comissió, als efectes de preveure'n possibles devolucions.
2. També es procedirà al reemborsament previst en l'apartat anterior quan per motius de defecte en l'organització de l'espectacle o activitat o per la falta de previsió acreditada quant a l'accés escalonat als recintes o establiments, les persones que hagen adquirit la seua entrada no hagen pogut entrar en aquells.
3. Si l'espectacle o activitat se suspèn de manera sobrevinguda una vegada iniciat, l'espectador, sense perjudici d'allò que s'ha disposat en normatives específiques reguladores d'espectacles o activitats, tindrà dret a la devolució de l'import de la seua entrada sempre que no haja transcorregut un terç del temps previst de l'actuació, espectacle o activitat programats.
En el cas que es preveja la represa de l'espectacle o activitat suspesos, no es tindrà el dret a la devolució sent vàlida l'entrada adquirida inicialment o aquella que la substituïsca.
Títol XIII
Activitats i instal·lacions singulars
Article 273. Àmbit d'aplicació
Les activitats subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics que, per les seues característiques i funcionament, presenten singularitats respecte al seu ús, instal·lacions i dotacions o pertanguen a l'àmbit d'actuació de dues o més conselleries es regiran pel qual disposa aquest títol sense perjudici de la normativa general i sectorial corresponent.
Capítol I
Piscines i parcs aquàtics
Secció primera
Disposicions generals
Article 274. Àmbit d'aplicació
El present capítol serà aplicable a les piscines d'ús col·lectiu i als parcs aquàtics. S'exclourà del concepte de piscina d'ús col·lectiu les piscines unifamiliars, les piscines de comunitats de veïns amb un aforament inferior a 100 persones, les piscines destinades a usos exclusivament metges, de competició o ensenyament, els banys termals i els centres de tractament d'hidroteràpia, que se sotmetran a la seua legislació específica.
Article 275. Definicions
1. S'entendrà per «piscina» la zona constituïda pel receptacle o receptacles existents en aquesta i la superfície o platges que les circumden, destinada al bany o a la natació, així com les instal·lacions i servicis necessaris per a garantir-ne el perfecte funcionament i l'exercici de l'activitat recreativa.
Els receptacles de les piscines d'ús col·lectiu es poden classificar, segons el que disposa la normativa reguladora de les normes higiènic sanitàries i de seguretat, en les modalitats següents:
a) De xapoteig, destinats a usuaris menors de sis anys, amb una profunditat no superior a 500 mil·límetres d'acord amb el que preveu el Codi Tècnic de l'Edificació.
b) De recreació o polivalents, destinats al públic en general.
c) Esportives, de competició i d'ensenyament.
2. S'entendrà per «parc aquàtic» el recinte tancat, amb control d'accés de públic, constituït per diverses instal·lacions i atraccions recreatives que tinguen l'aigua com a element fonamental d'aquestes.
3. Les instal·lacions complementàries de piscines i parcs aquàtics com ara cafeteries, restaurants i establiments semblants quedaran supeditats al règim de funcionament de les instal·lacions i atraccions principals.
En el cas que les dites instal·lacions funcionen en horari diferent del d'obertura de la piscina o parc aquàtic, hauran de sol·licitar i obtenir llicència d'activitat i funcionament per separat així com estar diferenciats o delimitats físicament respecte d'aquells.
Article 276. Règim de funcionament
1. Totes les instal·lacions amb piscines d'ús col·lectiu o parcs aquàtics hauran de disposar d'un reglament règim intern per a usuaris que serà de compliment obligatori.
El reglament esmentat, que estarà exposat en lloc visible, estarà redactat pels propietaris de la piscina o part aquàtic i contindrà, en tot cas, els esments següents:
- Obligatorietat de l'ús de la dutxa abans del bany o immersió.
- Prohibició de l'entrada d'animals als recintes.
- Obligatorietat de l'ús de la gorra de bany en piscines cobertes.
2. En aquelles instal·lacions o atraccions que ho requerisquen, caldrà ajustar-se a les normes de compliment obligatori per al bon ús de les mateixes. A aquests efectes s'indicarà mitjançant l'oportú cartell les instruccions d'ús corresponents d'acord amb el que disposa aquest Reglament.
Secció segona
Característiques tècniques generals
Article 277. Característiques constructives
La construcció, condicionament i característiques del receptacle, de l'andana o platja així com de les escales i accessos a les piscines regulades en aquest capítol s'atendran als requisits previstos en el Codi Tècnic de l'Edificació.
Article 278. Depuració de l'aigua
1. Queda prohibida l'existència de canaló o llavapeus circumdant al receptacle de la piscina.
Als receptacles de nova construcció la superfície de làmina d'aigua dels quals siga superior a 200 metres quadrats, el pas de l'aigua del receptacle a la depuradora es farà, en tots els casos, mitjançant sobreeixidor o dispositiu perimetral continu i tindran d'un dipòsie regulador o de compensació. Si la superfície de làmina d'aigua és menor o igual a 200 metres quadrats es permet l'ús de skimmers, a raó d'1 cada 25 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua.
2. El procés de depuració i tractament de l'aigua s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la seua normativa específica.
Secció tercera
Dotacions i instal·lacions
Article 279. Flotadors
Es col·locaran dos flotadors salvavides com a mínim, en llocs accessibles per als banyistes, en cada receptacle amb superfície inferior a 350 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua. Així mateix se'n col·locarà un més per cada 150 metres quadrats o fracció.
Disposaran d'una corda de longitud no inferior a la meitat de la màxima amplària del receptacle més tres metres. La seua distribució es farà de la manera més simètrica possible al voltant del receptacle. Queden exempts de col·locació de flotadors els receptacle de xapoteig.
Article 280. Dutxes perimetrals
S'instal·laran dutxes en les proximitats del receptacle de forma simètrica entre si, sense entorpir el pas, a raó d'una per cada 30 banyistes. La seua base serà de material antilliscant, de fàcil neteja i desinfecció, i el desguàs haurà de ser directe a la xarxa de sanejament.
Article 281. Trampolins, tobogans i elements anàlegs
1. Els materials de construcció de trampolins, palanques, tobogans i la resta d'elements anàlegs seran inoxidables, sense juntes ni arestes vives, antilliscants i de fàcil neteja i desinfecció. Els tobogans es col·locaran de manera que no entorpisquen el funcionament dels trampolins i hauran d'estar degudament senyalitzats a la zona de caiguda. Les escales d'accés aniran proveïdes de barana de seguretat i els escalons seran plans i antilliscants.
2. Es prohibeix l'ús de trampolins i palanques de més d'un metre d'alçada a les piscines d'ús polivalent o recreatives, durant l'ús del receptacle per a finalitat diferent de la de bot.
3. A les piscines que disposen d'impulsors que generen l'efecte d'onatge així com en les que existisquen trampolins, tobogans i altres elements de caiguda, s'instal·laran sureres o boies que delimiten l'espai necessari per a garantir la seguretat dels banyistes.
4. Els elements regulats en aquest article disposaran de la documentació que n'acredite l'homologació d'acord amb la normativa vigent.
Article 282. Renovació d'aire
Les piscines cobertes disposaran de les instal·lacions necessàries per a garantir la renovació constant de l'aire del recinte, una humitat relativa mitja compresa entre el 60 i el 70% així com un volum de 8 metres cúbics d'aire per metre quadrat de superfície de làmina d'aigua.
Article 283. Instal·lacions annexes
La manipulació i emmagatzemament dels productes químics es farà en llocs no accessibles als banyistes, prou ventilats i de fàcil accés per al personal de manteniment i servicis d'inspecció.
Article 284. Manteniment
Els distints aspectes referents a la temperatura de l'aigua, neteja dels receptacles i instal·lacions així com el tractament i qualitat de l'aigua es regularan d'acord amb allò que s'ha disposat en la seua normativa específica.
Secció quarta
Personal de control de la zona de bany i usuaris
Article 285. Obligatorietat de socorristes
A les piscines d'ús col·lectiu a què es refereix l'article següent haurà d'haver-hi, almenys, un socorrista amb coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i prestació de primers auxilis.
La titulació acreditativa del dit coneixement haurà de ser expedida o reconeguda per les conselleries o institucions que siguen competents en matèria de sanitat o esport.
Article 286. Nombre de socorristes
1. El nombre de socorristes exigible per a les piscines d'ús col·lectiu serà el següent:
a) Les piscines amb una superfície de làmina d'aigua de 200 a 500 metres quadrats comptaran com a mínim amb un socorrista. No obstant això, en aquelles de làmina d'aigua inferior a 200 metres quadrats i on s'accedisca mitjançant el pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o quota d'accés haurà d'haver-hi una persona encarregada, entre altres funcions, de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a les prevenció d'accidents.
b) Les piscines amb una superfície de làmina d'aigua entre 500 i 1.000 metres quadrats hauran de comptar, almenys, amb dos socorristes.
c) Les piscines la superfície de làmina d'aigua de les quals excedisca de 1.000 metres quadrats comptaran amb un socorrista més per cada 500 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua.
d) A les piscines amb onades haurà d'haver-hi un socorrista més afegit a què corresponga segons els epígrafs anteriors.
2. Als recintes on hagen diferents receptacles, se sumaran totes les superfícies de làmina d'aigua, a excepció de les de xapoteig, als efectes del càlcul del nombre de socorristes.
3. En els casos en què la separació dels receptacles, o forma d'aquests, no en permeta una vigilància eficaç per a diversos, serà obligatòria la presència d'un socorrista, com a mínim, en cada un d'ells.
4. Els socorristes romandran a les piscines o zona de bany durant tot el seu horari de funcionament. Durant el període esmentat no podrà efectuar cap altra activitat que no siga la de vigilància i control de la zona esmentada i dels usuaris.
5. En les atraccions dels parcs aquàtics serà obligatòria la presència de monitors la funció principal de la qual serà la de vetllar per la seua utilització correcta. A l'efecte, d'acord amb el que preveu la normativa de parcs aquàtics, dirigiran i informaran sobre les normes d'ús i les prohibicions que han de ser observades pels usuaris.
Els requisits de formació dels monitors s'establiran mitjançant una ordre de la Conselleria competent.
Secció cinquena
De la formació dels socorristes
Article 287. Capacitació del socorrista
Per a prestar servici de socorrisme en l'àmbit territorial en la Comunitat Valenciana s'haurà d'acreditar la titulació oficial necessària o superar els cursos organitzats per organismes públics, o bé aquells degudament homologats per aquests.
Article 288. Contingut dels cursos
Els cursos que es realitzen a l'empara del que disposa la present secció s'adequaran al que establisca l'ordre de desplegament elaborat per les conselleries competents en la matèria.
Capítol II
Casinos i bingos
Secció primera
Disposicions generals
Article 289. Àmbit d'aplicació i concepte
S'entendrà per casinos i bingos els establiments on es practiquen jocs consistents a arriscar una quantitat de diners en funció d'un resultat futur i incert, en les condicions i amb els requisits establits en la seua normativa sectorial reguladora.
Article 290. Règim de funcionament
Els casinos i bingos vindran regulats pels reglaments específics aprovats per la Conselleria competent en matèria de joc.
Secció segona
Característiques tècniques específiques
Article 291. Servicis complementaris dels casinos
Els servicis complementaris dels casinos s'ajustaran a allò que s'ha establit en la seua normativa específica. En tot el no previst en la mateixa s'aplicarà supletòriament el que disposa el títol X d'aquest Reglament.
Article 292. Condicions dels locals
Les condicions dels bingos s'ajustaran així mateix a allò que s'ha establit en la seua normativa específica. En tot allò no previst en aquesta, s'hi aplicarà supletòriament el que disposa el present Reglament.
Capítol III
Salons recreatius, salons ciber i salons de joc
Secció primera
Disposicions generals
Article 293. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació del present capítol comprèn els salons recreatius, centres d'oci familiar o salons ciber, així com els salons de joc, d'acord amb el que disposa la normativa sectorial en matèria de joc.
Article 294. Definicions
1. S'entén per salons recreatius o centres d'oci familiar tots aquells establiments autoritzats exclusivament per a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives de pur entreteniment o tipus A. En aquests establiments podran instal·lar-se altres màquines o aparells de pur passatemps o recreació, com ara futbolins, billars, tennis de taula, pistes de birles o semblants.
2. Es denominen salons ciber els salons recreatius on s'exploten únicament màquines recreatives de tipus A, el funcionament dels quals siga mitjançant aparells informàtics que permeten, a canvi d'un preu per un determinat temps d'ús, la pràctica de jocs recreatius en locals de pública concurrència. La pràctica dels jocs esmentats només podrà desplegar-se mitjançant sistemes de connexió individuals o xarxes degudament autoritzades, com ara ordinadors personals, videoconsoles i semblants.
No s'entendrà com a local ciber, aquell en el qual per mitjà dels equips informàtics es realitzen únicament labors de treball, formació, consulta o comunicació.
3. S'entén per salons de joc aquells establiments dedicats específicament a l'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, si bé podran igualment explotar-s'hi màquines de tipus A i practicar-se els jocs de travesses i bolletes, en les condicions que reglamentàriament es determinen.
Secció segona
Característiques tècniques específiques
Article 295. Condicions tècniques
Amb caràcter general, els salons recreatius, salons ciber i salons de joc compliran les condicions tècniques previstes en el Codi Tècnic de l'Edificació.
Article 296. Servicis addicionals
Les activitats objecte de regulació en aquest capítol podran disposar, com a servici addicional, de bar o cafeteria d'acord amb el que n'establisca la normativa específica.
Capítol IV
Places de bous i festejos taurins tradicionals
Secció primera
Disposicions generals
Article 297. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació del present capítol comprèn tant les places de bous permanents com les no permanents i portàtils, així com altres recintes aptes per a la realització d'espectacles taurins.
Secció segona
Places de bous fixes o permanents
Article 298. Condicions tècniques de l'arena i carreró
1. L'arena de les places permanents tindrà un diàmetre no superior a 60 metres, ni inferior a 45 metres.
2. Les barreres, amb una altura d'1,60 metres s'ajustaran en els seus materials, estructura i disposició als usos tradicionals, comptaran amb un mínim de tres portes de full doble i amb quatre refugis equidistants entre si.
3. Entre la barrera i el mur de sustentació dels tendidos existirà un carreró d'amplària suficient per als servicis propis de l'espectacle, no inferior a 1,35 metres.
4. El mur de sustentació dels tendidos tindrà una altura no inferior a 2,20 metres.
5. A les places de caràcter històric, en les quals no siga tècnicament possible l'adaptació a les disposicions precedents, caldrà ajustar-se al que preveu la seua normativa sectorial.
Article 299. Servicis mèdics quirúrgics
1. Totes les places de bous hauran de disposar d'un servici mèdic quirúrgic, que haurà d'estar situat pròxim a l'arena, amb accés el més directe i independent possible des d'aquest i amb possibilitats d'efectuar una evacuació ràpida a l'exterior de la plaça.
2. Els servicis mèdics quirúrgics es classificaran en dos tipus: permanents i temporals o mòbils.
3. La dotació mínima i característiques dels servicis mèdics quirúrgics seran les determinades en la normativa sectorial.
Secció tercera
Places de bous no permanents, portàtils i festejos taurins tradicionals
Article 300. Condicions tècniques particulars
Les places de bous no permanents i portàtils així com els festejos taurins tradicionals o "bous al carrer" es regularan segons el que en disposa la reglamentació específica.
Capítol V
Circs
Secció primera
Disposicions generals
Article 301. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació del present capítol comprèn els circs com a espectacles públics definits en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, indistintament del tipus d'estructura utilitzat per al seu tancament i configuració.
Secció segona
Característiques tècniques específiques
Article 302. Zones d'espectadors
1. Entre la zona de les grades i les tribunes o llotges davanteres, quan aquestes existisquen, haurà de disposar-se d'un corredor circumdant d'ample mínim 1,20 metres.
2. La distribució de seients i corredors en grades compliran les disposicions establides amb caràcter general en el títol X d'aquest Reglament.
3. Les dimensions mínimes dels seients de grades, els quals aniran degudament numerats, serà de 0,50 metres d'ample i 0,35 metres de fons, amb un pas lliure entre seients de 0'40 metres.
Article 303. Portes d'eixida i de pas
1. Per al dimensionat i nombre de portes d'eixida i de pas, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat amb caràcter general en aquest Reglament i en el Codi Tècnic de l'Edificació.
2. Quan per les característiques singulars d'aquesta activitat les eixides estiguen conformades per una obertura en la pròpia lona o envelat vertical de tancament, aquesta haurà de quedar clarament senyalitzada, disposar d'un sistema d'enrotllat o recollida ràpid i estar exempt en el buit de pas de cap element vertical sustentador. En qualsevol cas els passos esmentats disposaran, en tot moment, de personal que facilite l'obertura i reconduïsca l'evacuació del públic.
Article 304. Materials de construcció i acabat
Els materials de construcció, acabat i decoració, així com mobiliari, aconseguiran les resistències mínimes al foc i reaccions al foc que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació.
Aquesta acreditació podrà venir referendada per qualsevol dels mètodes establits en la norma o mitjançant certificat de laboratori acreditat.
Article 305. Instal·lacions i dotacions annexes
1. Les instal·lacions i dotacions annexes susceptibles d'ocasionar un risc a espectadors i treballadors, com ara dipòsits de combustibles, emmagatzemament de palla o semblant o grups electrògens, s'ubicaran amb la deguda separació entre ells i allunyats de la zona de l'espectacle. Així mateix estaran en compartiments estables al foc 90 minuts.
2. Els vagons o gàbies on s'ubiquen els animals, s'ubicaran allunyats de la zona de l'espectacle, i en cap cas pròxim a la zona o zones d'accés del públic. Únicament s'aproximaran a la zona de l'espectacle quan hagen d'actuar.
3. En cap cas tals instal·lacions i dotacions annexes estaran situades pròximes a les zones de recorregut i estada del públic.
Capítol VI
Recintes multifuncionals
Secció primera
Disposicions generals
Article 306. Àmbit d'aplicació
L'aplicació del present capítol queda referida a aquells estadis o pavellons, en els que a més de l'ús habitual esportiu es pretenen realitzar, amb major o menor freqüència, altres activitats diferents de les merament esportives.
Secció segona
Característiques tècniques específiques
Article 307. Zones d'espectadors
Depenent de l'activitat que s'haja de realitzar en aquests recintes, els espectadors estaran ubicats a les grades o en el sector tancat expressament al terreny o zona de joc.
Article 308. Aforaments
Per a la determinació d'aforament del local es preveuran els diferents usos o activitats previstos al local, diferenciant-se zones i ràtios d'ocupació.
Els diferents aforaments resultants s'indicaran expressament en la resolució de la llicència de funcionament, singularitzats en els diferents usos.
Article 309. Eixides i vies d'evacuació
Les eixides i vies d'evacuació seran acords a l'aforament màxim previst al recinte, d'acord amb el que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació i en aquest Reglament.
Quan es preveja l'ocupació del terreny o zona de joc, es disposaran eixides a espai exterior segur des d'aquest, en proporció al seu aforament previst.
Article 310. Servicis i dotacions higièniques
El nombre d'aparells i dotacions higièniques seran acords a l'aforament màxim previst al recinte, d'acord amb el que estableix aquest reglament.
Capítol VII
Ludoteques
Secció primera
Disposicions generals
Article 311. Àmbit d'aplicació
1. Es consideraran ludoteques, els locals habilitats per a l'oci infantil, de forma habitual o professional, dotats de jocs i atraccions per als seus usuaris. En cap cas contemplaran les activitats que suposen la formació o l'atenció i custòdia temporal de xiquets, així com les activitats que impliquen el pagament d'una matrícula o mensualitats. De la mateixa manera, l'activitat d'una ludoteca no podrà ser de caràcter educatiu i no estarà subjecta a la normativa reguladora dels centres d'ensenyament.
2. Quan del contingut del projecte presentat a la Conselleria competent en matèria d'espectacles es desprenga que el seu vertader objecte és la creació d'una escola infantil o d'un centre d'educació infantil de primer cicle, l'expedient es remetrà, prèvia comunicació a la persona interessada, a la Conselleria competent en matèria d'educació als efectes oportuns.
Article 312. Servicis addicionals
La ludoteca podrà disposar de cafeteria. Així mateix, podrà efectuar festes infantils, així com activitats de diversió o entreteniment dirigides a l'oci infantil.
Secció segona
Característiques tècniques específiques
Article 313. Jocs infantils
Els jocs infantils que pretenguen disposar-se al local, quedaran clarament reflectits en la concessió de la llicència de funcionament i, en tot cas, compliran amb la normativa que els siga aplicable, disposaran del preceptiu document d'homologació i no presentaran acabats que puguen provocar ferides als usuaris.
Article 314. Personal i normes d'ús
Les atraccions disposaran de cartells informatius sobre la seua utilització, amb indicació expressa del seu ús i de l'edat dels usuaris.
Les ludoteques igualment disposaran de personal que en controle l'accés i el funcionament, havent d'informar sobre els anteriors termes els pares o tutors.
Article 315. Aforament
L'aforament de les ludoteques es determinarà amb caràcter general a raó d'1 persona cada 2 metres quadrats. En els casos en què s'establisca servici de cafeteria, la zona que aquesta ocupe s'aforara segons els criteris que s'estableixen amb caràcter general en aquest Reglament; igualment quan s'instal·len atraccions o jocs infantils singulars, aquests s'aforaran particularment d'acord amb l'aforament que es poguera establir en el seu document d'homologació.
Títol XIV
Vigilància i inspecció
Capítol I
Facultats de les Administracions públiques
Article 316. Facultats de vigilància i inspecció
Els òrgans de les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències respectives vetllaran per l'observança de la legislació reguladora d'espectacles públics i activitats recreatives, per a la qual cosa disposaran, d'acord amb el que estableix aquest Reglament, de les facultats següents:
a) Inspecció d'establiments i instal·lacions.
b) Control de la realització d'espectacles i activitats recreatives.
c) Prohibició, suspensió, clausura i adopció de les mesures de policia que es consideren necessàries.
Article 317. Inspecció d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
1. Sense perjudici de les competències reservades a l'Estat, les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en aquest Reglament, seran efectuades per funcionaris dels Cossos i Forces de Seguretat, així com per funcionaris degudament acreditats de la Comunitat Autònoma o de les corporacions municipals, els qui tindran en l'exercici de les seues funcions el caràcter d'agents de l'autoritat.
Els funcionaris actuants procuraran en l'exercici de les seues funcions, no alterar el funcionament normal de l'espectacle o establiment públic i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat excepte prova en contra.
2. Els titulars dels establiments i instal·lacions i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives, o els seus representants i encarregats, estaran obligats a permetre, en qualsevol moment, el lliure accés als establiments i instal·lacions als funcionaris assenyalats en l'apartat anterior per a efectuar inspeccions, així com a prestar la col·laboració necessària que els siga sol·licitada, en relació amb les inspeccions que siguen objecte.
Article 318. Col·laboració per a la inspecció i control per Forces i Cossos de Seguretat
1. L'Administració autonòmica, de conformitat amb els acords de col·laboració que si és el cas s'establisquen, podrà per conducte de la Delegació del Govern de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de les Sotsdelegacions a les províncies, cursar instruccions a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat dependents de la seua autoritat, en relació amb la seua participació en les tasques d'inspecció i control d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. Així mateix, a través de les corporacions municipals, l'administració autonòmica podrà cursar instruccions per a la coordinació d'activitats i unificació de criteris d'inspecció i vigilància efectuada per funcionaris de les policies locals.
Article 319. Funcions de la inspecció
1. En l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes en matèria d'espectacles, les Administracions Públiques podran dur a terme inspeccions tècniques per a comprovar l'estat de les instal·lacions, verificar el compliment de la normativa vigent i, si és el cas, aclarir les circumstàncies concurrents en el funcionament d'un establiment o activitat, sense que en cap cas les inspeccions adés esmentades comporten l'exercici de la potestat sancionadora.
2. També són funcions de la inspecció en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, entre altres, les següents:
a) Comprovar la deguda observança de les normes sobre espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
b) Esbrinar, constatar i denunciar tota inobservança de les normes sobre espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
c) Verificar personalment i directament l'efectiva existència dels fets objecte d'inspecció i descriure'ls amb el degut detall.
d) Traslladar pel conducte reglamentari pertinent de les actuacions inspectores dutes a terme, als òrgans competents perquè en prengueu coneixement.
e) Emetre els informes que se'ls sol·liciten en el si de les actuacions prèvies i procediments sancionadors iniciats pels òrgans competents.
f) Qualssevol altres funcions de fiscalització i control que els siguen encomanades pels òrgans competents.
Article 320. Prohibicions
1. Queden prohibits els espectacles i activitats recreatives previstes en l'article 4 del present Reglament.
2. També estaran prohibits els espectacles i activitats quan, sense concórrer les circumstàncies de l'article 4, s'aprecie l'existència d'altres supòsits que, pel seu contingut o objecte contrari als drets fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola, puguen donar lloc a l'adopció d'aquesta mesura. La resolució de prohibició haurà de ser motivada.
Article 321. Suspensió
Quan s'estiga celebrant un espectacle o activitat o estiga obert un establiment públic i concórreguen circumstàncies que impliquen un supòsit de prohibició en els termes de l'article anterior, se'n procedirà a la suspensió a càrrec de l'organitzador a requeriment de l'autoritat competent.
Article 322. Mesures de seguretat
1. Es considera mesura de seguretat la mesura adoptada amb la finalitat de prevenir el risc derivat de la realització d'un espectacle o activitat públics quan hi haja circumstàncies que, objectivament, permeten deduir la producció d'un dany o perill per a les persones o béns concurrents.
2. Es considerarà mesura de seguretat la clausura del local o recinte, siga total o parcial, així com el cessament de l'espectacle o activitat.
3. La mesura de seguretat serà adoptada pels òrgans competents de l'Ajuntament o per l'administració autonòmica prèvia comprovació de les instal·lacions, locals o recintes on s'efectue l'espectacle o activitat.
4. Sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, podran ser adoptades altres mesures de seguretat en funció d'allò que s'ha previst en la seua normativa reguladora.
Article 323. Mesures provisionals o cautelars
1. D'acord amb els articles 38 i 39 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, s'entendrà per mesura provisional o cautelar la mesura adoptada a fi de fer front a supòsits d'urgència o necessitat o per a protegir provisionalment els interessos implicats.
2. Les mesures provisionals seran les següents:
a) La suspensió de la llicència o autorització de l'activitat.
b) Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o activitat recreativa.
c) Clausura del local o establiment.
d) Decomís dels béns relacionats amb l'espectacle o activitat.
e) Retirada de les entrades de revenda o venda ambulant.
3. Les mesures provisionals previstes en el present article podran ser adoptades amb anterioritat a l'inici del preceptiu procediment sancionador, en el seu acord d'iniciació o durant la tramitació o instrucció del procediment esmentat.
4. Sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, podran ser adoptades altres mesures provisionals o cautelars en funció d'allò que s'ha previst en la seua normativa reguladora.
Capítol II
Actes d'inspecció
Secció primera
Disposicions generals
Article 324. Naturalesa de les actes inspectores
1. Les actes i diligències que s'estenguen en l'exercici de les funcions inspectores tenen la naturalesa de documents públics i constitueixen prova de l'existència dels fets personal i directament constatats que motiven la seua formalització, sense perjudici de les proves que en defensa dels seus respectius drets i interessos puguen aportar les persones interessades.
2. No constitueixen actes denúncia els informes interns elevats pels funcionaris inspectors als seus respectius superiors jeràrquics dins de cada Cos policial, ni els remesos a altres òrgans en què es faça referència a altres actuacions prèvies.
3. Així mateix, no tindran la consideració d'actes denúncia els formularis ni documents estereotipats o estampillats amb frases genèriques a què només s'afigen dades puntuals sense incorporar cap esment sobre els fets directament observats al local inspeccionat.
Article 325. Classes d'inspecció
1. Les inspeccions podran ser de caràcter tècnic o de supervisió.
2. Les inspeccions de caràcter tècnic, a efectuar pels òrgans competents de la Conselleria amb atribucions en matèria d'espectacles, tindran com a objecte la verificació de la normativa en matèria de seguretat, accessibilitat, condicions higienicosanitàries i de confort dels establiments públics.
2. Les inspeccions de supervisió, a efectuar per les Forces i Cossos de Seguretat, tindran com a objecte comprovar el degut compliment de la legalitat vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, basant-se en les funcions de vigilància i inspecció atribuïdes legalment.
Article 326. Contingut mínim de les actes
1. L'acta, en general, haurà de contenir com a requisits formals mínims els següents:
a) Lloc, data i hora de la seua formalització, nom del local i la seua ubicació exacta.
b) Identificació dels funcionaris intervinents.
c) Identificació del titular o persona que explota l'activitat, establiment o espectacle mitjançant el seu nom i cognoms o raó social, així com la seua DNI o NIF.
d) Nom, cognoms i DNI, de la persona davant de la qual es realitza la inspecció i qualitat en què actua.
e) Senyalització dels fets observats que constaten la situació d'obertura al públic en general de l'establiment i funcionament de l'activitat o espectacle.
2. L'acta denúncia derivada de la inspecció de supervisió, haurà de contenir un annex en què es detallen amb la més precisió possible tots els fets directament observats pels inspectors intervinents.
En aquest sentit es farà constar, com contingut mínim, si el local es troba en funcionament i obert al públic en general. A aquests efectes es precisarà:
- El nombre de persones que es troben al local, amb indicació del mode de recompte.
- Si les persones que es troben al local estan consumint o fent ús dels servicis de l'establiment, així com si es continuen servint consumicions.
- Estat de la il·luminació del local, indicant si tant els llums interiors com exteriors estan encesos.
- Estat de les portes d'accés i eixida del local (obertes, tancades, baixades, pujades, etc.)
- Disposició de les portes per a facilitar el total desallotjament del local des de l'hora de tancament.
3. Les actes de denúncia hauran de fer constar, a més, els requisits detallats en la secció següent quan hi concórreguen les circumstàncies previstes.
Secció segona
Del contingut de les actes denúncia
Article 327. Falta de llicència de funcionament
En els supòsits en què l'acta denúncia es referisca a locals que presumptament no tinguen la preceptiva llicència municipal de funcionament, es detallaran tots els elements concurrents que puguen determinar el risc que per a les persones o béns puga derivar-se de l'activitat que s'exerceix.
Article 328. Dedicació dels establiments a espectacles o activitats diferents de les autoritzades
1. Quan un establiment o local tinga llicència de funcionament per a una determinada activitat prevista en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, no podrà exercir una altra activitat sinó la que es derive de la llicència esmentada, encara que aquest tinga les condicions necessàries per a l'exercici d'una distinta.
2. L'observança d'activitats presumptament no autoritzades per la llicència municipal de funcionament haurà de fer-se constar indicant quina és l'activitat per a la que es disposa d'autorització, així com aquella o aquelles que s'estan realitzant mitjançant la descripció precisa dels fets observats i la resta d'elements objectius que puguen servir per a la seua identificació. A aquests efectes es consideraran com a tals els servicis de què disposa el local, ubicació dels elements mobles, productes oferits al públic, existència de cuina o planxa o qualssevol altres circumstàncies identificatives.
Article 329. Aforament
Es farà constar l'aforament màxim autoritzat de l'establiment, d'acord amb la llicència municipal. En el cas que no conste aquest s'alçarà un croquis del local amb indicació de les seues mesures.
Article 330. Mesures de seguretat i sanitat
En l'acta denuncia s'haurà de fer constar el nombre de portes disponibles i les seues dimensions. Així mateix, en relació amb les portes d'accés i d'emergència, s'indicarà si aquestes estan expedites o, si és el cas, els obstacles o elements que puguen dificultar-ne l'ús, assenyalant-ne en aquest cas el tipus i la ubicació.
Article 331. Menors
1. La presència de menors a locals en què no tinguen autoritzat l'accés i permanència, haurà d'acreditar-se mitjançant la seua identificació per mitjà de les seues inicials i el número del DNI quan, en aquest últim cas, aquells siguen majors de 14 anys.
2. Quan es constate que a un menor de 18 anys que accedisca a un establiment d'espectacles o activitats recreatives se li ven, subministra o se li permet el consum de begudes alcohòliques, es reflectirà degudament aquest fet en l'acta denuncia.
3. Si a un menor de 18 anys se li ven o subministra tabac es farà constar aquest fet, així mateix, en l'acta denuncia.
Article 332. Extintors
En l'acta de denúncia es farà constar la descripció dels extintors de què es disposa, ressenyant les dades que consten a la seua placa identificativa, data de caducitat i de pròxima revisió, així com la seua disposició al local i accés a aquests en cas de necessitat. En cap cas n'hi haurà prou amb la mera indicació del nombre d'extintors existent al local.
Article 333. Assegurança.
1. En el cas d'inexistència de la preceptiva pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, es farà constar aquesta circumstància.
2. La insuficiència de les pòlisses d'assegurança per a cobrir la responsabilitat civil pels riscos derivats de l'explotació de l'activitat haurà d'acreditar-se indicant la quantia exacta que figura en el document mostrat pel compareixent.
3. Encara que es posseïsca pòlissa contractada, però no s'estiga al dia en el pagament de les cosines, es deurà, de la mateixa manera, fer menció expressa d'aquesta circumstància en l'acta de denúncia.
4. Així mateix, en l'acta denuncia es reflectirà la data d'efectes de la pòlissa contractada per a cobrir la responsabilitat civil de l'establiment, espectacle o activitat.
Article 334. Mitjans sonors o audiovisuals
1. Si la presumpta infracció consisteix a disposar de mitjans sonors o audiovisuals sense autorització, constarà una descripció de l'aparell musical, l'existència d'una instal·lació de distribució de l'ambientació musical, el nombre d'altaveus de què es disposa i la seua ubicació, així com la connexió a ordinadors o altres mitjans de reproducció i si aquests es troben en funcionament.
2. Respecte dels aparells de televisió haurà d'indicar-se si aquests s'utilitzen per a emetre programes de caràcter general, o són empleats per a ambientar musicalment l'establiment ja siga de forma autònoma o connectats a altaveus, equips d'alta fidelitat o altres elements accessoris.
3. Així mateix s'assenyalarà si la música emesa transcendeix a l'exterior, bé pel volum d'emissió, bé per no disposar de doble porta, bé per romandre l'establiment amb les portes obertes i en disposició de permetre l'entrada i eixida de clients.
Article 335. Existència d'ordre de clausura de l'establiment
Si sobre l'establiment, espectacle o activitat pes una ordre de clausura, cessament, prohibició o alguna mesura que impedisca o limite la utilització d'algun o alguns dels elements que integren l'activitat, es farà constar aquesta circumstància incloent la referència precisa de la resolució adoptada i de l'administració de què prové.
Article 336. Ratificació de la denúncia
1. A fi de dotar de plens efectes l'acta butlletí de denúncia, se'n considerarà requisit necessari la ratificació pels funcionaris intervinents en l'inspecció. No es tindrà en compte la ratificació efectuada per tercers o per superiors d'aquells.
2. La ratificació ha de referir-se als fets continguts en l'acta denuncia, no podent introduir-se'n uns altres de nous.
3. La ratificació de la denúncia haurà d'efectuar-se amb caràcter immediat a la remissió de l'acta denúncia a l'organisme competent per a la seua tramitació.
Article 337. Remissió de les actes denúncia
Es remetran a la Conselleria competent en matèria d'espectacles les actes denúncia que es referisquen a inspeccions dutes a terme en establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics expressament previstos en el Catàleg annex a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, que constitueixen el seu àmbit competencial. En aquest sentit, les altres actes derivades d'activitats comercials, industrials, empresarials, de servicis o altres d'anàlogues que tinguen la seua pròpia i específica regulació sectorial, hauran de ser remeses als altres òrgans competents per raó de la matèria.
Article 338. Esmena
1. Verificada per l'actuació inspectora l'existència d'irregularitats, i si les mateixes no afecten la seguretat de persones o béns, o a les condicions d'insonorització que garantisquen el dret al descans dels veïns, es podrà concedir a la persona interessada un termini adequat suficient per a la seua esmena.
2. En el cas que no escaiga l'esmena o no s'haguera complit aquesta en el termini concedit, s'elevarà l'acta a l'òrgan competent per a la incoació de l'oportú expedient sancionador.
Article 339. Arxiu de les actes de denúncia
Es procedirà a l'arxiu de les actes de denúncia quan els fets reflectits en l'annex de les mateixes no suposen la infracció de la normativa en matèria d'espectacles. Així mateix, es procedirà a l'arxiu quan tals fets no hagen estat descrits d'acord amb el que preveu aquest capítol i no siga possible derivar una infracció d'acord amb la normativa vigent.
Títol XV
Règim sancionador
Capítol I
Article 340. Remissió normativa
L'exercici de la potestat sancionadora, es regirà pel qual preveu el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i la seua normativa de desplegament. Així mateix, caldrà ajustar-se al que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i a allò que s'ha indicat en aquest Reglament.
Títol XVI
Mesures provisionals i mesures de policia
Article 341. Autoritats competents
Sense perjudici de la facultat de l'administració de l'Estat de suspendre o prohibir espectacles, manifestacions esportives o activitats recreatives, així com clausurar locals i establiments per raons greus de seguretat pública, els òrgans de la Generalitat competents en matèria d'espectacles públics i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar les mesures provisionals i mesures de policia previstes en aquest títol de conformitat amb el que estableixen els dos capítols següents.
Capítol I
Mesures provisionals
Secció primera
Disposicions generals
Article 342. Concepte
D'acord amb el que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en aquest Reglament, es podrà procedir mitjançant una resolució motivada a l'adopció de mesures de caràcter provisional que asseguren l'eficàcia de la resolució final que hi poguera recaure.
Article 343. Tipus de mesures provisionals
Els òrgans competents de l'administració de la Generalitat i dels ajuntaments podran adoptar, de forma motivada i d'acord amb criteris de proporcionalitat i raonabilitat, els següents tipus de mesures provisionals:
a) La suspensió de la llicència o autorització de l'activitat.
b) Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o activitat recreativa.
c) Clausura del local o establiment.
d) Decomís dels béns relacionats amb l'espectacle o activitat.
e) Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.
Article 344. Òrgans competents
La competència per a l'adopció de les mesures provisionals vinculades als procediments sancionadors per infraccions greus o molt greus correspondrà als òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles públics així com als ajuntaments.
Article 345. Moment d'adopció
De conformitat amb el que preveuen les seccions següents, les mesures provisionals previstes en aquest capítol podran adoptar-se en algun d'aquests moments:
1. Amb caràcter previ a l'acord d'iniciació d'un procediment sancionador.
2. En el propi acord d'iniciació del procediment.
3. Durant la tramitació del procediment.
Secció segona
Adopció prèvia a l'inici d'un procediment sancionador
Article 346. Supòsits d'adopció
Quan concórrega algun dels supòsits d'urgència o protecció provisional dels interessos implicats, els òrgans competents de l'administració de la Generalitat i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, de forma motivada i d'acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en aquest capítol que millor s'adeqüen a la finalitat perseguida.
Els supòsits d'adopció seran els següents:
a) Quan se celebren espectacles públics i activitats recreatives prohibits per la seua naturalesa en l'article 3 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer. En aquest cas, l'autoritat que acorde l'adopció de la mesura provisional de prohibició o suspensió d'aquests, per ser constitutius de delicte ho posarà de l'òrgan jurisdiccional competent o del ministeri fiscal.
b) Quan en el seu desenrotllament es produïsca o es preveja que poden produir-se alteracions de l'ordre públic amb perill per a les persones i béns.
c) Quan existisca risc greu o perill imminent, per a la seguretat de persones o béns o quan s'incomplisquen greument les condicions sanitàries i d'higiene.
d) Quan tinguen lloc a locals o establiments que no tinguen les llicències necessàries.
e) Quan no tinguen les autoritzacions preceptives.
f) Quan no es tinga l'assegurança exigit per l'article 6 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer.
Article 347. Procediment d'adopció
1. Amb caràcter general, amb audiència prèvia a l'interessat per un termini de deu dies, els òrgans competents de l'administració de la Generalitat i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, mitjançant una resolució motivada, les mesures provisionals que estimen més ajustades a la finalitat perseguida.
No obstant això, en cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència previst en el paràgraf anterior quedarà reduït a dos dies.
Quan s'aprecie perill imminent per a la seguretat de les persones, podran adoptar-se les mesures provisionals procedents sense audiència prèvia.
2. En el cas d'adopció de mesures provisionals previstes en aquesta secció per part dels òrgans competents dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, la resolució municipal haurà de ser immediatament remesa a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles públics perquè aquest, en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció d'aquella, confirme, modifique o llevant la mesura provisional adoptada en l'acord d'iniciació de l'oportú procediment sancionador.
Si les mesures provisionals previstes en aquesta secció foren adoptades per part dels òrgans competents de la Generalitat, els dits òrgans deuran, en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de la mesura, confirmar-la, modificar-la o alçar-la en l'acord d'iniciació de l'oportú procediment sancionador.
3. Si, en qualsevol dels dos supòsits previstos en l'apartat anterior no s'iniciara el procediment sancionador en el termini previst en aquest, o l'acord d'iniciació del procediment no incloguera pronunciament exprés sobre la mesura provisional adoptada, aquesta quedarà sense efecte.
En tot cas, si l'acord d'iniciació del procediment sancionador confirmara en la seua integritat la mesura provisional prèviament adoptada, o en mantinguera la vigència fins i tot modificant-la, la persona interessada podrà recórrer la dita confirmació o modificació de conformitat amb el que preveu la normativa sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Secció tercera
Adopció de mesures provisionals en l'acord d'iniciació d'un procediment sancionador
Article 348. Supòsits d'adopció
Els òrgans competents de l'administració de la Generalitat en matèria d'espectacles públics podran adoptar en l'acord d'iniciació d'un procediment sancionador, de forma motivada i d'acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en aquest capítol que resulten necessàries per al normal desenrotllament del procediment, per a assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i per a evitar la comissió de noves infraccions.
Article 349. Procediment d'adopció
1. En l'acord d'iniciació haurà d'indicar-se, en tot cas, quina mesura concreta s'adopta, el motiu, el seu abast, el període de vigència, la possibilitat d'interposar recurs contra l'acord de la seua adopció, la condició o condicions per a la seua modificació o alçament així com, al seu torn, que en tot cas quedarà sense efecte amb la resolució que es dicte en finalitzar la tramitació de l'expedient.
2. Notificat l'acord d'iniciació a l'interessat, i en funció que aquest haja interposat o no el recurs administratiu que escaiga, l'instructor del procediment podrà, en la proposta de resolució:
a) Proposar el manteniment de la mesura provisional tal com va ser adoptada si la persona interessada no ha interposat recurs o aquest ha estat desestimat en la seua integritat.
b) Proposar l'alçament o la modificació de la mesura abans que concloga el procediment quan concórrega algun dels supòsits següents:
- Estimació parcial del recurs interposat per l'interessat contra la mesura adoptada.
- Aportació per la persona interessada d'elements de prova que posen de manifest circumstàncies sobrevingudes que així ho aconsellen.
- Incorporació a l'expedient en tràmit d'elements de prova que així ho aconsellen.
3. En la resolució que pose fi al procediment, l'òrgan competent haurà de pronunciar-se, de forma expressa, sobre l'alçament de la mesura i, si és el cas, sobre la incidència que la seua adopció puga tenir en la sanció que s'impose.
Secció quarta
Adopció de mesures provisionals durant la instrucció d'un procediment sancionador
Article 350. Supòsits d'adopció
Iniciat un procediment sancionador per la presumpta comissió d'infraccions greus i molt greus, els òrgans competents de l'administració de la Generalitat en matèria d'espectacles públics podran, amb audiència prèvia de la persona interessada per un termini de deu dies, adoptar, mitjançant una resolució motivada i d'acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en aquest capítol que resulten necessàries per al normal desenrotllament del procediment, per a assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i per a evitar la comissió de noves infraccions.
En cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència ressenyat en el paràgraf anterior quedarà reduït a dos dies.
Article 351. Procediment d'adopció
1. En la resolució d'adopció de la mesura provisional haurà d'indicar-se, en tot cas, quina mesura concreta s'adopta, el motiu, el seu abast, el període de vigència, la possibilitat d'interposar recurs contra ella, la condició o condicions per a la seua modificació o alçament i que, al seu torn, quedarà sense efecte amb la resolució que es dicte en finalitzar la tramitació de l'expedient.
2. Notificada a l'interessat la resolució d'adopció de la mesura provisional, l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'espectacles que l'haguera adoptat podrà:
a) Decidir el manteniment de la mesura provisional tal com va ser adoptada si l'interessat interposa recurs però aquest es desestima en la seua integritat.
b) Acordar l'alçament o la modificació de la mesura abans que concloga el procediment quan concórrega algun dels supòsits següents:
- Estimació parcial del recurs interposat per l'interessat contra la mesura adoptada.
- Aportació per l'interessat d'elements de prova que posen de manifest circumstàncies sobrevingudes que així ho aconsellen.
- Incorporació a l'expedient en tràmit d'elements de prova que així ho aconsellen.
3. En la resolució que pose fi al procediment sancionador, l'òrgan competent haurà de pronunciar-se, de forma expressa, sobre l'alçament de la mesura i, si és el cas, sobre la incidència que la seua adopció puga tenir en la sanció que s'impose.
Secció cinquena
Compliment i execució de mesures provisionals
Article 352. Vigilància i inspecció
Notificada a l'interessat l'adopció de la mesura provisional, els òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles públics vetllaran pel seu compliment íntegre. En aquest sentit, s'instarà la realització de quantes visites d'inspecció siguen necessàries per part dels agents de l'autoritat.
Article 353. Compliment voluntari i execució subsidiària
1. La persona física o jurídica responsable de complir a la mesura provisional disposarà de deu dies, a comptar de la notificació de la resolució, per a complir-la de forma voluntària. En tot cas, s'instarà dels agents de l'autoritat la realització de les oportunes visites d'inspecció a l'efecte de verificació.
2. Si, a conseqüència d'aqueixes visites d'inspecció, es comprovara que la mesura no s'ha portat a efecte de forma voluntària, l'administració de la Generalitat, amb independència de poder incoar el procediment sancionador pertinent per l'incompliment de la mesura, iniciarà el procediment d'execució subsidiària d'acord amb les pautes següents:
a) Notificació a l'interessat d'una citació per a comparèixer en l'establiment, amb breu ressenya del procediment de què porta causa i el motiu de la citació, indicant expressament que es procedirà a l'execució subsidiària de la mesura adoptada.
b) de la compareixença en l'establiment i les circumstàncies concurrents s'alçarà una acta on constaran les dades bàsiques concurrents a l'efecte de la seua determinació (dia, lloc, hora, nom dels compareixents, al·legacions de la persona interessada i altres dades rellevants). L'interessat podrà obtenir còpia de l'acta esmentada, si així ho sol·licita.
c) Si la mesura adoptada ho requereix, es procedirà al precinte de l'establiment o d'aquelles parts d'aquest afectades pel cessament o clausura. No obstant això, si la persona interessada es compromet en aqueix acte a complir la mesura adoptada, podrà deixar-se constància d'això en l'acta para motivar que no es procedisca al precinte.
Capítol II
Mesures de policia
Secció primera
Disposicions generals
Article 354. Concepte i absència de caràcter sancionador
1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i els òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles podran adoptar les mesures de policia que consideren oportunes d'entre les previstes en l'article següent per a vetllar pel compliment de la normativa aplicable i evitar, així mateix, qualsevol risc per a la seguretat de les persones i dels béns derivat del possible incompliment.
2. Les mesures adoptades en el marc d'aquest capítol no tindran caràcter sancionador i no es conceptuaran com a mesures provisionals, per la qual cosa el seu procediment d'adopció i la seua vigència no estaran lligats a l'existència d'un previ expedient sancionador o a la possible incoació d'aquest.
3. Les mesures recauran expressament sobre l'establiment, espectacle o activitat, amb independència de qui siga el titular o explotador de l'activitat econòmica que es desplega. En aquest sentit, encara que hi haja hagut una modificació subjectiva des que es va alçar l'acta de denúncia fins que s'inicia el procediment, açò no constituirà un obstacle per a continuar amb la tramitació, havent d'assumir la responsabilitat qui estiga al capdavant del local, siga quin siga el seu títol.
Article 355. Tipus de mesures de policia
Els òrgans competents de l'administració de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, de forma motivada i d'acord amb criteris de proporcionalitat, els següents tipus de mesures de policia:
a) La suspensió de la llicència o autorització de l'activitat.
b) Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o activitat o recreativa.
c) Clausura del local o establiment.
d) Decomís dels béns relacionats amb l'espectacle o activitat.
e) Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.
Article 356. Òrgans competents
1. En el cas de la Generalitat, l'inici i la proposta de resolució correspondrà a la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics. La resolució serà adoptada pel conseller competent en aqueixa mateixa matèria.
2. Quan la mesura de policia siga adoptada pels ajuntaments, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Secció segona
Procediment d'adopció
Article 357. Inici
1. Conclosa la fase d'actuacions prèvies, en la que l'administració verificarà les circumstàncies en què es troba l'establiment, podrà acordar-se l'inici del procediment per a adoptar una mesura de policia.
2. En l'acord deberá indicar-se, com a mínim, el motiu, el tipus de mesura adoptat i la condició per a alçar-la o modificar-la.
Article 358. Tràmit d'audiència
Notificat l'acord d'iniciació a l'interessat, aquest disposarà d'un termini mínim de deu dies hàbils per a formular al·legacions, sol·licitar la pràctica de prova o aportar elements probatoris de què dispose.
En cas d'urgència, aqueix termini s'acurtarà a dos dies i, en cas de greu risc per a la seguretat de persones i béns, aqueix termini se suprimirà.
Article 359. Prova
Per a la pràctica de la prova, caldrà ajustar-se al que disposen les normes generals sobre aquest tipus d'actuació.
Article 360. Proposta de resolució
1. Conclòs el tràmit d'audiència i, si és el cas, la fase de prova, si la mesura de policia va ser adoptada des de la Generalitat la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics elevarà el conseller proposada de resolució, indicant si procedeix mantenir, modificar o alçar la mesura adoptada, en funció dels elements circumstancials de prova que obren en l'expedient.
2. Si el procediment per a l'adopció de la mesura es tramitara en un Ajuntament de la Comunitat Valenciana, s'observarà la mateixa separació entre les fases de proposta i resolució en el marc de les competències assignades als diferents òrgans municipals per la normativa bàsica de règim local.
Article 361. Resolució
1. En el cas de mesures de policia adoptades des de la Generalitat, el conseller competent en matèria d'espectacles públics dictarà una resolució, indicant expressament quina és la mesura adoptada, els termes exactes en què ha de complir-se i la condició o condicions per a procedir, si és el cas, a l'alçament o modificació de la mesura.
2. En el supòsit dels procediments d'adopció de mesures de policia tramitats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, l'òrgan competent dictarà l'oportuna resolució, en els termes ressenyats en el paràgraf anterior i en el marc de les competències assignades per la normativa bàsica de règim local.
Secció tercera
Compliment i execució de mesures de policia
Article 362. Vigilància i inspecció
Notificada a l'interessat l'adopció de la mesura de policia, les Administracions Públiques vetllaran pel seu compliment íntegre, a l'efecte de les quals instaran la realització de quantes visites d'inspecció siguen necessàries per part dels agents de l'autoritat.
Article 363. Compliment voluntari i execució subsidiària
1. La persona física o jurídica responsable de complir la mesura de policia disposarà de deu dies, a comptar de la notificació de la resolució, per a complir-la de forma voluntària. En tot cas, s'instarà dels agents de l'autoritat la realització de les oportunes visites d'inspecció a l'efecte de verificar-ho.
2. Si, a conseqüència d'aqueixes visites d'inspecció, es comprovara que la mesura no s'ha portat a efecte de forma voluntària, els òrgans de la Generalitat competents en matèria d'espectacles podran acordar la incoació del procediment sancionador pertinent per l'incompliment de la mesura.
3. Apreciat l'incompliment de la mesura de policia per la persona interessada, i sense perjudici del que preveu el paràgraf anterior, els òrgans de la Generalitat competents en matèria d'espectacles o els ajuntaments de la Comunitat Valenciana iniciaran el procediment d'execució subsidiària d'acord amb les pautes següents:
a) Notificació a la persona interessada d'una citació per a comparèixer en l'establiment, amb breu ressenya del procediment de què porta causa i el motiu de la citació, indicant expressament que es procedirà a l'execució subsidiària de la mesura adoptada.
b) De la compareixença en l'establiment i les circumstàncies concurrents s'alçarà una acta on constaran les dades bàsiques concurrents a l'efecte de la seua determinació (dia, lloc, hora, nom dels compareixents, al·legacions de la persona interessada i altres dades rellevants). La persona interessada podrà obtenir còpia de l'acta esmentada, si així ho sol·licita.
c) Si la mesura adoptada ho requereix, es procedirà al precinte de l'establiment o d'aquelles parts d'aquest afectades pel cessament o clausura. No obstant això, si la persona interesada es compromet en aqueix acte a complir la mesura adoptada, podrà deixar-se constància d'això en l'acta para motivar que no es procedisca al precinte.
Secció quarta
Modificació i alçament de mesures de policia
Article 364. Supòsits
1. Si durant la tramitació del procediment d'adopció d'una mesura de policia es donara una circumstància sobrevinguda que n'aconselle la no-adopció, es procedirà a l'arxiu de l'expedient, de tot això es donarà coneixement a la persona interessada mitjançant notificació de l'oportuna resolució.
2. Una vegada dictada la resolució per la qual s'adopte la mesura de policia que s'estime pertinent, podrà procedir-se'n a la modificació o alçament en aquests supòsits:
a) Quan es done alguna circumstància sobrevinguda que així ho aconselle.
b) Quan la persona interessada complisca la condició que se li va imposar per a procedir a la modificació o a l'alçament de la mesura.
Article 365. Procediment
1. Amb la proposta prèvia de resolució dictada des de la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics, el conseller dictarà una resolució en què, apreciant les noves circumstàncies o els nous documents que es troben en poder de l'expedient, acordarà, de forma degudament motivada, modificar o alçar la mesura de policia adoptada.
2. La modificació de la mesura haurà d'efectuar-se indicant, de forma expressa i prou detallada, la causa de la modificació, en què consisteix aquesta i com afecta el funcionament de l'establiment, espectacle o activitat.
3. Si es resolguera alçar la mesura de policia prèviament adoptada i deixar-la sense efecte, la resolució haurà d'indicar expressament la causa de l'alçament, amb expressa esment dels documents que a l'efecte obren en l'expedient.
La notificació efectuada a la persona interessada de la resolució d'alçament de la mesura, li permetrà iniciar o tornar a exercir l'activitat o espectacle, o obrir l'establiment, en les condicions que es deriven de la pròpia resolució i de la llicència o autorització administrativa que haguera estat concedida.
Títol XVII
De la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana
Article 366. Caràcter de la Comissió
La Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana és l'òrgan consultiu d'estudi i assessorament de les activitats que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que, realitzant-se o situant-se al territori de la Comunitat, vagen dirigides al públic en general o siguen capaços de congregar-lo.
Article 367. Composició de la Comissió
1. Els membres de la Comissió seran els següents:
a) Presidència de la Comissió: correspondrà en titular de la Conselleria amb competències en matèria d'espectacles. El president podrà delegar la mateixa en els vicepresidents/es.
b) Vicepresidència Primera: serà exercida pel titular de la Secretaria Autonòmica de la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
c) Vicepresidència Segona: l'ostentarà el titular de la Direcció General competent en matèria d'espectacles.
d) Vocals. Seran vocals de la Comissió els titulars dels òrgans següents:
- Sotssecretaria de la Conselleria amb competències en matèria de Joc.
- Secretaria Autonòmica competent en matèria de Turisme.
- Secretaria Autonòmica competent en matèria d'Esport.
- Direcció General amb competències en matèria de Qualitat Ambiental.
- Direcció General amb competències en matèria d'Ordenació Urbana.
- Direcció General competent en matèria de Joventut.
- Regidoria dels ajuntaments d'Alacant, Castelló i València amb competències en la matèria.
- Quatre representants de l'administració Local, designats per la Federació Valenciana de Municipis i províncies.
- Quatre representants de les associacions empresarials del sector, designats per la federació que n'ostente la representativitat en la Comunitat Valenciana.
- Quatre representants de les organitzacions sindicals de major representativitat en aquest àmbit.
- Tres representants de les associacions de veïns i consumidors de la Comunitat Valenciana, designats per les associacions de més implantació.
e) Secretaria: serà exercida per qui ostente la direcció del Servici d'Espectacles de la Direcció General competent en aquest àmbit. El secretari actuarà amb veu però sense vot. La suplència del secretari de la Comissió recaurà en un membre del servici esmentat que ostente una direcció de Secció.
2. Quan la naturalesa dels assumptes ho requerisca, la Comissió podrà convocar quants experts en matèries específiques considere oportú. Aquests experts podran incorporar-se als treballs de les seccions o grups de treball i presidir-los, si és el cas.
3. En els casos d'absència, vacant o malaltia, els membres de la Comissió podran ser substituïts per altres representants dels seus respectius òrgans, associacions o organitzacions. En aquest sentit, els vocals membres de l'administració autonòmica podran ser substituïts per funcionaris que ostenten, com a mínim, una plaça de direcció de servici. Així mateix, els vocals de l'administració Local i de la resta d'associacions i organismes socials podran ser substituïts, prèvia comunicació suficient, per qui ells mateixos designen.
4. Les organitzacions representatives dels sectors socials podran designar un portaveu.
5. Els membres de la Comissió perdran la seua condició de tals per:
- Renúncia, que tindrà efectivitat en el moment que es comunique a la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
- Cessament dels representants de l'administració.
- Revocació per qui en va fer el nomenament.
- Pèrdua sobrevinguda de les condicions que van motivar la designació per al càrrec o dels requisits establits per a ser designat.
Article 368. Règim jurídic de la Comissió
1. El règim jurídic de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana serà l'establit en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Els acords de la Comissió s'entendran adoptats per assentiment. En el cas que es vaig plantejar votació pel president, per si o a petició de qualsevol dels vocals, serà necessària majoria simple dels vots. En cas d'empat decidirà el president fent ús del seu vot de qualitat.
Article 369. Funcions de la Comissió
La Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, exercirà les funcions següents:
- Actuar com a òrgan consultiu i assessor en aquelles qüestions que afecten el desenrotllament i implantació del règim jurídic vigent en matèria d'espectacles.
- Actuar com a òrgan consultiu en les qüestions que afecten la seguretat de les persones i béns i, en general, a la defensa dels interessos del públic quant a espectacles i activitats recreatives.
- Informar les disposicions de caràcter general dictades sobre matèria d'espectacles. Aquest informe tindrà caràcter preceptiu quan les dites disposicions regulen els horaris i el Catàleg annex dels espectacles i activitats recreatives.
- Plantejar modificacions en la normativa vigent dirigides a millorar la qualitat de l'oci així com la necessària compatibilitat d'aquest amb el dret al descans dels ciutadans.
- Proposar mesures que impliquen el desenrotllament i l'execució de la normativa en vigor.
- Assessorar i informar els òrgans administratius i associacions més representatius en aquest àmbit.
- Proposar i estudiar iniciatives i propostes tendents a millorar les condicions de seguretat dels establiments públics.
- Exercir les funcions que li siguen atribuïdes per disposicions legals o reglamentàries.
Annex II
Annex II. I
MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L'ASSEGURANÇA
DE RESPONSABILITAT CIVIL.
Nom de la companyia d'assegurances
Adreça de la companyia
Localitat seu de la companyia
(Nom i cognoms)… en qualitat de ….. de la Companyia Asseguradora…, Corredoria d'Assegurances…
CERTIFICA
Que la nostra entitat ha expedit una assegurança de responsabilitat civil amb número de pòlissa ….., que inclou les contingències previstes en l'article 6 de la Llei 4/2003, de 26 de novembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i al capítol VI del títol II del Reglament de desplegament la llei esmentada.
La quantia assegurada s'eleva a … euros, sent el període de cobertura el comprès entre el …. (dia, mes i any) i el ….(dia, mes i any).
La pòlissa esmentada es troba al corrent de pagament.
I perquè així conste, signe el present certificat
…….., a … d ….. de …..
Signatura:
Càrrec:
Annex II. II
MODEL DE FIANÇA PER A LES INSTAL·LACIONS
EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES MITJANÇANT
AVAL O ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ.
1. Model d'aval
L'entitat ... i en nom seu i representació Sr./Sra. ..., amb DNI número ... degudament facultat per a aquest acte, segons resulta de la validació efectuada pel Servici Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es constitueix com a fiador solidari davant la Conselleria esmentada i a favor dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, de l'Empresa ... amb NIF ... amb domicili a ..., carrer de ..., per les activitats que hi organitze o faça, per la suma de ... euros.
La fiança que es constitueix tindrà una vigència anual, i únicament podrà deixar-se sense efecte quan s'acredite davant l'administració de la Generalitat la no-existència de denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l'activitat, i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació n'autoritze expressament la cancel·lació.
La fiança quedarà afecta a la responsabilitat i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren dimanar de l'organització i realització d'espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la realització dels esdeveniments esmentats, d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el seu Reglament de desenrotllament.
Per la present fiança, l'entitat fiança queda obligada a pagar en la Tresoreria de la Generalitat, en defecte de pagament pel fiançat, les quantitats degudes pels conceptes indicats en el paràgraf anterior, més el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes que en cada cas siguen exigibles, segons allò que s'ha disposat en Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
L'entitat fiadora renúncia expressament a qualssevol beneficis i en particular al de prèvia excussió de béns.
València, a ... d ... de …
Signatura:
2. Certificat d'Assegurança de Caució
L'entitat ..., amb CIF ..., amb domicili al ... carrer ..., i en nom seu i representació el Sr../la Sra...., amb DNI número ... de poder suficient per a obligar-se en aquest acte, segons resulta de l'escriptura de poder atorgada davant el notari de ..., Sr../Sra. ... obrant al número ... del seu protocol,
AVALA
Solidàriament el Sra./la Sra. ... amb DNI/CIF ... amb domicili al ... carrer ..., representat en aquest acte pel Sr./la Sra. ... amb DNI número ..., segons consta acreditat en escriptura de poder atorgada davant el notari de ..., Sr./Sra. ..., obrant al número ... del seu protocol, en concepte de beneficiari de l'assegurança enfront dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana en què organitze o faça la seua activitat, fins a l'import màxim de ... euros, en els termes i les condicions establits en la legislació vigent i en particular en el títol V del Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
La fiança prestada quedarà afecta les responsabilitat i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren derivar-se de l'organització i realització d'espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la realització dels esdeveniments esmentats, d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el seu Reglament de desplegament.
La present garantia serà vàlida a partir de la data d'expedició i amb una durada inicial d'un any des del moment de l'expedició.
La cancel·lació de la garantia només es produirà si en el moment del seu venciment, una vegada sol·licitada la seua devolució a l'assegurat, la Generalitat certifique, prèvia comunicació dels ajuntaments en què s'haja realitzat l'activitat inclosa en la fiança, que no hi ha denúncies fonamentades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució.
València, a ... d ... de …
Signatura:
Càrrec:
Annex II. III
CONTINGUT DE LA PROVA AVALUADORA PER AL
PERSONAL DEL SERVICI ESPECÍFIC D'ADMISSIÓ.
El contingut mínim de les proves que hauran de realitzar els aspirants a l'exercici del servici d'específic d'admissió constarà de 2 mòduls:
1. Mòdul de prova psicotècnica.
2. Mòdul de coneixements sobre les matèries següents:
a) Matèries jurídiques:
Incloure les matèries següents:
- Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals de la persona.
- Normativa del dret d'admissió: article 23 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i Decret de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
- Normativa sobre fulls de reclamacions: Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
- Normativa sobre horaris d'establiments públics: articles 29 i 30 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, normativa en vigor de Desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i Ordre anual d'horaris de la Conselleria competent en la matèria.
- Normativa sobre menors d'edat: article 28 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i normativa en vigor de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
- Nocions bàsiques sobre la tinença d'armes en locals de pública concurrència: Llei 23/1992, de 30 de juliol, reguladora de la Seguretat Privada i normativa de desplegament, i Reial Decret 137/1993, de 29 de gener (Reglament d'armes).
- Nocions bàsiques sobre drogodependències: Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
- Nocions bàsiques sobre mesures de seguretat en els establiments públics: plans de seguretat, seguretat contra incendis, eixides d'emergències i evacuació.
b) Matèries de psicologia:
- Formació sobre l'actuació que s'ha de seguir en situacions de perill per a les persones. Desenrotllament de les habilitats i les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics. Aquesta matèria serà impartida per una persona llicenciada en psicologia.
- Estudi i anàlisi dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol, estupefaents, etc., així com d'altres situacions previsibles. Aquesta matèria serà impartida per una persona amb la titulació de psicòleg.
c) Matèries de primers auxilis:
Nocions fonamentals sobre primers auxilis per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis. Aquesta formació serà impartida per una persona diplomada en infermeria o equivalent.

linea