diari

DECRET 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [1998/X6376]

(DOGV núm. 3295 de 28.07.1998) Ref. Base de dades 1627/1998

DECRET 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [1998/X6376]
A la Comunitat Valenciana, per tal de fer operatives les directrius del Pla Nacional sobre Drogues, aprovat pel Consell de Ministres de 20 de març de 1985, es va crear pel Decret 112/1985, de 22 de juliol, del Govern Valencià, la Comissió de Coordinació de la Lluita contra la Droga de la Generalitat Valenciana, que va acordar, en la seua reunió de 7 d'octubre de 1986, aprovar el Pla Autonòmic de Lluita contra la Droga.
Amb posterioritat, i davant dels canvis produïts tant en l'àmbit orgànic com funcional, el Govern Valencià, per el Decret 232/1991, de 9 de desembre, va establir la nova estructura i funcions dels òrgans encarregats de la lluita contra la droga.
En juny de 1997, les Corts Valencianes aprovaren, amb el consens de tots els grups parlamentaris, la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, l'objecte del qual és d'establir i regular un conjunt de mesures i accions encaminades a la prevenció, assistència, incorporació i protecció social de les persones afectades per l'ús i/o abús de substàncies que puguen generar dependència, així com per altres trastorns additius.
El capítol II "De la coordinació institucional" (articles 32 a 35) del títol IV de l'esmentada Llei 3/1997, de 16 de juny, estableix l'estructura bàsica dels òrgans politicoadministratius encarregats de la planificació, ordenació, coordinació, seguiment, control i avaluació de les actuacions contemplades en la Llei.
Correspon, per tant, dur a terme el corresponent desenvolupament reglamentari que permeta regular l'organització i el funcionament de les comissions previstes en la Llei 3/1997, implicant a aquells departaments del Govern Valencià que tenen encomanades funcions per la Llei, a fi d'assolir el major grau d'eficàcia i eficiència en les actuacions previstes, tenint en compte, alhora, l'assignació de competències realitzada pel Decret 4/1997, de 26 de febrer, del President de la Generalitat Valenciana.
En virtut d'allò exposat i de conformitat amb el que s'ha establit en la Llei de Govern Valencià i en els Decrets 30/1997 i 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pels que s'aprovà els reglaments orgànics i funcionals de les conselleries de Presidència i de Benestar Social, a proposta conjunta de la consellera de Benestar Social i del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 14 de juliol de 1998,
DECRETE
Article 1. Estructures politicoadministratives
De conformitat amb allò establit en l'article 32 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Additius, les estructures politicoadministratives encarregades de la planificació, ordenació, coordinació, seguiment, control i avaluació de les actuacions contemplades en la Llei són les següents:
a) Comissió Interdepartamental.
b) Comissió Executiva.
c) Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
Article 2. Comissió Interdepartamental: composició i funcions
1. La Comissió Interdepartamental de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Presidència, estarà formada per:
a) president: qui ostente la Presidència de la Generalitat Valenciana.
b) vicepresident: el titular de la Conselleria de Presidència.
c) vocals:
- el titular de la Conselleria de Benestar Social.
- el titular de la Conselleria de Sanitat.
- el titular de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- el titular de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
- el titular de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
- els presidents de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València.
d) secretari: el comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
2. Podran ser convocats a la Comissió Interdepartamental, quan els temes a tractar així ho requerisquen i a fi d'informar assumptes de la seua competència, representants de les corporacions locals, de l'administració de l'Estat i de la Comunitat Europea. Així mateix, podran ser convocats experts de reconegut prestigi i competència en la matèria, amb l'objecte d'informar sobre els temes a tractar en la Comissió.
3. Seran funcions de la Comissió Interdepartamental establir els criteris de coordinació, avaluació i seguiment de les actuacions que es desenvolupen en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, a l'empara d'allò establit en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, i en particular:
- Establir els criteris generals per a la coordinació i gestió de la política sobre drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat Valenciana.
- Establir les formes de col·laboració amb les institucions i la societat, que permeten unir esforços i recursos i integrar actuacions sectorials.
- Conèixer els plans, programes i projectes que en la matèria es desenvolupen en la Comunitat Valenciana i servir de via per a la formulació recíproca de propostes d'actuacions conjuntes de les distintes administracions públiques.
- Promoure l'elaboració i execució de plans conjunts que continguen les propostes d'actuació de totes les administracions públiques i la coordinació eficaç dels seus criteris d'actuació, en el marc de les directrius del Pla Nacional sobre Drogues i dels plans o programes europeus en la matèria.
Article 3. Comissió Executiva: composició i funcions
1. La Comissió Executiva de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Presidència, estarà formada per:
a) president: el titular de la Conselleria de Presidència.
b) vicepresident: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
c) vocals:
- un representant per cadascuna de les conselleries que integren el Govern Valencià, amb rang orgànic, al menys, de director general, designat pel corresponent titular, i el director de l'Institut Valencià de la Joventut.
- Tres representants amb rang, al menys, de regidor o diputat provincial, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
d) secretari: el comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, podran ser convocats a la Comissió Executiva, quan els temes a tractar així ho requerisquen i amb objecte d'informar assumptes de la seua competència, representants de l'administració de l'Estat i de la Comunitat Europea. Així mateix, podran ser convocats experts de reconegut prestigi i competència en la matèria, a fi d'informar sobre els temes a tractar en la Comissió.
3. Serà funció de la Comissió Executiva l'execució dels acords adoptats per la Comissió Interdepartamental en relació amb el compliment del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, en l'àmbit de les corresponents conselleries.
Article 4. Règim de funcionament de les comissions
1. Les comissions que regula aquest decret es reuniran amb la periodicitat que elles mateixes determinen i, si més no, una vegada a l'any.
2. En el seu cas, els titulars dels òrgans col·legiats previstos en aquest decret podran delegar la seua assistència a les reunions en el subsecretari, secretari general, director general o autoritats amb rang orgànic equivalent de les seues corresponents conselleries. Els representants de les corporacions locals podran delegar en altres membres de les mateixes.
3. La convocatòria, juntament amb l'ordre del dia de cada reunió, haurà de ser notificada als membres de la Comissió amb una antelació mínima de setanta-dues hores, excepte en els casos d'urgència justificada.
4. Sense perjudici de les peculiaritats previstes en aquest decret i la seua Llei de creació, els òrgans col·legiats regulats en aquest decret es regiran per les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. No obstant això, les comissions Interdepartamental i Executiva podran aprovar el reglament de règim interior de funcionament que estimen procedent per al millor exercici de les seues comeses.
Article 5. Coordinadors de les conselleries
1. A les conselleries, i en la Presidència de la Generalitat Valenciana, es nomenarà un coordinador intern, amb rang al menys de cap de servei, als efectes del compliment de les actuacions previstes en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, i amb objecte de preparar les reunions de les comissions Interdepartamental i Executiva.
2. Seran funcions específiques dels coordinadors de les conselleries:
- Elaborar propostes de plans sectorials d'actuació.
- Preparar les reunions de les comissions.
- Col·laborar en la gestió i execució dels acords adoptats per les comissions que regula aquest decret.
Article 6. Documentació
A requeriment del secretari de les comissions que regula aquest decret, els distints departaments de la Generalitat Valenciana posaran a disposició de les comissions la informació necessària per al desplegament de les seues funcions. Així mateix, els coordinadors de les conselleries col·laboraran i demanaran la informació necessària per a la comesa de les comissions.
Article 7. Secretaria administrativa
Les comissions comptaran amb una secretaria administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Area del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de Presidència, que comptarà amb el suport de la Secretaria Tècnica del Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades quantes normes d'igual o inferior rang s'oposen a allò que estableix en el present decret i, de manera expressa, el Decret 232/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià, pel que s'estableix l'estructura i funcions dels òrgans encarregats de la lluita contra la droga.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
S'autoritza els consellers de Presidència i de Benestar Social per a dictar totes les disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament i aplicació d'allò que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de juliol de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRO PÉREZ

linea