diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). [2002/4768]

(DOGV núm. 4245 de 09.05.2002) Ref. Base de dades 2075/2002

CORRECCIÓ d'errades del Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). [2002/4768]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4241, de 3 de maig de 2002, es publica el Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). Havent-se observat una errada en el segon paràgraf del punt primer, Bases de càlcul, de l'Annex IV, es fa l'oportuna correcció.
A la página 12376, on diu: «Els estats límits seran a causa d'una fallada per deformacions plàstiques excessives o per pèrdua d'equilibri de l'estructura o part d'aquesta. Haurà de satisfer, per tant, la condició Rd ( Sd, on Rd és el valor de càlcul de la resposta estructural i Sd el valor de càlcul de l'efecte de les accions».

linea