diari

ORDRE de 25 de setembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València i el seu Consell Regulador.

(DOGV núm. 2603 de 11.10.1995) Ref. Base de dades 2650/1995

ORDRE de 25 de setembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València i el seu Consell Regulador.
La xufa de València constitueix un important i genuí patrimoni alimentari de la Comunitat Valenciana que sempre ha posseït nom propi i s'ha identificat amb el seu origen, manera de produir i les arrels d'un poble, i s'ha actualitzat, en matèria de tècniques emprades, al ritme d'evolució marcat per l'avanç tecnològic i la societat mateix.
D'acord amb el que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre, Estatut de la Vinya, el Vi i els Alcohols; en el seu reglament, aprovat mitjançant el Decret 835/1972, de 23 de març; el Reial Decret 728/1988, de 8 de juliol, pel qual es regulen les denominacions d'origen, genèriques i específiques; el Reial Decret 1.554/1990, de 30 de novembre, pel qual s'inclou la xufa entre aquestes denominacions; com també la legislació comunitària sobre aquesta matèria, convé assignar a aquest producte la seua pròpia personalitat i la consegüent denominació de qualitat protegida pel consell regulador corresponent.
Per tot això, vist l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i el Reial Decret 4.107/1982, de 29 de desembre, i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
S'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València i el seu Consell Regulador, que es publica en l'annex d'aquesta ordre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Aquesta ordre es notificarà al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè en tinga coneixement i la ratifique posteriorment, d'acord amb el que es preveu en el Reial Decret 728/1988, de 8 de juliol.
Segona
L'orxata elaborada amb la xufa de la denominació d'origen Xufa de València continuarà protegida per la denominació Productes de Qualitat de la Comunitat Valenciana, conformement amb el Decret 90/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, i caldrà elaborar-ne la reglamentació específica.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
L'actual Consell Regulador de les Denominacions Específiques Xufa de València i Orxata Valenciana de Xufa assumirà, amb les adaptacions exigibles, la totalitat de les funcions que corresponen al consell regulador a què fan referència els capítols V i VI de l'annex. Els seus vocals actuals continuaran en l'exercici dels seus càrrecs.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda derogada l'Ordre de 28 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regulen les denominacions específiques Xufa de València i Orxata Valenciana de Xufa i el seu consell regulador (DOGV núm. 1.034, de 30 de març).
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de setembre de 1995
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
Maria àngels Ramón-Llin i Martínez
ANNEX
Reglament de la Denominació d'Origen Xufa
de València i el seu Consell Regulador
CAPíTOL I
Disposicions generals
Article primer
D'acord amb el que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre, i en el seu reglament, aprovat mitjançant el Decret 835/1972, de 23 de març; en els reials decrets 728/1988, de 8 de juliol, i 1.554/1990, de 30 de novembre, i en l'Ordre de 25 de gener de 1994, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que estableix la correspondència entre la legislació espanyola i el Reglament (CEE) 2.081/1992, del Consell, de 14 de juliol de 1992, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, queden protegides amb la denominació d'origen Xufa de València les que reunisquen les característiques definides per aquest reglament i complisquen els requisits exigits per aquest i per la legislació vigent.
Article segon
1. La protecció atorgada s'estén al nom de la denominació d'origen Xufa de València.
2. Queda prohibida en productes no protegits per aquest reglament la utilització de noms, marques, termes, expressions o signes que, per similitud fonètica o gràfica amb els protegits, puguen induir a confusió amb els que són objecte d'aquesta reglamentació, encara que per a això utilitzen els termes tipus, estil, gust, elaborat a o altres anàlegs.
Article tercer
La defensa i protecció de la denominació d'origen i la dels productes emparats, l'aplicació del seu reglament, la vigilància del compliment d'aquest i el foment i control de la qualitat dels productes emparats, queden encomanats al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València, juntament amb les funcions que puguen exercir, dins de les seues competències, els organismes competents de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
CAPíTOL II
Producció
Article quart
1. La producció de les xufes protegides es farà exclusivament a partir de tubercles de la varietat-població de xufa (Cyperus esculentus L.) obtinguts o multiplicats, i cultivats en terrenys ubicats en els termes municipals següents: Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Foios, Godella, Meliana, Moncada, Paterna, Rocafort, Tavernes Blanques, València i Vinalesa.
2. La qualificació de terrenys a l'efecte d'incloure'ls en la zona de producció de xufa, la realitzarà el Consell Regulador, i haurà de quedar delimitada obligatòriament en els plànols del Registre de Productors, que s'elaborarà de la manera que determine la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
3. Donat cas que el titular del terreny estiga en desacord amb la resolució del Consell Regulador, hi podrà recórrer davant la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, que resoldrà amb l'informe previ dels organismes tècnics que estime necessaris.
4. El Consell Regulador podrà proposar l'ampliació de la zona de producció de xufa a altres localitats.
Article cinqué
1. Les pràctiques de conreu seran les tradicionals de la zona de producció de xufa que tendisquen a produir les millors qualitats. No obstant això, el Consell Regulador podrà autoritzar l'aplicació de noves tècniques de cultiu que no afecten desfavorablement la qualitat de la xufa i haurà de donar coneixement d'aquests acords a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
2. El Consell Regulador podrà rebutjar partides de xufa procedents de plantacions en què s'haja fet una inadequada utilització de productes fitosanitaris o una fertilització desequilibrada que puga provocar pèrdua de qualitat de la xufa.
Article sisé
1. La recol·lecció de la xufa es farà amb la maquinària adequada per a aquesta finalitat.
2. El Consell Regulador podrà donar normes de campanya i determinar la data d'inici de la recol·lecció.
Article seté
1. El Consell Regulador arbitrarà mesures tècnico-sanitàries que garantisquen el procés de rentat de la xufa.
2. El rentat de la xufa es realitzarà amb aigua potable que complisca la reglamentació tècnico-sanitària vigent. Es fomentarà l'ús de rentadors que garantisquen la qualitat microbiològica de la xufa i se'n rebutjaran les partides que no reunisquen els mínims establits.
Article vuité
1. L'assecament es realitzarà de manera adequada, en les condicions òptimes de temps, temperatura i aireig que garantisquen la màxima qualitat del tubercle.
2. El Consell Regulador fixarà el temps mínim d'assecament i arbitrarà les mesures que garantisquen la correcta realització de l'operació i els controls d'aquesta.
3. El Consell regularà els paràmetres tècnics i microbiològics que hauran de complir totes les partides emparades de xufa seca.
4. La zona d'assecament comprendrà la de producció assenyalada en l'article 4.1, que podrà ampliar-se, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16, a zones pròximes que, per la major altitud i menor humitat relativa, siguen adequades per a aquest procés.
CAPíTOL III
Característiques de la xufa protegida
Article nové
1. Els tubercles poden adquirir diverses formes, entre les quals predominen les allargades i les arredonides, conegudes tradicionalment com a Llargueta i Ametlla, respectivament. La primera comprén els tipus allargats i la segona, els arredonits i intermedis.
2. Les característiques mínimes dels tubercles seran:
Pes unitari: comprés entre 0,45 i 0,80 grams en fresc per unitat.
Paràmetres morfològics per a xufa tendra: llarg entre 0,9 i 1,6 centímetres; ample entre 0,7 i 1,1 centímetres.
Composició en percentatge en pes de matèria seca: sucres, 11,0 - 17,5; greixos, 23,0 - 31,0; proteïnes, 6,5 - 12,0; midó: 25,0 - 40,0.
3. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient l'autorització d'altres paràmetres de qualitat i de nous clons que, amb els assajos previs convenients, es comprove que poden produir xufes de la qualitat protegida en aquest reglament.
Article deu
1. Es distingiran els tipus de xufa següents:
- Tendra: s'entén per xufa tendra l'acabada de collir i rentar.
- Seca: s'entén per xufa seca el producte sotmés a les operacions de rentat i assecat. Posseeix una humitat del 7,5 al 12 per cent. Dins de la xufa seca cal distingir:
* Seca colliter: s'entén per xufa seca colliter el producte amb un calibre mínim de 5 mil·límetres.
* Seca garbelleres: s'entén per xufa seca garbelleres el producte colliter calibrat, de grandària igual o superior a 7,5 mil·límetres.
* Baixos: s'entén per baixos el producte que no ha superat els calibres establits anteriorment. També es coneix com a xufa de destriament o rebuig, i constitueix la fracció qualitativa no protegida per la denominació d'origen.
2. Les xufes se seleccionaran d'acord amb els paràmetres de pes següents:
* Tubercles buits o semibuits: 0,4 per cent.
* Tubercles de coloració marró fosc o de color de xocolate, o alteracions organolèptiques: 0,6 per cent.
* Tubercles amb agressions en la corfa, amb talls o segments: 1 per cent.
* Matèries estranyes: fins a 0,1 per cent.
* Exempts de plagues (arnes, banyarriquer), malalties criptogàmiques (fusarium sp., etc.) i residus contaminants.
3. El Consell Regulador podrà prestar les ajudes que crega convenients per a classificar i normalitzar les xufes, i garantir-ne la qualitat.
Article onze
Les tècniques emprades en la manipulació, selecció i conservació de la xufa tendiran a obtenir un producte de màxima puresa i qualitat.
El Consell Regulador podrà recomanar les actuacions tècniques necessàries perquè es mantinguen aquests trets.
Article dotze
La Xufa de València haurà d'estar documentada i controlada pel Consell Regulador.
CAPíTOL IV
Registres
Article tretze
1. El Consell Regulador durà els registres següents:
a) Registre de Productors de Xufa de València esmentats en l'article 14.
b) Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de Xufa de València esmentats en l'article 15.
2. A proposta del Ple del Consell Regulador, la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient podrà acordar l'existència d'un Registre d'Elaboradors i Expenedors d'Orxata de Xufa de València, autoritzats per aquesta en les condicions assenyalades en l'article 24.
3. Les peticions d'inscripció es dirigiran al Consell Regulador, amb l'acompanyament de les dades, els documents i els comprovants que en cada cas requerisquen les disposicions i normes vigents.
4. El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajusten als preceptes d'aquest reglament o als acords que prenga sobre condicions complementàries de caràcter tècnic.
5. La inscripció en aquests registres no eximeix els interessats de l'obligació d'inscriure's en els altres que, amb caràcter general, estiguen establits.
Article catorze
1. En el Registre de Productors de Xufa de València s'inscriuran cada any totes aquelles plantacions situades en la zona de producció la collita de les quals puga ser destinada a produir xufa protegida, amb les comprovacions prèvies que el Consell Regulador estime necessàries. Per a la inscripció de les plantacions, cada agricultor propietari o, si s'escau, arrendatari haurà d'incloure la totalitat de les plantacions i de la producció d'aquestes.
En la inscripció figuraran: el nom de l'agricultor propietari i, si s'escau, arrendatari o titular de l'explotació, juntament amb el paratge, el terme municipal on estiga situada, els polígons i les parcel·les cadastrals, la superfície i totes les dades que calguen per a la classificació i localització perfectes.
2. En aquest registre hi haurà una secció d'assecadors de productors de Xufa de València, en els quals únicament es processarà xufa protegida, sense perjudici que hi puga haver altres productes diferents de la xufa.
En la inscripció figurarà el nom del titular, propietari o empresa, el terme municipal on estiguen situats, els registres d'indústria i sanitaris, si s'escau, i totes les dades que calguen per a la perfecta localització i valoració d'aquells.
Article quinze
1. En el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de Xufa de València s'inscriuran les persones o entitats situades en la zona de producció que complisquen els controls de qualitat que el Consell establisca, amb les qualitats mínimes previstes en els articles 9 i 10, i també amb la legislació vigent. Amb aquesta finalitat, el Consell Regulador podrà establir les normes oportunes per a verificar-ne el compliment.
En la inscripció figurarà el nom del propietari i, si s'escau, l'arrendatari, la raó social, la localitat i zona d'emplaçament, les característiques i la capacitat de treball, la maquinària, el sistema, els processos i totes les dades tècniques que calguen per a la identificació i catalogació perfectes. S'hi adjuntarà un croquis o plànol a escala convenient on queden reflectits tots els detalls de construcció i instal·lacions.
2. En aquest registre hi haurà una secció de rentadors que, amb el compliment de les condicions tècnico-sanitàries vigents i les que puga exigir el Consell Regulador, intervinguen en aquesta operació.
3. En aquest registre hi haurà, així mateix, una secció d'assecadors de comercialitzadors i envasadors de Xufa de València.
4. Per a la inscripció, tant en la secció de rentadors com en la d'assecadors, hi haurà de figurar el nom del titular, propietari o empresa, el terme municipal on estiguen situats, els registres d'indústria i sanitaris, si s'escau, i totes les dades que calguen per a la localització i valoració perfectes d'aquests.
5. En les dependències inscrites d'envasadors, comercialitzadors i assecadors sols podrà haver-hi i processar-s'hi xufa protegida, sense perjudici que s'hi puguen envasar, comercialitzar o assecar altres productes diferents de la xufa.
Article setze
El Consell Regulador podrà autoritzar la inscripció d'assecadors situats fora de la zona de producció de xufa, sempre que aquestes instal·lacions i el seu entorn ambiental complisquen determinades condicions que garantisquen la idoneïtat del procés corresponent, conformement es preveu en l'article 8.4.
Article dèsset
1. Per a la vigència de les inscripcions en els registres corresponents serà indispensable complir en tot moment els requisits que s'imposen en aquest capítol. Caldrà comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecte les dades subministrades en la inscripció, quan es produïsca. Per tant, el Consell Regulador podrà suspendre o anul·lar les inscripcions quan els titulars d'aquestes no s'atinguen a les prescripcions esmentades.
2. El Consell Regulador efectuarà inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que es disposa en el paràgraf anterior.
3. Totes les inscripcions en els registres es renovaran dins el termini i en la forma que determine el Consell Regulador.
CAPíTOL V
Drets i obligacions
Article dívuit
1. Solament pot aplicar-se la Denominació d'Origen Xufa de València a la procedent de parcel·les o instal·lacions inscrites en el registre corresponent, que haja estat produïda i manipulada d'acord amb les normes exigides per aquest reglament i que reunisquen les característiques i condicions que han de caracteritzar-la.
2. El dret a l'ús de la denominació d'origen en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les firmes inscrites en el registre respectiu.
3. Pel mer fet d'estar inscrites en els registres, les persones naturals o jurídiques corresponents queden obligades al compliment de les disposicions d'aquest reglament i dels acords que, dins de les seues atribucions, dicten al Consell Regulador els òrgans competents de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i també a satisfer les exaccions que els corresponguen.
4. Per a l'exercici de qualsevol dret concedit per aquest reglament o per a poder beneficiar-se dels serveis que preste el Consell Regulador, les persones naturals o jurídiques que tinguen inscrites les seues plantacions i instal·lacions hauran d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions.
Article dènou
Les marques, els símbols, els emblemes, les llegendes publicitàries o qualsevol altre tipus de propaganda que s'utilitze en la xufa protegida no podran ser emprats en la comercialització d'altres xufes.
Article vint
1. En les etiquetes de la xufa protegida figurarà obligatòriament, de manera destacada, el nom de la denominació d'origen, a més de les dades que amb caràcter general es determinen en la legislació vigent.
2. Abans de la posada en circulació, les etiquetes hauran de ser autoritzades pel Consell Regulador, amb els fins que s'allisten en aquest reglament. Es denegarà l'aprovació d'aquelles etiquetes que per qualsevol causa puguen donar lloc a confusió en el consumidor. També podran ser anul·lades les autoritzacions d'altres ja concedides anteriorment, quan hagen canviat les circumstàncies de les empreses propietàries, amb l'audiència prèvia de les entitats interessades.
3. Qualsevol que siga el tipus d'envàs en què s'expedisca la xufa emparada, anirà proveïda d'una etiqueta, contraetiqueta o precinte numerat, proporcionat pel Consell Regulador i col·locat abans de l'expedició, d'acord amb les normes que establisca aquest Consell Regulador.
Article vint-i-u
El Consell Regulador disposarà d'un logotip de la seua propietat com a símbol de la denominació que té encomanada, el qual haurà d'estar conformat per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, el Consell Regulador podrà fer obligatori que en l'exterior de les instal·lacions inscrites i en lloc destacat figure una placa que al·ludisca a aquesta condició.
Article vint-i-dos
A fi de poder controlar la sembra i producció de xufa protegida, com també el processament i l'expedició d'aquesta, juntament amb els volums d'existències, si s'escau, i quan calga per a poder acreditar l'origen i la qualitat de la xufa emparada, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions o instal·lacions estan obligades a complir les formalitats següents:
a) Tots els inscrits en el Registre de Productors presentaran, una vegada acabada la recol·lecció, en la data que determine el Consell Regulador, la declaració de la collita obtinguda, amb indicació de la destinació de la xufa i, en el cas de venda, el nom del comprador.
b) Tots els inscrits en el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de Xufa protegida hauran de declarar els volums processats i comercialitzats, en la forma i les dates que determine el Consell Regulador, i n'hauran de consignar la procedència, la destinació, el comprador i la quantitat.
Les declaracions a què fa referència aquest article no podran facilitar-se ni publicar-se més que de manera general, sense cap referència de caràcter individual. Qualsevol infracció a aquesta norma per part del personal afecte al Consell Regulador es considerarà com a falta greu.
Article vint-i-tres
1. Tota partida de xufa que per qualsevol causa presente defectes, alteracions sensibles o en la producció de la qual s'hagen incomplit els preceptes d'aquest reglament o de les normes de bona qualitat assenyalades per la legislació vigent, serà desqualificada pel Consell Regulador, a proposta del Comité de Qualificació.
2. Així mateix, es considerarà com a desqualificada qualsevol partida obtinguda per mescla d'altres prèviament desqualificades.
3. El Consell Regulador podrà fer la desqualificació en qualsevol fase de producció, envasament o comercialització. A partir de l'inici de l'expedient de desqualificació, la xufa haurà de romandre en envasos independents i adequadament retolats, sota el control del Consell Regulador, que, en la seua resolució, en determinarà la destinació, la qual en cap cas podrà ser transferida a altres establiments envasadors o comercialitzadors inscrits.
4. Donat cas que el Consell Regulador detecte anomalies o defectes en la producció, manipulació o comercialització de xufes seques, advertirà el responsable del producte perquè corregisca les deficiències. Si en el termini que es concedisca amb aquesta finalitat no s'han reparat aquestes, es desqualificarà el producte de la mateixa manera que s'ha expressat en el punt 3.
5. El Consell Regulador podrà anul·lar la desqualificació, una vegada desaparegudes les circumstàncies que la van motivar.
Article vint-i-quatre
1. La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, a proposta del Consell Regulador, podrà autoritzar els elaboradors d'orxata que empren exclusivament xufes de la denominació d'origen perquè utilitzen, conformement es preveu en l'apartat 2, el logotip esmentat en l'article 21, acompanyat de la menció orxata elaborada amb xufa de la denominació d'origen Xufa de València, en l'etiquetatge de les envasades industrialment o en els establiments de venda a granel.
2. Qualsevol que siga el tipus d'envàs en què s'expedisca l'orxata mencionada en el punt 1, anirà proveïda d'una etiqueta, contraetiqueta o precinte, proporcionat o autoritzat pel Consell Regulador, segons el que establisca, prèviament d'acord amb la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
3. Les empreses autoritzades segons el punt 1 podran inscriure's en el Registre d'Elaboradors d'Orxata de Xufa de València que establisca la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per a regular el bon ús del logotip i la menció previstos en el dit punt, i hauran de sotmetre's a les bones pràctiques d'elaboració i control que acorde la Conselleria.
4. El Consell Regulador, després de l'acord amb la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, podrà autoritzar l'ús d'un distintiu al·lusiu al fet que l'elaboració i l'envasament de l'orxata s'ha efectuat dins de la zona de producció de la xufa protegida.
CAPíTOL VI
El Consell Regulador
Article vint-i-cinc
1. El Consell Regulador és un organisme integrat en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, amb atribucions decisòries en totes les funcions que se li encomanen en aquest reglament, d'acord amb el que determina la legislació vigent en aquesta matèria.
2. El seu àmbit de competències, sense perjudici del que s'estableix en l'article 27, està determinat:
a) En allò territorial, per la zona de producció de xufa.
b) Pel que fa als productes, per la xufa protegida per la denominació en qualsevol de les fases de producció, envasament o comercialització. Així mateix, està facultat per a controlar les mencions i distincions esmentades en l'article 24, autoritzant-les o denegant-les segons les circumstàncies apreciades i comprovades pel Consell Regulador.
c) Pel que fa a les persones, per les inscrites en els diferents registres.
Article vint-i-sis
És missió principal del Consell Regulador aplicar els preceptes d'aquest reglament i vetlar perquè es complisca. Amb aquesta finalitat exercirà les funcions que, amb caràcter general, s'encomanen als consells reguladors en l'article 87 de la Llei 25/1970 i les disposicions complementàries, com també les que expressament s'indiquen en l'articulat del dit reglament.
Article vint-i-set
El Consell Regulador queda expressament autoritzat per a vigilar el moviment de xufes no protegides per la denominació d'origen que es produïsquen, s'envasen, es comercialitzen o transiten dins de la zona de producció, i donarà compte de les incidències d'aquest servei a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la intervenció dels organismes competents en aquesta matèria.
Article vint-i-vuit
1. El Consell Regulador estarà constituït per:
a) Un president, designat per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell Regulador.
b) Un vicepresident, en representació de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, designat per aquesta.
c) Sis vocals en representació del sector productor, titulars de les plantacions inscrites en el Registre de Productors de Xufa.
d) Quatre vocals en representació de la denominació d'origen Xufa de València, inscrits en el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors corresponent. Dos d'aquests seran representants de les seccions de rentadors i assecadors d'aquest registre.
e) Dos vocals representants dels elaboradors autoritzats d'orxata previstos, si s'escau, en l'article 24.
f) Dos vocals en representació de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, designats per aquesta, amb especials coneixements en la matèria.
D'entre els vocals, exclosos els de l'apartat f, s'elegirà un secretari del Consell.
2. L'elecció de vocals del Consell Regulador es farà d'acord amb la legislació vigent en matèria d'eleccions.
3. Per cada un dels càrrecs de vocals del Consell Regulador es designarà un suplent, elegit de la mateixa manera que el titular i pertanyent al mateix sector de la persona a qui haja de substituir.
4. Els càrrecs de vocals es renovaran cada quatre anys i podran ser reelegits.
5. En el cas de cessament d'un vocal per qualsevol causa, es procedirà a designar un substitut de la manera establida, si bé el mandat del nou vocal durarà fins que se realitze la primera renovació del Consell.
6. El termini de presa de possessió dels vocals serà com a màxim d'un mes, comptador des de la data de designació o elecció.
7. Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec siga sancionat per infracció greu en les matèries que regula aquest reglament, personalment o a la firma que representa. Igualment, causarà baixa a petició de l'organisme que el va elegir o per causar baixa en els registres previstos en l'article 13.
Article vint-i-nou
1. Les persones elegides de la manera que es determina en l'article anterior hauran d'estar vinculades als sectors que representen, directament o per ser directius d'entitats que es dediquen a les activitats que han de representar. No obstant això, una mateixa persona natural o jurídica inscrita en diversos registres no podrà tenir en el Consell representació múltiple, ni directament ni a través de firmes filials o socis d'aquestes.
2. El president del Consell Regulador rebutjarà aquelles propostes de nomenament que recaiguen en persones que tinguen activitats que no corresponguen al sector que han de representar. En aquest cas, es procedirà a una nova designació de la manera establida.
Article trenta
1. Al president li correspon:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació podrà delegar-la de manera expressa en els casos que calga.
b) Fer complir les disposicions legals i reglamentàries.
c) Administrar els ingressos i fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments.
d) Convocar i presidir les sessions del Consell, assenyalar l'ordre del dia, sotmetre a la seua decisió els assumptes de la seua competència i executar els acords presos.
e) Organitzar el règim interior del Consell.
f) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador, amb l'acord previ d'aquest.
g) Organitzar i dirigir els serveis.
h) Informar els organismes superiors de les incidències que es produïsquen en la producció i el mercat.
i) Remetre a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons escaiga, els acords que per a compliment general acorde el Consell per raó de les atribucions que li confereix aquest reglament i els que, per la seua importància, estime que han de ser coneguts per aquests organismes.
j) Aquelles altres funcions que el Consell Regulador acorde o que li encomane la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana o el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. La duració del mandat del president serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
3. El president cessarà: en expirar el període del seu mandat; a petició pròpia, una vegada acceptada la seua dimissió; per decisió de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, amb la incoació prèvia d'un expedient; o a proposta del Consell Regulador.
4. En el cas de cessament o defunció, el Consell Regulador, en el termini d'un mes, proposarà a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana la designació d'un nou president d'acord amb la legislació vigent i amb el que es preveu en aquest reglament, en l'article 28.1.a.
5. Les sessions del Consell Regulador en les quals s'estudie la proposta de nou president, les presidirà el funcionari de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana que designe aquell organisme.
Article trenta-u
1. El Consell Regulador es reunirà quan el convoque el president, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels vocals. Serà obligatori tindre sessió almenys una vegada al trimestre.
2. Les sessions del Consell Regulador es convocaran amb quatre dies d'antelació com a mínim. A la citació caldrà acompanyar l'ordre del dia de la reunió, en la qual no es podran tractar més assumptes que els assenyalats prèviament. En cas de necessitat, quan així ho requerisca la urgència de l'assumpte, a judici del president, se citarà els vocals per telegrama amb 24 hores d'anticipació com a mínim. En tot cas, el Consell Regulador quedarà vàlidament constituït quan estiguen presents la totalitat dels seus membres i així ho acorden per unanimitat.
3. Quan un titular no puga assistir, ho notificarà al Consell Regulador i al seu suplent o a un altre vocal perquè el substituïsca, sense que cap d'aquests puga exercir més de dues representacions, inclosa la pròpia.
4. Els acords del Consell Regulador es prendran per majoria dels membres presents i, perquè siguen vàlids, caldrà que estiguen presents, com a mínim, el president, el secretari del Consell i un vocal. El president tindrà vot de qualitat.
5. Amb la finalitat de resoldre qüestions de tràmit o en els casos en què s'estime necessari podrà constituir-se una Comissió Permanent, que estarà formada pel president i quatre vocals titulars, dos de cada un dels dos registres, designats pel ple de l'organisme. En la sessió en què s'acorde la constitució de la Comissió Permanent s'acordaran també les missions específiques que són de la seua competència i les funcions que exercirà. Totes les resolucions que prenga la Comissió Permanent es comunicaran al Ple del Consell en la primera reunió que es faça.
Article trenta-dos
1. Per al compliment dels seus fins, el Consell Regulador disposarà del personal necessari d'acord amb les plantilles que aprove i que figuraran dotades en el seu pressupost.
2. El Consell Regulador tindrà un secretari administratiu designat pel mateix Consell a proposta del president, del qual dependirà directament, i que tindrà com a comeses específiques les següents:
a) Preparar els treballs del Consell Regulador i tramitar l'execució dels seus acords.
b) Assistir a les sessions amb veu però sense vot, cursar les convocatòries, alçar les actes i custodiar els llibres i documents del Consell.
c) Els assumptes relatius al règim interior de l'organisme, tant de personal com administratius.
d) Les funcions que li encomane el president relacionades amb la preparació i instrumentació dels assumptes de la competència del Consell Regulador.
3. Per a les funcions tècniques que té encomanades, el Consell Regulador disposarà dels serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en un tècnic competent.
4. Per als serveis de control i vigilància, disposarà de veedors propis. Aquests veedors, els designarà el Consell Regulador i els habilitarà la Subdirecció General de Qualitat Agroalimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en sol·licitud tramitada a través de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, amb les atribucions inspectores següents:
a) Sobre les plantacions de xufes ubicades en la zona de producció d'aquestes, inclòs el procés de rentat i assecat.
b) Sobre els establiments i les instal·lacions el registre dels quals es recull en l'article 13.
c) Sobre les xufes emparades.
d) Sobre les mencions i distincions esmentades en l'article 24.
5. El Consell Regulador podrà contractar, a fi d'efectuar treballs urgents, el personal necessari, sempre que tinga dotació aprovada en el pressupost per aquest concepte.
6. A tot el personal del Consell Regulador, tant amb caràcter fix com eventual, se li aplicarà la legislació laboral.
Article trenta-tres
1. El Consell Regulador establirà un Comité de Qualificació de la xufa protegida, format per cinc experts com a mínim i un delegat del president del Consell, que tindrà com a comesa informar sobre les xufes que es destinen al mercat, tant nacional com estranger. Aquest Comité podrà disposar dels assessoraments tècnics que estime necessaris.
2. El president del Consell Regulador, a la vista dels informes del Comité, resoldrà allò que pertoque i, si s'escau, la desqualificació dels productes emparats de la forma prevista en l'article 23. La resolució del president del Consell Regulador, en el cas de desqualificació, tindrà caràcter provisional durant els 10 dies següents. Si en aquest termini l'interessat sol·licita la revisió de la resolució, aquesta haurà de passar al Ple del Consell Regulador perquè resolga allò que pertoque. Si en aquest termini no se sol·licita la revisió, la resolució del president es considerarà ferma.
Contra les resolucions del president o les del Consell Regulador, si s'escau, s'hi podrà recórrer davant la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
3. El Consell Regulador dictarà normes per a la constitució del Comité de Qualificació.
Article trenta-quatre
1. El finançament de les obligacions del Consell Regulador s'efectuarà amb els recursos següents:
a) Amb el producte de les exaccions parafiscals que es fixen en l'article 90 de la Llei 25/1970, a les quals s'aplicaran els tipus:
- 0,75 PTA/kg de xufa seca o equivalent tendra, comercialitzada o produïda, respectivament.
- 100 pessetes per cada certificat o visat de factures i el doble del preu de cost per cada marxamo o contraetiqueta.
Els subjectes passius de cada una de les exaccions són: del primer, els titulars de les plantacions i els titulars envasadors o comercialitzadors respectivament; del segon, els sol·licitants de certificats, visats de factures o adquirents de marxamos.
El Consell Regulador fixarà els equivalents entre xufes a l'efecte del càlcul de la repercussió de l'exacció.
b) Les subvencions, llegats i donatius que reben.
c) Les quantitats que pogueren percebre's en concepte d'indemnització per danys i perjudicis ocasionats al Consell o als interessos que representa.
d) Els béns que constituïsquen el seu patrimoni i els productes i la venda d'aquests.
e) Les aportacions que el Consell Regulador puga fixar per als elaboradors i els expenedors autoritzats d'orxata esmentats en l'article 13.2, en concepte d'utilització de la imatge i el prestigi de la denominació d'origen que protegeix aquest reglament.
2. La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell Regulador, podrà variar els tipus impositius fixats en aquest article quan les necessitats pressupostàries del Consell així ho exigisquen, sempre que s'ajusten als límits establits en la Llei 25/1970 i les disposicions complementàries.
3. El no pagament de les quantitats relatives als apartats 1.a i 1.e serà motiu de baixa del corresponent subjecte passiu en els respectius registres del Consell Regulador.
4. La gestió d'ingressos i despeses que figuren en els pressupostos correspon al Consell Regulador.
5. La intervenció corresponent fiscalitzarà les operacions econòmiques del Consell i la comptabilitat, d'acord amb les normes establides d'atribucions i funcions que la legislació vigent assigne en aquesta matèria.
Article trenta-cinc
Els acords del Consell Regulador que no tinguen caràcter particular i afecten a una pluralitat de subjectes es notificaran mitjançant circulars exposades a les oficines del Consell Regulador i als ajuntaments compresos dins de la zona de producció de xufa. L'exposició d'aquestes circulars s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El Consell Regulador podrà remetre circulars a altres entitats interessades. Es podrà recórrer contra els acords i les resolucions que prenga el Consell Regulador, en tot cas, davant la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
CAPíTOL VII
Infraccions, sancions i procediment
Article trenta-sis. Normes aplicables
Totes les actuacions que calga desenvolupar en matèria de tramitació d'expedients sancionadors i tipificació d'infraccions s'ajustaran al que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre; en el seu reglament, aprovat mitjançant el Reial Decret 835/1972, de 23 de març; en el Reial Decret 1.945/1983, de 22 de juny; en la Llei 30/1992, de 27 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; en la Llei 12/1994, de 29 de desembre, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern Valencià; en aquest reglament i en la resta de la legislació vigent.
Article trenta-set. Tipificació de les infraccions
Les infraccions comeses per persones o entitats inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen es classificaran, pel que fa a la sanció, de la manera següent:
A) Faltes administratives. Aquestes faltes són, en general, les inexactituds i omissions en les declaracions, guies, assentaments, llibres de registre i la resta de documents i, en concret, les següents:
1. Falsejar o ometre dades i comprovants en els casos en què es requerisquen per a la inscripció en els diferents registres.
2. No comunicar immediatament al Consell Regulador qualsevol variació que afecte les dades subministrades en el moment de la inscripció en els registres.
3. Ometre o falsejar dades relatives a collites o moviments d'existències de productes.
4. Infringir els acords del Consell Regulador en els assumptes que es regulen en aquest apartat A.
B) Infraccions al que s'estableix en aquest reglament i als acords del Consell Regulador sobre producció, conservació, envasament, emmagatzematge i comercialització de xufes emparades i que, entre d'altres, són:
1. Incomplir les normes sobre pràctiques de conreu.
2. Infringir les normes específiques que s'estableixen en aquest reglament o els acords del Consell Regulador en les matèries que es regulen en aquest apartat B.
C) Infraccions per ús indegut de la denominació d'origen o per actes que la perjudiquen o desprestigien i que, entre d'altres, són:
1. Emprar la denominació d'origen per a xufes que no hagen estat produïdes d'acord amb les normes establides en la legislació vigent i en aquest reglament o que no reunisquen les condicions que han de caracteritzar-les.
2. Emprar noms comercials, marques o etiquetes no aprovades pel Consell Regulador en els casos a què fa referència aquest apartat C.
3. Utilitzar locals o magatzems no autoritzats.
4. Utilitzar o negociar indegudament amb documents, etiquetes, contraetiquetes, segells, etc., propis de la denominació d'origen.
5. Expedir productes que no corresponguen a les característiques de qualitat mencionades en els seus mitjans de comercialització.
6. Expedir, comercialitzar o posar en circulació productes de la denominació d'origen en envasos no aprovats pel Consell, desprovistos d'etiquetes o contraetiquetes numerades, o sense el mitjà de control establit pel Consell Regulador.
7. Envasar o etiquetar envasos en locals que no estiguen inscrits en el Consell Regulador o no ajustar-se en l'etiquetatge als acords d'aquest.
8. Infringir els acords del Consell Regulador, especialment en allò que fa referència a envasament, documentació i etiquetatge.
9. En general, qualsevol acte que contravinga el que es disposa en aquest reglament o en els acords del Consell i que perjudique o desprestigie la denominació o en supose un ús indegut.
Article trenta-vuit
Les infraccions comeses per persones o entitats inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen tindran el règim de sancions següent:
1. Les faltes administratives se sancionaran amb multes de l'1 al 10 per cent de la base per cada hectàrea, en el cas de plantacions, o del valor de les mercaderies afectades. Les faltes en grau mínim se sancionaran amb advertència.
2. Les infraccions al que s'estableix en aquest reglament i als acords del Consell Regulador se sancionaran amb multes del 2 al 20 per cent de la base per cada hectàrea, en el cas de plantacions, o del valor de les mercaderies afectades. En aquest últim cas, es podrà decomissar la mercaderia.
3. Les infraccions per ús indegut de la denominació d'origen o per actes que la desprestigien o la perjudiquen, se sancionaran amb multes des de 20.000 pessetes fins al doble del valor de la mercaderia o els productes afectats, quan el valor supere les 20.000 pessetes i, a més, amb el decomís de la mercaderia.
Article trenta-nou
Per a l'aplicació de les sancions dels articles anteriors es tindran en compte les normes següents:
1. S'aplicaran en grau mínim:
a) Quan es tracte de simples irregularitats en l'observança de les reglamentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no suposen benefici especial per a l'infractor.
b) Quan s'esmenen els defectes en el termini assenyalat pel Consell Regulador.
c) Quan es prove que no ha existit mala fe.
2. S'aplicaran en grau mitjà:
a) Quan es produïsca reiteració en la negativa a facilitar informació, prestar col·laboració o permetre l'accés a la documentació exigida en aquest reglament o en els acords del Consell Regulador.
b) Quan la infracció tinga transcendència directa sobre els consumidors o supose un benefici especial per a l'infractor.
c) Quan no s'esmenen els defectes en el termini assenyalat pel Consell Regulador.
d) Quan la infracció es produïsca per una actuació negligent, amb inobservança de les normes d'actuació expressament acordades pel Consell Regulador.
e) En tots els casos en què no siga procedent l'aplicació dels graus mínim i màxim.
3. S'aplicaran en grau màxim:
a) Quan es prove manifesta mala fe.
b) Quan de la infracció es deriven greus perjudicis per a la denominació, els inscrits o els consumidors.
4. En els casos de les infraccions tipificades en l'apartat segon de l'article 37.b i en els apartats primer, quart, sisé i seté de l'article 37.c, es podrà aplicar la suspensió temporal de l'ús de la denominació o la baixa en els registres d'aquesta.
La suspensió temporal, no superior a tres mesos, del dret a l'ús de la denominació durà aparellada la suspensió del dret a certificats d'origen, marxamos, contraetiquetes i la resta de documents del Consell Regulador.
La baixa implicarà l'expulsió de l'infractor dels registres del Consell i, com a conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la denominació. Després de la baixa no es podrà procedir a la reinscripció fins que hagen transcorregut tres anys des que es va produir aquella.
Article quaranta
1. Es podrà aplicar el decomís de les mercaderies com a sanció única o accessòria, si s'escau, o el pagament de l'import del seu valor, en el cas que el decomís no siga factible.
2. Donat el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada sobre la mercaderia retinguda, intervinguda o decomissada, s'aplicarà el que es disposa en l'article 399 del Codi Penal.
Article quaranta-u
En el cas de reincidència, o quan els productes estiguen destinats a l'exportació a països tercers, les multes seran superiors en un 50 per cent a les assenyalades en els articles anteriors, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre per raó de la legislació vigent.
En el cas que el reincident cometa una nova infracció, les multes es podran elevar fins al triple de les dites multes.
Es considerarà reincident l'infractor sancionat mitjançant una resolució ferma per una infracció de les compreses en aquest reglament en els cinc anys anteriors.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació o el conseller d'Agricultura i Medi Ambient podrà acordar la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, de les sancions imposades a fi que servisca d'exemplaritat.
Article quaranta-dos
1. En les infraccions comeses per persones o entitats inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen, una vegada alçada l'acta d'infracció, el secretari del Consell Regulador mencionat en l'article 28 incoarà un expedient, nomenarà un instructor i, si s'escau, un secretari. L'instructor formularà el plec de càrrecs a la persona imputada i li concedirà el tràmit d'audiència després de la proposta de resolució que, si s'escau, puga realitzar en la instrucció de l'expedient.
La resolució de l'expedient, quan es tracte d'apercebiment o multes inferiors a 50.000 pessetes, correspon al Consell Regulador mateix i, si excedeix d'aquesta quantitat, a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
2. A fi de determinar la quantia a què fa referència l'apartat 1, s'addicionarà l'import de la multa al valor de la mercaderia decomissada.
3. La decisió sobre el decomís de la mercaderia o la destinació d'aquesta correspondrà a qui tinga la facultat de resoldre l'expedient.
4. En els casos en què la infracció concernisca l'ús indegut de la denominació d'origen i això implique una falsa indicació de procedència, el Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i sancions administratives pertinents, podrà acudir als tribunals i exercir les accions civils i penals reconegudes en la legislació sobre propietat industrial.
5. En tots els casos en què la resolució de l'expedient siga amb multa, l'infractor haurà de pagar les despeses originades per les preses i anàlisis de mostres, o pel reconeixement que s'haguera realitzat i les altres despeses que ocasionen la tramitació i resolució de l'expedient.

linea