diari

ORDE de 13 de juny de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determinen els criteris i directrius per a l'aplicació del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/6633]

(DOGV núm. 4278 de 25.06.2002) Ref. Base de dades 2755/2002

ORDE de 13 de juny de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determinen els criteris i directrius per a l'aplicació del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/6633]
L'article 8 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, preveu que els organitzadors o promotors dels espectacles i activitats recreatives hi regulats hauran de constituir fiança a favor de les corporacions locals que tramiten el procediment, per a respondre de les possibles obligacions econòmiques que pogueren derivar-se'n de l'organització i celebració i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar amb motiu de la celebració de dits esdeveniments.
La constitució de les anteriors fiances ha de respondre, per exprés mandat de la norma, a la finalitat apuntada, però també ha d'atendre les peculiaritats que es deriven de l'espectacle o activitat de què es tracte. Per això, complint amb rigor i precisió el precepte apuntat, no pot donar-se el mateix tractament a aquelles activitats i espectacles que, amb caràcter itinerant, estan desenvolupant-se en distints municipis i en escàs període de temps, com ara circs o atraccions de fires; a les d'arrelada tradició popular, com ara festeigs patronals o de barri realitzats en recintes totalment oberts; o a les que amb caràcter esporàdic se celebren sense una específica continuïtat, tals com concerts, concentracions, etc.
En este orde de coses, cal, igualment, tindre en compte que si bé la fiança es constituïx a favor de la corporació municipal, res no es diu sobre la seua gestió; així mateix, per la seua finalitat pot respondre d'obligacions contretes amb l'administració autonòmica en els supòsits en què siga esta la que té atribuïda la potestat sancionadora. D'esta manera, la seua gestió, atenent criteris de racionalització i eficàcia, podrà ser realitzada pels òrgans de la Generalitat Valenciana, que podran actuar com a depositaris i administradors de les referides mesures d'assegurament, a favor de les respectives corporacions locals.
Tractament diferenciat mereixen les atraccions firals que, pel seu tradicional arrelament a la nostra Comunitat, constituïxen un sector especialment regulat en tots els municipis i en què juguen un paper fonamental les associacions de firers. Així, són estes associacions les que sol·liciten les llicències oportunes i les que assumixen, en nom dels seus associats, l'assegurament dels recintes firals quan este requisit és exigit pels ajuntaments, amb independència de les assegurances que són subscrites individualment pel titular de cada atracció. Així mateix, el caràcter itinerant però continu de la seua activitat, aconsella que siguen les mateixes associacions les que es constituïsquen en garants dels seus associats.
D'altra banda, l'article 5.4 del citat Decret 5/2002, disposa que “quan es tracte d'atraccions firals, hauran d'acompanyar-se a més els certificats d'homologació de les instal·lacions”. L'anterior certificat d'homologació es troba regulat de forma genèrica en l'article 35.2 del Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, segons el qual els locals i les instal·lacions de fira s'adaptaran a les normes particulars que, si és procedent, tinguen els reglaments especials, i s'hauran d'aplicar per analogia les prescripcions de dit Reglament d'Espectacles i es compliran, a més, els requisits i les condicions que determinen les autoritats competents, “tenint en compte els dictàmens dels facultatius que designen per a inspeccionar el seu muntatge i comprovar-ne el funcionament.” En el mateix sentit, es pronuncia l'article 10.2 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives. Per tot això, i a falta d'una regulació més específica del certificat d'homologació per a estes instal·lacions, ha de garantir-se per altres mitjans que ho permeten la idoneïtat de les atraccions firals.
Pel que fa a les normes procedimentals per a la concessió d'estes llicències, si bé el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, establix un termini de sol·licitud per a la celebració d'espectacles d'almenys tres mesos d'antelació al seu començament, res no diu en relació amb altres activitats recreatives, per la qual cosa pareix convenient fixar un procediment específic per a elles, sobretot quan es tracte d'activitats que tinguen curta duració.
Finalment, cal assenyalar que tant el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, aprovat pel Decret 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, com el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, exclouen els actes religiosos en tant que manifestacions de la llibertat religiosa o de culte reconeguda en l'article 16 de la Constitució, als quals, per tant, no els pot ser d'aplicació la legislació sobre espectacles, establiments públics i activitats recreatives, ni la relativa a activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses, per la qual cosa cal aclarir dita exclusió.
Per tot això, en virtut del que establix la disposició final primera del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, per la qual es faculta el conseller de Justícia i Administracions Públiques per a dictar les disposicions necessàries que exigisca el desenvolupament i execució del citat Decret,
ORDENE
Article 1. Criteris de determinació de la capacitat
La capacitat màxima prevista en l'article 8 del Decret del Govern Valencià 5/2002, de 8 de gener, s'establirà en cada cas, d'acord amb els criteris establits en la Instrucció d'11 de febrer de 1998, de la Conselleria de Presidència, per la qual s'actualitzen els criteris d'aplicació de la normativa en vigor en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives fixats per la Instrucció de la Conselleria d'Administració Pública, de 23 de gener de 1996.
Article 2. Actes celebrats en espais oberts
Els ajuntaments competents per a l'atorgament de les llicències regulades pel Decret 5/2002, de 8 de gener, podran dispensar, mitjançant resolució motivada, de la constitució de la fiança a què es referix l'article 8 del citat Decret, quan es tracte d'espectacles públics i activitats recreatives d'acreditat caràcter tradicional organitzades per les associacions de veïns, culturals o benèfiques, comissions de festes i semblants, sense ànim de lucre, amb motiu de la celebració de festes patronals o locals, manifestacions culturals, actes benèfics i semblants, celebrats en espais oberts en els quals no càpiga determinar la capacitat d'acord amb el que establix la disposició anterior.
Article 3. Espectacles i activitats de caràcter itinerant
1. Els organitzadors i titulars d'activitats recreatives i espectacles públics que de forma habitual desenvolupen la seua activitat de manera itinerant en el territori de la Comunitat Autònoma, podran constituir les fiances establides en el Decret 5/2002, del Govern Valencià, en la quantia corresponent a la capacitat que tinguen autoritzat amb caràcter únic i periodicitat anual, a favor de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en què celebren la seua activitat en el període que comprenga la fiança.
2. La fiança constituïda d'acord amb el que disposen els apartats anteriors es depositarà a les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana que establisca la Tresoreria de la Generalitat, a favor de tots els ajuntaments que autoritzen les indicades activitats en el període a què es referix la fiança. La fiança serà tornada o cancel·lada, si és procedent, quan els ajuntaments en què s'haja celebrat alguna activitat inclosa en la fiança certifiquen que no hi ha denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució. A l'efecte, els ajuntaments remetran, a la direcció general competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, una relació de les llicències que concedisquen a l'empara de la present Orde. Igualment, els interessats remetran a dita direcció general una relació de tots els municipis en què hagen celebrat les seues activitats.
Article 4. Atraccions firals
Quan es tracte d'activitats firals, la fiança podrà ser constituïda en la forma que siga determinada en l'article anterior per l'associació de firers d'àmbit autonòmic o provincial, segons l'abast territorial de la seua activitat. En este cas, s'acompanyarà amb la documentació acreditativa de la seua constitució o amb els documents que s'inclouen com a annexos en la present Orde, la relació de tots els firers a què fa referència la fiança.
Article 5. Retenció i constitució de fiança
En qualsevol cas, la retenció del tot o part de la fiança obligarà a una nova constitució pel seu import total, d'acord amb allò establit en els articles precedents.
Article 6. Forma de constitució de la fiança
Les fiances podran constituir-se per qualsevol dels mitjans establits en l'article 8.2 del Decret del Govern Valencià 5/2002, de 8 de gener. Quan s'opte per la seua constitució mitjançant aval o assegurança de caució, podran utilitzar-se els models que s'arrepleguen en l'annex d'esta orde.
Article 7. Procediment abreviat
1. El procediment de sol·licitud de llicència d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives és, amb caràcter general, l'establit en el capítol II del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià.
2. Excepcionalment, per a aquells que s'organitzen amb motiu de festeigs la duració dels quals siga inferior a tres dies, l'expedient es tramitarà de conformitat amb el següent procediment:
a) El termini de sol·licitud serà, com a mínim, de quinze dies d'antelació a la seua celebració.
b) Rebuda la sol·licitud i la documentació establida en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, l'autoritat municipal acordarà la instrucció del procediment, llevat que procedisca la denegació de la llicència per raons basades en el planejament urbanístic o en les ordenances municipals.
c) Els tècnics municipals, a la vista de la sol·licitud de la llicència i de la documentació aportada, emetran informe en el termini de cinc dies.
d) Rebuts els informes, l'autoritat municipal resoldrà motivadament sobre la concessió o denegació de la llicència en el termini de deu dies següents a la seua recepció. Si s'estima que procedix la denegació i, amb anterioritat a dictar resolució, s'atorgarà audiència a l'interessat pel termini de cinc dies.
e) Si no es notifica la resolució en el termini de quinze dies següents a la presentació de la petició, junt amb tota la documentació exigida per a això, s'entendrà concedida l'autorització.
Article 8. Documentació tècnica per a les instal·lacions firals
1. Quan es tracte d'atraccions firals, l'organitzador o promotor de l'activitat acompanyarà a la sol·licitud a què es referix l'article 5.1 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, un certificat expedit per tècnic competent o, si fa el cas, responsable d'una empresa ENICRE en el qual farà constar que serà l'encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions.
2. Conclosa la instal·lació i als efectes establits en l'article 6 del citat Decret, l'organitzador o promotor haurà de presentar certificat de muntatge emés per dit tècnic i visat pel seu col·legi professional o, si fa el cas, per empresa ENICRE, en què se certifique que les instal·lacions reunixen les mesures necessàries de seguretat.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Orde entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de juny de 2002
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA
ANNEX
Model d'aval
L'entitat ... i en el seu nom i representació el Sr./la Sra ... , amb DNI número ... , degudament facultat/ada per al present acte, segons resulta de validació efectuada pel Servici Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es constituïx com a fiador solidari, davant de dita Conselleria i a favor dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, de l'empresa ... , amb NIF ... , amb domicili a ... , carrer d ... , per les activitats que organitze o celebre en els mateixos, per la suma d ... euros.
La fiança que es constituïx tindrà una vigència anual, i únicament podrà deixar-se sense efecte, quan s'acredite davant de l'administració de la Generalitat Valenciana la no-existència de denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l'activitat, i quan la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació n'autoritze expressament la cancel·lació.
La fiança prestada quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren produir-se de l'organització i celebració d'espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració de dits esdeveniments, d'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
Per la present fiança, l'entitat finançadora queda obligada a pagar a la Tresoreria de la Generalitat Valenciana, si no paga el fiançat, les quantitats adeutades pels conceptes indicats en el paràgraf anterior, més el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes que en cada cas siguen exigibles, segons el que disposen els articles 46.2 i 98 del Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, que aprova el Reglament General de Recaptació.
L'entitat fiadora renuncia expressament a qualssevol beneficis i en particular al de prèvia excussió de béns.
València, ... d ... de 200
Certificat d'assegurança de caució
L'entitat ... , amb CIF ... , amb domicili a ... , carrer ... , i en el seu nom i representació el Sr./la Sra ... , amb DNI número ... , amb poder suficient per a obligar-se en este acte, segons resulta de l'escriptura de poder atorgada davant del/de la notari/ària de ... ,Sr./Sra. ... , obrant en el número ... del seu protocol,
AVALA
Solidàriament el Sr./la Sra ... , amb DNI/CIF ... , amb domicili a ... , carrer ... , representat/ada en este acte per ... , amb DNI número ... , segons consta acreditat en escriptura de poder atorgada davant del notari/de la notària d ... , Sr./Sra ... , obrant en el número ... del seu protocol, en concepte de beneficiari de l'assegurança davant dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana en què organitze o celebre la seua activitat, fins a l'import màxim d ... euros, en els termes i les condicions establits en la legislació vigent i, en particular, en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
La fiança prestada quedarà afecta a la responsabilitat i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren produir-se de l'organització i celebració d'espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració de dits esdeveniments, d'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
La present garantia serà vàlida a partir de la data d'expedició i amb una duració inicial d'un any des del moment de l'expedició.
La cancel·lació de la garantia només es produirà si, en el moment del seu venciment, una vegada sol·licitada la devolució a l'assegurat, la Generalitat Valenciana certifica, prèvia comunicació dels ajuntaments en què s'haja realitzat activitat inclosa en la fiança, que no hi ha denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució.

linea