diari

ORDRE de 10 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2000/X8622]

(DOGV núm. 3867 de 30.10.2000) Ref. Base de dades 3528/2000

ORDRE de 10 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2000/X8622]
El Parc Natural del Montgó constitueix un element singular entre les serres litorals de la Comunitat Valenciana. La seua notable empremta paisatgística, la diversitat d'ambients que es presenten en el seu àmbit, així com el fet d'acollir una elevada varietat d'espècies animals i vegetals (entre aquestes diversos endemismes de gran interès), la converteixen en un espai natural de valor excepcional i en una de les reserves biogenètiques de major rellevància en el context valencià, tal com va ser posat de manifest en l'exposició de motius del Decret 25/1987, de 16 de març, de Declaració del Parc Natural del Montgó.
Encara que la declaració del Montgó com a espai natural respon, com és obvi, a la necessitat de preservar els valors ecològics, biogenètics, paisatgístics i culturals de l'àrea, l'actual règim de protecció del Parc Natural del Montgó (contingut en els decrets 25/1987, de 16 de març, i 110/1992, de 6 de juliol), no pot considerar-se suficient per a garantir el compliment dels objectius de conservació perseguits. La situació actual del Parc —agreujada per les freqüents agressions a què els ecosistemes i paisatges característics del Montgó es veuen sotmesos com a conseqüència del seu emplaçament en una àrea amb una forta dinàmica de creixement turístic i urbanístic— exigeix l'adopció i promulgació sense demora dels imprescindibles instruments de planificació i ordenació ambiental.
Tanmateix, l'experiència adquirida en la gestió de l'espai ha posat de manifest que molts dels problemes esmentats, encara que es manifesten en el context del Parc, tenen el seu origen (directe o indirecte) fora dels límits d'aquest, en un context territorial que es caracteritza per una ocupació intensiva del sòl, tant per activitats agrícoles com per la creixent urbanització —amb les infraestructures associades— que presenta aquesta zona del litoral. Per aquesta raó, l'àrea protegida —el Parc Natural— ha quedat configurada com una autèntica illa, progressivament desconnectada funcionalment d'altres ecosistemes naturals i seminaturals de l'entorn. Però l'aïllament pot aplicar-se també des d'una perspectiva territorial i socioeconòmica: l'entorn protegit apareix en aquest moment com una singularitat, amb un nivell d'acceptació social inferior al desitjable i desconnectat del model de desenvolupament econòmic i urbà imperant a la zona, amb el qual —com demostra la realitat dels últims anys— resulta a penes compatible. Sembla evident, doncs, que, a pesar dels innegables efectes favorables sobre la conservació del Montgó, la declaració com a espai natural protegit ha resultat insuficient per a trencar aquesta dinàmica que pot arribar a posar en perill els valors que es pretenen preservar.
Per tant, l'instrument de planificació que s'adopte ha de plantejar-se com a objectiu donar resposta als principals problemes del Parc i del seu entorn immediat, des de la perspectiva de l'ordenació dels recursos naturals que li és pròpia. Una resposta que ha de fer front, per una banda, a les diverses problemàtiques específiques (com la permanent i reiterada amenaça del foc, l'increment d'usos recreatius desordenats, l'existència dins dels límits del Parc d'activitats incompatibles, etc.); però que també ha d'incorporar estratègies dirigides a trencar, tant com siga possible, el doble aïllament del Parc: tant des d'una perspectiva física i ecològica, com des d'una perspectiva territorial i socioeconòmica. Unes estratègies que configuren en qualsevol cas una sèrie d'oportunitats que se centren, per un costat, en l'eventual paper que l'espai pot representar en la configuració d'un model turístic sostenible, alternatiu al dominant a la zona, així com en el seu paper en tant que senya d'identificació per als habitants del seu entorn.
La Llei bàsica estatal 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, articula la figura del pla d'ordenació dels recursos naturals com un instrument de planificació ambiental adequat per a l'ordenació d'espais amb valors naturals.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, desplega la figura dels plans d'ordenació dels recursos naturals, en regula els objectius, continguts, efectes i tramitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i atorga a la Conselleria de Medi Ambient la competència per a redactar i tramitar aquests plans. Així mateix, l'esmentada llei assenyala, en els articles 28, 33 i 36 els tràmits per a aprovar-los, aprovació que es produeix mitjançant un decret del Govern Valencià.
D'altra banda, els articles 7 i 24 de la Llei 4/1989 habiliten l'administració competent per a adoptar mesures cautelars durant el procés d'elaboració del pla d'ordenació dels recursos naturals, a fi d'impedir la realització d'actes que suposen una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del pla.
En la mateixa línia i amb idèntica finalitat, l'article 28 de la Llei 11/1994 articula un important règim de protecció preventiva i habilita l'administració per a adoptar mesures que poden incloure la prohibició de realitzar determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució d'activitats amb impacte en el medi natural, així com la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals objecte de protecció.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica aplicable al cas, pertoca iniciar l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, i a aquest efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, la delimitació territorial provisional del qual figura en l'annex de la present ordre.
Article 2
De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, durant la tramitació del pla no poden realitzar-se en tot el seu àmbit territorial actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible la consecució dels objectius de l'esmentat pla.
Així mateix, tampoc pot ser atorgada cap autorització, llicència o concessió per part de les administracions públiques que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica dins de l'àmbit del pla sense que hi haja, amb caràcter previ, un informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient. Aquest informe és de caràcter preceptiu i vinculant i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
Les mesures cuatelars contingudes en els paràgrafs anteriors poden ser complementades, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, amb altres mesures de caràcter particular, en cas que aquestes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució del objectius fixats en el pla d'ordenació dels recursos naturals.
Article 3
Les mesures cautelars previstes en l'article anterior són d'aplicació directa fins al moment en què es produïsca l'entrada en vigor del pla d'ordenació dels recursos naturals, sense que puga superar en cap cas una vigència màxima de tres anys, de conformitat amb el que es disposa en l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 4
Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient per a realitzar els tràmits tendents a l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, després de la tramitació de l'oportú expedient, d'acord amb el procediment previst legalment.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 d'octubre de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX
Àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó.

linea