diari

ORDRE de 2 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, incrementant l'import global màxim de l'any 2000, del règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà i al Paratge Natural del Desert de les Palmes, establert per l'Ordre de 4 de novembre de 1998. [2000/X9213]

(DOGV núm. 3882 de 21.11.2000) Ref. Base de dades 3819/2000

ORDRE de 2 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, incrementant l'import global màxim de l'any 2000, del règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà i al Paratge Natural del Desert de les Palmes, establert per l'Ordre de 4 de novembre de 1998. [2000/X9213]
L'Ordre de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV número 3.372, de 13.11.98), va establir un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà i al Paratge Natural del Desert de les Palmes. Aquesta ordre està dotada, per a l'exercici 2000, amb 11.441.224 PTA (68.763,14 euros) i, per a l'exercici 2001, amb 22.400.000 PTA (134.626,71 euros); d'acord amb l'Ordre de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV de 03.05.2000)
Havent-se incrementat el crèdit disponible de la línia de transferència de capital 1373, que finança les actuacions contemplades en l'Ordre del 4 de novembre de 1998, abans esmentada, i, atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell; s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia 1373, millora en espais naturals protegits, del programa pressupostari 14.03.442.30.7, en l'exercici de 2000, s'incrementa en 7.395.000 PTA (44.444,85 euros), addicionals als 11.441.224 PTA (68.673,14 euros), que establia l'Ordre de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient; de tal manera que la dotació total, per a enguany, serà de 18.836.224 PTA (113.207,99 euros). Per a l'exercici de 2001 l'import restarà en 22.400.000 PTA (134.626,71 euros).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de novembre de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea