diari

LLEI 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València. [2000/9623]

(DOGV núm. 3889 de 30.11.2000) Ref. Base de dades 3925/2000

LLEI 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València. [2000/9623]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÀMBUL
La coordinació del transport en l'entorn metropolità de València, a fi d'assegurar la mobilitat de totes les persones amb un grau de qualitat homologable al d'altres àmbits anàlegs d'Europa, exigeix la progressiva disposició d'instruments que permeten la cada vegada millor implantació de solucions racionals i eficaces, que garantisquen la prestació d'un bon servici de transport públic amb conjugació de la unitat funcional del sistema amb el ple respecte de les competències de cadascuna de les administracions concernides.
Atenent a això, aquesta llei instaura l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, com a ens de dret públic subjecte al dret privat. L'entitat esmentada assumeix totes les competències que corresponien a la Comissió del Pla de Transport Metropolità de l'Àrea de València, regulada per la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Transport Metropolità de València, i les que exerceix la Direcció General de Transports sobre els serveis regulars de viatgers d'ús general i especial en dita àrea i sobre l'àrea de prestació conjunta del taxi de València.
D'aquesta manera es crea una organització que pot exercir les competències de cooperació amb els municipis molt més àgilment, i en el sector del taxi permet una major dedicació a la tasca inajornable de la reordenació, ja iniciada per la Direcció General de Transports.
La Generalitat té atribuïdes competències exclusives respecte del transport que no excedeix del seu àmbit territorial (articles 149.1.21ª de la Constitució i 31.15 de l'Estatut d'Autonomia). Així ho ha proclamat amb especial energia la STC 118/1996, de 27 de juny, que va declarar inconstitucionals i nuls aquells preceptes de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, que envaïen les competències de les comunitats autònomes.
No obstant aquesta clara competència de la Generalitat, la regulació actual, fidel en aquest sentit a les idees centrals de la Llei d'Ordenació del Transport Metropolità de València, es limita a impulsar i a reforçar la cooperació ja existent, sense menyscabar cap de les competències de les corporacions locals.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte la creació de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València i regular-ne l'estructura i les funcions.
Article 2. Naturalesa jurídica i funcions
1. L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València és un organisme de dret públic dels prevists en l'article 5 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del govern valencià, dotat amb personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat, al qual s'encomana l'adopció de les mesures necessàries per a fer efectiva la cooperació de la Generalitat amb els ajuntaments i la resta d'administracions públiques en els serveis de transport públic regular de viatgers en l'àrea a la qual es refereix la Llei 1/1991, de 14 de febrer de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del transport metropolità de l'àrea de València i també en matèria de serveis de taxi en l'àrea de prestació conjunta de València establerta per Ordre del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
2. L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València té plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins.
3. L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València s'adscriu a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article 3. Ordenament aplicable
1. L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València es regeix pel dret privat, excepte en els aspectes que, de conformitat amb aquesta llei i els seus estatuts de desplegament que s'aproven, es regisquen pel dret administratiu.
2. Es regiran per normes de dret públic, en particular:
a) El procés de formació de la voluntat dels seus òrgans, de conformitat amb la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
b) El règim economicoadministratiu i pressupostari.
c) La contractació administrativa, en els termes establerts en la legislació de contractes de les administracions públiques.
d) L'exercici d'aquelles potestats administratives que se li atribuïsquen.
Article 4. Competències de l'entitat
1. En matèria de serveis regulars de viatgers li corresponen les següents:
a) Totes les competències de la Generalitat en matèria de gestió administrativa dels serveis, excepte les que la normativa vigent atribuesca al conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
b) L'elaboració i el desenvolupament de les previsions del Pla de Transport Metropolità de València i de qualsevol altre instrument de coordinació del transport en aquest àmbit, incloent-hi l'urbà.
c) L'emissió, la distribució i, si és procedent, la venda dels títols de transport de coordinació, entenent com a tals els que siguen comuns a diversos operadors, així com la distribució entre aquests operadors tant dels ingressos obtinguts en virtut d'aquest concepte com de les compensacions per prestació de servei públic que s'establisquen, en els termes acordats per la totalitat de les entitats i les corporacions públiques interessades.
d) Proposar a l'òrgan competent del Govern Valencià el marc tarifari dels títols de coordinació.
e)La proposta i l'execució dels plans d'inspecció en col·laboració, si escau, amb els serveis d'inspecció de la Generalitat i de les altres administracions competents, i també la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors.
f) Les atribuïdes a la Comissió del Pla de Transport Metropolità de l'Àrea de València en la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del transport metropolità de l'àrea de València.
g) L'adopció de mesures tendents a establir un sistema d'ajudes a l'explotació per a empreses operadores que incentiven la incorporació de noves tecnologies destinades a millorar la seguretat i l'operativitat dels serveis.
2. En relació als serveis del taxi li corresponen:
a) Les competències de la Generalitat en matèria de gestió administrativa dels serveis que es presten en l'Àrea de Prestació Conjunta de València, tret de les que li puguen correspondre al conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i, en particular, l'atorgament, la transmissió, el visat i la modificació de les autoritzacions habilitants per a aquests serveis, i també les d'inspecció de la Generalitat i altres administracions competents, i la instrucció i la proposta de resolució d'expedients sancionadors.
b) L'adopció de mesures encaminades a la millora del servei del taxi, com les de formació o incentivació de l'ocupació de noves tecnologies i sistemes organitzatius.
c) El desenvolupament de programes específics destinats a incrementar l'ús dels serveis del taxi.
3. En matèria de competències de transport urbà li correspondran aquelles que li puguen ser atribuïdes mitjançant un conveni subscrit entre l'ajuntament corresponent i la Generalitat.
4. Com a competències generals li corresponen:
a) Informar adientment sobre els serveis de transport metropolità i fomentar-ne i difondre l'ús.
b) Constituir o participar en societats de capital públic o mixt o en consorcis, en relació amb els fins previstos en l'article 2.
c) Elaborar estadístiques, informes i estudis sobre el transport metropolità.
d) Cooperar mitjançant acords, convenis i contractes programa amb qualsevol entitat l'activitat de la qual afecte el transport metropolità.
e) Si és procedent, construir les infraestructures del transport metropolità que li siguen encomanades pel conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o les que, segons conveni, s'acorde amb altres administracions públiques.
CAPÍTOL II
Organització
Article 5. Òrgans de l'entitat
Els òrgans rectors de l'entitat són:
– El Consell d'Administració.
– El director.
La participació dels operadors de transport es canalitza a través dels consells d'operadors.
Article 6. El Consell d'Administració
Correspon al Consell d'Administració la direcció, l'administració i el govern de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València.
El Consell es compon dels membres següents:
– El president, que serà el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
– Dos vicepresidents: el primer, que serà l'alcalde de València o regidor que hi delegue, i el segon serà el director general de Transports de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
– Quatre consellers designats pel conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
– Un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– Tres representants de l'administració local, l'un designat per l'Ajuntament de València, i els altres dos per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies entre els membres de les corporacions locals de l'Àrea de València.
– Un representant de l'administració General de l'Estat.
– El director de l'entitat.
– El gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
– El gerent de l'Empresa Municipal de Transports de València.
Formaran part del Consell, amb veu però sense vot, el secretari designat pel president entre els funcionaris de la Generalitat del grup A, així com un representant de cada un dels consells d'operadors en els termes que establisquen els estatuts de l'entitat.
Quan la naturalesa dels assumptes ho requeresca, la Presidència podrà convidar a participar en les sessions del Consell a un representant:
– de l'Autoritat Portuària de València
– de l'entitat pública AENA
– de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior.
Article 7. Funcionament del Consell
El Consell es reuneix almenys una vegada a l'any per aprovar l'avantprojecte del pressupost de l'entitat, l'informe de gestió, el grau de compliment dels programes i el balanç econòmic i totes les vegades que el convoque el president, per iniciativa pròpia o a instància, com a mínim, de tres membres.
Al Consell li són aplicables les normes sobre òrgans col·legiats de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les peculiaritats que, per raó de la seua organització, es puguen establir en els estatuts de l'entitat.
El Consell funcionarà en ple o en Comissió Executiva. La Comissió Executiva estarà presidida pel director general de Transports. La vicepresidència l'exercirà un dels representants de l'Ajuntament de València en el Consell, designat per l'alcalde, i en formaran part el director de l'entitat i tres consellers designats pel Consell entre els seus membres.
Correspon a la Comissió Executiva, a més de les competències que li atribuesca el Ple, aprovar les modificacions del pla de serveis de transport, les mesures de reestructuració de l'oferta, les de coordinació de tarifes i qualsevol altres necessàries per a la preparació o l'execució del pla.
Article 8. Atribucions del Consell
El Consell tindrà les funcions que determinen els estatuts i, com a mínim, les següents:
– Aprovar l'avantprojecte del pressupost.
– Aprovar els plans i els programes de coordinació.
– Autoritzar la realització de convenis i contractes programa amb d'altres entitats.
– Autoritzar, en els casos que procedisca, la participació en consorcis i societats.
– Establir les directrius al director i atribuir-li les facultats d'administració i gestió que no es reserven al Consell.
– Encomanar a la Comissió Executiva l'exercici de qualssevol funcions, a més de les ja previstes en aquesta llei.
Article 9. El director
El director, sota l'autoritat del Consell, dirigeix el funcionament ordinari de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, executa els acords del Consell i exerceix la direcció del personal.
El director és nomenat pel conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a proposta del Consell, tenint en compte que siga una persona de prestigi reconegut i experiència en el sector del transport.
Article 10. Consells d'operadors
1. L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València tindrà dos consells d'operadors, l'un d'operadors dels serveis regulars de viatgers, i l'altre d'operadors del taxi. Els consells d'operadors són òrgans col·legiats de caràcter representatiu. Informaran, amb caràcter no vinculant, el projecte del pressupost anual, la proposta del marc tarifari comú, els preus i les taxes, i tots els altres assumptes que li sotmeta el Consell, de conformitat amb el que disposen els estatuts de l'entitat.
2. El Consell d'Operadors dels Serveis Regulars de Viatgers estarà compost per representants de les empreses operadores en la forma que determinen els estatuts de l'entitat.
3. El Consell d'Operadors del Taxi estarà compost per representants del sector del taxi en la forma que determinen els estatuts de l'entitat, que en qualsevol cas han d'establir un sistema de representació proporcional dels sindicats i associacions presents al sector.
4. El director de l'entitat formarà part dels dos consells, amb veu però sense vot.
5. Amb l'acord previ del Consell d'Administració, es podran constituir ponències per a l'estudi i l'informe d'aquelles propostes d'interès metropolità en què siga aconsellable la participació d'entitats socials, juntament amb especialistes, representants dels sindicats, associacions de consumidors i entitats representatives de les persones de mobilitat reduïda.
CAPÍTOL III
Recursos econòmics, patrimoni i personal
Article 11. Ingressos
Els recursos de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València seran els següents:
a) Els productes i les rendes procedents dels béns i dels drets que li siguen adscrits per la Generalitat o que adquirisca per qualsevol títol.
b) Els ingressos obtinguts en l'exercici de les seues activitats i, en particular, per la participació que es fixe en els títols de transport de coordinació.
c) Les transferències i les subvencions procedents de la Generalitat i de l'administració de l'Estat.o qualssevol altres ens públics.
d) Les donacions, els llegats i altres aportacions d'entitats privades i de particulars.
e) El producte de les operacions de crèdit.
f) Qualsevol altre recurs que li poguera ser atribuït.
Article 12. Patrimoni
1. Els béns i els drets que la Generalitat adscrita a l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València conservaran la seua qualificació jurídica originària i únicament podran ser utilitzats per al compliment dels seus fins. L'adscripció d'aquests serà acordada pel Govern Valencià, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. L'entitat exercirà tots els drets i les prerrogatives relatives al domini públic que es troben legalment establits, a l'efecte de la conservació, la defensa i la correcta administració dels dits béns.
2. Els béns propietat de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València tindran la qualificació jurídica de béns de domini públic o patrimonials. Són béns de domini públic els que estiguen destinats als fins o als serveis públics que preste l'entitat.
L'afectació de béns i drets patrimonials propis als fins o serveis públics que preste l'entitat serà acordada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. L'adquisició en virtut d'expropiació forçosa porta implícita l'afectació dels béns als fins que foren determinants per a la seua declaració d'utilitat pública o interès social.
La desafectació dels béns demanials de l'entitat serà acordada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Els béns immobles patrimonials que resulten innecessaris a l'entitat es podran alienar, amb l'autorització prèvia, sempre que es destine el producte de la venda als seus fins. Correspon autoritzar l'alienació al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació quan el valor dels béns, segons taxació pericial, no excedisca de 200.000.000 de pessetes, i al Govern Valencià quan sobrepasse aquesta quantitat.
El Govern Valencià podrà acordar, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, que els béns immobles declarats innecessaris s'incorporen al Patrimoni de la Generalitat, i es destinen a la prestació de serveis públics.
3. L'entitat haurà de formar i mantenir adientment actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis com adscrits. Així mateix, haurà de remetre periòdicament una còpia de l'inventari a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Article 13. Declaració d'utilitat pública de les obres de l'entitat
L'aprovació de projectes d'obres de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València comportarà la declaració d'utilitat pública i l'acord de necessitat d'ocupació a l'efecte d'expropiació, de conformitat amb els requisits i els tràmits de la normativa d'expropiació forçosa.
Article 14. Personal
L'entitat podrà tenir personal funcionari i laboral en els termes previstos en la legislació de funció pública.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Successió d'òrgans
Totes les referències a la Comissió del Pla de Transport Metropolità de l'Àrea de València contingudes en la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat Valenciana, i en les normes que la despleguen, s'entendran fetes a l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, de conformitat amb la disposició transitòria primera d'aquesta llei.
Segona. Àrees de prestació conjunta
1. La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'informe previ dels municipis afectats, podrà establir, dins de l'àmbit espacial d'aquesta llei, àrees de prestació conjunta de serveis de transport de viatgers en automòbils de turisme per a la prestació de qualsevol servei urbà o interurbà dins de l'àmbit de l'àrea respectiva, en aquelles zones en què hi haja interacció i influència recíproca entre els serveis de transport dels municipis, sotmetent-ho prèviament a l'autorització administrativa.
2. L'Àrea de Prestació Conjunta de València, creada per Ordre de 29 de gener de 1986, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, continuarà regint-se per les seues disposicions específiques.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València
1. En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports convocarà la reunió constitutiva del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València. A partir de la reunió, l'entitat començarà a exercir les competències que té atribuïdes, llevat d'aquelles que exigisquen l'aprovació prèvia dels seus estatuts.
2. Mentre no es constituïsca l'entitat, continuarà en funcionament, amb les seues competències actuals, la Comissió del Pla de Transport Metropolità de l'Àrea de València.
Segona. Traspàs del personal
El personal adscrit a la Secretaria General de la Comissió del Pla de Transport Metropolità de l'Àrea de València podrà optar voluntàriament a prestar els seus serveis en l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que conservarà, en aquest cas, la seua situació funcionarial o laboral d'origen.
Tercera. Reordenació del sector del taxi
L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València posarà en marxa un programa per a la reordenació del servei del taxi, que serà finançat per mitjà d'un fons instituït per l'import equivalent de les taxes meritades per les autoritzacions en matèria de taxi i per les aportacions de la Generalitat, fons que s'extingirà una vegada conclòs el programa de reordenació esmentat.
DISPOSICIO DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles 10, 11 i 12, l'apartat 2 de l'article 14 i la disposició addicional tercera de la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació del Transport Metropolità de València, així com qualsevol altra norma de rang igual o inferior que s'opose a aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per a elaborar el text refós
S'autoritza el Govern Valencià perquè, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refonga en un sol text els preceptes no derogats de la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat Valenciana, i els d'aquesta llei, que podrà regularitzar, aclarir i harmonitzar les normes legals esmentades.
Segona. Aprovació dels estatuts
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern Valencià aprovarà els estatuts de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 23 de novembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,

linea