diari

DECRET 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2003/X10707]

(DOGV núm. 4603 de 07.10.2003) Ref. Base de dades 4335/2003

DECRET 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2003/X10707]
El Consell de la Generalitat, a través del Pla per a la Igualtat d'Oportunitats entre Hòmens i Dones 2001-2004, inclou com a mesura prioritària la creació d'una Comissió Interdepartamental en què es troben representades totes les institucions i agents implicats en la lluita contra la violència que s'exercix contra les dones, que vetlarà pel compliment dels acords aconseguits sobre esta problemàtica.
Paral·lelament, el 15 de gener de 2002 es va aprovar el Pla de Mesures del Consell de la Generalitat per a Combatre la Violència que s'exercix contra les Dones, com una estratègia articulada a l'alarmant situació que patixen les dones víctimes de violència domèstica a la Comunitat Valenciana, a través de la coordinació interinstitucional i sectorial, fonamentada en distints àmbits i mesures concretes d'actuació.
Per a vetllar per la correcta aplicació d'estes polítiques, el Consell de la Generalitat es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, per mitjà del Decret 143/2002, de 3 de setembre, atribuint-li unes funcions, així com una composició determinada en l'article 3 del mencionat text normatiu.
A l'empara de l'article 31.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell de la Generalitat s'ha vist modificada per mitjà del Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.
Per mitjà del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de l'administració valenciana, es creen les secretaries autonòmiques, a l'empara de l'article 74 de la Llei de Govern Valencià.
Per a adequar la composició de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica de la Comunidad Valenciana a la nova organització del Consell de la Generalitat, a fi de coordinar les actuacions dels distints departaments de la Generalitat amb competències en este àmbit, i fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 d'octubre de 2003,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 3 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
“Article 3. Composició
La Comissió estarà composta pels següents membres:
a) Presidència: el president de la Generalitat, qui podrà delegar en el/la titular de la Conselleria de Presidència.
b) Vicepresidència: el/la titular de la Conselleria de Benestar Social.
c) Vocals:
– El/la titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– El/la titular de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
– El/la titular de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
– El/la titular de la Conselleria de Sanitat.
– El/la titular de la Conselleria de Territori i Habitatge.
– Formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot, la titular de la Direcció General de la Dona.
d) Secretari/a: el/la titular de la Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries, de la Conselleria de Benestar Social, que actuarà amb veu però sense vot”.
Article 2
Es modifica l'article 4 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
“Article 4. Secretaria Administrativa
La Comissió comptarà amb una Secretaria Administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, de la Conselleria de Presidència”.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social perquè dicte les disposicions necessàries per al desenrotllament del que establix el present decret.
Segona
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 d'octubre de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,

linea