diari

DECRET 190/2001, d'11 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives. [2001/12062]

(DOGV núm. 4148 de 12.12.2001) Ref. Base de dades 5037/2001

DECRET 190/2001, d'11 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives. [2001/12062]
De conformitat amb el que disposa l'article 31.30 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 juliol, per la qual es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, i es va aprovar la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
La citada llei té entre altres objectius garantir la seguretat dels usuaris, la seua comoditat, així com la higiene dels locals, evitar molèsties a tercers, defendre els drets i la seguretat del públic com a usuari i consumidor i preservar l'ordre públic en sentit estricte.
D'acord amb el que disposa l'article 1.2 de la citada llei «s'exclouen de l'aplicació d'aquesta llei les activitats de caràcter familiar que no es troben obertes a la pública concurrència».
La llei guarda silenci en relació amb el dret d'admissió, per la qual cosa és d'aplicació supletòria el que disposa l'article 59 del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, en virtut del que establix la disposició final segona de la citada llei, la qual assenyala: «en allò no previst per aquesta llei, amb caràcter supletori, s'aplicarà el que disposa la normativa vigent o que dicte en el futur l'administració de l'Estat, de la Generalitat i de la Local.»
La reserva del dret d'admissió fa referència a la possibilitat que tenen els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives, que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de determinar les condicions objectives en les quals els consumidors o els usuaris puguen accedir a aquests.
D'una banda, cal destacar que és el mateix marc constitucional el que de manera genèrica obliga al respecte dels drets fonamentals de les persones i, per tant, impedix que es produïsca un tracte discriminatori a una persona per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, d'acord amb el que disposa l'article 14 de la Constitució.
No obstant l'anteriorment assenyalat, no es tracta d'un dret absolut, il·limitat o subjecte a criteri discrecional del titular o organitzador, per això la regulació del dret d'admissió té per objecte primordial protegir els consumidors i usuaris de l'exercici del dret d'accés als establiments públics per a evitar que puga ser negat de manera arbitrària o improcedent, protegir, alhora, els titulars dels establiments i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives perquè la seua activitat puga desenvolupar-se amb tota normalitat, i evitar situacions que puguen posar en perill els espectadors o usuaris d'aquests, o els puguen produir molèsties.
La normativa vigent reconeix als titulars dels establiments abans citats, l'exercici del dret d'admissió i establix, si bé de manera genèrica i poc coneguda, una sèrie de limitacions en la seua aplicació, per tal d'evitar abusos, i perquè no es negue de forma arbitrària o improcedent l'accés dels consumidors i usuaris als seus establiments.
Per tant, el desenvolupament reglamentari ha d'assenyalar, de forma més específica que l'actual, els límits i les circumstàncies de l'exercici del dret d'admissió, de tal forma que no produïsca injustícies o discriminacions cap als consumidors i usuaris dels citats establiments públics sotmesos a la Llei 2/1991, de 18 de febrer.
Pel que respecta al seu exercici, el dret d'admissió ha de comportar el respecte a la dignitat de les persones, així com a la resta dels seus drets.
D'altra banda, cal regular el servei d'admissió a fi de distingir-lo del servei de vigilància, entenent com a servei de vigilància el que estan obligats a prestar els locals d'espectacles, establiments públics o activitats recreatives, en què puguen produir-se concentracions superiors a 100 persones, o en aquells on encara que la concentració o capacitat siga inferior, tinguen una activitat que, segons el parer del seu organitzador o promotor, siga susceptible d'una especial conflictivitat.
En virtut d'això i de conformitat amb l'article 36.8 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, previ informe de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 11 de desembre de 2001,
DECRETE
TÍTOL I
Objecte i ámbit d'aplicació
Article 1. Objecte
1. És objecte d'aquest decret regular les condicions objectives per les quals es pot exercir el dret d'admissió, i establir els límits i circumstàncies d'aquelles, per tal de protegir el dret d'accés dels consumidors i usuaris als establiments públics i evitar que puga ser negat de manera arbitrària o improcedent.
2. Així mateix, té per objecte establir les funcions que corresponen al personal integrant dels serveis d'admissió, així com els criteris que han de regir la seua actuació, de forma que es garantisca el dret d'accés dels usuaris en els termes que assenyala el paràgraf anterior, i impedir l'entrada a les persones que manifesten actituds violentes que puguen produir perill o molèsties als espectadors o usuaris, o bé que dificulten el normal desenvolupament d'un espectacle o d'una activitat recreativa.
Article 2. Àmbit d'aplicació
El present decret serà d'aplicació als establiments públics inclosos en el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, aprovat pel Decret 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
Article 3. El dret i el servei d'admissió
1. S'entén per dret d'admissió la facultat que tenen els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives per a determinar les condicions d'accés i permanència en aquests, dins dels límits que establix aquest decret.
2. S'entén per servei d'admissió el prestat pel personal que, dependent del titular del local o organitzador de l'espectacle o activitat, té encomanat el control de l'accés dels usuaris, d'acord amb el que establix el present decret.
TÍTOL II
Del dret d'admissió
Article 4. Límits al dret d'admissió
El dret d'admissió serà exercit amb respecte a la dignitat de les persones i als seus drets fonamentals, sense que en cap cas no puga produir-se discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 5. Condicions de l'exercici del dret d'admissió
Les condicions en què es fonamenta l'exercici del dret d'admissió han de ser objectives, públiques i conegudes, i aplicades de la mateixa manera a tots els usuaris. No podran contindre criteris discriminatoris, ni ser contràries als costums socials.
Article 6. Publicitat
Les condicions d'accés als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives figuraran en un cartell de dimensions mínimes de 30 cm. d'ample per 20 cm. d'alt, col·locat a les portes d'entrada i a les taquilles de venda de localitats, de forma que resulten perfectament visibles i llegibles des de l'exterior.
Article 7. Comunicació
1. El titular de l'establiment públic o l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa que pretenga establir condicions d'accés a aquests, distintes de les previstes en l'article 9 del present decret, haurà de remetre, a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana, còpia del text del cartell en què es fixen aquestes.
2. Si el text que conté les condicions d'accés no respecta els límits i requisits del dret d'admissió que fixa aquest decret, es notificarà a l'interessat a fi que siguen esmenats els defectes. L'interessat haurà de comunicar a l'òrgan competent el nou text amb les modificacions o correccions introduïdes.
3. Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació o, si és procedent, esmena de defectes sense que s'haja rebut cap comunicació de l'òrgan competent, podrà donar-se publicitat a les condicions del dret d'admissió.
4. La còpia de l'escrit de comunicació remés a l'òrgan competent figurarà col·locat al costat del cartell de forma que resulte visible al públic.
5. Qualsevol modificació de les condicions del dret d'admissió ha de comunicar-se prèviament a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
Article 8. Control d'admissió
Els titulars dels locals i establiments públics que establisquen condicions d'admissió, hauran de fer constar en el llibre de reclamacions totes les incidències que es produïsquen en l'exercici del dret d'admissió.
Article 9. Limitacions d'accés als establiments públics
1. Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir l'accés al local en els següents supòsits:
a) Quan la capacitat establida en la llicència estiga completa pels usuaris que es troben a l'interior del local.
b) Una vegada complit l'horari de tancament del local.
c) Quan es manque de l'edat mínima establida per a accedir al local, segons la normativa vigent.
2. Igualment, els titulars dels locals i establiments públics impediran l'accés:
a) A les persones que manifesten actituds violentes i, en especial, als que es comporten de forma agressiva o provoquen altercats, als que porten armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i als que porten roba o símbols que inciten a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos en el Codi Penal.
b) A les persones que amb la seua actitud posen en perill o causen molèsties a altres espectadors o usuaris i, en especial, als que estiguen consumint drogues o substàncies estupefaents o mostren símptomes d'haver consumit i als que mostren signes evidents d'estar embriagats.
3. Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives instaran a abandonar el local a les persones que dificulten el desenvolupament normal d'un espectacle o activitat recreativa o incórreguen en les conductes previstes en l'apartat 2 d'aquest article, i es podrà requerir l'assistència i intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat.
TÍTOL III
Servei d'admissió
Article 10. Personal del servei d'admissió¡
El dret d'admissió serà exercit directament pel titular de l'establiment públic o l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa o, si és procedent, per les persones designades per aquests que, estant sota la seua dependència, tinguen encomanat el control d'accés del públic a l'interior del local, recinte o establiment. Aquest personal estarà perfectament identificat com a tal, per mitjà d'un distintiu en què figuren les paraules servei d'admissió i, clarament, diferenciat dels serveis de vigilància privada regulats per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada.
Article 11. Funcions
El personal que preste el servei d'admissió haurà de controlar l'accés a l'establiment, i haurà d'exercir les següents funcions:
a) Regular l'entrada de persones a l'establiment, espectacle o activitat recreativa.
b) Comprovar l'edat de les persones que pretenguen accedir al local.
c) Impedir l'accés a l'establiment de les persones que no complisquen les condicions d'admissió indicades en el cartell, i dels que es troben incloses en algun dels supòsits establits en l'article 9.
d) Col·laborar amb les persones que realitzen les inspeccions o controls reglamentaris establits en la normativa vigent.
e) Facilitar l'accés a les persones amb minusvalideses.
f) Assegurar el bon funcionament dels serveis de vestuari.
g) Realitzar el control de l'aparcament, si és procedent.
Article 12. Reclamacions dels usuaris
En el cas que el consumidor o usuari considere que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés a l'establiment són contràries a allò que ha establit la legislació vigent, en particular el present reglament, podrà formular la reclamació pertinent en el llibre de reclamacions que hi ha a l'establiment a disposició del públic, sense perjuí d'interposar les altres accions legals que estime pertinents.
TÍTOL IV
Règim sancionador
Article 13. Règim sancionador
L'incompliment del que establix el present decret serà sancionat de conformitat amb el que preveu la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i seran subjectes responsables de dites infraccions les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infracció en la llei.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars d'establiments públics amb cartell de reserva relativa al dret d'admissió existent amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, realitzaran la corresponent adaptació en el termini de dos mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest, seguint el procediment fixat en l'article 7.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de desembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Adminsitracions Públiques,

linea