diari

DECRET 62/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2015/4461]

(DOGV núm. 7526 de 15.05.2015) Ref. Base de dades 004371/2015

DECRET 62/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2015/4461]
Índex

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament del joc del bingo
Disposicions addicionals
Primera. Termini de resolució
Segona. Noves instal·lacions de màquines de tipus B en locals de bingo
Disposicions transitòries
Primera. Autoritzacions en tràmit
Segona. Llocs de joc
Tercera. Comunicació d’horaris
Quarta. Fiances
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar
Segona. Modificació del Reglament d’apostes
Tercera. Autorització normativa
Quarta. Entrada en vigor
Annex. Reglament del joc del bingo
Títol I. Disposicions generals, normes del joc del bingo i les seues modalitats
Capítol I. Àmbit, objecte i règim jurídic
Article 1. Àmbit i objecte
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Definició i classes
Capítol II. Del joc del bingo en la seua modalitat tradicional
Secció primera. Normes generals
Article 4. Joc
Article 5. Regles de joc del bingo tradicional
Article 6. Premis
Article 7. Devolucions
Secció segona. Combinacions guanyadores
Article 8. Premis ordinaris.
Article 9. Bossa acumulada.
Secció tercera. Elements del joc tradicional
Article 10. Cartons.
Article 11. Aparell d’extracció de boles, maquinària de joc i mecanismes accessoris
Article 12. Boles
Capítol III. Del joc del bingo. Modalitat bingo simultani
Article 13. Organització del bingo simultani
Article 14. Sol·licitud d’autorització
Article 15. Homologació del material
Article 16. Modificacions tècniques
Article 17. Autorització
Article 18. Extinció i revocació de l’autorització
Article 19. Premi.
Article 20. Modalitats de premis
Article 21. Elements del joc del bingo simultani
Article 22. Desenrotllament i regles del joc del bingo simultani
Article 23. Llibre d’actes de partides del joc del bingo simultani
Article 24. Intervenció, inspecció i control
Article 25. Obligacions bancàries
Article 26. Renúncia o exclusió del sistema de bingo simultani
Article 27. Obligacions formals de les sales de bingo adherides al sistema de bingo simultani
Article 28. Noves adhesions al sistema de bingo simultani
Capítol IV. Del joc del bingo. Modalitat del bingo electrònic
Secció primera. Normes generals
Article 29. Organització
Article 30. Premis
Article 31. Elements del joc del bingo electrònic
Article 32. Homologació del material de joc
Article 33. Modificacions
Secció segona. Joc
Article 34. Regles del bingo electrònic
Article 35. Inici i desenrotllament del joc
Article 36. Incidències durant el joc
Article 37. Intervenció, inspecció i control
Secció tercera. Interconnexió entre sales
Article 38. Regles generals
Article 39. Elements del joc del bingo electrònic interconnectat.
Article 40. Autorització, celebració i organització del bingo electrònic interconnectat
Article 41. Gestió del sistema
Article 42. Sol·licitud d’autorització
Article 43. Autorització, extinció i revocació
Títol II. Règim de les autoritzacions administratives
Capítol I. Empreses i entitats titulars
Article 44. Empreses i entitats titulars
Article 45. Entitats beneficoesportives, culturals i turístiques
Article 46. Empreses titulars
Article 47. Empreses de servicis
Capítol II. Tramitació, resolució, vigència i renovació de les autoritzacions d’empreses i entitats titulars
Article 48. Sol·licitud i tramitació
Article 49. Resolució i inscripció
Article 50. Permís de funcionament
Article 51. Vigència, extinció i renovació de les autoritzacions
Article 52. Modificacions de les autoritzacions
Capítol III. Tramitació, vigència i renovació de les autoritzacions de les empreses de servicis
Article 53. Sol·licitud i tramitació
Article 54. Resolució i inscripció
Article 55. Modificacions de les autoritzacions
Article 56. Vigència i renovació
Article 57. Extinció i caducitat de l’autorització
Article 58. Règim jurídic de l’empresa de servicis
Capítol IV. Garanties
Article 59. Fiances
Títol III. De les sales, del personal i del desenrotllament de les partides.
Capítol I. De les sales
Article 60. Condicions dels locals
Article 61. Localització
Article 62. Classificació de les sales
Capítol II. Del personal
Article 63. Requisits generals del personal
Article 64. Llocs de treball
Article 65. Plantilles de personal
Article 66. Prohibicions
Capítol III. Del desenrotllament i control de les partides
Article 67. Admissió de jugadors
Article 68. Registre de prohibits
Article 69. Control d’admissió
Article 70. Disposicions generals sobre la celebració de les partides

Article 71. Llibre d’actes de partides de joc
Article 72. Sistema d’arxivament i verificació de partides
Article 73. Llibre d’inspecció i reclamacions
Títol IV. Règim sancionador.
Capítol I. Infraccions i sancions
Article 74. Infraccions administratives en matèria de joc
Article 75. Faltes molt greus
Article 76. Faltes greus
Article 77. Faltes lleus
Article 78. Sancions
Article 79. Regles d’imputació
Capítol II. Competències, procediment i facultats de l’Administració
Article 80. Facultats de l’Administració
Article 81. Competències
Article 82. Procediment sancionador
Annex I. Condicions per a la pràctica del joc del bingo per mitjà de l’ús d’aparells auxiliars o sistemes homologats
Annex II. Distribució de premis en el bingo tradicional
Annex III. Distribució de premis en el bingo simultani i en el bingo electrònic
Annex IV. Característiques tècniques de les boles físiques
Annex V. Obligacions formals de les sales de bingo adherides al sistema de bingo simultani
Annex VI. Característiques tècniques del sistema de bingo simultani i de bingo electrònic interconnectat


PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 49.1.31a, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques.
En desplegament d’este precepte es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana. En compliment i desplegament del que disposa esta llei, el Consell va aprovar per mitjà del Decret 75/1993, de 28 de juny, el Reglament del joc del bingo.
Posteriorment, el Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell, va derogar l’anterior Decret i va aprovar un nou Reglament del joc del bingo. Este decret, per la seua banda, va ser derogat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, pel qual es va aprovar un nou Reglament del joc del bingo, el qual va ser modificat per l’annex II del Decret 26/2012, de 3 de febrer, del Consell.
El caràcter dinàmic del sector del joc, en este cas del bingo, comporta la necessitat que l’Administració duga a terme una regulació d’acord amb la realitat dels usos socials vigents en cada moment i les necessitats i prioritats de les empreses i persones usuàries, així com que revise i incorpore les característiques tècniques, funcionals i operatives del joc del bingo derivades de l’avanç continu dels mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius existents.

Amb este nou decret s’intenta donar un nou gir a la normativa actual que es reflectix en aspectes que incidixen sobre les condicions d’accés i exercici de l’activitat per part dels operadors (reducció de les fiances i flexibilitat en la forma jurídica de les societats).
A fi d’afavorir les iniciatives i l’activitat de les empreses, s’agilitza i racionalitza el sistema d’autoritzacions, es permet la transmissió a tercers de l’autorització d’instal·lació i funcionament, se suprimix la limitació del nombre d’autoritzacions i l’obligatorietat de presentació de plànols de la infraestructura del local.
En este sentit, també es determina una nova franja horària del joc i una classificació de les sales atesos els llocs de joc autoritzats que determinaran la categoria de cada sala de joc.
Respecte del personal de les sales, s’elimina el requisit del document professional, per a afavorir l’accés als llocs de treball que es generen amb la pràctica d’este joc.
Finalment, s’acull la demanda d’un ampli col·lectiu d’associacions sense ànim de lucre i del sector de servicis socials, de conferir caràcter tradicional o amistós al joc del bingo en associacions i centres de servicis socials que no constituïx cap explotació lucrativa, amb una sèrie de condicions referides a la quantia del preu del cartó i premi, a l’horari, així com a altres condicions per a la pràctica del joc.

Per quant antecedix, d’acord amb la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana i seguint els tràmits procedimentals previstos en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, amb un informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de maig de 2015,


DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament del joc del bingo
S’aprova el Reglament del joc del bingo que s’hi inserix com a annex del present decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Termini de resolució
El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions establides en el reglament que s’aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos, comptats des de la presentació d’aquelles. Transcorregut este termini, els efectes del silenci administratiu s’entendran desestimatoris, d’acord amb el que establix la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.

Segona. Noves instal·lacions de màquines de tipus B en locals de bingo
Als efectes derivats de la modificació de l’article 5, apartat 7, del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, només s’autoritzaran noves instal·lacions de màquines de tipus B especials de bingo que amb caràcter opcional tinguen les característiques fixades en l’article 5.3.i de l’esmentat reglament, quan suposen un increment del total de màquines especials de bingo autoritzades i instal·lades, el dia 1 de gener de 2015, en cada local autoritzat per a la pràctica del joc del bingo.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Autoritzacions en tràmit
Les sol·licituds d’autoritzacions que es troben en tramitació davant de la conselleria competent en matèria de joc a la data d’entrada en vigor del reglament que s’aprova s’hauran d’atindre als requisits, condicions o tràmits que s’establixen en la present norma.
No obstant això, les sol·licituds d’autorització d’instal·lació, modificació de configuració i canvi d’ubicació, que es troben en tramitació a la data d’entrada en vigor del reglament que s’aprova, es resoldran, si és el cas, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en el moment de presentació en els registres corresponents.


Segona. Llocs de joc
Les sales de bingo disposaran d’un termini d’un mes per a adequar els seus llocs de joc a les categories i percentatges establits en el reglament que s’aprova i hauran de comunicar l’adequació efectuada.


Tercera. Comunicació d’horaris
Les sales de bingo hauran de comunicar a l’òrgan directiu competent en matèria de joc, dins dels 10 dies hàbils següents a l’entrada en vigor del reglament que s’aprova, el seu horari dins de la franja horària establida en la present norma, i indicaran tant el de la sessió del bingo tradicional com el d’altres modalitats de bingo i dels altres jocs autoritzats.

Quarta. Fiances
1. L’import citat en l’article 59 del reglament que s’aprova per este decret serà aplicable als expedients en tràmit a la data d’entrada en vigor del present decret.
2. Les fiances constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor del present reglament seguiran vigents, pel seu import íntegre, mentres es troben afectes al pagament de sancions o premis o a expedients d’ajornaments de pagament o mentres els seus titulars deguen tributs sobre el joc amb ajornament de pagament concedit amb garantia diferent de l’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, així com totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa el present decret i en el reglament que este aprova.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar

Del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, es modifiquen els preceptes següents: l’article 5, apartat 7; l’article 33, apartat 1, lletra g; l’article 34, apartat 3; l’article 23, apartat 4, i es deroguen l’apartat 3 de l’article 21 i l’apartat 4 de l’article 34, que queden redactats en els termes següents:
Article 5, apartat 7: «En allò no previst amb caràcter específic tant per a les màquines especials per a salons de joc com per a les màquines especials de sales de bingo, serà aplicable el que establixen els apartats 2 i 3 del present article».
Article 33, apartat 1, lletra g: «Les màquines de tipus B especials de sales de bingo podran instal·lar-se en els llocs establits en el Reglament del joc del bingo».
Article 34, apartat 3: «Les sales de bingo podran instal·lar màquines recreatives dels tipus A i B, que no siguen especials de bingo, en els llocs establits en el Reglament del joc del bingo. El nombre màxim d’estes màquines serà de nou. D’estes, només podrà instal·lar-se una màquina de tipus B, que amb caràcter opcional tinga les característiques fixades en l’article 5.3.i del present reglament, per sala de bingo. En tot cas les sales de bingo conservaran el nombre d’estes màquines instal·lades a l’entrada en vigor del decret».
Article 23, apartat 4: «Només s’autoritzarà la retirada de la fiança constituïda quan desapareguen les causes que van motivar la seua constitució i no estiga pendent la resolució d’expedients administratius dels quals puguen derivar-se responsabilitats econòmiques. Desaparegudes les causes que van motivar la seua constitució, es podrà sol·licitar la seua devolució davant dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc».

Segona. Modificació del Reglament d’apostes
Es deroga l’apartat l, del punt 1, de l’article 9, del Reglament d’apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell.

Tercera. Autorització normativa
S’autoritza la conselleria competent en matèria de joc per a:
1. Dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa el present decret.
2. Autoritzar qualsevol modalitat del joc del bingo amb caràcter provisional i a títol de prova en una o diverses sales de bingo. Estes proves, en tot cas, tindran caràcter temporal limitat.
3. Modificar els annexos del reglament que s’aprova per este decret.


Quarta. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 8 de maig de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
ANNEX
Reglament del joc del bingo

TÍTOL I
Disposicions generals i normes
del joc del bingo i les seues modalitats

CAPÍTOL I
Àmbit, objecte i règim jurídic

Article 1. Àmbit i objecte
El present reglament té per objecte la regulació, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc del bingo i les seues distintes modalitats, així com les activitats econòmiques que hi tinguen relació.

Article 2. Règim jurídic
1. L’autorització, organització i desenrotllament del joc del bingo s’atindrà a les normes contingudes en el present reglament i en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions que, amb caràcter general o complementari, siguen dictades o resulten aplicables.
2. Les normes aplicables al bingo tradicional seran d’aplicació supletòria a les distintes modalitats del bingo en el que no estiga específicament previst en la seua regulació.
3. Queden prohibits, a tots els efectes, els jocs que, amb el mateix o distint nom, constituïsquen modalitats del bingo no previstes en les normes mencionades en l’apartat anterior o es realitzen al marge de les autoritzacions, requisits i condicions establits en les dites normes.

4. Als efectes del compliment de l’article 1.2 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, es considera de caràcter social o amistós el joc del bingo en les associacions o centres d’atenció per a persones majors de 65 anys i en centres de persones amb discapacitat, per als majors d’edat, inscrits en els corresponents registres administratius, amb més de quatre anys d’antiguitat, sempre que es practique exclusivament per les persones associades o usuàries d’estos, i no siga objecte d’explotació lucrativa per les persones jugadores o altres persones físiques o jurídiques.
Així mateix, haurà de complir les condicions següents:
a) L’aposta màxima per cada persona participant i en cada partida no pot superar l’import de 20 cèntims d’euro i al mateix temps, l’import total jugat, en cada partida, per tots els jugadors no pot superar els 5 euros.
b) L’horari serà únic per a tots els centres autoritzats i estarà comprés entre les 16.00 i les 20.00 hores, de dilluns a divendres, i entre les 16.00 i les 19.00 hores, el cap de setmana.
5. La pràctica del joc del bingo podrà dur-se a terme a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància exclusivament per aquelles sales de bingo degudament autoritzades per al joc presencial. L’explotació del joc del bingo per estos mitjans requerirà autorització de l’òrgan directiu competent en matèria de joc.

En tot cas, seran aplicables al joc del bingo en línia les disposicions del Reglament d’apostes de la Comunitat Valenciana i disposicions que el despleguen, relatives als requisits generals dels sistemes tècnics utilitzats per a l’organització i comercialització de les apostes i a la formalització d’estes.

Article 3. Definició i classes
1. El bingo és un joc que es pot practicar de forma presencial o a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius en què s’atorguen premis econòmics quan els números, els símbols o ambdós, expressats en el cartó o el seu equivalent electrònic en poder del jugador, coincidixen amb alguna de les combinacions guanyadores que resulten d’un sorteig celebrat a estos efectes de què formen part la totalitat dels números i gràfics del joc.
2. El joc del bingo disposa de les modalitats següents:
a) Bingo tradicional: és un joc d’atzar consistent en l’extracció de boles amb distintes numeracions o símbols, depositades en un bombo o màquina mecànica, fins a completar totes i cada una de les combinacions amb dret a premi, a mesura que els números o elements amb símbols són extrets i anunciats. Obtindrà el premi el jugador o els jugadors que abans aconseguisquen completar els números o elements amb símbols que formen la combinació guanyadora.
b) Bingo simultani: és una modalitat del joc del bingo consistent en la pràctica del joc del bingo tradicional realitzada simultàniament per jugadors assistents en distintes sales de bingo, que estaran degudament autoritzades i integrades en la Unitat Central del Bingo Simultani, ubicada a la Comunitat Valenciana.
El sistema es fonamenta en una absoluta claredat i transparència del seu funcionament i salvaguarda els drets dels jugadors per mitjà de l’establiment de garanties suficients que en permeten el control per l’Administració competent.
c) Bingo electrònic: és una modalitat del joc del bingo que es desenrotlla a través de sistemes, suports i/o terminals en què els jugadors presents en la sala de bingo, per mitjà de l’adquisició d’un o més cartons electrònics o unitats de joc integrats per números, símbols o representacions gràfiques, participen conjuntament i simultàniament en una partida per mitjà d’un terminal de joc i en què resultaran guanyadors aquells que conformen les combinacions guanyadores prèviament establides.

La pràctica del bingo electrònic podrà realitzar-se en una sala de bingo individualment o en diverses sales de manera interconnexionada.
En altres varietats d’esta modalitat de bingo electrònic podran concórrer en el joc cartons físics en els termes i condicions que per orde de la conselleria competent en matèria de joc es desenrotllen.

d) Altres modalitats: per orde de la conselleria competent, en matèria de joc podran desenrotllar-se altres modalitats de bingo, com el bingo amb cartó virtual, el bingo interconnexionat, el bingo en línia, així com altres que s’establisquen, sempre que es respecten les condicions essencials del joc del bingo tradicional i els equips informàtics estiguen prèviament homologats.


CAPÍTOL II
Del joc del bingo. modalitat tradicional

Secció primera
Normes generals


Article 4. Joc
1. Es juga amb 90 números de l’1 al 90, ambdós inclosos, tenint els jugadors com a unitat de joc cartons integrats per quinze números, diferents entre si, distribuïts en tres línies horitzontals de cinc números cada una i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver tres, dos o un número, però sense que mai no hi haja una columna sense número.
En esta modalitat poden haver-hi altres varietats de jocs de bingo amb cartons amb combinacions numèriques diferents, subjectes a les normes, regles i elements continguts en els articles d’este decret.

Podrà jugar-se amb 75, 45 i 15 números amb qualsevol altra combinació de números per cartó, línies i columnes.
2. En els locals destinats a la pràctica del joc del bingo a què es referix l’article 60, a més del joc del bingo en les seues distintes modalitats, es podran practicar altres jocs per mitjà de màquines i/o apostes expressament autoritzats en els seus reglaments específics.
Així mateix, podrà oferir-se dins de la sala de bingo servici de restauració, dins de l’horari autoritzat, i constituir-se a l’interior clubs privats de fumadors, en els termes establits en la normativa vigent sobre mesures sanitàries davant del tabaquisme i consum dels productes del tabac.
3. Durant el desenrotllament de la partida no es permetrà l’entrada a la sala de nous jugadors o visitants.
4. Dins de la franja horària, compresa entre les 10.00 hores i 3.00 hores de l’endemà, l’empresa titular podrà determinar els horaris i els dies d’activitat en què es desenrotlle el joc del bingo en les distintes modalitats, els jocs amb màquines, la pràctica d’apostes i altres jocs autoritzats. Els divendres, els dissabtes, els diumenges, els festius i vespres de festius, així com els mesos de juliol, agost i setembre, l’horari de tancament podrà ampliar-se fins a les 4.00 hores.
En el joc de bingo tradicional, en horari únic setmanal, l’horari de la sessió de joc no podrà superar les 12 hores diàries ininterrompudes de funcionament dins de la franja horària assenyalada, excepte els divendres, els dissabtes, els diumenges, els festius i vespres de festa, així com els mesos de juliol, agost i setembre que podrà ser de 13 hores ininterrompudes.
La celebració de l’última partida s’anunciarà expressament als jugadors i no podrà iniciar-se, en cap cas, després de l’horari màxim autoritzat. S’entén com a començament de la partida quan es procedix a iniciar la venda de cartons per a esta.
Els jocs amb màquines, la pràctica d’apostes i altres jocs autoritzats a què es referix l’apartat 2, podran desenrotllar-se durant tot l’horari de celebració de les sessions de qualsevol modalitat del joc del bingo, i es pot ampliar la seua pràctica un màxim de cinc hores sense coincidir amb la celebració de les sessions mencionades.
5. Totes les operacions necessàries per a la realització del joc del bingo hauran de ser efectuades inexcusablement a la vista de jugadors i públic. Els jugadors podran formular totes les peticions d’informació o reclamació que consideren oportunes, sempre que això no supose una interrupció injustificada i extemporània del joc.
6. Per a la pràctica del joc de bingo els jugadors que ho desitgen podran utilitzar, com a aparell auxiliar de suport, sistemes informàtics prèviament homologats, que connectats a la taula de control i sense interferències en el seu funcionament arrepleguen les dades de la partida, amb les limitacions establides en l’annex I del present reglament.
La utilització d’este tipus d’instruments eximirà de l’obligació de marcar en els cartons els números que han sigut cantats, quan el sistema assegure que han sigut ratllats de forma indubtable.
7. Les extraccions i lectura de les boles s’hauran d’efectuar amb el ritme adequat perquè tots els jugadors puguen seguir-les i marcar-les en els cartons.
8. Queda prohibit el coneixement, abans de cantar-los, de l’existència de cartons premiats pels components de la taula de control.

9. Els elements, aparells i mecanismes que incidisquen directament o indirectament en el desenrotllament i pràctica del joc hauran de tindre la corresponent homologació de l’òrgan directiu competent en matèria de joc, i hauran d’estar dotats de la guia de circulació respectiva emesa pel fabricant. De la mateixa manera, hauran de tindre la corresponent homologació dels elements de control i desenrotllament que es realitzen amb suport informàtic.
10. Les sales de bingo disposaran en el servici d’admissió o en l’interior de la sala de joc de l’extracte de les principals regles de joc per mitjà de suports informàtics o cartelleria, a fi d’informar els jugadors.

A més, les sales que tinguen monitors les anunciaran a través d’estos. En cas de no tindre monitors, s’informarà per mitjà de fullets depositats en les taules de joc.

Article 5. Regles de joc del bingo tradicional
1. Abans d’iniciar-se cada sessió s’haurà de comprovar el funcionament correcte de tot el material i instal·lacions de joc que s’haja d’utilitzar. Tot seguit es procedirà a l’extracció del nombre de boles corresponent a esta modalitat del joc del bingo per a la seua comprovació i s’exposaran en el serpentí i es procedirà a la introducció en l’aparell extractor. Els jugadors que així ho desitgen podran inspeccionar les operacions.
2. Abans de procedir a la venda de cartons s’anunciarà la sèrie o sèries a vendre i el valor facial d’estos, i a continuació s’iniciarà la venda.
Després de l’operació de venda, el personal de la taula procedirà a l’arreplega dels cartons sobrants i a efectuar els càlculs pertinents, anunciant-se:
a) El total de cartons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la fórmula següent: Cartons venuts..., del número...al...i del número...al..., de les sèries...en joc.
b) L’import dels premis de línia, bingo, premi de bingo acumulat i número màxim de bola d’extracció segons el plafó i, si és el cas, el valor del premi de prima i prima extra i número màxim de bola d’extracció.

3. Es procedirà a continuació a exposar, en els plafons i monitors, el nombre de cartons venuts, premi de la línia, premi del bingo, l’import del bingo acumulat que corresponga segons l’escala de bola d’extracció i número màxim de bola d’extracció, prima i prima extra,si correspon, i número de la bola màxima d’extracció. Efectuada esta operació, s’anunciarà el començament de la partida.

4. A partir d’eixe moment se n’aniran extraient successivament les boles, el número de les quals s’anunciarà a través dels altaveus, i es mostrarà simultàniament en els monitors i pantalles de la sala.
El joc s’interromprà quan algun jugador cante la jugada de línia o bingo en veu alta. Tot seguit es comunicarà el número de cartó premiat al personal de la taula, i este procedirà a la seua comprovació. Esta operació es repetirà amb tots aquells cartons cantats.
Si de la comprovació efectuada resulten errors o inexactituds en algun dels números del cartó, el joc es reprendrà fins que es produïsca un guanyador; quan la línia cantada siga correcta, el joc continuarà fins que siga cantat el bingo i, en el cas que siga la verificació d’este positiva, es donarà per finalitzada la partida i es pagarà l’import dels premis.

Una vegada comprovada l’existència del cartó premiat, el personal de la taula preguntarà si hi ha alguna altra combinació guanyadora amb les veus: Alguna línia més? Algun bingo més?; deixant un temps prudencial fins a donar l’orde de reprendre la partida o donar-la per finalitzada, segons el cas.
Una vegada finalitzada la partida, sense que s’haja presentat cap reclamació, el personal que forma la taula la tancarà i es perdrà qualsevol dret a la reclamació sobre esta partida.

Article 6. Premis
1. Els diners obtingut per la venda dels cartons i destinat a premis quedarà en poder del caixer, afecte al pagament d’estos dins de la mateixa sala. El corresponent a la dotació del premi de bingo acumulat s’ingressarà en un compte bancari específicament creat a este efecte.

2. Les quantitats a distribuir en premis, en cada partida, són les fixades en l’annex II del present reglament.
3. En tot cas, els premis es pagaran en efectiu i queda prohibida la seua substitució total o parcial per premis en espècie. No obstant això, i amb la conformitat prèvia del jugador, el pagament metàl·lic d’estos premis podrà ser substituït per l’entrega de xec o taló bancari, contra el compte de l’empresa o entitat titular o, si és el cas, empresa de servicis, excepte quan la suma a abonar excedisca la quantitat de 2.400 euros que s’entregarà per mitjà de xec obligatòriament.
A més, amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc i homologació del material i elements, podrà abonar-se els premis obtinguts amb targeta prepagament o qualsevol altre mitjà electrònic, que complisquen els requisits, característiques i exigències que per orde de la conselleria competent en matèria de joc es desenrotllen.
Igualment queda prohibit complementar les quanties dels premis establides en els apartats anteriors d’este article amb qualsevol quantitat de diners o pagament en espècie de qualsevol naturalesa, així com establir aproximacions, reintegraments o qualsevol altra classe de premis diferents dels regulats en este article.
4. Si el xec resulta impagat en tot o en part, el jugador podrà dirigir-se als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponent al domicili de la sala i acreditar el que ha succeït perquè s’exigisca la responsabilitat que corresponga.
5. Per a poder tindre dret a cantar els premis durant la realització d’una partida és necessari que tots els números del cartó formen la combinació guanyadora i hagen sigut extrets i cantats en eixa partida, independentment del moment en què s’haja completat la combinació.

A més, per al premi de línia serà necessari que la jugada no haja sigut cantada per un altre jugador durant l’extracció de les boles anteriors. Si hi ha més d’una combinació guanyadora, açò donarà lloc al repartiment de l’import dels premis entre els jugadors que l’han cantada. En cap cas es podran acceptar reclamacions una vegada la partida haja sigut tancada, sense perjuí de les accions previstes en el següent apartat 7.
6. Els premis es pagaran a l’acabament de cada partida, amb l’oportuna comprovació prèvia i contra l’entrega dels corresponents cartons que hauran de presentar-se íntegres i sense manipulacions que puguen induir a error. Els cartons premiats s’adjuntaran a l’acta de la sessió. El cap de taula podrà decidir sobre la procedència o no del pagament de premis sempre que puguen aportar el cartó premiat, de manera que ajudat de qualsevol mitjà adhesiu s’aconseguisca la seua integritat i assevere que no han existit falsedats ni manipulacions i procedirà a inserir una diligència diferenciada en el llibre d’actes cada vegada que s’origine el pagament del premi en les dites circumstàncies. En cap cas tindrà dret a premi el cartó al qual falte el seu número o número de sèrie o estos es troben incomplets.
7. Els cartons premiats es conservaran en unió de l’acta de la sessió per un període de tres mesos, llevat que s’haja girar inspecció a la sala de bingo abans del període citat, passat este termini podran ser destruïts, excepte aquells que corresponguen a la partida objecte de reclamació administrativa o judicial per part d’algun jugador i, en este cas, només es podrà produir la seua destrucció una vegada s’haja dictat una resolució ferma sobre esta i s’acredite documentalment el seu compliment.

8. Si una sala de bingo cessa definitivament en la seua activitat, siga quin siga el motiu o la causa del tancament, immediatament haurà de posar a disposició dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponents al domicili de la sala de bingo el quadre resum comptable certificat del compte corrent restringit del bingo acumulat, el llibre d’actes amb la diligència de tancament de sala, l’extracte dels premis no entregats als jugadors i ingressar les dites quantitats en la caixa dels servicis territorials esmentats, i este ingrés es destinarà, una vegada pagats els premis i satisfetes les responsabilitats que en matèria de joc pogueren correspondre, a incrementar la partida pressupostària dedicada a gastos socials.
9. En els casos de suspensió temporal, i sempre que no supere el termini d’un mes, s’ingressarà el valor dels premis no entregats als jugadors en un compte restringit a nom de l’entitat/empresa titular o empresa de servicis, excepte el corresponent al bingo acumulat que es mantindrà en el seu compte específic, fins a la represa de l’activitat de la sala. Quan la suspensió temporal siga superior a un mes, es procedirà a ingressar les dites quantitats en la caixa dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc fins a la finalització de la suspensió.
10. En els casos de les sales de bingo de temporada, l’endemà de la finalització de la temporada autoritzada es procedirà a ingressar les dotacions dels premis en la caixa dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, fins a la represa de l’activitat i s’haurà d’adjuntar el llibre d’actes de l’última setmana i la indicació de la data en què es reobrirà la sala de bingo.

Article 7. Devolucions
1. Si durant la realització d’una partida, i amb anterioritat a la primera extracció, es produïxen fallades o avaries en els aparells i instal·lacions o bé accidents que impedisquen la continuació de joc, se suspendrà provisionalment la partida. Si en un termini prudencial no es pot resoldre el problema plantejat, es tornarà als jugadors l’import íntegre dels cartons, que hauran de ser tornats a la taula.

2. En el cas que ja haja començat l’extracció de les boles, es continuarà la partida i les extraccions s’efectuaran per procediment manual, garantint-ne l’aleatorietat, i utilitzant-se exclusivament les boles pendents d’extraure.
3. Quan ocórrega alguna de les incidències esmentades en els apartats anteriors, abans de procedir, el cap de sala llegirà l’apartat corresponent a este article.
4. La retirada del jugador durant el transcurs de la partida no donarà lloc a la devolució de l’import dels cartons que haja adquirit, encara que podrà transferir-los, si vol, a un altre jugador.
5. Si durant el transcurs d’una partida s’origina algun error en la lectura del número de les boles, la corregirà el cap de taula, i s’efectuarà la corresponent diligència en el llibre d’actes i la partida continuarà, si no hi ha incidències.

Secció segona
Combinacions guanyadores

Article 8. Premis ordinaris
En el joc del bingo es premiaran les combinacions següents:
1. Línia. S’entendrà formada la línia quan hagen sigut extrets i cantats tots els números que la integren, sempre que no haja resultat premiada una altra línia amb els números extrets anteriorment. L’import del premi de línia serà el resultant d’aplicar sobre el valor facial dels cartons venuts el percentatge que es fixa en l’annex II del present reglament per a l’assignació del premi de línia.
2. Bingo. S’entendrà format el bingo quan s’hagen extret i cantat tots els números que integren un cartó. L’import del premi de bingo serà el resultant d’aplicar sobre el valor facial dels cartons venuts el percentatge que es fixa en l’annex II del present reglament per a l’assignació del premi de bingo.
L’aparició, tant de línia com de bingo, de més d’una combinació guanyadora, determinarà la distribució dels premis a parts iguals.


Article 9. Bossa acumulada
La bossa acumulada comprén les combinacions següents:
1. Prima. Consistix en l’existència d’un premi addicional, el valor del qual serà fixat pel cap de sala abans de començar la partida, en múltiples de 50 euros, entre els valors establits en l’annex II d’este reglament, que aconseguirà el jugador o jugadors que canten el bingo en l’orde d’extracció de boles que figura en el citat annex, en la primera partida posterior a aquella en què s’haja aconseguit la quantia màxima fixada.
Si no es canta bingo en el número de bola d’extracció, el número d’extracció anirà incrementant-se a raó d’una més per partida que se celebre fins a la seua adjudicació, circumstància que es reflectirà en els plafons informatius.
Una vegada atorgat el premi de prima, s’informarà permanentment en les pantalles i a través dels monitors del següent import del premi de prima i bola d’extracció per a la seua adjudicació.
En el cas que existisquen diverses dotacions de premi addicional de prima, únicament es jugarà un premi per partida.
2. Prima extra. Consistix en l’existència d’un premi addicional que aconseguirà el jugador o jugadors que conformen bingo en la primera partida posterior a l’horari decidit prèviament pel cap de sala i que serà anunciat per la taula de control, dins dels valors, en múltiples de 50, excepte per al valor de menor import que serà de 10 euros i la resta de condicions establides en l’annex II d’este reglament.

Una vegada atorgat el premi, s’informarà, en la forma establida en el paràgraf anterior, de l’horari i l’import del següent premi d’esta naturalesa.
Si coincidiren en una mateixa partida els premis de prima i prima extra, es jugarà, en primer lloc, fins a la seua adjudicació el premi de prima i, una vegada adjudicat este, es jugarà la partida de prima extra.
La dotació de la bossa per als premis de prima i prima extra es fixa en l’annex II i es distribuirà entre ambdós en la forma en què tinga per convenient el titular de l’autorització de sala de bingo, i funcionarà cada un d’ambdós premis de forma independent entre estos.
L’import màxim d’esta dotació es fixa en l’annex II d’este reglament.
3. Bingo acumulat. El premi de bingo acumulat l’obtindrà el jugador o jugadors que canten bingo en la bola d’extracció que corresponga, segons l’escala que figura en l’annex II d’este reglament.

S’establix com a dotació màxima per al premi del bingo acumulat les quantitats compreses dins dels valors fixats en l’annex II. En el moment de l’obtenció del premi, s’aplicarà el percentatge que corresponga segons la taula d’escala de bola d’extracció que figura en l’annex II, i el resultant és l’import del premi. Quan la quantitat acumulada arribe al límit màxim, establit en el citat annex II, es deixarà de detraure el percentatge, i passarà a engrossir els premis de prima i prima extra. Una vegada atorgat un dels premis del bingo acumulat, es tornarà novament a detraure el percentatge, d’acord amb allò que s’ha fixat en el mencionat annex, fins al seu límit màxim.

Les empreses o entitats titulars o gestores de les sales de bingo ressenyaran per mitjà de diligència, en el llibre d’actes, la quantia del bingo acumulat i de la prima i prima extra, cada vegada que s’atorgue un premi d’esta naturalesa.

Les empreses o entitats titulars o gestores de les sales de bingo hauran d’obrir un compte corrent específic en el qual, diàriament o dins dels dos dies hàbils següents, s’anirà ingressant l’import de les quantitats detretes com a dotació del bingo acumulat.
Els fons existents en l’esmentat compte corrent seran utilitzats de forma exclusiva per al pagament dels premis del bingo acumulat i per a poder disposar d’estos es requerirà la firma mancomunada de dos persones autoritzades que necessàriament hauran de ser: un membre de l’òrgan d’administració o apoderat de l’entitat o empresa, junt amb un empleat amb categoria de tècnic de joc; o bé, el cap de sala en funcions junt amb un altre tècnic de joc.
L’empresa o entitat gestora de la sala, junt amb aquelles persones autoritzades, respondran solidàriament de l’existència de fons suficients en el compte per al pagament dels premis.
Els rendiments financers que produïsca l’esmentat compte podran ser disposats per l’empresa o entitat gestora de la sala de bingo amb les firmes mancomunades que s’establixen.
Les empreses o entitats gestores de les sales hauran de comunicar a l’organisme competent en matèria de joc les dades de les persones autoritzades per a disposar del compte corrent abans citat, així com de les variacions derivades de posteriors designacions.

Secció tercera
Elements del joc tradicional

Article 10. Cartons
1. Hauran d’estar homologats oficialment i necessàriament fabricats en un material que permeta que siguen marcats pels jugadors i seran expedits per la conselleria competent en matèria de joc. Els cartons també podran ser impresos en les sales de bingo o ser generats per mitjans informàtics o electrònics.
Per orde de la conselleria competent en matèria de joc es fixaran les condicions, valor facial, requisits i sèries d’estos cartons.
Els cartons només seran vàlids per a una partida i tots hauran d’estar seriats i numerats, i indicar també, en lloc visible, el valor facial i el nombre de cartons d’una sèrie, i portaran impresa la llegenda «Joc Responsable».
2. La venda de cartons només podrà realitzar-se dins de la sala on el joc es desenrotlle.
Cap jugador podrà adquirir cartons corresponents a una partida fins que no s’hagen arreplegat i retirat els utilitzats en la partida anterior, que podran ser arreplegats a partir que s’haja verificat que hi ha, almenys, un cartó que conté el premi del bingo, que haurà de quedar a disposició dels empleats de la sala, i està prohibida la seua retenció.

3. Els cartons es vendran correlativament, segons el número d’orde d’estos dins de cada una de les sèries. La venda en cada partida s’iniciarà, indistintament, amb el número u de cada sèrie, quan esta comence, o el número següent a l’últim venut en qualsevol partida anterior, ja s’haja efectuat esta el mateix dia o un altre anterior.

Excepcionalment, quan un jugador sol·licite dos o més cartons de sèrie de noranta números, el venedor podrà interrompre la venda correlativa de cartons.
4. Si el nombre de cartons de la sèrie posada a la venda, comence o no pel número u d’esta, és insuficient per a atendre la demanda dels jugadors, podran posar-se en circulació per a la mateixa partida cartons d’una nova sèrie, sempre que es complisquen els requisits següents:

a) La segona sèrie a emprar amb caràcter complementari ha de ser del mateix valor facial que la primera.
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número u d’esta.
c) Els cartons de la segona sèrie podran vendre’s fins al límit màxim del cartó de la primera sèrie amb què es va iniciar la venda, de tal forma que en cap cas podran vendre’s en la mateixa partida dos cartons iguals.

5. Els cartons han de ser pagats pels jugadors en diners en efectiu, i queda prohibida la seua entrega a compte o l’abonament per mitjà de xec o per qualsevol altre mitjà de pagament, així com la pràctica d’operacions de crèdit i els préstecs als jugadors.

A més, amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc i homologació del material i elements, podrà abonar-se amb targeta prepagament o qualsevol altre mitjà electrònic, que complisca els requisits, les característiques i les exigències que per norma de l’esmentada conselleria s’establisquen.
En tot cas, les targetes únicament podran ser recarregades amb diners en efectiu i amb diners procedents dels premis, devolucions o anul·lacions, en els locals habilitats per a això.
Per orde de la conselleria competent en matèria de joc podrà regular-se altres mitjans de pagament diferent del pagament en efectiu.
6. Per la compra i tinença de cartons, els jugadors adquirixen el dret a què es desenrotlle la partida d’acord amb les normes vigents i, si és el cas, al pagament dels premis establits, o, quan procedisca, a la devolució íntegra dels diners pagat.
7. Els números dels cartons hauran de ser marcats pels jugadors de forma indeleble a mesura que les corresponents boles apareguen i siguen cantades. La marca haurà d’efectuar-se per mitjà de qualsevol símbol que permeta identificar inequívocament el número marcat. No seran vàlids, als efectes de premi, els cartons la marca o ratllada dels quals impedira identificar clarament el número, així com aquells en què els números impresos en el cartó hagueren sigut reescrits o manipulats gràficament en qualsevol forma.
8. La comprovació dels cartons premiats s’efectuarà a través del circuit de televisió, per mitjà de la verificació del cartó matriu pel cap de taula i l’exposició del cartó matriu en el monitor, o qualsevol altre mitjà electrònic o mecànic homologat.
9. Després de cada partida els cartons usats hauran de ser arreplegats i, amb les comprovacions prèvies necessàries, retirats de la sala de joc abans de la sessió següent, i s’utilitzaran els mitjans necessaris que garantisquen la impossibilitat de ser reutilitzats.
Dels cartons retirats s’exceptuaran aquells que pogueren constituir les proves del delicte o infracció en el cas que aparegueren indicis racionals d’haver-se’n comés algun durant la partida; en este cas, hauran d’unir-se a l’atestat corresponent i còpia de l’acta de la partida, i es posaran a disposició de l’autoritat competent.

Article 11. Aparell d’extracció de boles, maquinària de joc i mecanismes accessoris
1. Les sales de bingo hauran de disposar d’un aparell d’extracció de boles homologat prèviament per l’òrgan directiu competent en matèria de joc.
L’aparell extractor de boles podrà ser de bombo o pneumàtic, dotat d’una càmera i la seua extracció serà manual o automàtica.
Opcionalment podrà instal·lar-se un sistema de lector-locutor automàtic, que haurà de ser homologat prèviament per la conselleria competent en matèria de joc.
2. Circuit de televisió. Serà obligatòria l’existència d’un circuit tancat de televisió que garantisca la visió i el coneixement pels jugadors de les boles que vagen sent extretes durant la partida; per a això, la càmera enfocarà permanentment el lloc d’eixida de les boles, i la imatge serà arreplegada pels distints monitors distribuïts en la sala en nombre suficient per a assegurar la perfecta visibilitat per tots els jugadors.

3. Maquinària de joc. Les sales de bingo hauran de disposar, com a mínim, de la maquinària o elements de joc següent:
a) Equip electrònic proveït d’un ordinador central de control de joc amb el programa adaptat al present reglament.
b) Impressora del llibre d’actes.
c) Impressora de butlleta d’estat de dades de les partides.
L’ús d’estes impressores podrà ser suprimit en cas d’utilització de suports informàtics d’emmagatzematge de dades.
4. Plafons de joc. De la mateixa manera, existirà una o diverses pantalles, monitors o plafons on s’aniran arreplegant i reflectint els números a mesura que vagen sent extrets i cantats.
Opcionalment, esta informació es podrà mostrar per mitjà de monitors instal·lats en les taules de joc. També serà preceptiva l’existència d’informació dels premis que s’obtenen en cada partida i la bola màxima, en plafons i/o monitors. S’haurà de comptar igualment un o més comptadors de les extraccions que es realitzen en cada jugada.
5. So. La sala haurà d’estar dotada d’una instal·lació de so que garantisca la perfecta audició, per part dels jugadors, del desenrotllament de cada partida.
Article 12. Boles
1. Les boles a utilitzar per a la pràctica del joc del bingo tradicional hauran d’estar homologades per l’òrgan directiu competent en matèria de joc.
2. En la modalitat tradicional, cada joc de boles estarà compost per 90 unitats, del número 1 al 90 i, si és el cas per 75 unitats, del número 1 al 75, o per 45 unitats, del número 1 al 45, tenint cada una d’estes inscrit en la superfície, de forma indeleble, el corresponent número o representació gràfica, que haurà de ser perfectament visible a través dels monitors de televisió.
3. Per a la pràctica i desenrotllament del joc del bingo tradicional s’utilitzarà la bola física que podrà tindre grafiats números o símbols amb distintes numeracions i representacions gràfiques. Els jocs de boles hauran de reunir les característiques tècniques establides en l’annex IV d’este reglament.
4. Al començar i finalitzar cada sessió del bingo, les boles seran objecte de recompte per part del cap de taula, en presència del cap de sala i d’una persona del públic, i es comprovarà la seua numeració i que estan en perfecte estat. Els agents de l’autoritat podran presenciar esta operació i demanar les comprovacions que estimen pertinents.
5. Durant cada partida els números que vagen eixint hauran d’anar reflectint-se en una pantalla o plafó fàcilment llegible per tots els jugadors des dels seus llocs. Es disposarà a més el que és necessari perquè quede constància de l’orde d’eixida de les boles en cada partida, de tot això serà responsable el cap de taula.
6. En el cas que, una vegada començada la partida, es descobrira la falta de boles, boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altra irregularitat relativa a les boles o a l’aparell d’extracció, se suspendrà la partida i es decidirà sobre la continuació o finalització de la sessió en els termes de la normativa vigent.
7. El joc complet de boles serà substituït d’acord amb el número de partides de vida útil que conste en la seua homologació, o bé es procedirà al canvi abans d’eixe límit quan es descobrisca que alguna de les boles no està en perfectes condicions o en cas de ruptura. En estos casos de deficiència o ruptura d’alguna bola en el joc que s’està utilitzant, es podran substituir per boles del mateix número de l’últim joc immediat canviat que estiguen en perfectes condicions. Estos canvis dels jocs de boles per un altre haurà de fer-se constar en el llibre d’actes.

8. A fi de constatar estes exigències, cada joc de boles anirà acompanyat de la seua guia corresponent, en la qual constarà el número d’homologació i número de partides per a les quals es garantix l’ús.
9. El joc de boles substituït quedarà en una caixa que serà precintada pel cap de sala i caixer corresponent, i romandrà a disposició de la conselleria competent en matèria de joc per un període de tres mesos.CAPÍTOL III
Del joc del bingo. Modalitat bingo simultani

Article 13. Organització del bingo simultani
El bingo simultani es desenrotllarà d’acord amb les normes generals que regixen el bingo tradicional, excepte en les especificitats regulades en este reglament i en les corresponents ordes de desplegament de la conselleria competent en matèria de joc.
Per a la celebració i l’organització del joc del bingo simultani serà necessària la intervenció de dos subjectes:
1. El titular de l’autorització de la sala de bingo.
2. L’entitat mercantil titular del sistema de bingo simultani, constituïda a través de qualsevol forma societària reconeguda en dret, que serà responsable, davant de la conselleria competent en matèria de joc, a tots els efectes, de la gestió del sistema.
Compondran l’entitat mercantil titular del sistema de bingo simultani, les entitats o empreses titulars de sales de bingo autoritzades per a la pràctica del bingo tradicional, en equivalència a un paquet addicional de 1.000 accions per cada sala.

Article 14. Sol·licitud d’autorització
Per a ser autoritzada l’entitat mercantil titular del sistema del bingo simultani, haurà de formalitzar la sol·licitud d’autorització davant de la conselleria competent en matèria de joc acompanyada de la documentació següent:
1. Còpia degudament compulsada de la constitució i dels estatuts de la societat.
2. Justificant d’estar inscrita en el Registre Mercantil.
3. Còpia, degudament compulsada, dels contractes d’adhesió que haja subscrit amb les empreses o entitats titulars de sales de bingo que vulguen integrar el sistema.
4. Document que acredite l’homologació del sistema del bingo simultani.
5. Justificant d’haver constituït la fiança en la quantia establida.

6. Compromís de facilitar a la conselleria competent en matèria de joc i als servicis d’inspecció i control corresponents, la comprovació, inspecció i control de la correcta transmissió de les dades entre les distintes sales de bingo i la unitat central.
7. Compromís de l’entitat mercantil titular del sistema de bingo simultani de prestar el servici d’interconnexió per a la pràctica d’esta modalitat de joc del bingo a les sales integrades.
8. Document acreditatiu de la disponibilitat de l’immoble on s’instal·le la Unitat Central de Bingo Simultani i la seua rèplica.
L’organisme directiu competent en matèria de joc estudiarà la documentació presentada per l’entitat titular del sistema de bingo simultani, i podrà demanar a esta tota la informació, els documents i els informes que estime pertinents.

Article 15. Homologació del material
1. Correspon a l’òrgan directiu competent en matèria de joc l’homologació del material, elements i sistema utilitzats per a l’organització i la comercialització del joc del bingo simultani.
2. Únicament podran sol·licitar l’homologació del material del bingo simultani per a operar en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, aquelles entitats que estiguen degudament inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d’Atzar i de Material de Joc, regulat en el capítol II del títol II del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell.
3. El material de joc haurà de sotmetre’s a assajos en un laboratori degudament acreditat, el qual emetrà l’informe tècnic d’homologació corresponent. Es podrà requerir al sol·licitant l’entrega en depòsit d’un prototip del material de joc subjecte a homologació.
L’Administració mantindrà reserva sobre els objectes i sobre les dades contingudes en la documentació aportada.
La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l’informe d’homologació del sistema de bingo simultani.
Es reconeixen els laboratoris que disposen d’una autorització administrativa de l’Estat, d’altres comunitats autònomes i dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu per a realitzar assajos sobre material de bingo simultani, sempre que garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en el present reglament.


Article 16. Modificacions tècniques
Les modificacions de les condicions que determinen la concessió de l’homologació es regiran per l’Orde 13/2014, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment per a la tramitació de les modificacions de caràcter tècnic en els sistemes homologats d’apostes, o norma que la substituïsca.

A més de les modificacions substancials incloses en l’article 6 de l’esmentada orde, també es considera modificació substancial qualsevol canvi que patisca el generador aleatori de números.

Article 17. Autorització
1. L’òrgan directiu competent en matèria de joc resoldrà les sol·licituds d’autorització de l’entitat mercantil titular del sistema del bingo simultani. L’autorització concedida tindrà una validesa màxima de deu anys, que es renovarà automàticament per períodes de la mateixa duració.
2. L’entitat autoritzada, titular del sistema de bingo simultani, s’inscriurà en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo Simultani de la Comunitat Valenciana, que a este efecte es portarà per la conselleria competent en matèria de joc.

Article 18. Extinció i revocació de l’autorització
1. L’autorització s’extingirà en els supòsits següents:
a) Per renúncia expressa de l’interessat manifestada per escrit.
b) Per cancel·lació o caducitat de la inscripció de l’empresa titular de l’autorització en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo Simultani de la Comunitat Valenciana,
2. Podrà revocar-se l’autorització concedida quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan durant el període de vigència deixaren de complir-se els requisits exigits per al seu atorgament.
b) Quan es dissolga la societat titular de l’autorització, es produïsca el cessament definitiu de l’activitat objecte d’autorització o la falta de l’exercici ininterromput durant almenys un any.
c) Quan s’haja incorregut en falsedats, irregularitats o inexactituds essencials en alguna de les dades contingudes en la sol·licitud d’autorització o de modificació d’esta.
d) Quan s’impose com a sanció en el corresponent procediment sancionador.
e) Quan no es repose la fiança, de conformitat amb el que establix l’article 59 d’este reglament.
f) Quan es detecten anomalies en el sistema del bingo simultani que donen com a resultat inexactituds o falsedats en les dades relatives als premis atorgats o devolucions anul·lades o vulnerabilitat en la seguretat del sistema.

Article 19. Premis
1. La distribució dels premis es determinarà basant-se en el percentatge que es fixa en l’annex III d’este reglament, aplicat sobre el valor facial dels cartons venuts per a la partida.
2. Serà obligatori que es canten els premis, i en este cas el sistema es detindrà i atorgarà premi al número de cartó guanyador, i es farà indicació de la sala on s’ha venut.

Article 20. Modalitats de premis
1. Línia: correspondrà este premi al cartó o cartons que continguen la combinació de números que la integren que, per primera vegada en una partida, hagen resultat extrets i cantats en la seua totalitat en qualsevol de les sales participants.
2. Bingo: correspondrà este premi al cartó o cartons que continguen la combinació de números que la integren que per primera vegada en una partida, hagen resultat extrets i cantats en la seua totalitat en qualsevol de les sales participants.
3. Prima extra diària: correspondrà este premi al cartó o cartons que continguen la combinació del premi de bingo que per primera vegada hagen resultat extrets i cantats en la seua totalitat en qualsevol de les sales participants. Este premi es concedirà en un màxim de cinc partides al dia, l’horari i la quantia del qual s’anunciarà amb antelació suficient.
4. Prima extra setmanal: correspondrà este premi al cartó o cartons que continguen la combinació del premi de bingo que per primera vegada hagen resultat extrets i cantats en la seua totalitat en qualsevol de les sales participants, en una única partida setmanal, el dia, l’hora i la quantia del qual s’anunciarà amb antelació suficient.
5. Prima extra mensual: correspondrà este premi al cartó o cartons que continguen la combinació del premi del bingo que per primera vegada hagen resultat extrets i cantats en la seua totalitat en qualsevol de les sales participants, en una única partida mensual, el dia, l’hora i la quantia del qual s’anunciarà amb antelació suficient.

Article 21. Elements de joc del bingo simultani
Per al desenrotllament del joc del bingo simultani seran necessaris els següents elements, tots els quals hauran d’estar degudament homologats i autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc:
1. Cartons.
El joc del bingo simultani només podrà practicar-se amb cartons físics autoritzats per a la pràctica d’esta modalitat del joc del bingo.
Els cartons podran ser impresos en cada una de les sales participants i connectades al sistema, seguint el model i les combinacions que siguen autoritzats.
El valor facial dels cartons es fixarà per orde de la conselleria competent en matèria de joc.
2. Unitat Central de Bingo Simultani.
El sistema de bingo simultani haurà de tindre una Unitat Central de Bingo Simultani, que serà el centre de gestió, control i coordinació de tot el sistema. Esta unitat està destinada a la interconnexió de les sales, al control i la gestió de les partides i a garantir la seguretat i traçabilitat de cada una de les partides jugades.
El sistema de bingo simultani haurà d’estar homologat i autoritzat, i haurà de complir els requisits tècnics arreplegats en l’annex VI d’este reglament.
La Unitat Central de Bingo Simultani, així com la seua rèplica, estaran ubicades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en dependències subjectes, en tot moment, a control d’accés i vigilància, i hauran de complir una sèrie de requisits de seguretat ambiental per a minimitzar l’impacte d’amenaça i els perills de l’entorn. L’empresa titular de l’autorització serà la responsable davant de l’Administració de la custòdia de les esmentades instal·lacions, i haurà de facilitar l’entrada als funcionaris de l’Administració quan estos sol·licitaren l’accés a les esmentades dependències per a la realització d’activitats d’inspecció.

3. Aparell d’extracció i boles de joc (generador aleatori de números).
En algun component de la Unitat Central del Bingo Simultani haurà d’existir un generador aleatori de combinacions de boles numerades de l’1 al 90, degudament homologat i autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.
4. Sistema informàtic de la sala de bingo adherida.
La sala de bingo haurà de disposar d’un sistema informàtic, degudament homologat i autoritzat, connectat a la Unitat Central de Bingo Simultani, que li haurà de permetre enviar a esta última les dades referents al desenrotllament de la partida en la sala i rebre d’aquella informació consolidada i de control relativa a la partida.
Les característiques tècniques que ha de complir el sistema informàtic de sala estan arreplegades en l’annex VI d’este reglament.
La informació relativa al desenrotllament de les partides de bingo simultani, inclosa la venda de cartons i l’acta d’estes, en cada una de les sales de bingo haurà de portar-se separadament.
Els sistemes informàtics de control del bingo simultani en cada una de les sales de bingo es portaran separadament del bingo tradicional.

Les sales de bingo estaran dotades d’un sistema de reproducció de veu i/o imatge de televisió que permeta reproduir la veu i/o imatge de les extraccions realitzades pel sistema de producció de l’extracció de boles i que haurà d’estar connectat al circuit tancat de televisió de la sala. El sistema podrà ser únicament de veu o d’imatge segons l’autorització d’homologació.
Els plafons informadors, sistema de megafonia i circuit tancat de televisió reuniran els requisits assenyalats en el present reglament, i podran ser empleats els mateixos per al desenrotllament del joc del bingo practicat de forma tradicional, mentres no es desenrotlle este en la sala.

Article 22. Desenrotllament i regles del joc del bingo simultani
La modalitat del joc del bingo simultani es desenrotllarà d’acord amb les normes que regixen el joc del bingo tradicional i amb les peculiaritats següents:
1. La modalitat del joc del bingo simultani es desenrotllarà en les sales de bingo integrades en el sistema i l’extracció de boles tindrà lloc directament des de la Unitat Central de Bingo Simultani.
El joc del bingo simultani només podrà distribuir-se per la Unitat Central de Bingo Simultani i haurà de desenrotllar-se en sales de bingo degudament autoritzades, dins dels horaris de funcionament de les sales de bingo.
El número de partides es determinarà pel sistema de bingo simultani, amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.
2. La Unitat Central de Bingo Simultani haurà d’arbitrar un sistema pel qual, a sol·licitud de qualsevol persona, es puga assistir a les operacions necessàries per a la realització del joc del bingo simultani, sempre que això no supose una interrupció injustificada d’este.

3. Abans d’iniciar la venda de cartons assignats a qualsevol partida, el sistema informàtic de la sala de bingo haurà de sol·licitar l’autorització de la Unitat Central de Bingo Simultani, que la concedirà amb la comprovació prèvia dels saldos comptables i la resta de condicions que procedisquen.
4. La venda de cartons, que podrà ser anticipada, es realitzarà, a voluntat de l’establiment i amb l’autorització prèvia assenyalada en l’apartat anterior, fins al tancament de vendes ordenat per la Unitat Central de Bingo Simultani. Amb este fi, en els descansos entre les partides del bingo tradicional podrà anunciar-se que estan a la venda els cartons per a la participació en el bingo simultani, i indicar el preu de la unitat de venda, l’hora de celebració de la partida del bingo simultani i el nombre de cartons a la venda en l’establiment.
5. Els cartons es vendran correlativament dins de cada una de les sales connectades, segons els requisits fixats en el present reglament. En cap cas poden vendre’s en una mateixa partida dos cartons iguals.

6. Una vegada efectuada la venda de cartons, el cap de taula de cada sala de bingo procedirà a registrar en el sistema informàtic el nombre de cartons venuts en la sala.
7. Completades les operacions necessàries per a iniciar la partida, la Unitat Central de Bingo Simultani procedirà a facilitar la informació següent: tancament de vendes de cartons, sales participants, nombre de cartons venuts, percentatge de la totalitat dels cartons venuts destinat a premis i import d’estos, informació que serà exposada en els monitors, plafons o pantalles informatives de sala de la mateixa manera que la prevista per al joc del bingo tradicional.
Efectuades estes operacions, es procedirà a anunciar en cada una de les sales de bingo el començament de la partida.
8. Efectuada la venda de cartons, les sales de bingo que no hagueren procedit a la transmissió de dades a què es referix l’apartat 6 d’este article quedaran automàticament excloses de la partida per la Unitat Central de Bingo Simultani, i estan obligades a tornar als seus clients l’import dels cartons venuts, que seran anul·lats.
9. Una vegada ultimats els tràmits abans referits, es procedirà a iniciar la partida, de la forma següent: es procedirà a la transmissió directa i simultània de cada un dels números generats en la Unitat Central de Bingo Simultani, desenrotllant-se la partida per mitjà de la visió i/o locució de les extraccions de les boles en cada sala de bingo.

10. Les sales de bingo que, una vegada iniciada la partida no pogueren desenrotllar esta amb normalitat per qualsevol incidència la resolució de la qual requerisca un temps superior a dos minuts, quedaran automàticament excloses de la partida per la Unitat Central de Bingo Simultani, i estan obligades a tornar als seus clients l’import nominal dels cartons venuts.
Si la resolució de la incidència es produïra en un temps inferior a dos minuts, la transmissió de dades es reprendrà una vegada resolta aquella des del moment que el joc va ser interromput.
La duració total de les incidències produïdes en una mateixa partida no podrà ser superior a cinc minuts. En el cas de superar l’interval de temps, les sales de bingo quedaran automàticament excloses de la partida, amb els efectes establits en el supòsit primer d’este apartat.

11. Una vegada transmeses les dades de la venda a la Unitat Central de Bingo Simultani, l’import dels premis comunicat als jugadors abans d’iniciar-se la partida no es podrà modificar com a conseqüència de l’eventual desconnexió d’alguna de les sales de bingo durant la seua celebració i consegüent devolució als jugadors de les quantitats jugades.

L’entitat mercantil titular del Sistema de Bingo Simultani assumirà el percentatge destinat a premis corresponent a les unitats de venda tornades, i haurà de garantir, pels mitjans que es determinen per orde de la conselleria competent en matèria de joc, l’abonament d’estos.

12. Per a tindre dret a l’obtenció dels premis, així com al seu abonament, caldrà ajustar-se al que disposa el present reglament per al joc del bingo tradicional, amb les especificacions que s’establixen en l’annex III d’este reglament.
13. Acabada la partida, es procedirà en totes les sales participants a l’anunci de la sala de bingo o sales de bingo en què s’han cantat els premis, i s’anunciarà l’hora de la següent partida de bingo simultani.

14. Els premis s’abonaran en la sala en efectiu metàl·lic, llevat que l’import del premi siga de 2.400 euros o superior, i en este cas no es podrà optar per l’abonament en efectiu, i el pagament es farà en xec bancari contra el compte creat per la societat o un altre mitjà que garantisca el seu cobrament. L’obtenció del premi s’acreditarà per mitjà de certificat lliurat a nom de cada jugador premiat pel cap de taula o el responsable de la sala de bingo on s’haja venut el cartó o cartons premiats. Els lliuradors del certificat hauran de deixar constància per mitjà de resguard o document que n’acredite l’entrega. A estos efectes, la sala de bingo haurà de conservar còpia dels certificats lliurats durant un període mínim de cinc anys a partir de la seua expedició.

15. L’arreplega, la destrucció o, si és el cas, la incorporació de la documentació annexa a l’acta dels cartons usats es durà a terme en cada sala de bingo d’acord amb el que preveu el present reglament, durant un període d’un mes, i estaran a disposició de la conselleria competent en matèria de joc i dels òrgans de control corresponents.
16. Per a la pràctica del joc del bingo simultani els jugadors que vulguen podran utilitzar, com a aparell auxiliar de suport, sistemes informàtics prèviament homologats que, connectats al sistema informàtic de la sala i sense interferències en el seu funcionament, arrepleguen les dades de la partida, amb les limitacions del present reglament del bingo.


Article 23. Llibre d’actes de partides de joc del bingo simultani
1. Durant la celebració de la partida, el cap de taula de cada sala participant anirà alçant acta, en la qual de forma sintètica es reflectiran totes les dades rellevants d’esta i a la qual s’adjuntaran els cartons tornats i anul·lats, si n’hi ha.
Les dades de l’acta seran arreplegades per mitjà d’una aplicació informàtica, que haurà d’haver sigut homologada per la conselleria competent en matèria de joc, en els fitxers de la qual es registraran les dades que s’establixen en el present reglament per al joc del bingo i a més, número assignat a la sala; cartons tornats en la sala (sèrie i número d’orde), cartons anul·lats en la sala (sèrie i número d’orde), número d’orde de les partides; hora d’inici i finalització de la partida en la sala, preu del cartó; sèrie o sèries posades en joc; números del primer i últim cartó venut en la sala; total de cartons venuts en sala; total de cartons venuts en les sales connectades; recaptació en sala; recaptació total de les sales; sèrie i número d’orde dels cartons que obtenen premi de bingo, imports de premis línia; bingo; detraccions de les primes; import de les primes pagades; número de bola d’extracció en què es canta bingo. Així mateix, a la finalització de la partida, es reflectirà la seqüència de l’extracció de les boles fins a l’obtenció del premi del bingo, que s’adjuntaran a l’acta de la sessió del dia.

2. La Unitat Central de Bingo Simultani disposarà d’un aplicatiu per a elaborar una acta general de cada partida de bingo simultani que se celebre, en la qual s’arreplegaran les actes individualitzades de cada sala, així com les següents dades globals de la partida: data de la sessió; local de la celebració de la partida; orde anual de la partida; orde diari de la partida; valor facial del cartó; nombre total de cartons venuts; nombre total de cartons venuts en cada una de les sales participants, identificar la sèrie o les sèries a què pertanyen; imports destinats als premis de línia i de bingo; detraccions per als premis de prima; import dels pagaments de les primes; sèrie i número d’orde dels cartons que obtenen premi.
A més, l’acta de la partida haurà d’arreplegar: el número de referència dels fulls de reclamacions formulades, les incidències produïdes durant la celebració de la partida, identificar la sala o les sales on hagen tingut lloc estes i la seua duració, així com els cartons (sèrie i número d’orde) tornats i anul·lats, si n’hi ha, de conformitat amb el que disposa el present reglament, i especificar la sala o les sales en què s’han produït.
La Unitat Central de Bingo Simultani traslladarà, per mitjà de transferència informàtica de dades o habilitació d’una connexió a este efecte, els sistemes d’informació dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de joc, com a mínim els següents: valor facial del cartó, el repartiment dels premis i el nombre de cartons venuts en cada una de les sales participants per a la partida, identificar la sèrie o les sèries a què pertanyen; la detracció de les quantitats destinades a impostos i els estats comptables amb les sales de bingo.


Article 24. Intervenció, inspecció i control
1. La conselleria competent en matèria de joc podrà designar interventors de les partides del joc del bingo simultani, que estaran presents durant el desenrotllament d’estes.
2. Per orde del conseller competent en matèria de joc es podran establir, a més, les mesures de control que s’estimen necessàries als efectes de garantir el compliment de les normes establides en el present reglament i la resta de normes que siguen d’aplicació. Igualment, es podrà autoritzar les associacions representatives d’interessos econòmics del sector per a acreditar observadors de les partides realitzades per la Unitat Central de Bingo Simultani.
3. La conselleria competent en matèria de joc podrà inspeccionar el local de la Unitat Central de Bingo Simultani i els sistemes informàtics de les sales adherides, on estan els elements utilitzats per al desenrotllament del joc exigits en el present reglament.
Així mateix, la conselleria competent en matèria de joc podrà exigir a l’empresa gestora del sistema de bingo simultani la realització, en qualsevol moment, de les oportunes auditories que verifiquen l’adequat funcionament de la infraestructura tècnica.
4. La Unitat Central de Bingo Simultani i els sistemes informàtics de les sales adherides hauran de ser sotmesos, per a la seua posada en funcionament, així com amb una periodicitat biennal, a una auditoria informàtica externa subscrita per un laboratori degudament acreditat diferent del que va realitzar l’auditoria anterior o l’homologació del sistema, on es responsabilitzarà de la seua idoneïtat respecte del que disposa el present reglament.
La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l’informe d’auditoria.

Article 25. Obligacions bancàries
1. Les quantitats detretes diàriament per a la formació de les primes del bingo simultani, seran ingressades dins de les 48 hores següents, al primer dia hàbil a la finalització de cada sessió, en un compte exclusiu i específicament obert a este efecte en alguna entitat financera d’Espanya, per la societat gestora del sistema.
Este compte es denominarà amb la llegenda «Bingo Simultani» i la seua estructura haurà de distingir les quantitats assignades als premis de prima, incloent-hi la data de la sessió en què s’han generat.
2. La informació relativa a la identificació de l’entitat de crèdit, sucursal i número de compte, així com a la persona o persones autoritzades per a la disposició del compte, haurà de ser notificada a la conselleria competent en matèria de joc, amb caràcter previ a la pràctica d’esta modalitat.
3. Els diners depositat en el compte únicament podran ser utilitzat per al pagament dels premis de prima, i queda prohibida la seua utilització per a altres fins.
4. El contracte del compte bancari que se subscriga haurà d’arreplegar expressament l’afectació del seu saldo al pagament d’este premi i contindre una clàusula que establisca l’autorització a esta entitat per a remetre a la conselleria competent, amb periodicitat mensual, un duplicat de la informació dels moviments del compte.

Article 26. Renúncia o exclusió del sistema de bingo simultani
1. La permanència mínima de les sales de bingo autoritzades per a la pràctica d’esta modalitat de joc de bingo serà d’un any des de la posada en funcionament del sistema en la sala, excepció feta del tancament temporal o definitiu de la sala.
2. L’empresa de bingo acollida al sistema de bingo simultani que posteriorment vulga excloure’s d’este haurà de comunicar-ho per escrit a la conselleria competent en matèria de joc amb una antelació de quinze dies, transcorregut este termini es procedirà per part del sistema central a la desconnexió de la sala sol·licitant.
Una vegada exclosa del sistema, l’empresa no podrà tornar a sol·licitar autorització per a la pràctica d’esta modalitat de bingo fins que no haja transcorregut un any des de la data en què va produir efecte l’exclusió.
Amb independència del que disposa l’apartat anterior, les quantitats amb què haguera contribuït la sala en qüestió a través de les detraccions corresponents per a la formació dels imports de prima no li seran reintegrades ni per la societat titular del sistema del bingo simultani ni per la resta de sales que continuen integrades en el sistema de bingo simultani.

3. En els supòsits d’extinció de la societat gestora del bingo simultani o que totes les sales integrades en el sistema de bingo simultani decidiren la seua exclusió i abandó d’esta modalitat de bingo, la conselleria competent en matèria de joc deixarà sense efecte l’autorització d’explotació i s’aplicarà respecte a les quantitats que existiren acumulades el que disposa el present reglament.

Article 27. Obligacions formals de les sales de bingo adherides al sistema de bingo simultani
Per a la posada en marxa de la modalitat del bingo simultani serà necessari que estiguen autoritzades per a la seua implantació el nombre mínim de sales de joc que es fixa en l’annex V d’este reglament.

Article 28. Noves adhesions al sistema de bingo simultani
1. Les sales de bingo que, vigent el sistema i en funcionament, vulguen sol·licitar la seua adhesió a este per a la pràctica d’esta modalitat de bingo simultani, hauran d’aportar la documentació següent:
a) Sol·licitud d’adhesió al sistema davant de la conselleria competent en matèria de joc, firmada pel titular de la sala de bingo o per l’empresa de servicis i el representant de l’entitat mercantil titular del sistema de bingo simultani.
b) Certificat de l’aportació econòmica necessària per a adaptar-se a la resta de sales adherides que ja van jugar a esta modalitat assenyalada.

c) Informe d’homologació del sistema informàtic de la nova sala.

2. L’aportació econòmica que haurà de realitzar la sala sol·licitant serà proporcional al saldo que tire el fons constituït per als premis de prima el dia immediat anterior a aquell en què li siga autoritzada l’adhesió al sistema.


CAPÍTOL IV
Del joc del bingo. Modalitat del bingo electrònic

Secció primera
Normes generals

Article 29. Organització
Es podrà practicar el joc del bingo electrònic en les sales de bingo degudament autoritzades amb els requisits establits en este reglament.


Article 30. Premis
Els premis per a cada partida són calculats i anunciats pel sistema de bingo electrònic abans del començament d’estes, els quals compliran el percentatge mínim de premi que figura en l’annex III d’este reglament i estaran constituïts per la suma dels imports recaptats per la venda de cartons electrònics entre tots els terminals de joc.

1. Es consideren combinacions guanyadores aquelles que completen una determinada disposició dels números o representacions gràfiques utilitzades en el joc.
2. Les combinacions guanyadores seran fixades per l’empresa o l’entitat autoritzada per a l’organització del joc del bingo electrònic i s’hauran de comunicar a l’òrgan competent en matèria de joc amb una antelació mínima de deu dies a la seua aplicació.

Article 31. Elements del joc del bingo electrònic
Per al desenrotllament del joc del bingo electrònic seran necessaris els elements següents, tots els quals hauran d’estar degudament homologats i autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc:
1. Sistema tècnic
El sistema tècnic necessari per al desenrotllament del joc haurà de garantir la seua seguretat i transparència, així com el control del seu funcionament correcte. A este efecte, haurà de disposar de mecanismes de traçabilitat sobre el registre de les operacions realitzades i permetre l’emmagatzematge de les dades de cada partida feta relatives al nombre de cartons o unitats venudes, l’import total de les vendes, els números o representacions extrets, els cartons premiats, la quantia dels premis i la resta de dades que figuren en l’annex VI d’este reglament.

El sistema tècnic haurà de comptar, almenys, amb els elements següents:
a) Sistema informàtic de sala que serà l’encarregat de la gestió i el control del joc en sala amb les funcions següents:
1r Registre de control d’operacions d’adquisicions de suports de compra de cartons i pagament de premis.
2n Assignació als terminals de joc electrònic dels cartons electrònics adquirits pel jugador en cada partida on plasme les diferents extraccions de boles que es produïxen en el desenrotllament de la partida.

3r Comunicació als terminals informàtics de joc de les boles amb la seqüència de números que constituïxen la partida.
4t Control de si algun dels cartons que es juguen en els terminals de joc electrònics obté alguna de les combinacions guanyadores dels premis.
5t Registre d’informació generada en tots els terminals informàtics de joc de la sala, en el moment en què es produïsca.
b) Generador aleatori de números o símbols: en el sistema ha d’existir un generador aleatori de combinacions de boles amb números o símbols, degudament homologat i autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.
c) Un sistema informàtic de caixa, que comptarà amb un terminal de caixer que carregarà en els suports destinats a la realització de cobraments i pagaments les quantitats sol·licitades pels jugadors i indicarà el seu saldo o crèdit final per al seu abonament a estos. Haurà de comptar amb un programa informàtic de control i gestió de totes les transaccions econòmiques realitzades.
Cada sala de bingo haurà de disposar de la xarxa d’àrea local necessària per a mantindre comunicació permanent amb els terminals electrònics.
d) Un sistema de verificació que, abans de l’inici de cada sessió de la sala de bingo, comprovarà diàriament el funcionament correcte de la totalitat del sistema. Si durant la sessió es detecten fallades o avaries en el servidor que impedixen la continuïtat del normal desenrotllament del joc, este s’interromprà i es tornaran als jugadors les quantitats apostades.
e) El sistema tècnic incorporarà una connexió informàtica segura i compatible amb els sistemes informàtics dels òrgans competents de la Generalitat en matèria de tributs i d’ordenació i gestió del joc per al control i seguiment en temps real del joc del bingo electrònic. Les mesures de seguretat de la connexió hauran de garantir l’autenticitat, confidencialitat i integritat en les comunicacions.
El tractament de les dades de caràcter personal haurà de complir el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
2. Terminal electrònic
Constituirà el suport de joc de cada jugador a través del qual es realitzarà l’adquisició de cartons, participarà en el joc i rebrà la informació necessària respecte d’això, en particular el crèdit disponible, el nombre de cartons o unitats adquirits, les quantitats destinades a premis i l’import dels premis obtinguts pel jugador en cada partida. Podrà ser d’instal·lació fixa o mòbil.
El terminal haurà d’estar permanentment comunicat amb el sistema informàtic de la sala i podrà incorporar un dispositiu lluminós i sonor que avise el jugador de l’obtenció d’un premi.
3. Cartó electrònic
Estarà integrat per números o representacions gràfiques i serà reproduït en la pantalla del terminal.
La configuració del cartó la realitzarà l’empresa autoritzada per a la comercialització del joc del bingo electrònic. Les diferents matrius que componen les sèries de cartons a utilitzar hauran de ser homologades per la conselleria competent en matèria de joc.
En cada cartó haurà de figurar, almenys, el seu número, la sèrie a què pertany, el seu valor i un codi de seguretat.
Els cartons que integren cada sèrie hauran de ser distints en les disposicions de números o representacions gràfiques que continguen, de manera que no es repetisquen.
4. Altres dispositius addicionals
A més, el sistema podrà comptar amb els dispositius addicionals següents:
a) Pantalles informatives, que hauran d’informar del nombre de cartons venuts, de la quantia dels premis previstos, dels números o representacions extrets, del cartó o cartons premiats i del terminal o terminals on van ser adquirits.
b) Sistema d’àudio. Tant els elements tècnics com els altres elements de joc podran ser substituïts o complementats per altres, fruit dels avanços tecnològics.
En l’annex VI d’este reglament s’arrepleguen les característiques tècniques que han de complir els elements del joc del bingo electrònic.

Article 32. Homologació del material de joc
1. Correspon a l’òrgan directiu competent en matèria de joc l’homologació del material utilitzat per a l’organització i comercialització del joc del bingo electrònic.
2. Únicament podran sol·licitar l’homologació del material de bingo electrònic per a operar en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana aquelles entitats que es troben degudament inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d’Atzar i de Material de Joc, regulat en el capítol II del títol II del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell.
3. El material de joc haurà de sotmetre’s a assajos en un laboratori degudament acreditat, el qual emetrà el corresponent informe tècnic d’homologació. Es podrà requerir al sol·licitant, per part de l’Administració, l’entrega en depòsit d’un prototip del material de joc subjecte a homologació.
L’Administració mantindrà reserva sobre els objectes i sobre les dades continguts en la documentació aportada.
La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i els aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l’informe d’homologació que realitze el laboratori degudament acreditat.
Es reconeixen els laboratoris que compten amb autorització administrativa de l’Estat espanyol, d’altres comunitats autònomes i dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu per a realitzar assajos sobre material de bingo electrònic, sempre que garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en este reglament.


Article 33. Modificacions
Les modificacions de les condicions que determinen la concessió de l’homologació es regiran per l’Orde 13/2014, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment per a la tramitació de les modificacions de caràcter tècnic en els sistemes homologats d’aposta.
A més de les modificacions substancials incloses en l’article 6 d’esta orde, també es considera modificació substancial qualsevol canvi que patisca el generador aleatori de números.

Secció segona
Joc

Article 34. Regles del bingo electrònic
1. Jugadors
a) Podran participar en el bingo electrònic els jugadors que adquirisquen cartons electrònics o unitats de joc a través d’un mitjà de cobrament/pagament consistent en bitlleters o una targeta electrònica o magnètica o un altre mitjà autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc, carregat amb els crèdits suficients per a la compra d’estos, amb el pagament previ en diners efectius.
b) La compra d’un cartó electrònic o unitat de joc suposarà l’adquisició del dret a participar en el desenrotllament de la corresponent partida, a rebre el pagament dels premis, quan siga procedent, així com a obtindre la devolució de l’import pagat pel cartó en els casos establits.

2 Cartons
a) L’inici de la venda de cartons, que podrà ser anticipada, es comunicarà a cada terminal electrònic.
b) En cada terminal i per mitjà del sistema informatiu de cada sala s’indicarà el temps disponible per a l’adquisició de cartons.
c) L’adquisició de cartons pel jugador es realitzarà indicant en el terminal el nombre d’unitats que es desitgen adquirir. L’import dels cartons adquirits serà descomptat del comptador de crèdits del terminal.

d) Quan la partida es desenrotlle entre diverses sales de bingo, de forma interconnectada, el servidor central distribuirà els cartons en format electrònic als servidors de totes les sales. La numeració serà correlativa dins de cada partida o rang de cartons venuts.
e) No es podran assignar cartons fora del temps destinat a la venda, i no es podrà de produir duplicitat en esta.
f) No es podran vendre dos cartons iguals en una mateixa partida.
g) El valor facial dels cartons o unitats de joc de bingo electrònic no serà superior al valor fixat en una orde de la conselleria competent en matèria de joc.

Article 35. Inici i desenrotllament del joc
1. Inici de la partida:
a) Finalitzada la venda de cartons, es comunicarà als jugadors el total de cartons venuts, així com la quantia dels premis, a través dels terminals electrònics i del sistema informatiu de cada sala.
b) Una vegada realitzada esta operació, s’anunciarà el començament de la partida.
2. Desenrotllament de la partida:
a) L’extracció de boles o símbols serà realitzada per un generador aleatori.
b) Els números o representacions gràfiques continguts en les boles extretes es reflectiran en els cartons a manera de ratlla manual, automàtica o electrònica, o per mitjà d’una altra fórmula en els cartons adquirits pels jugadors, i es mostrarà el progrés d’estos cartons, l’orde d’extracció, la seqüència de números o representacions gràfiques extretes i els premis obtinguts a través dels terminals electrònics i del sistema informatiu.
c) Quan s’obtinga un premi, la partida continuarà fins a la seua finalització, sense perjuí de la informació corresponent d’este que el sistema tècnic haurà de facilitar.
d) El temps de duració de cada partida podrà variar d’uns jocs a altres en atenció a la naturalesa dels distints formats.
e) Les partides de bingo electrònic únicament es podran desenrotllar en les sales de bingo i de forma independent o conjunta a les altres modalitats de bingo o altres jocs.
3. Finalització de la partida.
La partida finalitzarà quan un o més jugadors completen tots els números o representacions gràfiques continguts en un o més cartons, o quan s’hagen produït totes les combinacions que donen dret a premis, o, en altres casos, la partida finalitzarà quan el sistema ho determine.

4. Obtenció i cobrament dels premis:
a) Quan un jugador siga guanyador de premi, el seu terminal haurà de donar avís de l’obtenció del premi.
b) Els premis obtinguts es podran acumular per mitjà de crèdits.
c) El saldo disponible figurarà en el terminal i, si és el cas, en el suport de mitjà de pagament/cobrament, i el jugador podrà sol·licitar-ne el cobrament en qualsevol moment.
d) Els premis s’abonaran en la mateixa sala en efectiu, llevat que l’import del premi siga de 2.400 euros o superior i, en este cas, no es podrà optar per l’abonament en efectiu i el pagament haurà de ser en xec bancari contra el compte creat per la societat o un altre mitjà que en garantisca el cobrament.

Article 36. Incidències durant el joc
1. Si amb anterioritat a l’inici d’una partida es produïxen fallades o avaries en el sistema tècnic o en algun dels elements de joc que impedixen la seua realització, els jugadors tindran dret a la devolució de les quantitats emprades en la compra de bitllets o cartons electrònics.

2. Si les fallades o avaries es produïxen durant el desenrotllament d’una partida, i impedixen la continuïtat del normal desenrotllament del joc, s’anul·larà la partida i es tornaran als jugadors les quantitats apostades, sense que cada jugador puga obtindre més del que haja apostat.
Esta vicissitud només afectarà la sala on es produïsca la incidència, i continuarà el desenrotllament del joc amb normalitat per a la resta de les sales.
Per a reiniciar del sistema, s’haurà de comprovar prèviament el seu funcionament correcte i el de tots i cada un dels elements del sistema.

3. Quan les fallades o avaries afecten els sistemes o elements d’algun dels establiments interconnectats, permetent la realització o continuïtat de la partida en altres, es deixarà sense efecte la partida en els primers amb la devolució als jugadors de les quantitats apostades i es continuarà en la resta.
4. Una vegada transmeses les dades de la venda dels cartons, l’import dels premis comunicat als jugadors abans d’iniciar-se la partida no es podrà modificar com a conseqüència de l’eventual desconnexió d’alguna de les sales de bingo durant la seua celebració i consegüent devolució als jugadors de les quantitats jugades.

Article 37. Intervenció, inspecció i control
1. La conselleria competent en matèria de joc podrà designar interventors de les partides del joc del bingo electrònic, que estaran presents durant el desenrotllament d’estes.
2. Per orde del conseller competent en matèria de joc es podran establir, a més, les mesures de control que s’estimen necessàries als efectes de garantir el compliment de les normes establides en este reglament i la resta de normes que siguen d’aplicació. Igualment, es podran autoritzar les associacions representatives d’interessos econòmics del sector per a acreditar observadors de les partides realitzades pel sistema de bingo electrònic.
3. La conselleria competent en matèria de joc podrà inspeccionar el local on estiguen ubicats la Unitat Central de Bingo Electrònic i els sistemes informàtics de les sales adherides i on es troben els elements utilitzats per al desenrotllament del joc exigits en este reglament.

Així mateix, la conselleria competent en matèria de joc podrà exigir a l’empresa gestora del sistema de bingo electrònic la realització periòdica de les oportunes auditories que verifiquen l’adequat funcionament de la infraestructura tècnica del sistema.
4. La Unitat Central de Bingo Electrònic i els sistemes informàtics de les sales adherides hauran de ser sotmesos, per a la seua posada en funcionament, i amb una periodicitat biennal, a una auditoria informàtica externa subscrita per un laboratori degudament acreditat diferent del que va realitzar l’auditoria anterior o l’homologació del sistema, on es responsabilitzarà de la seua idoneïtat respecte a este reglament.

La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i els aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l’informe d’auditoria.

Secció tercera
Interconnexió entre sales

Article 38. Regles generals
1. Es desenrotllarà d’acord amb les regles generals que regixen el bingo tradicional a través d’un sistema íntegrament automatitzat amb les especificitats regulades en este reglament i en la corresponent orde de desplegament de la conselleria competent en matèria de joc.
2. El joc del bingo electrònic podrà interconnectar-se entre sales de bingo autoritzades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com entre sales de bingo situades en diferents comunitats autònomes, després de la corresponent autorització per part de la conselleria competent en matèria de joc.
En el cas d’interconnexió amb altres comunitats autònomes, es podran utilitzar matrius de cartons homologades en altres comunitats, i serà la conselleria competent en matèria de joc qui reconeixerà la seua validesa, per mitjà de la seua convalidació.
Article 39. Elements del joc del bingo electrònic interconnectat
Per al desenrotllament del joc del bingo electrònic interconnectat, a més dels elements necessaris del bingo electrònic, caldrà una Unitat Central de Bingo Electrònic.
La Unitat Central de Bingo Electrònic interconnectat, així com la seua rèplica, estaran ubicades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en dependències subjectes, en tot moment, a control d’accés i vigilància, i hauran de complir una sèrie de requisits de seguretat ambiental per a minimitzar l’impacte d’amenaça i perills de l’entorn.

L’empresa titular de l’autorització serà la responsable davant de l’Administració de la custòdia de les esmentades instal·lacions, i haurà de facilitar l’entrada als funcionaris de l’Administració quan estos sol·liciten l’accés a les esmentades dependències per a la realització d’activitats d’inspecció.
Tots els elements hauran d’estar degudament homologats i autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc.
La Unitat Central de Bingo Electrònic té les funcions següents:

1. Interconnexió amb els sistemes informàtics de sala de totes les sales de bingo autoritzades, de tal forma que garantisca la correcta transferència d’informació entre estes.
2. Interconnexió amb les unitats centrals de bingo electrònic d’altres comunitats autònomes, amb les quals la conselleria competent en matèria de joc ha autoritzat la interconnexió.
3. Registre i control de les operacions d’adquisició de cartons electrònics i cobrament de premis.
4. Determinació de les quanties dels premis segons els diners recaptats per la venda de cartons i comunicació d’estes a cada sistema informàtic de sala, així com de les combinacions guanyadores.
5. Registre de la informació generada, en el moment en què es produïsca, i l’arxivament d’esta per a analitzar-la i confeccionar estadístiques.
6. Implementació dels mecanismes de traçabilitat sobre el registre de les operacions realitzades i permetre l’emmagatzematge de les dades de cada partida celebrada relatives al nombre de cartons o unitats venudes, l’import total de les vendes, els números o representacions extrets, els cartons premiats i la quantia dels premis obtinguts.

En l’annex VI s’arrepleguen les característiques tècniques que han de complir els elements del joc del bingo electrònic interconnectat.

Article 40. Autorització, celebració i organització del bingo electrònic interconnectat
Per a la celebració, organització i gestió del joc del bingo, en la modalitat de bingo electrònic interconnectat, serà necessària la intervenció de dos subjectes: el titular de l’autorització de la sala de bingo i el titular per a l’organització del joc.
Per a ser titular de l’organització i gestió del joc de la modalitat de bingo electrònic interconnexionat s’exigirà constituir-se com a entitat mercantil amb personalitat jurídica, degudament autoritzada i que tinga per objecte l’organització d’este joc, la qual serà la responsable davant de la conselleria competent en matèria de joc a tots els efectes de la gestió del sistema.
L’organització i comercialització del joc del bingo electrònic requerirà la inscripció de l’empresa organitzadora en el Registre d’Entitats Mercantils Organitzadores del Bingo Electrònic de la Comunitat Valenciana, que a este efecte portarà la conselleria competent en matèria de joc.
Esta inscripció es practicarà amb la sol·licitud prèvia de l’interessat i s’acordarà en la resolució que autoritze l’explotació del joc del bingo electrònic a la Comunitat Valenciana.
El joc del bingo electrònic interconnectat es desenrotllarà en cada una de les sales de bingo degudament autoritzades.
L’explotació del joc de bingo electrònic interconnectat es durà a terme entre el titular de la sala de bingo i l’empresa organitzadora, per mitjà d’explotació conjunta, i podrà integrar una fórmula societària d’explotació conjunta amb un ànim exprés de coparticipar en els guanys i pèrdues o, si és el cas, per mitjà d’un altre tipus de relació jurídica.
La interconnexió de sales de bingo serà gestionada per l’empresa o ens titular de l’organització de jocs, degudament autoritzat, que haurà de comptar amb tecnologia i mitjans suficients.
Article 41. Gestió del sistema
La gestió del sistema de jocs de bingo electrònic interconnexionat la durà a terme l’empresa degudament autoritzada que realitze l’organització dels jocs. Les sales que siguen autoritzades i implanten la interconnexió hauran d’estar necessàriament connectades a una Unitat Central de Bingo Electrònic, la qual mantindrà la necessària i permanent connexió dels sistemes informàtics de totes les sales de bingo.

En el cas d’interconnexió amb altres comunitats autònomes, s’interconnectaran les unitats centrals dels sistemes de bingo electrònics homologats en cada una d’estes. En cap cas es connectaran sales de bingo d’altres comunitats autònomes directament a sistemes de bingo electrònic homologats a la Comunitat Valenciana, ni sales de bingo de la Comunitat Valenciana directament a sistemes de bingo electrònic homologats en altres comunitats autònomes.

Quan la interconnexió s’efectue entre distintes comunitats autònomes, l’empresa organitzadora haurà de disposar d’un servidor central ubicat a la Comunitat Valenciana que permetrà a la conselleria competent en matèria de joc el control, emmagatzematge, vigilància i supervisió del desenrotllament de les jugades, així com dels elements que la componen de totes les partides que se celebren a la Comunitat Valenciana.
La sol·licitud d’interconnexió haurà d’incloure l’informe d’homologació del sistema en l’altra comunitat autònoma i un informe d’homologació de la connexió entre ambdós sistemes que certifique el funcionament correcte del repartiment de premis entre comunitats, la seguretat i la traçabilitat del desenrotllament del joc. La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i els aspectes de caràcter tècnic que hauran de contindre estos informes.
L’empresa titular de l’autorització serà la responsable davant de l’Administració de la custòdia de les esmentades instal·lacions, i haurà de facilitar l’entrada als funcionaris de l’Administració quan estos sol·liciten l’accés a les esmentades dependències per a la realització d’activitats d’inspecció.

Article 42. Sol·licitud d’autorització
Per a ser autoritzada, l’entitat organitzadora del bingo electrònic haurà de formalitzar la sol·licitud d’autorització davant de la conselleria competent en matèria de joc, acompanyada de la documentació següent:
1. Còpia degudament compulsada de la constitució i dels estatuts de la societat.
2. Justificant d’estar inscrita en el Registre Mercantil.
3. Còpia, degudament compulsada, dels contractes d’adhesió que haja subscrit amb les empreses o entitats titulars de sales de bingo que desitgen integrar el sistema.
4. Document que acredite l’homologació del sistema tècnic.
5. Justificant d’haver constituït la fiança en la quantia establida.

6. Compromís de facilitar a la conselleria competent en matèria de joc i als servicis d’inspecció i control corresponents la comprovació, inspecció i control de la correcta transmissió de les dades entre les distintes sales de bingo i l’entitat organitzadora del joc del bingo electrònic.

7. Compromís de prestar el servici d’interconnexió per a la pràctica d’esta modalitat de joc del bingo a les sales que ho sol·liciten.
L’organisme directiu competent en matèria de joc estudiarà la documentació presentada per l’entitat organitzadora del joc del bingo electrònic de la Comunitat Valenciana, i podrà demanar-li la informació, documents i informes que considere pertinents.

Article 43. Autorització, extinció i revocació
1. L’òrgan competent directiu en matèria de joc resoldrà les sol·licituds d’autorització de l’entitat titular del bingo electrònic. Esta autorització concedida tindrà una validesa màxima de deu anys, si bé podrà renovar-se automàticament per períodes de la mateixa duració.

2. L’autorització s’extingirà en els casos següents:
a) Per renúncia expressa de l’interessat manifestada per escrit.
b) Per revocació i posterior cancel·lació de la inscripció de l’empresa titular de l’autorització en el Registre d’Entitats Mercantils Organitzadores del Bingo Electrònic de la Comunitat Valenciana
3. Podrà revocar-se l’autorització concedida quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan durant el seu període de vigència deixen de complir-se els requisits exigits per al seu atorgament.
b) Quan es dissolga la societat titular de l’autorització, es produïsca el cessament definitiu de l’activitat objecte d’autorització o la falta del seu exercici ininterromput durant almenys un any.
c) Quan s’haja incorregut en falsedats, irregularitats o inexactituds essencials en alguna de les dades contingudes en la sol·licitud d’autorització o de modificació d’esta.
d) Quan s’impose com a sanció en el corresponent procediment sancionador.
e) Quan no es repose la fiança de conformitat amb el que establix l’article 59 d’este reglament.
f) Quan es detecten anomalies en el sistema de bingo electrònic que donen com a resultat inexactituds o falsedats en les dades relatives als premis atorgats o devolucions anul·lades o vulnerabilitat en la seguretat del sistema.

TÍTOL II
Règim de les autoritzacions administratives

CAPÍTOL I
Empreses i entitats titulars

Article 44. Empreses i entitats titulars
1. L’organització, gestió i explotació del joc del bingo, en la modalitat tradicional, només podrà ser realitzada per les entitats o societats que complisquen els requisits que s’establixen en este reglament i siguen autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc.

En les modalitats de bingo electrònic interconnectat i bingo simultani, l’organització anirà a càrrec de l’empresa autoritzada, constituïda per mitjà de qualsevol forma societària reconeguda en dret, diferent de la titular de l’autorització de la sala de bingo.
2. El joc del bingo i les seues distintes modalitats només podrà practicar-se en les sales de bingo autoritzades expressament a este efecte, les quals hauran de posseir prèviament l’autorització d’instal·lació i el permís de funcionament. En la modalitat tradicional i en la modalitat de bingo simultani s’utilitzaran els cartons homologats oficialment, que podran ser impresos en sala, la venda dels quals haurà d’efectuar-se dins de la sala on es desenrotlle el joc.

Article 45. Entitats beneficoesportives, culturals i turístiques
D’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran ser titulars de sales de bingo:
1. Les entitats beneficoesportives, culturals o benèfiques i turístiques que tinguen més de tres anys d’existència legal i funcionament ininterromput, anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, d’acord amb les normes dels estatuts respectius i als de la legislació que els siguen aplicables.
2. L’explotació del joc del bingo s’efectuarà en l’àmbit territorial a què s’estenga la seua activitat d’acord amb els respectius estatuts.

3. L’acord de sol·licitud l’haurà d’aprovar la Junta General o Assemblea General amb el vot favorable de les majories establides en els seus estatuts.
4. Les entitats titulars només podran ser titulars d’una sala de bingo.


Article 46. Empreses titulars
1. D’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran ser titulars de l’autorització per a l’organització i explotació del joc del bingo, a més dels indicats en l’article anterior, les societats mercantils que complisquen els requisits següents:
a) Constituir-se necessàriament sota la forma jurídica de societats anònimes, societats anònimes laborals o cooperatives de treball de la Comunitat Valenciana o societats de responsabilitat limitada, d’acord amb la legislació vigent.
b) Tindre com a objecte social únic l’explotació del joc del bingo en la sala objecte de la sol·licitud d’autorització i, si és el cas, de la resta de jocs d’atzar que puguen autoritzar-se per al seu desenrotllament en sales de bingo i els servicis complementaris o accessoris relacionats amb este.

c) Tindre un capital social mínim, totalment subscrit i desembossat, d’acord amb l’escala següent en relació amb l’article 62 d’este reglament.
Sala de bingo de categoria primera: 300.000 euros.
Sala de bingo de categoria segona: 210.000 euros.
Sala de bingo de categoria tercera: 120.000 euros.
d) Les accions representatives del capital hauran de ser nominatives.
e) Hauran de tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol país membre de la Unió Europea, i la participació directa o indirecta de capital estranger s’ajustarà a la vigent normativa sobre inversions estrangeres. Als efectes d’esta norma, no es considerarà capital estranger el procedent de països membres de la Unió Europea.
f) La societat haurà de tindre administració col·legiada. Els administradors seran persones físiques.
2. Amb els mateixos requisits de l’apartat anterior, a excepció del que establix l’epígraf b, podran ser titulars d’autorització per a la instal·lació de sales de bingo les entitats turístiques titulars d’establiments turístics.
Estos establiments turístics hauran de disposar, almenys, de dos-centes cinquanta places d’allotjament autoritzat i hauran d’estar en funcionament i en possessió de l’autorització d’obertura.

Article 47. Empreses de servicis
1. L’organització i l’explotació del joc del bingo l’hauran de realitzar directament les empreses titulars de l’autorització. Només en el cas de les entitats a què fa referència l’article 45 podrà realitzar-se l’explotació del joc bé directament o bé a través d’empreses de servicis, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses de servicis hauran de tindre les condicions exigides en l’article anterior per a les empreses titulars, a excepció del que preveuen els apartats 1. b i c i, a més, hauran de complir els requisits següents:
a) Tindre com a objecte social únic l’explotació d’una o més sales de bingo i, si és el cas, dels restants jocs que puguen autoritzar-se, així com els servicis complementaris d’estes.
b) Tindre un capital social mínim, totalment subscrit i desembossat, d’acord amb l’escala següent i en relació amb l’article 62 d’este reglament:
Gestió d’una sala de bingo de categoria primera: 120.000 euros.
Gestió d’una sala de bingo de categoria segona: 90.000 euros.
Gestió d’una sala de bingo de categoria tercera: 60.000 euros.
Gestió de més d’una fins a tres sales de bingo, sense distinció de categoria: 180.000 euros.
Gestió de més de tres sales de bingo, sense distinció de categoria: el corresponent a la de tres sales i, a més, 15.000 euros per cada sala addicional que es gestione.


CAPÍTOL II
Tramitació, resolució, vigència i renovació de les autoritzacions d’empreses i entitats titulars

Article 48. Sol·licitud i tramitació
1. Les entitats beneficoesportives, culturals i turístiques, així com les societats mercantils a què fa referència l’article 44, que complisquen els requisits especificats en els articles 45 i 46, podran sol·licitar de la conselleria competent en matèria de joc l’autorització d’instal·lació i el permís de funcionament d’una sala de bingo.
Es podran autoritzar sales de bingo el funcionament de les quals es condicione a una o diverses temporades concretes de l’any, les quals hauran de complir els mateixos requisits a què fa referència este apartat.
2. Les noves sol·licituds d’autorització d’instal·lació i de canvi d’ubicació de sala de bingo, que hauran d’estar situades a una distància mínima de 1.200 metres d’una altra ja existent, s’han de dirigir als servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc i hauran d’aportar la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant, segons qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Plànol de situació de l’edifici on es localitzarà la sala de bingo en el municipi, a escala 1/1000, com a mínim, i fer constar que no hi ha cap altra sala de bingo en un radi de 1.200 metres, mesurats des de qualsevol dels vestíbuls autoritzats de la que se sol·licita, amb certificat municipal d’esta circumstància.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
3. Si el sol·licitant és una entitat beneficoesportiva, cultural o turística, ha d’adjuntar, a més:
a) Certificat literal de l’acord adoptat per la Junta General o assemblea general amb vista a sol·licitar l’autorització.
b) Certificat del secretari o l’òrgan semblant que continga la relació completa dels membres de la Junta Directiva o l’òrgan de govern de l’entitat, amb indicació dels seus càrrecs, domicili, professió, nacionalitat, número del document nacional d’identitat o, si és el cas, passaport.

c) Certificat o sol·licitud de certificat del Registre Central de Penats i Rebels i declaració complementària a la qual fa referència la Llei 68/1980, d’1 de desembre, d’Expedició de Certificats i Informes de Conducta Ciutadana, de les persones a què fa referència l’epígraf anterior i fotocòpia del DNI o passaport.
d) Estatuts vigents de l’entitat, el text dels quals haurà d’estar certificat pel secretari d’esta o òrgan semblant.
e) Memòria subscrita pel president i el secretari de la Junta Directiva en què es faça constar:
1r Nombre de socis, relació valorada de béns, nombre de reunions celebrades per la Junta Directiva i per l’Assemblea General o Junta General durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud i consignació en el corresponent llibre d’actes.
2n Liquidació dels pressupostos d’ingressos i gastos durant els tres anys anteriors.
3r Relació concreta i detallada de les activitats socials dutes a terme per l’entitat durant l’any anterior a la sol·licitud.
4t Projecte d’inversió dels beneficis previstos per l’activitat de joc.

f) Si la inversió no la realitza l’entitat beneficoesportiva, cultural o turística haurà d’acreditar per mitjà de document públic la disponibilitat dels locals i les instal·lacions necessàries per al desenrotllament del joc.
4. Si el sol·licitant és una societat mercantil ha d’adjuntar els documents següents:
a) Còpia o testimoniatge de l’escriptura de constitució de la societat, en el qual ha de constar el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d’estos, còpia dels estatuts i certificat d’inscripció en el Registre Mercantil.
b) Certificat o sol·licitud de certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d’1 de desembre, d’Expedició de Certificats i Informes de Conducta Ciutadana, dels socis de la mercantil i fotocòpia del DNI o passaport.
5. Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació annexa, així com la informació complementària que puga ser requerida, i després de l’informe de l’alcalde de la població afectada, el qual haurà de ser emés en el termini de trenta dies i es considerarà favorable transcorregut l’esmentat termini sense rebre contestació de l’ajuntament, la conselleria competent en matèria de joc resoldrà sobre la sol·licitud formulada.

Article 49. Resolució i inscripció
1. La resolució de l’autorització d’instal·lació la efectuarà la Subdirecció General de Joc, després de l’avaluació de la sol·licitud, dels documents aportats i de la resta d’informació requerida.
2. Als efectes de la concessió d’autorització de sales de bingo, i d’acord amb el que establix l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats enumerades en l’article 45 d’este reglament tindran preferència per a la seua obtenció.
3. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i després de la inscripció en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo i en un termini no superior a un any, hauran d’efectuar-se les obres d’adaptació dels locals i sol·licitar la inscripció de l’entitat o empresa, junt amb el permís de funcionament de la sala. En cas contrari, quedarà sense efecte l’autorització d’instal·lació concedida, excepte l’existència de causes no imputables a l’administrat que obligarà a l’ampliació del termini anteriorment indicat, per mitjà de pròrroga o pròrrogues autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc.
4. L’autorització d’instal·lació i el permís de funcionament podrà transmetre’s per mitjà de qualsevol mitjà admés en dret amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.
Les empreses de servicis que gestionen una sala de bingo podran exercir un dret preferent sobre la transmissió de les autoritzacions d’instal·lació i el permís de funcionament per part de les entitats titulars.

En cas de renúncia unilateral, desaparició o cancel·lació de l’autorització de l’entitat titular podrà accedir directament a la titularitat de l’autorització l’empresa de servicis sempre que complisca els requisits exigits per a això.

Article 50. Permís de funcionament
1. Abans d’obrir la sala de bingo i dins del termini indicat a este efecte, la societat o entitat titular de l’autorització d’instal·lació haurà de sol·licitar la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament s’ha de sol·licitar com a mínim amb trenta dies d’antelació a la data en què l’obertura estiga prevista, i ha d’adjuntar els documents següents:
a) Llicència municipal d’obertura o documentació equivalent.
b) Document acreditatiu d’haver constituït la fiança a què fa referència l’article 59 d’este reglament.
c) Document expedit per l’òrgan administratiu competent que acredite l’aforament del local.
d) Determinació del nombre dels llocs de joc de què disposa el local i que mai podrà ser superior al de l’aforament del local, i indicar el nombre de llocs que correspon a les distintes modalitats del joc del bingo i a la resta de jocs dins dels percentatges establits.

e) Si és el cas, justificant d’autorització de gestió per empresa de servicis.
3. La conselleria competent en matèria de joc podrà fer una visita d’inspecció al local per tal de comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de joc.
4. Si l’examen dels documents presentats i el resultat de la inspecció que, si és el cas, s’haja realitzat és satisfactori, l’òrgan directiu competent en matèria de joc estendrà l’oportú permís de funcionament i procedirà a la inscripció de l’entitat o societat titular en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo que, a este efecte, portarà la conselleria competent en matèria de joc.

No obstant això, si es denega el permís de funcionament per patir d’algun defecte no esmenat en el termini atorgat a este efecte i sense que s’haja sol·licitat pròrroga respecte d’això, es posarà en coneixement de l’òrgan competent estes circumstàncies per a procedir a deixar sense efecte l’autorització d’instal·lació concedida.

Article 51. Vigència, extinció i renovació de les autoritzacions
1. Les inscripcions en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo i, per tant, les autoritzacions d’instal·lació i funcionament tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir els deu anys comptador a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé quedarà renovada automàticament per períodes de la mateixa duració, si no hi ha resolució expressa en contra de la conselleria competent en matèria de joc.
2. Podran revocar-se o extingir-se les autoritzacions i, en conseqüència, la cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo, en els casos següents:
a) Per renúncia de l’empresa o entitat titular manifestada per mitjà d’un escrit a la conselleria competent en matèria de joc.
b) Per mitjà de dissolució de l’empresa o entitat titular.
c) Com a conseqüència de sanció administrativa en matèria de joc que consistisca en la cancel·lació o revocació de l’autorització.
d) Per impagament dels impostos específics sobre el joc o l’ocultació total o parcial de la base imposable d’estos, després de la instrucció del corresponent procediment contradictori.
e) Mitjançant una resolució motivada per alguna de les causes següents:
1a Falsedat en les dades essencials aportades en la sol·licitud d’autorització o modificació.
2a Modificació dels termes de l’autorització previstos en este reglament sense haver obtingut l’autorització prèvia corresponent.

3a L’incompliment de l’obligació sobre constitució de les fiances i el manteniment de la seua vigència i import, que s’establixen en este reglament.
4a Quan es deixen de posseir les condicions a què fan referència els articles 45 i 46 d’este reglament.
5a Per pèrdua de la disponibilitat legal o de fet del local on està ubicada la sala.
6a Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal d’obertura o document que la substituïsca.
7a Quan no es procedisca a l’obertura de la sala en el termini concedit en el permís, o les seues pròrrogues si és el cas.
8a Quan la sala estiga tancada més de sis mesos consecutius sense autorització prèvia, llevat que el període de funcionament d’esta es limite a una temporada concreta o concórreguen circumstàncies de força major.
9a Quan en el termini de tres mesos no s’adopten les solucions necessàries per a esmenar la causa de dissolució prevista en l’article 363.1.d del text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 52. Modificacions de les autoritzacions
1. Requeriran autorització prèvia de l’òrgan directiu competent en matèria de joc les modificacions de l’autorització concedida que impliquen:
a) Les ampliacions de capital social o el canvi de titularitat d’accions, quan entren a formar part nous socis.
b) Els canvis d’ubicació de la sala, que s’ajustaran al que disposa l’article 48.2 apartats b i c i en l’article 61 d’este reglament.

c) Ampliació o modificació del nombre de llocs de joc que impliquen canvi de categoria.
d) La suspensió del funcionament de la sala per un període superior a sis mesos.
e) Quan el joc passe de gestionar-se directament a fer-se per mitjà de contracte amb una empresa de servicis, o quan se substituïsca esta última.
f) Les modificacions en el contracte de prestació de servicis existent entre l’entitat titular i l’empresa de servicis que afecten la responsabilitat de les parts.
g) Modificació del període de funcionament de la sala de bingo.
2. Requeriran comunicació a l’òrgan directiu competent en matèria de joc:
a) Les modificacions de l’horari dins de la banda horària establida.

b) Modificació del nombre de llocs de joc que no impliquen canvi de categoria.
3. Requeriran comunicació als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc:
a) Els canvis en la composició de l’òrgan d’administració i en la composició de les juntes directives de l’entitat titular de la sala de bingo.

b) Els canvis de maquinària relacionats amb el desenrotllament del joc.
c) La instal·lació en la sala de màquines auxiliars per a la pràctica del joc del bingo.
d) Els canvis en la titularitat d’accions quan no implique l’entrada de nous socis.
e) Les ampliacions de capital social que no impliquen entrada de nous socis.
f) La suspensió de funcionament de la sala per un període no superior a sis mesos


CAPÍTOL III
Tramitació, vigència i renovació de les autoritzacions
de les empreses de servicis

Article 53. Sol·licitud i tramitació
1. Les societats mercantils a què fa referència l’article 47 que complisquen els requisits i les condicions especificats en este, i desitgen l’autorització com a empreses de servicis podran sol·licitar-la, per mitjà d’un escrit, a la conselleria competent en matèria de joc.

2. A l’escrit de la sol·licitud s’hauran d’adjuntar els documents següents:
a) Document acreditatiu de la representació que té qui subscriu la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Còpia o testimoni de l’escriptura de constitució de la societat en què constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d’estos, i còpia dels estatuts.
c) Certificat o sol·licitud del certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d’1 de desembre, d’Expedició de Certificats i Informes de Conducta Ciutadana, dels socis de la mercantil i fotocòpia del DNI o passaport.
d) Precontracte de gestió amb l’entitat beneficoesportiva, cultural i turística titular d’una sala de bingo.

Article 54. Resolució i inscripció
1. Presentada la sol·licitud i documentació adjunta, i realitzades les informacions i comprovacions que s’estimen necessàries, l’òrgan directiu competent en matèria de joc dictarà la resolució corresponent.

2. Si la resolució és favorable, es procedirà a la inscripció de la societat en el Registre d’Empreses de Servicis que a este efecte es portarà per la conselleria competent en matèria de joc.

Article 55. Modificacions de les autoritzacions
1. Requeriran autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc les ampliacions de capital social i les transmissions de les accions representatives del capital social quan entren a formar part nous socis.
2. Requeriran comunicació als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc:
a) Els canvis que es produïsquen en la composició de l’òrgan d’administració de l’empresa de servicis.
b) Els canvis en la titularitat d’accions o les ampliacions del capital social sempre que no impliquen l’entrada de nous socis.

Article 56. Vigència i renovació
Les inscripcions en el Registre d’Empreses de Servicis i, per tant, les autoritzacions d’instal·lació i funcionament tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir deu anys, comptadors a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé quedarà renovada automàticament per períodes de la mateixa duració si no hi ha resolució expressa en contra de la conselleria competent en matèria de joc.


Article 57. Extinció i caducitat de l’autorització
La conselleria competent en matèria de joc podrà declarar la revocació de les autoritzacions, i, en conseqüència, la cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Empreses de Servicis quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 51.2 d’este reglament.


Article 58. Règim jurídic de l’empresa de servicis
1. Als efectes d’este reglament, el contracte de prestació de servicis tècnics subscrit entre l’entitat titular de la sala i l’empresa de servicis per a la gestió i el funcionament d’aquella, i els seus servicis complementaris, podrà ser tan ampli com procedisca en dret, però en cap cas comportarà la cessió de la titularitat de l’explotació. L’empresa de servicis quedarà facultada, si consta expressament en el contracte subscrit amb l’entitat o clàusula addicional per mitjà de document notarial per a això, per a sol·licitar la modificació de les instal·lacions i d’horaris, així com de qualsevol altra activitat complementària que la sala de bingo tinga autoritzada, incloent-hi la instal·lació i substitució de màquines de joc que s’autoritzen.
2. Per mitjà d’aquell contracte, l’empresa de servicis assumirà la direcció tècnica del funcionament de la sala i la contractació a càrrec seu del personal de joc necessari, així com el manteniment, la modificació i el funcionament correcte de la sala i les seues instal·lacions.
3. En virtut d’aquell contracte, l’empresa de servicis, davant de l’Administració, assumirà de forma solidària totes les responsabilitats que es deriven de l’organització, l’explotació i el funcionament del joc, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei de Joc de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL IV
Garanties

Article 59. Fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del permís de funcionament a què fa referència l’article 50 d’este reglament, haurà de constituir-se una fiança la quantia de la qual serà de 60.000 euros, 50.000 euros i 35.000 euros, segons siga la sala de primera, segona o tercera categoria, respectivament.
Les societats encarregades de la gestió del sistema de bingo simultani i del bingo electrònic interconnectat hauran de constituir, cada una, una fiança addicional per un import de 100.000 euros, independentment d’aquelles que tinguen les empreses que s’adherisquen al sistema.
2. La fiança haurà de constituir-se a disposició de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc, corresponent al domicili de la sala, per l’empresa o entitat titular de l’autorització d’instal·lació, o per l’empresa de servicis que gestione la sala de bingo.

3. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, per aval bancari, títols de deute públic o pòlissa de caució individual, i s’haurà de mantindre en constant vigència i per la totalitat del seu import.
Quan la fiança es preste per mitjà d’aval, no es podrà utilitzar el benefici d’excussió a què fan referència els articles 1830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança prestada es destinarà a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven del règim sancionador previst en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Gweneralitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, i en la seua normes de desplegament, així com al pagament dels premis dels jugadors i al compliment de les obligacions derivades dels tributs específics en matèria de joc.
5. Si es produïra la disminució de la quantia de la fiança, l’empresa o entitat que haguera constituït esta disposarà d’un termini màxim d’un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si no es complix el que s’ha exposat anteriorment, es produirà la revocació de l’autorització i la cancel·lació de la inscripció.
6. Una vegada desaparegudes les causes que en van motivar la constitució, es podrà sol·licitar la seua devolució davant dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de Joc.


TÍTOL III
De les sales, del personal i del desenrotllament de les partides

CAPÍTOL I
De les sales

Article 60. Condicions dels locals
1. Els locals destinats a la pràctica del joc del bingo i la resta de jocs autoritzats i les seues instal·lacions hauran de tindre les condicions tècniques i de seguretat que, amb caràcter general, establix l’ordenament jurídic per als locals de pública concurrència. A l’interior es podran constituir clubs privats de fumadors en els termes establits en la normativa vigent sobre mesures sanitàries davant del tabaquisme i consum dels productes del tabac.
2. Els locals de joc hauran de disposar de les següents àrees diferenciades i compartimentades entre si a les quals només es podrà accedir una vegada realitzats els tràmits de control d’admissió i que no podran ser visibles des de la via pública:
a) Àrea d’admissió: estarà situada a l’entrada de l’establiment i destinada a la recepció i control d’admissió de les persones que pretenguen accedir-hi. En esta àrea podran instal·lar-se i explotar-se màquines de joc de les autoritzades per a este tipus d’establiment i practicar-se el joc de les apostes. Les sales de bingo podran tindre més d’una àrea d’admissió.
b) Àrea de sales de joc: constituïxen els llocs del local de joc a l’interior dels quals en distints espais pot celebrar-se el joc del bingo en les seues distintes modalitats, així com instal·lar-se i explotar-se màquines de joc autoritzades per a este tipus d’establiments i practicar-se apostes i altres jocs autoritzats.
El local podrà disposar d’una sala de joc o més d’una, destinades a la pràctica de jocs i partides de joc de bingo de forma independent o conjunta. En este últim cas, el sistema de televisió haurà de facilitar la imatge de l’extracció de boles, així com la informació necessària per a l’adequat seguiment de la partida. En estes poden quedar inclosos espais a l’aire lliure.
Podran instal·lar-se i explotar-se màquines de joc, autoritzades per a este tipus d’establiments, apostes i altres jocs en els espais habilitats en les distintes àrees de joc i servici d’admissió, excepte en les àrees on se celebren partides de bingo tradicional.
Les sales de bingo hauran de disposar, en tot cas, dels elements de joc exigits en este reglament per a cada modalitat de joc.
c) Àrees auxiliars: els establiments podran disposar de sales de televisió, àrees d’activitats auxiliars destinades al servici d’hostaleria, oficines i semblants.
3. Serà preceptiva l’existència en les àrees de joc d’un sistema de televisió en circuit tancat i d’un sistema acústic suficient per a garantir la plena difusió del desenrotllament de les partides de joc, en aquelles modalitats de joc de bingo que ho requerisquen.
4. Dins del local de joc, les sales destinades al joc del bingo en la modalitat tradicional hauran d’estar disposades de manera que les extraccions de boles siguen visibles per tots els participants, bé directament o bé per mitjà de la utilització de monitors, i de manera que es garantisca la simultaneïtat de la visió i la possibilitat de cantar els premis pels jugadors.
5. La sala de bingo haurà de complir les condicions següents:
a) El 70 % dels llocs de joc, com a mínim, hauran d’estar destinats a la pràctica de les diferents modalitats del joc del bingo.

b) El 30 % dels llocs de joc, com a màxim, podrà estar destinat a la pràctica dels restants jocs autoritzats.
S’entén per lloc de joc l’espai necessari i susceptible de ser ocupat per un jugador per a la pràctica de qualsevol dels jocs autoritzats en la sala de bingo.

Article 61. Localització
Les entitats regulades en l’article 45 d’este reglament podran instal·lar les sales de bingo en locals diferents d’aquell en què estiga la seua seu social però sempre dins del mateix municipi, i les regulades en l’apartat 2 de l’article 46 només podran instal·lar-se en el mateix edifici on radique l’establiment hoteler o en qualsevol local del complex immobiliari, sempre que no hi haja una altra sala de bingo autoritzada en un radi de 1.200 metres.

Article 62. Classificació de les sales
1. Les sales de bingo no podran tindre un nombre de llocs de joc inferior a 90, ni superior a 650.
2. Es classificaran, segons els llocs de joc, en les categories següents:
a) De tercera categoria: fins a 400 llocs de joc.
b) De segona categoria: de 401 a 500 llocs de joc.
c) De primera categoria: més de 500 llocs de joc.


CAPÍTOL II
Del personal

Article 63. Requisits generals del personal
Tot el personal que preste servicis en les sales de bingo, i tinga vinculació amb l’activitat del desenrotllament del joc, haurà de tindre els requisits següents:
1. Ser major d’edat.
2. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre país de la Unió Europea. La contractació de personal estranger es regirà per la legislació vigent en la matèria.

Article 64. Llocs de treball
1. Als efectes d’este reglament i sense perjuí de la normativa laboral, el personal al servici de les sales de bingo es classificarà en dos grups professionals:
a) Tècnics de joc
Són tècnics de joc els que exercisquen les funcions de caixer, cap de taula i cap de sala.
b) Personal de sala
Són personal de sala els que exercisquen els treballs d’admissió i control, i venedor-locutor.
2. Les funcions de cada grup professional seran les que s’establisquen en el conveni laboral respectiu o, si és el cas, en les normes de desplegament d’este reglament.

Article 65. Plantilles de personal
Les entitats titulars de les sales de bingo assignaran, en cada moment, els recursos humans adequats que consideren oportuns per al desenrotllament del joc.
Durant el desenrotllament de la sessió de joc de bingo tradicional serà obligatòria la presència del personal necessari per a l’adequat desenrotllament de les funcions establides en l’article 64 d’este reglament, i s’ajustarà a allò que s’ha preceptuat en els corresponents convenis col·lectius que siguen d’aplicació. En tot cas, i en tot moment, haurà d’estar present en la sala de bingo personal de cada grup professional, sense que es puguen simultaniejar les funcions del servici d’admissió amb les funcions en sala.

Article 66. Prohibicions
1. El personal al servici de la sala de bingo no podrà, en cap cas, participar en el joc, directament o per mitjà de terceres persones, concedir préstecs als jugadors, ni consumir begudes alcohòliques durant les hores de servici.
2. Els empleats que participen directament en el desenrotllament dels jocs de sales de bingo, així com els seus cònjuges, ascendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i els col·laterals, no podran tindre cap participació en la societat titular de l’empresa de joc, llevat que foren gestionades per societats anònimes laborals o cooperatives de treball de la Comunitat Valenciana.
3. Les empreses de servicis a què fa referència l’article 47 d’este reglament no podran tindre al seu servici persones que formen part de les juntes directives o consells de direcció de les entitats titulars de la sala de bingo que gestionen.


CAPÍTOL III
Del desenrotllament i control de les partides

Article 67. Admissió de jugadors
L’entrada en les sales de bingo estarà prohibida:
1. Al menors d’edat.
2. A les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d’embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o pretenguen entrar portant armes o objectes que puguen utilitzar-se com a tals, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que puguen pertorbar l’orde, la tranquil·litat o el desenrotllament del joc.
De la mateixa manera, podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, encara que no tinguen antecedents d’estes, produïsquen pertorbacions en la sala de bingo o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs.
3. Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d’acord amb la llei concursal, mentres no siguen rehabilitats, així com també els que estiguen en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d’esta prohibició només serà sancionable en el cas que la decisió judicial haja sigut notificada.


Article 68. Registre de Prohibits
1. Es prohibirà l’accés a les sales de bingo a aquelles persones que estigueren incloses en el Registre de Prohibits.
2. La conselleria competent en matèria de joc, després dels tràmits previs legals oportuns, inclourà en el Registre de Prohibits:
a) Els que voluntàriament ho sol·liciten per si mateixos o pel seu representant.
b) Els que, com a conseqüència d’expedient administratiu o resolució judicial, estiguen expressament sancionats amb la prohibició d’entrada per un temps determinat. Estes prohibicions tenen caràcter reservat.

Article 69. Control d’admissió
1. Totes les sales de bingo disposaran d’un servici d’admissió que controlarà l’accés a la sala de bingo de tots els jugadors o visitants.

2. Este servici d’admissió obrirà a cada visitant, en la primera assistència a la sala de bingo, una fitxa en la qual hauran de figurar, almenys, les dades següents: nom i cognoms, número del document nacional d’identitat o document equivalent, data de naixement i la data d’assistència, que podrà quedar incorporada als suports informàtics, fins i tot, amb fotografia i registre digital o dactilar, tot això d’acord amb el que establix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3. El servici d’admissió exigirà a tots els visitants, abans de franquejar-los l’accés a la pràctica dels distints jocs que s’instal·len en l’àrea d’admissió, així com a les altres àrees de l’establiment, l’exhibició del document nacional d’identitat o document equivalent, llevat que les dades i la fotografia figuren en el suport informàtic de la sala per mitjà de gravació digital del DNI, o qualsevol altre mitjà que permeta que puga ser comprovada la identitat degudament, i s’anotarà la data de la visita en la fitxa personal.
Les funcions de control d’admissió seran realitzades per mitjà de suports informàtics que garantisquen l’obtenció i conservació de totes les dades sobre assistència de jugadors amb subjecció a la legislació de protecció de dades, així com un correcte control del Registre de Prohibits.
Estes fitxes personals tindran caràcter reservat i només podran ser revelades per l’empresa organitzadora del joc, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc a requeriment dels servicis d’inspecció i control del joc, o per mandat judicial.
4. En tot cas, el dret d’admissió en les sales de bingo se subjectarà a la normativa vigent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

Article 70. Disposicions generals sobre la celebració de les partides
Les partides del joc del bingo només podran realitzar-se en sales de bingo prèviament autoritzades i se celebraran en la forma i amb els elements a què fa referència este reglament.

Article 71. Llibre d’actes de partides de joc
1. El desenrotllament de cada sessió es reflectirà en una acta que es redactarà partida per partida, simultàniament a la realització de cada una d’estes, i no podrà començar, en qualsevol cas, l’extracció de les boles mentres no hagen sigut consignades en l’acta estes dades.
2. Les actes s’estendran a través de sistemes informàtics i s’hi faran constar la diligència de començament de la sessió, la data i la firma dels components de la taula de control, i s’inseriran a continuació, per cada partida, les dades següents: el número d’orde de la partida, el valor facial dels cartons, la sèrie o les sèries, el nombre i la numeració dels cartons venuts, la quantitat total recaptada, les quantitats corresponents als premis de línia, bingo, valor del premi de la prima i la quantitat total acumulada de la prima, el valor de la prima extra i quantitat acumulada de la prima extra, valor del bingo acumulat i quantitat acumulada per al bingo acumulat, així com el nombre d’extraccions efectuades en cada partida. A l’acabar la sessió s’estendrà la diligència de tancament, que firmaran els components de la taula de control.
3. També es faran constar en l’acta, per mitjà de diligències diferenciades, les incidències que s’hagueren produït durant el desenrotllament de les partides.
4. De les actes es farà, almenys, una còpia per als servicis de control i inspecció de joc de l’administració, que podran sol·licitar-ne l’exhibició o enviament.
5. En cas d’avaria del sistema informàtic, les actes s’estendran manualment en el llibre d’actes, i s’haurà de posar immediatament en coneixement dels corresponents servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc.

Article 72. Sistema d’arxivament i verificació de partides
1. Totes les sales de bingo, autoritzades i en funcionament hauran de disposar d’un sistema informàtic, prèviament homologat, connectat a la taula de control, que arreplegarà totes les dades i incidències que es produïsquen en cada partida i, especialment: data de la sessió; orde anual de la partida; orde diari de la partida; valor facial del cartó i preu de la unitat de venda; sèrie o sèries posades a la venda i nombre de cartons que la componen; nombre total de cartons venuts; nombre dels cartons venuts de cada sèrie; sèrie i número d’orde del primer i últim cartó venut; import total de les unitats de venda venudes; cartons tornats en la sala (sèrie i número d’orde) de conformitat amb el que establix este reglament; quantitats corresponents als premis de línia, bingo, prima, valor de la prima extra i quantitat acumulada de la prima extra, valor del bingo acumulat i quantitat acumulada per al bingo acumulat, nombre d’extraccions efectuades en cada partida; cartons anul·lats en la sala (sèrie i número d’orde) de conformitat amb el que s’ha establit en este reglament; hora d’inici i finalització de la sessió en la sala; import de premi de la línia, bingo i prima; quota de la taxa fiscal que grava els jocs de sort, envit i atzar, així com l’hora d’inici de cada partida, el nombre d’aparells auxiliars per a la pràctica del joc que s’utilitzen en cada partida i el nombre de cartons que juga cada aparell auxiliar; així mateix, hauran de quedar gravades en el suport informàtic les diligències i incidències que es donen en cada partida.

2. El sistema informàtic abans mencionat arreplegarà la informació al·ludida dels tres últims mesos, com a mínim, i a esta informació només podran tindre accés els servicis de control i inspecció del joc de la conselleria competent en matèria de joc.
3. En casos d’avaria s’efectuarà la diligència corresponent en el llibre d’actes amb indicació de la partida i l’hora en què s’ha produït l’avaria; esta diligència haurà d’estar firmada pel caixer, el cap de sala i el venedor-locutor que anunciava els números en la partida esmentada, es reprendrà el desenrotllament del joc i s’anotarà en el llibre d’actes les partides que se celebren amb indicació de les dades que es mencionen en l’apartat 2 de l’article 71 d’este reglament.
En el termini de tres dies hàbils, comptador des del dia en què es va produir l’avaria, haurà d’haver-se reparat o substituït el sistema informàtic.

Article 73. Llibre d’inspecció i reclamacions
1. Amb independència del que establix la normativa que, amb caràcter general, regula les reclamacions en els establiments de pública concurrència, en totes les sales de bingo hi haurà a la disposició dels jugadors un llibre d’inspecció i reclamacions foliat, que serà segellat i diligenciat per la conselleria competent en matèria de joc.

2. Les reclamacions dels jugadors es formularan en el corresponent llibre d’inspecció i reclamacions, el qual serà firmat per l’interessat i el cap de sala.
De la mateixa manera, els servicis de control i inspecció del joc de l’administració inseriran en el llibre esmentat les diligències a què haguera lloc com a conseqüència de les visites que s’efectuen a la sala de bingo.
3. Les reclamacions que formulen els jugadors es remetran dins dels tres dies hàbils següents als servicis de control i inspecció del joc.TÍTOL IV
Règim sancionador

CAPÍTOL I
Infraccions i sancions

Article 74. Infraccions administratives en matèria de joc
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions tipificades en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

Article 75. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l’article 23 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, i especialment les següents:
1. L’explotació de sales de bingo sense les autoritzacions administratives d’instal·lació i permís de funcionament.
2. L’explotació de sales de bingo per empreses o entitats titulars, o, si és el cas, empreses de servicis, diferents de les autoritzades o per persones físiques o jurídiques que no figuren inscrites en els registres corresponents.
3. La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o els permisos atorgats, excepte amb les condicions o els requisits exigits en este reglament.
4. La utilització de cartons diferents dels especificats en este reglament.
5. La manipulació del joc del bingo en perjuí dels jugadors o de la hisenda pública.
6. La participació com a jugadors, directa o per mitjà de terceres persones, del personal empleat i directiu, dels accionistes i partícips de les empreses o entitats dedicades a la gestió, organització i explotació del joc, així com la dels cònjuges, ascendents i descendents d’aquells en línia directa de primer grau, en les sales de joc que gestionen o exploten estes empreses.
7. La concessió de préstecs als jugadors o apostadors.
8. L’impagament total o parcial als jugadors o apostadors de les quantitats amb què hagueren sigut premiats.
9. Obtindre les corresponents autoritzacions per mitjà de l’aportació de dades o documents no d’acords amb la realitat.
10. La negativa o obstrucció a l’actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l’autoritat, així com pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l’exercici d’estes funcions.
11. La modificació o vulneració de qualsevol de les condicions essencials segons les quals es van concedir les preceptives autoritzacions d’instal·lació i permís de funcionament per a l’organització, explotació i gestió del joc del bingo, al marge de les normes contingudes en la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o d’este reglament.

12. La venda de cartons per persones diferents de les autoritzades, o per preu diferent del valor facial d’estos.
13. Permetre o consentir la pràctica del joc del bingo en locals no autoritzats, o per persones no autoritzades, o en condicions diferents de les autoritzades.
14. Efectuar publicitat del joc del bingo, o dels locals o establiments on es practique este, sense ajustar-se al que disposa la Llei de Joc de la Comunitat Valenciana o les normes que el desenrotllen.
15. La fabricació, comercialització i venda d’elements per a la pràctica del joc del bingo sense posseir la corresponent homologació, o incomplir els requisits i les condicions establits en esta.

16. Disposar dels fons del compte del bingo acumulat per a fins diferents al pagament dels premis d’este.
17. Utilitzar els aparells auxiliars i a jugadors per compte de l’empresa, de forma fraudulenta, per a augmentar fictíciament el nombre de cartons venuts i l’import dels premis.
18. Incomplir la limitació de la quantia màxima establida per a la bossa de premis de la prima ordinària i prima extraordinària.
19. L’incompliment o violació de les mesures cautelars adoptades per l’Administració.
20. La comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de falta molt greu.

Article 76. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l’article 24 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, i especialment les següents:

1. Permetre la pràctica del joc del bingo, així com l’accés als locals o sales autoritzades, a persones que ho tinguen prohibit d’acord amb el que establix la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o per este reglament.
2. Reduir el capital de les societats o les fiances per davall dels límits establits en este reglament.
3. La transferència d’accions o participacions de capital social sense l’autorització prèvia, o, si és el cas, la realització de les modificacions previstes en els articles 52 i 55 d’este reglament que requerisquen autorització prèvia sense haver-la obtinguda.
4. La inexistència de les mesures de seguretat de les sales de bingo exigides en l’autorització d’instal·lació i el permís de funcionament o el mal funcionament d’estes.
5. No facilitar als òrgans de l’Administració la informació necessària per a un adequat control de l’activitat del joc del bingo.
6. L’admissió d’un nombre de jugadors que excedisca del nombre de llocs de joc i de l’aforament màxim autoritzat per a la sala.
7. Mancar o portar incorrectament els llibres o registres exigits en este reglament.
8. No exhibir en el vestíbul de la sala de bingo el document acreditatiu de l’autorització d’instal·lació i el permís de funcionament.
9. L’incompliment dels requisits o prohibicions establits en este reglament que no tinguen la consideració d’infracció o falta molt greu i hagen donat lloc a frau a l’usuari, benefici per a l’infractor o perjuí als interessos de la comunitat.
10. La pertorbació de l’orde en els establiments de joc en la mesura que afecte el normal exercici de l’activitat, així com la conducta insultant o agressiva amb el personal de l’establiment.
11. Utilitzar, per part dels jugadors i apostadors, fitxes, cartons o altres elements de joc que siguen falsos, així com manipular màquines o elements de joc.
12. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en un període d’un any tindrà la consideració d’una falta greu.

Article 77. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l’article 25 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, i en particular:

1. La no-presència del personal necessari per a l’adequat desenrotllament de les funcions establides en l’article 64 i 65 d’este reglament.

2. No posseir un joc complet de recanvi de boles i un bombo addicional o màquina de reserva per als casos d’avaries.
3. Sol·licitar propines als jugadors per part del personal de joc, o acceptar estes a títol personal, o, si és el cas, acceptar propines dels jugadors quan aquelles estiguen expressament prohibides.
4. La realització de les modificacions previstes en l’apartat 2 de l’article 52 d’este reglament sense la notificació a l’òrgan corresponent de l’Administració.
5. Exercir treballs o funcions, per part de qualsevol membre del personal al servici de les sales de bingo, diferents de les pròpies del seu grup professional.
6. La no-observança de qualsevol de les prescripcions establides en els articles 67 i 69 d’este reglament.
7. Permetre l’entrada a la sala de nous jugadors o visitants des de l’àrea d’admissió fins a l’àrea on es desenrotlle el bingo en la modalitat tradicional durant la celebració de la partida.
8. La no-conservació dels cartons premiats, en unió de l’acta de la sessió.
9. La celebració d’una partida sense el reflex previ de les formalitats exigibles.
10. La negativa a facilitar els fulls de reclamacions als jugadors.
11. La falta de visibilitat per part dels jugadors dels plafons i les boles en pantalles o monitors.
12. En general, l’incompliment dels requisits o les prohibicions establits en la llei, els reglaments i la resta de disposicions que els desenrotllen i completen que no tinguen la consideració d’infracció greu o molt greu.

Article 78. Sancions
1. D’acord amb l’article 27 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, les infraccions del que establix este reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multa de fins a 6.000 euros.
b) Les greus amb multa de fins a 25.000 euros.
c) Les molt greus amb multa de fins a 600.000 euros.
A més de la sanció pecuniària, la comissió d’una infracció comportarà, si és el cas, l’entrega a l’Administració i als perjudicats que hagueren sigut identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts pels tributs i quantitats defraudades, respectivament.
2. Les infraccions que hagueren sigut sancionades d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, i tingueren la qualificació de greus o molt greus, en atenció a la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l’autorització per a l’organització o explotació del joc del bingo.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on tinga lloc l’explotació del joc o inhabilitació definitiva d’este per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en este reglament.
No obstant això, quan l’activitat principal que s’exercisca en un establiment no siga de joc, no podrà ser clausurat este, si bé podrà acordar-se la prohibició d’instal·lació i realització d’activitats de joc.

3. Per causa d’infracció molt greu o greu comesa pel personal de l’empresa, es podrà imposar, accessòriament a la sanció de multa, la suspensió de capacitat per a l’exercici de l’activitat en sales de bingo.

4. En les infraccions comeses pels jugadors o visitants, en atenció a les circumstàncies que concórreguen i la transcendència de la infracció, podran imposar-se, com a sanció accessòria, la prohibició d’entrada en els establiments de joc, per un màxim de dos anys.
5. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets, concretament la contumàcia en la conducta de l’infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.

Article 79. Regles d’imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en este reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques.
2. En el cas d’infraccions comeses per directius, administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per als quals aquelles presten els servicis.


CAPÍTOL II
Competències, procediment i facultats de l’Administració

Article 80. Facultats de l’Administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu l’òrgan que instruïx l’expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc en què s’han vulnerat les disposicions legals, així com el precinte, depòsit o confiscació dels materials usats per a esta pràctica.
2. Sense perjuí del que disposen els articles anteriors, l’Administració podrà decomissar, destruir o inutilitzar les màquines o elements de joc objecte de la inspecció en els supòsits previstos en l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat.
Així mateix, atesa la naturalesa de la infracció, l’Administració podrà ordenar el decomís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits obtinguts, l’import del qual s’ingressarà en la hisenda pública de la Generalitat.

Article 81. Competències
1. Serà competent per a la incoació del procediment sancionador i tramitació d’este els òrgans territorials de la conselleria competent en matèria de joc quan hi haja indicis d’infracció greu i lleu, i la Subdirecció General de Joc de la conselleria competent en matèria de joc quan els indicis siguen d’infracció molt greu.
2. Les infraccions administratives qualificades com a molt greus podran ser sancionades pel Consell amb multa de fins a 600.000 euros, pel titular de la conselleria competent en matèria de joc amb multa de fins a 300.000 euros, i pel titular de la Direcció General competent en matèria de joc amb multa de fins a 90.000 euros.
3. Les infraccions administratives qualificades com a greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a 25.000 euros i 6.000 euros, respectivament, pel titular de l’òrgan directiu competent en matèria de joc.

4. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries podran imposar-se per part de l’òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.

Article 82. Procediment sancionador
Les sancions s’imposaran amb subjecció al procediment regulat en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, sent supletori a este efecte el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.ANNEX I
Condicions per a la pràctica del joc del bingo per mitjà de l’ús d’aparells auxiliars de suport al jugador o sistemes informàtics homologats

1. El nombre de cartons màxim que es permet jugar en una partida per aparell auxiliar de suport al jugador serà de 30.
2. El nombre d’aparells que com a màxim pot tindre una sala de bingo no podrà ser superior al 10 % dels llocs de joc del bingo tradicional autoritzats en la sala de bingo.ANNEX II
Distribució de premis en el bingo tradicional

1. La quantitat a distribuir en cada partida es fixa en el 69 % del valor facial de la totalitat dels cartons venuts en cada partida.
2. El percentatge assignat a cada premi es durà a terme de la manera següent:
a) Al premi de línia: 9 %.
b) Al premi de bingo: 47 %.
c) A la bossa acumulada: 13 %.
De l’import de la bossa acumulada, s’assignaran en cada partida els percentatges destinats a cada un dels premis de prima, prima extra i bingo acumulat, dotats, com a mínim, del 0,1 % arredonits en percentatges de 0,1 %, i s’haurà de dotar obligatòriament cada premi, excepte quan haja aconseguit el seu límit cada un d’estos premis, en este cas, es destinarà la dotació a la resta premis que componen la bossa. Quan els tres premis hagen aconseguit la seua dotació, es destinarà la detracció prevista per a estos als premis de línia i bingo, i es mantindrà la proporció per a estos del 9 % i 47 %.
3. La bossa acumulada.
Es dividix en dos reserves independents, una d’estes configurada pels premis de prima i prima extra, i l’altra pel premi de bingo acumulat, que es descriuen a continuació:
a) Prima: valor mínim 50 euros, valor màxim 1.200 euros, en múltiples de 50 euros. Orde d’extracció: bola 54 o anterior.
b) Prima extra: valor mínim 10 euros, i valors compresos entre 50 euros i 2.000 euros, en múltiples de 50 euros. Les partides de prima extra de valor superior a 1.000 euros només podran jugar-se a raó d’una partida per setmana.
c) Bingo acumulat: les quantitats fixades com a límit màxim per a la dotació del bingo acumulat són les compreses entre mil euros (1.000 €) en trams de mil fins a deu mil euros (10.000 €) i a partir d’este import fins a cinquanta mil euros (50.000 €), en múltiples de deu mil euros. L’escala de bola d’extracció serà la següent:
1r. Bola 40 o anterior: seixanta per cent (60 %) de la dotació del bingo acumulat.
2n. Bola 41: vint per cent (20 %) de la dotació del bingo acumulat.

4. Dins de la bossa de premis es configura una dotació, independent de la corresponent al premi de bingo acumulat, destinada als premis de prima i prima extra de manera conjunta. L’import d’esta dotació no podrà excedir, segons la categoria de cada sala, de les quanties següents:

a) Sales de primera categoria: import màxim acumulable: 40.000 €

b) Sales de segona categoria: import màxim acumulable: 30.000 €

c) Sales de tercera categoria: import màxim acumulable: 20.000 €
Una vegada la quantitat acumulada en la dotació de la bossa per als premis de prima i prima extra aconseguisca els imports assenyalats, segons quina siga la categoria de la sala, la dotació prevista per a esta bossa es destinarà a incrementar els premis ordinaris de línia i bingo, en el percentatge establit en este reglament per a cada un d’estos, sempre que el premi de bingo acumulat també haja aconseguit el seu límit.ANNEX III
Distribució dels premis del bingo simultani i del bingo electrònic

1. Distribució dels premis del bingo simultani.
a) Es destinarà a la retribució de premis el 69 % del total de la recaptació obtinguda per la venda de cartons de cada partida celebrada en el conjunt de les sales connectades al sistema.
b) En totes les partides del bingo simultani l’aparició de més d’una combinació guanyadora donarà lloc al repartiment de l’import dels premis entre els jugadors que els hagueren obtingut.
c) La quantitat a distribuir en cada partida es durà a terme de la manera següent:
1r. Al premi de línia: el 10 %.
2n. Al premi de bingo: el 50 %.
3r. Als premis de prima extra diària: el 3 %.
4t. Al premi de prima extra setmanal: el 3 %.
5t. Al premi de prima extra mensual: el 3 %.
d) L’import destinat al pagament dels premis de prima extra diària, prima extra setmanal i prima extra mensual serà el resultant de la quantitat total acumulada que hi haja en el moment de la celebració de la jugada assignada i que s’haja detret amb anterioritat i en els percentatges descrits.
2. Dotació dels premis del bingo electrònic.
El percentatge destinat a premis consistirà, com a mínim, en el 80 % de les quantitats jugades dins d’un trimestre.ANNEX IV
Característiques tècniques de les boles físiques

1. Dimensions: 30 i 50 mm + – 15 % de tolerància.
2. Pes: 2 i 3 gr. + – 5 % de tolerància.
3. Número: superior a 1 cm, grafiat diverses vegades en la superfície de la bola.
4. Color: podran ser en blanc i negre o en colors.


ANNEX V
Obligacions formals de les sales de bingo adherides
al sistema del bingo simultani

Per a la posada en marxa de la modalitat del bingo simultani serà necessari que estiguen autoritzades almenys el 15 % de les sales de bingo de la Comunitat Valenciana.ANNEX VI
Característiques tècniques del sistema del bingo
simultani i del bingo electrònic interconnectat

El sistema informàtic que gestione, desenrotlle i aplique la modalitat de joc del bingo haurà de complir tots els requisits que s’establixen en este reglament i la resta de legislació vigent d’aplicació.

La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l’informe d’homologació que realitze el laboratori degudament acreditat.
1. El sistema tècnic estarà constituït pel sistema informàtic requerit en cada una de les sales connectades al sistema i la Unitat Central de Bingo.
2. La sala de bingo haurà de disposar d’un sistema informàtic i una xarxa d’àrea local, degudament homologat i autoritzat, connectat amb la Unitat Central de Bingo, que li haurà de permetre enviar a esta última les dades referents al desenrotllament de la partida en la sala i rebre d’aquella informació consolidada i de control. També hauran d’estar homologades i autoritzades les màquines de suport o terminals electrònics que requerisca el sistema per al correcte desenrotllament del joc.
3. La Unitat Central de Bingo serà el centre de gestió, control i coordinació del joc, garantirà, en tot moment, l’autenticitat, el còmput de les partides, la transmissió de forma directa i simultània de l’extracció de les boles a totes les sales connectades al sistema i el funcionament correcte del joc durant l’horari oficial d’obertura de les sales. També haurà de garantir la continuïtat del negoci, la inviolabilitat d’accés al sistema i estar dotada de tots els controls de seguretat que siguen necessaris per a tot això.
Haurà de tindre, almenys, les característiques següents:
a) Disposar d’una rèplica de la Unitat Central de Bingo com a reserva, preparada per a continuar el desenrotllament de la partida amb les mateixes condicions i garanties que la Unitat Central de Bingo.
b) Els mitjans de comunicació hauran de complir els requeriments adequats de seguretat i d’amplada de banda, de manera que donen suport als temps de resposta del joc i les necessitats de seguretat.
c) Capacitat de procés suficient per a donar cobertura a totes les sales connectades i a tots els terminals connectats en cada sala.
d) Capacitat d’emmagatzematge d’informació suficient per a guardar les dades que es requerisquen per al funcionament eficaç i eficient de l’aplicació que s’utilitze, almenys, durant cinc anys.
e) Mecanismes que permeten seguir o rastrejar el registre d’operacions, amb garantia de la seua integritat i la seua associació temporal a fonts de temps fiables. La configuració de la Unitat Central de Bingo permetrà que es puguen comprovar, en qualsevol moment, les partides i els seus resultats, així com reconstruir de forma fidel les partides realitzades, i impedir qualsevol modificació o alteració de les partides realitzades.
f) Mecanismes d’autenticació forta, íntimament lligats a l’explotació del sistema informàtic i dispositius físics que garantisquen el control d’accés als components del sistema només a personal autoritzat.

g) Mecanismes que asseguren la confidencialitat i integritat en les comunicacions entre:
1r. Els jugadors–sistema informàtic de sala.
2n. Sistema informàtic de sala–Unitat Central de Bingo.
3r. Unitats centrals de bingo interconnectades.
h) Mecanismes de control interns que garantisquen la idoneïtat de tot el conjunt respecte dels requisits que establix este reglament i la resta de legislació que li fóra d’aplicació.
i) El sistema tècnic incorporarà una connexió informàtica segura i compatible amb els sistemes informàtics dels òrgans competents de la Generalitat en matèria de tributs i d’ordenació i gestió del joc per al control i seguiment en temps real del joc del bingo. Les mesures de seguretat de la connexió hauran de garantir l’autenticitat, la confidencialitat i la integritat en les comunicacions.
j) Capacitat per a elaborar les actes de les partides, amb compliment de tots els requisits que s’establixen per a estes en el present reglament.

k) Disposarà d’un generador de número/símbols aleatoris: la generació d’eixes dades es realitzarà de forma aleatòria i imprevisible.
l) La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits que hauran de complir els professionals informàtics per a l’acreditació de la capacitat professional del certificador per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenrotllaments, processos, sistemes, aplicacions i productes informàtics dels sistemes de bingo.

linea