diari

DECRET 264/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca.

(DOGV núm. 2423 de 09.01.1995) Ref. Base de dades 0053/1995

DECRET 264/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca.
La declaració del Prat de Cabanes-Torreblanca com a paratge natural de la Comunitat Valenciana mitjançant el Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Govern Valencià, va establir una delimitació geogràfica fonamentada en els estudis fets fins aquell moment.
La redacció del Pla Rector d'ús i Gestió (PRUG), previst en l'article tercer de l'esmentat decret, ha exigit la realització de nous estudis referents tant a l'àmbit del Paratge Natural com a l'entorn pròxim a aquest.
Aquests estudis, més profunds i detallats, han ressaltat l'interès biogenètic, com també la riquesa i la varietat que els ecosistemes de la zona compresa entre el límit sud del paratge i el punt denominat torre de la Sal aporten al conjunt de les comunitats de l'espai natural protegit. Açò, unit a la graduació mateixa del règim de protecció dins del territori, ha portat a plantejar la idoneïtat de la delimitació prevista en el decret de declaració, per la qual cosa es proposa una delimitació nova, més coherent i realista amb els fins de protecció objecte del decret.
A l'empara del que estableix l'article segon del Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Govern Valencià, és necessari i convenient efectuar una nova delimitació.
Així mateix, l'actual redacció del text del Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Govern Valencià, preveu, que mitjançant el pla rector d'ús i gestió que es desenvolupe, es definiran els mecanismes de participació de les corporacions locals o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
En el moment actual, i d'una manera participativa, cal donar entrada en la gestió del Paratge Natural a aquests organismes, abans de l'aprovació del PRUG, amb la intenció d'avançar en la preservació d'aquest singular espai natural. Així, es regula la creació de la Junta Rectora com a organisme col·laborador i assessor de la gestió del Paratge Natural, i la figura del director-conservador de l'espai natural.
Per tant, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 20 de desembre de 1994,
DECRETE:
Article primer
Es modifiquen els límits geogràfics del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca, declarat mitjançant el Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 990, de 24 de gener de 1989), que queden fixats d'acord amb el que s'especifica en els annexos I i II d'aquest decret.
Article segon
Es modifica l'article tercer del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca, que queda redactat de la manera següent:
«Dos. Es crea la Junta Rectora del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, com a òrgan col·laborador i assessor de la gestió d'aquest.
Tres. Seran membres de la Junta Rectora:
- un representant de l'Ajuntament de Cabanes
- un representant de l'Ajuntament de Torreblanca
- un representant de la Conselleria de Medi Ambient
- un representant de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme
- un representant de les universitats de la Comunitat Valenciana
- un representant de la Direcció General de Costes
- un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
- un representant d'associacions vinculades a la conservació i defensa de la natura
- un representant dels agricultors propietaris dels predis existents en l'interior del Paratge Natural
- un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea
- el director-conservador del Paratge Natural, que hi actuarà com a secretari.
Quatre. Modificació de la Junta Rectora
Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè modifique la composició de la Junta Rectora quan siga necessari per al millor funcionament d'aquesta.
Cinc. El president de la Junta Rectora
El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Govern Valencià a proposta del conseller de Medi Ambient.
Sis. Funcions de la Junta Rectora
Seran funcions de la Junta Rectora:
a) Emetre informe de manera preceptiva sobre els distints plans, normes i projectes que afecten l'àmbit territorial del paratge.
b) Promoure i fomentar actuacions per a la regeneració, l'estudi, la divulgació i el gaudi ordenat del paratge.
c) Proposar als òrgans de l'administració competent totes les mesures que considere convenients per al millor compliment dels objectius del Pla Rector d'ús i Gestió.
d) Emetre informe sobre tots els aspectes relatius al paratge que sol·licite l'òrgan gestor i administrador del paratge.
e) Emetre informe sobre la memòria anual d'activitats i resultats.
f) Qualsevol altra funció que li atribuesca la legislació amb caràcter general.
Set. El director conservador
1. Per a facilitar l'administració i la gestió del Paratge Natural, la Conselleria de Medi Ambient designarà un director-conservador. El nomenament recaurà en un tècnic amb titulació universitària superior.
2. Seran funcions del director-conservador:
a) Coordinar, executar i supervisar el compliment de les normes i les reglamentacions del Paratge Natural, d'acord amb les instruccions de l'òrgan administrador.
b) Elaborar les propostes del pla d'actuacions i del pressupost anual, com també les memòries anuals d'activitats i resultats.
c) Gestionar els pressupostos del Paratge Natural.
d) Proposar sancions a l'òrgan competent en cada cas, d'acord amb el Codi Penal, la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i de la legislació sectorial aplicable.
e) Coordinar i organitzar les activitats del personal adscrit al Paratge Natural.
f) Totes les funcions recollides en aquesta normativa i aquelles altres que li atribuesca l'òrgan gestor i administrador del Paratge Natural.»
Article tercer
Es modifica l'article quart, apartat tres, del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca, que queda redactat de la manera següent:
«Tres. Tots els terrenys inclosos dins dels límits del Paratge Natural, hauran de ser objecte d'especial protecció.»
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de desembre de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller de Medi Ambient,
EMèRIT BONO I MARTíNEZ
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural
del Prat de Cabanes-Torreblanca
El límit d'aquest Paratge Natural s'inicia en el punt d'intersecció del límit municipal entre Cabanes i Torreblanca amb el camí Queralt.
Partint d'aquest punt en direcció nord-oest, els límits concrets són:
- En el terme municipal de Torreblanca, pel camí de l'Assagador de les Mangranes.
- Continuant per l'Assagador de les Mangranes, fins a la intersecció amb la Carrerassa de la Rambla que la continua fins a l'encreuament amb la séquia Mare o del Colze.
- Des d'aquest encreuament, continua pel camí de les Parretes fins la intersecció amb el límit del sòl urbanitzable residencial de Torrenostra, assenyalat en les normes subsidiàries municipals de Torrenostra, aprovades el 2 d'abril de 1985.
- Pel límit entre el sòl urbanitzable residencial de Torrenostra i el sòl no urbanitzable classificat de protecció especial, fins a arribar a la línia de costa.
- Segueix el límit per la línia de costa cap al sud fins a la desembocadura del canal del Mig, continua per aquest fins a la intersecció amb la prolongació del camí ramader Carrerassa de les Egües, i continua per aquesta fins a la intersecció amb el camí del Pont Roig.
- Pel camí del Pont Roig, fins a la intersecció amb el límit entre els termes municipals de Cabanes i Torreblanca.
- Pel límit municipal entre Cabanes i Torreblanca fins a la intersecció amb el camí de Queralt.
ANNEX II
Delimitació del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Fulls topogràfics de Torreblanca (594-III) i far d'Orpesa (617-I). Escala 1:25.000

linea