diari

LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. [2017/11918]

(DOGV núm. 8196 de 22.12.2017) Ref. Base de dades 011439/2017

LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, [2017/11918]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


PREÀMBUL

I

L’article 25 de la Declaració universal de drets humans i els diversos instruments del seu desplegament reconeixen a tota persona el dret a un nivell de vida adequat que assegure, a ella i a la seua família, la salut i el benestar i, especialment, l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris. En termes semblants es pronuncia l’article 11 del Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals. Aquest dret a un nivell de vida adequat és el fonament de la protecció social en casos de vulnerabilitat o exclusió social o en risc d’estar-ho i, en conseqüència, comporta la responsabilitat dels poders públics davant les persones que per circumstàncies diverses es troben en aquestes situacions.
L’estratègia europea per a la protecció i la inclusió social (Estratègia europea 2020) proposa un enfocament global de la promoció de la integració de les persones més desfavorides a través del desenvolupament d’una estratègia integrada formada per tres pilars: uns mercats laborals que afavorisquen la inserció, un complement de recursos adequat i l’accés a serveis de qualitat.
Cal ressaltar igualment que mitjançant la Resolució 70/1, de 25 de setembre de 2015, de l’Assemblea General de Nacions Unides, per la qual s’aprova l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, es fixa, entre altres objectius i metes, reduir la desigualtat dins dels països i entre els països, i en particular, que des de 2015 fins a 2030 s’ha d’aconseguir progressivament, i mantenir el creixement dels ingressos del 40 % més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional de cada país, i que s’ha de potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o cap altra condició.
D’altra banda, la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre de 2000, amb la finalitat de combatre l’exclusió social i la pobresa, proclama el reconeixement del dret a «una ajuda social i a una ajuda a l’habitatge per a garantir una existència digna a tots aquells que no disposen de recursos suficients».
Les situacions de necessitat de les persones exigeixen dels poders públics una resposta immediata i adequada, d’acord amb els principis rectors de la política social i econòmica reconeguts en el títol
I de la Constitució espanyola. Així, aquests poders públics han de desenvolupar una acció eficaç de prevenció, tutela i intervenció a favor del benestar social de tota la població, i fomentar amb això el desenvolupament comunitari, la cohesió social, la justícia distributiva, la igualtat d’oportunitats i una major qualitat de vida de la ciutadania.

II

En l’àmbit autonòmic, l’Estatut d’autonomia estableix, en l’article 15, que «amb la finalitat de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat garanteix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos en la llei».
Amb l’aplicació de l’article 15 de l’Estatut d’autonomia es va aprovar la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana i, posteriorment, el reglament que la desplega, mitjançant el Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell. No obstant això, el transcurs dels anys i les noves realitats socials que han emergit han constatat que el sistema que es va engegar amb l’aprovació de les dues normes ja no es correspon amb les característiques i necessitats de la societat valenciana actual.
Així mateix, l’article 17 de la Llei 4/2012, de 15 d’octubre, per la qual s’aprova la Carta de drets socials de la Comunitat Valenciana, estableix que «la Generalitat garanteix el dret de la ciutadania a una renda mínima, en els termes previstos en la llei», i aquesta es configura com «una prestació econòmica de caràcter universal, que permet afavorir la inserció sociolaboral de les persones que manquen de recursos suficients per a mantenir un adequat benestar personal i familiar, atenent principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat». Aquesta renda «serà gestionada per la xarxa pública de serveis socials, i la seua prestació queda vinculada al compromís de les persones destinatàries de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral».


III

La població empobrida o que es troba en risc de pobresa pateix les conseqüències de veure abatudes les seues condicions materials de vida i experimenta com desapareix la possibilitat d’aspirar a ser homes i dones lliures, en la mesura que no poden accedir al ple exercici dels seus drets de ciutadania. No es tracta simplement d’una qüestió de desigualtat social, es tracta de la llibertat de la majoria: qui no té l’existència material garantida no pot ser lliure.
La nova pobresa, colpejada per l’exclusió del mercat de treball, la precarietat laboral, l’esgotament o manca d’accés a altres prestacions, l’augment de la desigualtat, així com les conseqüències problemàtiques que es produeixen per la manca d’ingressos bàsics, necessita un nou model de renda que afavorisca la inclusió social i laboral de les persones vulnerables en risc d’exclusió, ja que l’actual renda garantida de ciutadania està superada per la realitat econòmica i tècnica d’intervenció social.
Els estudis disponibles sobre la pobresa i l’exclusió social, i l’experiència del sistema públic de serveis socials, dels agents socials més representatius i de les organitzacions no governamentals implicades en la lluita contra l’exclusió social, posen de manifest una dimensió de la població en situació de pobresa greu i severa superior a la que l’habitualment és beneficiària dels programes i prestacions vigents.

A la Comunitat Valenciana ens trobem davant d’una situació d’alarma social, caracteritzada per, entre altres, els indicadors següents: elevada taxa de desocupació amb especial incidència en els menors de 25 anys; reducció gradual dels salaris mitjans; reducció de les rendes per unitats de consum que afecta tota la població; alt percentatge de treballadors i treballadores amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, amb més incidència en les dones; descens acusat de les taxes de cobertura de les prestacions per desocupació; increment dels percentatges de risc de pobresa, que és molt més acusada —extensa i intensa— en les dones; increment del nombre de pensions no contributives en el període 2008-2015, amb imports mensuals mitjans en el límit de la pobresa severa; un gran nombre de pensions la quantia de les quals no arriba al llindar de pobresa relativa i severa; increment de la taxa de pobresa severa, que afecta actualment unes 400.000 persones; una taxa de privació material severa que afecta més de 330.000 valencianes i valencians, o una taxa de risc de pobresa i exclusió social per a 2015 del 27,6 % del total de la població i que arriba al 32,6 % en el cas de menors. És a dir, que al voltant de 1.370.000 persones es troben en situació de pobresa o en risc de pobresa i exclusió social.


IV

L’augment del nombre i l’heterogeneïtat de les situacions de risc i empobriment, que afecten en l’actualitat sectors cada vegada més amplis de la societat de la Comunitat Valenciana, obliga a donar resposta a realitats diferents, de manera que no és suficient vincular el dret exclusivament a situacions d’exclusió, sinó també a persones i famílies empobrides que no es troben necessàriament en aquesta situació d’exclusió social, però sí en risc de patir-la a causa del minvament dels seus ingressos. Situacions que, a més, no solament responen a motius estrictament socials, sinó també a la gradual precarització que experimenta el mercat laboral —contractes i salaris—, amb greu incidència en els perfils laborals menys qualificats i de les persones joves.
Les polítiques socials han de fer front a situacions de risc i processos d’empobriment que afecten sectors cada vegada més amplis de la societat valenciana, en els quals la pobresa o manca de rendes no van necessàriament unides a situacions d’exclusió.

V

En tot aquest marc, és més necessari concretar l’accés a un nou dret bàsic, subjectiu i de ciutadania que garantisca alhora una quantia econòmica mínima, juntament amb la posada en marxa de serveis tecnològics, tècnics i professionals que facen possible el dret a la inclusió social mitjançant l’acompanyament a les persones que ho necessiten i la prevenció de la situació de risc d’exclusió social per manca de mitjans econòmics suficients que garantisquen una qualitat de vida.

El projecte normatiu que ens ocupa té per objecte l’aprovació d’una nova regulació amb rang de llei, que pretén donar resposta de manera eficaç a la necessitat d’aquestes noves realitats socials, construint un nou paradigma en la configuració del dret reconegut en l’article 15 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana abans mencionat, tant des del punt de vista material com del formal. Així com desenvolupar el dret fonamental dels valencians i valencianes als recursos i prestacions suficients per a viure de manera concorde amb la dignitat humana, i l’establiment pel Consell dels mitjans oportuns de prevenció i lluita contra l’exclusió social en l’àmbit territorial i competencial, atenent el cabal i els criteris comuns de la Unió Europea, complementant, si escau, el desenvolupament del sistema de protecció social establit a Espanya.

La Llei de renda valenciana d’inclusió pretén oferir una resposta digna i de justícia social, d’acord amb el principi d’eficiència i proporcionalitat, engegant una nova política autonòmica dirigida a superar les deficiències en matèria de lluita contra l’exclusió social, mitjançant l’establiment d’un sistema de garantia d’ingressos mínims, dirigit a superar les situacions de pobresa greu i severa, sobre la base de la unitat econòmica de convivència, com a prestació diferencial, complementària i subsidiària d’altres ingressos. Per a això és imprescindible comptar amb la implicació i col·laboració de la resta de sistemes de protecció social, fomentant la participació, en els processos d’inclusió social i laboral com a agents col·laboradors, de les entitats socials sense ànim de lucre.

La llei defineix, per primera vegada, la promoció de la inclusió social com una prestació bàsica dels serveis socials d’entitats locals i se la dota de mitjans professionals, programes i prestacions econòmiques, la qual cosa permetrà estendre i consolidar el sistema públic de serveis socials al conjunt de la Comunitat Valenciana.
D’aquesta manera, la llei aposta pel municipalisme, reconeixent com a actors principals en la inclusió social els municipis. Si bé les causes de les situacions d’exclusió social poden ser extraterritorials, el seu abordatge ha de ser territorial, des de la màxima proximitat. Per a això es garanteix la coordinació entre els departaments del Consell amb competències en matèries de l’àmbit de la llei i les diferents administracions públiques.
En efecte, la llei pretén impulsar el canvi i la transformació social a través de l’apoderament personal, utilitzant com a metodologia d’intervenció l’acció comunitària i com a instruments, el diagnòstic social i els programes personalitzats d’inclusió social.
D’aquesta manera, la renda valenciana d’inclusió que es regula en la llei recolza en tres eixos fonamentals: el reconeixement del dret subjectiu d’una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques a la unitat de convivència que no té els recursos suficients per a la cobertura d’aquestes, el dret subjectiu de la inclusió social d’aquestes persones i la configuració de nous processos administratius, a través de l’administració electrònica i les TIC, de manera que es garantisca així el principi de transparència alhora que es convertisquen en més racionals, àgils i eficaços, ja que faciliten l’exercici efectiu dels dos drets.

En definitiva, aquesta llei, elaborada amb la participació de la ciutadania, les entitats socials, els agents socials i les administracions públiques, és una resposta a la realitat social d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que han de presidir l’actuació de les administracions públiques.
VI

Aquesta llei disposa en la seua estructura i contingut del títol preliminar, que conté les previsions generals de la norma, com el seu objecte i la definició de les situacions d’exclusió social protegides i de les persones titulars, beneficiàries i destinatàries de la renda valenciana d’inclusió, juntament amb el nou reconeixement del dret a la inclusió social, que es configura com el dret a rebre els suports i l’acompanyament personalitzat orientat a la inclusió plena i efectiva en la societat.

Per la seua banda, el títol I estableix el règim jurídic de la renda valenciana d’inclusió, incloent-hi la seua conceptualització, les seues característiques, les modalitats que admet, els requisits d’accés, les incompatibilitats, l’import de la renda valenciana d’inclusió en cadascuna de les seues modalitats, les regles per al càlcul de la prestació que corresponga en cada cas i els complements a aquesta renda, entre altres aspectes.
En aquest sentit, destaca com a novetat, davant de l’anterior règim jurídic establit per l’esmentada Llei 9/2007, de 12 de març, el desdoblament de la renda valenciana d’inclusió en dues grans modalitats, en funció del caràcter complementari o no de la prestació respecte d’altres ingressos procedents del treball o d’altres prestacions. Així, d’una banda es regula la renda complementària d’ingressos i, d’una altra, la renda de garantia.
El títol II està dedicat a la regulació dels instruments d’inclusió social i inserció laboral, incloent-hi els acords, els programes personalitzats i els itineraris d’inclusió social, així com els itineraris d’inserció laboral. Aquests instruments es configuren com un dret per a aconseguir la inclusió educativa, social, econòmica o laboral i sanitària impulsant la coordinació formal entre els serveis socials d’entitats locals, els serveis públics d’ocupació i formació així com els serveis i les prestacions de la resta de sistemes de protecció social de competència autonòmica.

Es concreta també el paper que tindran els equips tècnics dels serveis socials d’entitats locals i s’opta per un model d’intervenció integral que aborde la situació de les persones des de tots els seus aspectes. Les persones que accedisquen als serveis socials d’entitats locals comptaran amb un o una professional de referència, que serà un treballador o treballadora social, d’acord amb el vigent Catàleg de referència de serveis socials, publicat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant la Resolució de 23 d’abril de 2013, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en el BOE de 16 de maig de 2013.

En el títol III s’estableix com a novetat l’eliminació de la distinció entre entitats municipals col·laboradores i no col·laboradores i s’aposta a favor de la municipalització en la instrucció, tramitació i seguiment de la renda de garantia, en les seues dues modalitats. Queden assignades les competències de resolució i pagament de la prestació que corresponga a la Generalitat, a través de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de renda valenciana d’inclusió. Aquestes direccions territorials seran, així mateix, les competents per a la instrucció i resolució de les sol·licituds de prestació de la renda complementària d’ingressos. Finalment, cal destacar que el termini de resolució s’estableix en quatre mesos i s’estableix, a més, el caràcter estimatori del silenci administratiu.
El títol IV conté les regles relatives al règim de finançament, a través dels corresponents crèdits pressupostaris destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques que es regulen en aquesta llei, que tindran el caràcter d’ampliables, i amb la possibilitat d’aportacions econòmiques que puguen efectuar sobre aquest tema les diputacions provincials a través dels convenis corresponents, en el marc de les relacions de col·laboració i cooperació entre administracions públiques.

El títol V estableix el règim competencial i organitzatiu, la distribució de competències i d’atribucions, en diferents graus de responsabilitat, entre la Generalitat, les entitats municipals i les diputacions provincials, a través dels instruments de cooperació, coordinació i participació que s’hi regulen.
El títol VI regula la planificació, la coordinació, la qualitat i l’avaluació de les polítiques del Consell en diferents àmbits sectorials, amb incidència directa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, com són l’àmbit educatiu, l’ocupació, l’habitatge, la salut, la formació i els serveis socials, incloent-hi normes per a la millora de la qualitat, l’avaluació i el seguiment de la renda.
Finalment, es recullen les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals, incloent-hi el calendari d’implantació progressiva de la llei.


TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte establir, en el marc del sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana, el règim jurídic de la renda valenciana d’inclusió, definida en l’article 7, de manera que es garantisca amb això el dret subjectiu a una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques a la unitat de convivència que no tinga els recursos econòmics suficients per a la cobertura d’aquestes.
2. És també objecte d’aquesta llei la regulació dels instruments i les actuacions orientades tant a prevenir el risc d’exclusió social com a mitigar les situacions d’exclusió social i laboral. Aquests instruments i actuacions seran considerats com un dret subjectiu per a la inclusió social d’aquestes persones.

Article 2. Del dret a la inclusió social
1. A l’efecte d’aquesta llei, el dret a la inclusió social es defineix com el dret a rebre els suports i l’acompanyament personalitzat orientat a la inclusió plena i efectiva en la societat, en totes les seues dimensions (econòmica, social, laboral, sanitària, educativa, habitacional, cultural…) que garantisca un nivell de vida i benestar adequats.
2. Seran titulars d’aquest dret totes les persones amb residència a la Comunitat Valenciana que es troben en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social i complisquen els requisits establits en l’article 12 d’aquesta llei.

Article 3. De les situacions d’exclusió i vulnerabilitat social
1. S’entén per situacions d’exclusió social, als efectes d’aquesta llei, aquelles situacions en les quals les persones no tenen els recursos necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques, per a l’exercici dels seus drets socials, amb limitacions en la seua participació social, i es troben en un estat de dificultat personal o social per a la seua inclusió social i, si escau, inserció laboral.
2. Es defineix la condició de vulnerabilitat social com una situació de risc, de dificultat que inhabilita i invalida, de manera immediata o en el futur, les persones o els grups afectats, en la satisfacció de la seua subsistència i de qualitat de vida.
3. Reglamentàriament, s’establiran els criteris i els indicadors per tal d’avaluar aquestes situacions.

Article 4. Persones titulars, beneficiàries i destinatàries de la renda valenciana d’inclusió
1. A l’efecte d’aquesta llei, les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió seran tant la persona titular com les persones beneficiàries que componen la unitat de convivència definida en l’article següent, i són:
a) Titular, la persona a favor de la qual es concedeix la renda valenciana d’inclusió i que és la perceptora material d’aquesta, així com, si és el cas, a nom de la qual s’estableix el corresponent instrument d’inclusió social i, si és el cas, inserció laboral.
b) Beneficiàries i beneficiaris, la persona o persones que conviuen amb la persona titular com a membres de la unitat de convivència, segons es defineix en l’article 5 d’aquesta llei.
c) Destinatàries i destinataris, la persona titular i la persona o persones beneficiàries a què es refereixen els apartats anteriors.
2. Amb caràcter excepcional, i sempre que es justifique expressament en l’informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d’entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió aquelles persones en les quals, encara que no complisquen tots els requisits establits, concórreguen circumstàncies extraordinàries que les facen ser considerades en situació d’especial vulnerabilitat, d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament.

Article 5. Unitat de convivència
1. A l’efecte d’aquesta llei, s’entendrà com a unitat de convivència la formada per la persona titular de la renda amb caràcter individual, així com la formada per aquesta i altres persones que convisquen amb ella en un mateix habitatge o allotjament en virtut de vincles matrimonials o d’una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació, siga quina siga la seua naturalesa, incloent-hi la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau, o per afinitat fins al primer grau, o per una relació d’acolliment familiar, o de delegació de guarda amb finalitats d’adopció. També podran formar part de la unitat de convivència les persones menors d’edat que es troben sota la guarda de fet de la persona titular de forma temporal i en les condicions que es determine reglamentàriament.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i d’acord amb els requisits que s’establisquen reglamentàriament, podran ser destinatàries de la renda valenciana d’inclusió aquelles unitats de convivència que compartisquen habitatge o allotjament amb altres unitats de convivència entre les quals no hi haja cap vincle dels esmentats en l’apartat anterior, sempre que es justifique en l’informe social dels serveis socials d’entitats locals que aquestes unitats de convivència cohabiten de manera independent i autònoma.
3. Amb caràcter excepcional, d’acord amb els requisits i les condicions que s’establisquen reglamentàriament, i sempre que s’acredite aquesta qüestió mitjançant l’informe social que es realitzarà atenent la gravetat de la situació, podran tenir la consideració d’unitat de convivència independent, per un període màxim de 24 mesos, les persones que hagen establit, de forma sobrevinguda, el seu domicili en el mateix habitatge o allotjament amb una altra unitat de convivència, de manera independent i autònoma, sense perjudici del vincle que puguen mantenir amb aquelles, i es tracte de:
a) Persones que siguen víctimes d’explotació sexual o tràfic de persones, de violència de gènere o intrafamiliar.
b) Persones que hagen abandonat el seu domicili habitual, juntament amb els seus descendents, si és el cas, com a conseqüència d’una ruptura matrimonial per separació o divorci, o com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses d’allotjament, o per alguna altra situació extrema que així ho determine.
c) Persones o unitats de convivència que hagen patit un procés de desnonament del seu habitatge habitual i no siguen titulars del dret de propietat o d’ús d’un altre immoble.
d) Persones entre 16 i 24 anys amb menors d’edat a càrrec seu.
e) Persones entre 18 i 24 anys que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
f) Persones entre 16 i 18 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor d’edat, d’acord amb l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de mesures de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
g) Persones menors de 25 anys amb pensió d’orfenesa.
4. En cap cas es podrà formar part de dues unitats de convivència amb caràcter simultani, excepte les persones menors d’edat en règim legal de guarda i custòdia compartida, d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament.

Article 6. Habitatge o allotjament
1. Es considera habitatge o allotjament el marc físic de residència permanent i independent on resideixen la persona o persones que componen la unitat de convivència.
2. S’assimilen a habitatge o allotjament aquells espais físics de residència col·lectiva utilitzats de manera independent per les unitats de convivència, d’acord amb els requisits que es determinen reglamentàriament.TÍTOL I
LA RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ

Article 7. Concepte de renda valenciana d’inclusió
La renda valenciana d’inclusió és un dret subjectiu que es concreta a través d’una prestació econòmica i/o un procés d’inclusió social dirigida a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida i combaten l’exclusió i la vulnerabilitat social, que podrà estar vinculada als instruments i les actuacions de suport regulats en aquesta llei, i facilite l’accés a l’educació, la sanitat, l’habitatge, l’esport, la cultura, i als serveis d’ocupació i formació en igualtat d’oportunitats.


Article 8. Característiques
La renda valenciana d’inclusió presenta, amb caràcter general, les característiques següents:
a) És complementària respecte dels recursos econòmics de què dispose la persona titular i els membres integrants de la unitat de convivència, si escau, fins a l’import màxim que corresponga percebre en concepte de renda valenciana d’inclusió.
b) És intransferible, per la qual cosa no podrà oferir-se en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, ni de compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament, ni podrà ser objecte de retenció o embargament, de conformitat amb el que estableixen el Codi civil, la Llei d’enjudiciament civil i altres normes de l’ordre civil.
c) Es configura com una prestació econòmica no condicionada a l’obligació de participar en activitats d’inclusió social o inserció laboral.

d) És una prestació periòdica i de durada indefinida, sempre que es mantinguen en el temps els requisits i les condicions que van originar el dret a la seua percepció i que permeten la seua renovació.
e) És incompatible amb la renúncia o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinguen dret les persones destinatàries, des de qualsevol dels sistemes de rendes.

Article 9. Modalitats de la renda valenciana d’inclusió
1. La renda valenciana d’inclusió es constitueix en les següents modalitats de prestacions econòmiques, en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència:
a) Renda complementària d’ingressos, que comprèn les modalitats següents:
1. Renda complementària d’ingressos del treball.
2. Renda complementària d’ingressos per prestacions.
b) Renda de garantia, que comprèn les modalitats següents:
1. Renda de garantia d’ingressos mínims.
2. Renda de garantia d’inclusió social.

Article 10. Renda complementària d’ingressos
La renda complementària d’ingressos comprèn les modalitats de renda complementària d’ingressos procedents del treball i la de renda complementària d’ingressos procedents de prestacions.
a) La renda complementària d’ingressos del treball és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d’ingressos de la unitat de convivència que, fins i tot disposant d’ingressos procedents del treball, té un nivell mensual de recursos econòmics que són insuficients per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques per al manteniment d’una vida digna i que no arriben a l’import que es determina per a aquesta modalitat de renda.
b) La renda complementària d’ingressos per prestacions és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d’ingressos de la unitat de convivència que, fins i tot disposant d’ingressos procedents de certes pensions o prestacions socials que no siguen incompatibles, té un nivell mensual de recursos econòmics que són insuficients per a fer front a les despeses associades al manteniment d’una vida digna i que no arriben a l’import per a aquesta modalitat de renda.
Reglamentàriament s’establiran les prestacions que seran susceptibles de ser complementades amb la renda valenciana d’inclusió, així com els seus requisits i condicions de compatibilitat.
Article 11. Renda de garantia
1. La renda de garantia comprèn les modalitats de renda de garantia d’ingressos mínims i la de renda de garantia d’inclusió social.
a) La renda de garantia d’ingressos mínims és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l’import corresponent de la renda de garantia d’ingressos mínims i siga insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària. En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d’afavorir l’accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència garantint l’accés a programes personalitzats d’inclusió en el cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec tenint en compte l’interès superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

b) La renda de garantia d’inclusió social és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l’import de la renda de garantia d’inclusió social i siga insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en la qual la persona titular o la persona o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l’acord d’inclusió social regulat en l’article 18 d’aquesta llei i el seu desplegament reglamentari.
2. La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmics, a les quals puguen tenir dret les persones destinatàries, i es constitueix com l’últim recurs de protecció social al qual poder accedir.
3. Reglamentàriament s’establiran els casos en què, excepcionalment, i per prescripció del treballador o treballadora social dels serveis socials d’entitats locals, es podrà prescindir de la subscripció de l’acord per al compliment del programa personalitzat d’inclusió, sense perjudici del seguiment corresponent per part de l’equip tècnic dels serveis socials d’entitats locals, d’acord amb els requisits que es desplegaran reglamentàriament.

Article 12. Requisits d’accés
1. Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d’inclusió, sense perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article 4, les persones que complisquen els requisits següents:
a) Estar empadronades o tenir la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
També compleix aquest requisit la persona que hi haja estat empadronada o hi haja tingut la residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.
En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d’explotació sexual o tràfic de persones no s’exigirà temps mínim de residència.
A l’efecte d’acreditació de residència efectiva es considerarà tenir assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d’ocupació o tenir descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.
b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de tenir-ne, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d’inclusió que puga correspondre a la persona titular o a la unitat de convivència.
c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l’habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda, indique l’existència de mitjans suficients i superiors a l’import de la renda valenciana d’inclusió, d’acord a la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d’aquesta prohibició aquells que formen part d’un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït de conformitat amb la seua normativa específica.
d) No ocupar una plaça en un centre d’atenció residencial, llevat d’aquells casos en que així es determine reglamentàriament.
2. Les persones menors de 25 anys, a més dels requisits establits en l’apartat 1 d’aquest article, hauran de complir de la manera que es determinarà reglamentàriament algun d’aquests requisits:
a) Ser major de 18 anys i haver romàs en situació d’alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la seguretat social entre un i dos anys abans de la sol·licitud de la renda valenciana d’inclusió, i sempre que s’acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d’origen.
b) Ser major de 18 anys i haver estat subjecte, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o del sistema judicial de reeducació, en les condicions que s’establisquen reglamentàriament.
c) Ser major de 18 anys i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.
d) Ser major de 16 anys i tenir a càrrec seu persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d’edat; ser víctima d’explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

e) Ser major de 16 anys i participar en programes de preparació per a la vida independent dels menors, d’acord amb l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de mesures de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
f) Tenir entre 18 i 25 anys i estar en situació d’orfenesa.
3. No podran accedir a la renda valenciana d’inclusió les persones en qui concórreguen alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a percebre-la, excepte quan la persona titular de la renda valenciana d’inclusió acredite ser víctima de violència de gènere o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer-ne ús o renuncien a aquest dret, segons es determine reglamentàriament.

b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d’inclusió.
4. No podran accedir a les modalitats de renda de garantia de l’article 9.1.b les persones que puguen accedir a les modalitats de renda complementària d’ingressos que preveu l’article 9.1.a, segons el que s’establisca reglamentàriament.

Article 13. Incompatibilitats
La renda valenciana d’inclusió estarà subjecta a les incompatibilitats següents:
1. Només podrà concedir-se una prestació per unitat de convivència.
2. La percepció per la persona titular d’altres prestacions econòmiques que tinguen per finalitat la inclusió social, la inserció laboral o la garantia d’uns ingressos mínims diferents a la renda valenciana d’inclusió regulada en aquesta llei, excepte en el que preveu l’apartat 4 de l’article 16 d’aquesta llei.

Article 14. Obligacions de les persones titulars i beneficiàries
1. Les persones titulars de la renda valenciana d’inclusió, siga quina siga la modalitat de prestació a la qual accedisquen, assumiran les obligacions següents:
a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s’ha atorgat.
b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que disposa aquesta llei, puguen donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.

c) Reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic que puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercir les accions corresponents per a fer-lo efectiu.
d) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació.
e) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat, a l’efecte de notificacions als serveis socials d’entitats locals i, si escau, als serveis públics d’ocupació.

f) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en una quantia indeguda.
g) Comparèixer i atendre els requeriments de l’administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme, sense perjudici, si escau, de les especificitats que s’hagen previst en aquesta llei i en el seu desenvolupament respecte als instruments de seguiment, inclusió social o inserció laboral.

h) Participar en el projecte d’intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de la situació de risc del menor, d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, que recull els casos de risc i desemparament de menors, quan la unitat de convivència està sent objecte d’intervenció per part de l’entitat pública de protecció de menors.

i) Participar en el pla individualitzat de protecció o, si escau, en el programa de reintegració familiar, d’acord amb l’article 19 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, quan la unitat de convivència està sent objecte d’intervenció per part de l’entitat pública de protecció de menors.
2. En el cas de persones titulars de la renda complementària d’ingressos del treball, a més de les obligacions establides en l’apartat anterior estaran obligades a ser demandants de millora d’ocupació, tant en el moment de presentar la sol·licitud com durant el període de concessió de la prestació. Hauran de participar en accions d’orientació, formació i millora de l’ocupabilitat si ho determinen així els serveis públics d’ocupació i el desplegament reglamentari.
3. Les persones titulars de la renda de garantia d’inclusió social i, si escau, la persona o les persones beneficiàries de la unitat de convivència, d’acord amb els programes personalitzats d’inclusió, a més de les establides en l’apartat 1 anterior, tindran les obligacions següents:

a) Complir els compromisos i les obligacions específics que s’hagen acordat en el programa personalitzat d’inclusió.
b) Comparèixer, quan haja sigut prèviament requerit, davant dels serveis socials competents, el servei públic d’ocupació i les entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre General dels Titulars d’Activitats d’Acció Social i dels Serveis i Centres d’Acció Social a la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social) i estiguen desenvolupant itineraris en col·laboració amb els serveis socials d’entitats locals o el servei públic d’ocupació.
c) Sol·licitar la inscripció com a demandant d’ocupació i participar en les accions de millora de l’ocupabilitat en les quals fóra prescrit en l’itinerari corresponent, una vegada determinades la idoneïtat i l’aptitud per a això.
d) Participar en l’itinerari d’inclusió social desenvolupat pels serveis socials o en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social o en l’itinerari d’inserció laboral desenvolupat pels serveis públics d’ocupació o per entitats socials acreditades per a això.


Article 15. Import de la renda valenciana d’inclusió
1. Per a la renda complementària d’ingressos del treball, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges del salari mínim interprofessional (SMI) mensual vigent calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l’article 5 d’aquesta llei, d’acord amb el nombre de membres, en els termes següents:
a) Una persona: 80 % del SMI.
b) Dues persones: 88 % del SMI.
c) Tres persones: 96 % del SMI.
d) Quatre persones: 104 % del SMI.
e) Cinc persones: 112 % del SMI.
f) Sis persones o més persones: 120 % del SMI.
2. Per a la renda complementària d’ingressos per prestacions s’establirà reglamentàriament el tipus de prestacions que podran ser complementades, d’acord amb la legislació corresponent que les regula i amb el règim d’incompatibilitats entre aquestes. En aquests casos, la quantia de la renda complementària, quan els ingressos econòmics de la unitat de convivència no superen l’import màxim indicat en l’apartat anterior, correspondrà al percentatge que s’establirà reglamentàriament respecte al salari mínim interprofessional (SMI) calculat en dotze mensualitats.

3. Per a la renda de garantia d’ingressos mínims, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges de l’SMI vigent en cada moment calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l’article 5 d’aquesta llei, d’acord amb el nombre de membres, en els termes següents:
a) Una persona: 35 % del SMI.
b) Dues persones: 42 % del SMI.
c) Tres persones: 45 % del SMI.
d) Quatre persones: 47 % del SMI.
e) Cinc persones: 51 % del SMI.
f) Sis o més persones: 55 % del SMI.
4. Per a la renda de garantia d’inclusió social, els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d’inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i els itineraris en els termes previstos en el títol II d’aquesta llei. Es definiran com a percentatges de l’SMI vigent en cada moment,t calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l’article 5 d’aquesta llei, d’acord amb el nombre de membres, en els termes següents:
a) Una persona: 70 % de l’SMI.
b) Dues persones: 82 % de l’SMI.
c) Tres persones: 90 % de l’SMI.
d) Quatre persones: 96 % de l’SMI.
e) Cinc persones: 102 % de l’SMI.
f) Sis o més persones: 110 % de l’SMI.

Article 16. Càlcul de la prestació econòmica de la renda valenciana d’inclusió
1. Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d’inclusió aplicable a cada unitat de convivència es tindran en compte la persona titular i tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a la determinació dels recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència es prendran en compte els rendiments de tots els seus membres en els termes previstos en aquest article.
2. La quantia mensual de la prestació garantida aplicable a cada unitat de convivència estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d’inclusió en funció de la modalitat i la unitat de convivència i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència. S’establirà un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l’import màxim de la renda valenciana d’inclusió, si escau; excepte en la renda complementària d’ingressos per prestacions, en la qual la quantia mínima s’establirà reglamentàriament en funció de la normativa que regula les prestacions que s’hagen de complementar.
3. De l’import de la prestació que corresponga, calculada d’acord amb el que s’estableix en els apartats anteriors, s’haurà de deduir qualsevol tipus d’ingrés que tinga la persona titular i qualsevol membre de la unitat de convivència, inclòs el rendiment que s’atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l’habitatge habitual. A l’efecte d’aquesta llei, serà rendiment dels immobles esmentats el 2 % del valor cadastral.
4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no es computaran les prestacions que s’establisquen reglamentàriament.
5. Amb caràcter excepcional i a l’efecte de calcular la quantia que s’ha de percebre en concepte de renda valenciana d’inclusió, en els termes que s’establisquen reglamentàriament no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que, una vegada concedida la prestació, puga percebre mensualment durant el termini màxim de tres mesos qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball, sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual a l’SMI vigent calculat en dotze mensualitats. No seran aplicables a aquests supòsits les regles sobre modificació i suspensió de la prestació que estableix el títol III d’aquesta llei.
6. Serà requisit indispensable que les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió comuniquen a l’entitat local corresponent l’inici i la finalització de l’activitat laboral a què es refereixen els paràgrafs anteriors, en el termini màxim de quinze dies des de l’inici o la finalització de l’activitat.

Article 17. Complements a la renda valenciana d’inclusió
1. La condició de destinatari o destinatària de la renda valenciana d’inclusió constituirà un supòsit de valoració específic que caldrà tenir en compte en l’accés als recursos següents, d’acord amb el que dispose sobre aquest tema la normativa sectorial:
a) Ajudes econòmiques d’emergència social i les que fomenten el desenvolupament o l’autonomia personals i l’accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com de majors.
b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.
c) Obtenció de plaça en una escola infantil pública.
d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l’accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió tindran garantit l’accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria i que es desplegaran reglamentàriament:
a) A les beques d’educació infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics.
b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l’educació obligatòria.
c) A les beques de menjador escolar per a alumnes d’educació infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys de la xarxa pública i d’educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.
d) A les despeses derivades de la matrícula d’educació secundària i formació professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.
e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d’estudis universitaris la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.
f) Als programes i les accions d’orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d’ocupació i formació.
g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l’adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l’accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.
h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut, amb perspectiva d’equitat i afavorint la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.

3. En els termes que s’establisquen reglamentàriament, les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d’inclusió es podran incrementar fins al 25 % de l’import reconegut per a aquestes prestacions, per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l’habitatge habitual de la persona titular de l’habitatge i per a garantir-ne l’accés als proveïments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració. Respecte de les rendes complementàries d’ingressos, l’increment abans referit per aquests conceptes es determinarà reglamentàriament, amb la voluntat de fer compatible aquest increment amb altres ajudes que puguen rebre d’altres administracions per aquests conceptes i d’arribar a increments de la quantia total rebuda d’un 25 %.TÍTOL II
INSTRUMENTS D’INCLUSIÓ SOCIAL I D’INSERCIÓ LABORAL

CAPÍTOL I
Instruments d’inclusió social: diagnòstic d’exclusió social o vulnerabilitat, acord d’inclusió, programa personalitzat d’inclusió i itineraris d’inclusió social

Article 18. Acord d’inclusió
1. L’acord d’inclusió, a l’efecte d’aquesta llei, s’entén com el compromís voluntari de ser perceptor de la renda de garantia d’inclusió social, una vegada realitzat el diagnòstic social, i del qual es deriva la prescripció de participar o no en el programa personalitzat d’inclusió, itinerari social o laboral.
2. Els compromisos inclouran, així mateix, l’adhesió a plans d’intervenció familiar o programes de reintegració familiar quan es duguen a terme actuacions de protecció per part de l’entitat pública respecte dels xiquets, xiquetes o adolescents que integren la unitat de convivència.

3. Les parts intervinents en l’acord d’inclusió seran, d’una banda, les treballadores i els treballadors socials de referència dels serveis socials d’entitats locals i, d’una altra banda, la persona titular de la renda i, si escau, les persones que siguen possibles beneficiàries de la renda.

4. Reglamentàriament s’establiran els supòsits en què les persones titulars de la renda de garantia d’inclusió social podran ser eximides de participar en programes quan s’entenga que no concorren elements de risc d’exclusió en la unitat de convivència.
5. En els casos de negativa a la subscripció d’acords, d’incompliment d’aquests o de discrepàncies entre els membres de l’equip tècnic de serveis socials d’entitats locals i la persona o les persones destinatàries dels programes personalitzats d’inclusió respecte de l’elaboració, el seguiment o la finalització dels processos, es podrà al·legar davant de la comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d’inclusió que es crearà reglamentàriament per a aquest fi en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió.

Article 19. Programa personalitzat d’inclusió
1. El programa personalitzat d’inclusió es formularà en funció del diagnòstic social i de l’acord d’inclusió realitzat per les treballadores i els treballadors socials i inclourà la valoració de la situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social i els objectius i les accions específics de caràcter personal, familiar, educatiu, social i laboral oportuns per a prevenir o millorar la situació o el risc d’exclusió social de la persona titular i del conjunt dels membres de la unitat de convivència. Si escau, comportarà, a més, els itineraris d’inclusió social o els itineraris d’inserció laboral, amb la finalitat, en tot cas, de facilitar-ne la inclusió social o inserció laboral.
2. S’establiran reglamentàriament els instruments de mesurament de l’exclusió social, així com la configuració del programa personalitzat d’inclusió i l’avaluació dels instruments d’inclusió social.

3. A l’efecte d’aquesta llei, el programa personalitzat d’inclusió és un procés dinàmic, revisable i susceptible de modificació en funció del compliment d’objectius, de nous itineraris o de l’aparició de noves necessitats, així com de la valoració conjunta dels resultats de la intervenció de l’equip tècnic dels serveis socials i, si escau, de les accions de les polítiques actives de la inserció laboral efectuades pels serveis públics d’ocupació a través dels orientadors i les orientadores o figures similars dels serveis d’ocupació locals.

4. Formaran part del programa personalitzat d’inclusió social aquells programes en els quals participe la unitat de convivència amb motiu d’una situació de desprotecció infantil, previstos en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, com ara el projecte d’intervenció social i educatiu familiar de l’article 17, el programa de reintegració familiar de l’article 19 bis o els programes per a la preparació de la vida independent recollits en l’article 22 bis de la norma esmentada.
5. El procés de renovació de la renda valenciana d’inclusió suposarà en tots els casos, amb caràcter obligatori, l’avaluació del programa personalitzat d’inclusió de la persona o persones destinatàries, si escau, així com la formulació d’un programa nou per al nou període.


Article 20. Itinerari d’inclusió
L’itinerari d’inclusió és el conjunt d’accions, instruments i procediments tècnics que donaran cos al programa personalitzat d’inclusió. En situacions considerades especials pels tècnics dels serveis socials de l’administració local, es podrà posposar o eximir temporalment la participació en l’esmentat itinerari (violència de gènere o intrafamiliar, situacions sobrevingudes, etc.).

Article 21. Funcions de l’equip tècnic de serveis socials de les entitats locals respecte als instruments d’inclusió social
1. Correspon a l’equip tècnic de serveis socials de les entitats locals:

a) La detecció de les persones en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social, i a les treballadores i els treballadors socials de referència la realització del diagnòstic social, així com la subscripció dels acords d’inclusió.
b) L’elaboració, la intervenció, el seguiment, la revisió i, si escau, la finalització tant del programa personalitzat d’inclusió com de l’itinerari d’inclusió social.
2. Per a l’exercici d’aquestes funcions, el personal dels serveis socials de les entitats locals es coordinarà amb professionals d’altres àmbits d’actuació, en particular, d’educació, ocupació, salut i habitatge. Hi podran participar professionals de les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de titulars d’activitats d’acció social que desenvolupen actuacions específiques incloses en els programes personalitzats d’inclusió. Reglamentàriament, s’establiran els procediments de col·laboració i coordinació.

CAPÍTOL II
Instruments d’inserció laboral

Article 22. Itinerari personal d’inserció laboral
1. L’elaborarà, des d’una visió integral, el personal dels serveis d’ocupació i formació amb competència en la matèria. Ha de contemplar totes les accions que es consideren necessàries per tal d’assolir els objectius d’inserció laboral i adequar-lo a les competències professionals i a les necessitats del sistema productiu.
2. El diagnòstic d’ocupabilitat el realitzaran els professionals competents en la matèria de cadascuna de les administracions o entitats que tinguen competència en matèria d’ocupació i formació.
3. Reglamentàriament, s’establiran les circumstàncies especials que permeten prescindir temporalment de la prescripció dels itineraris laborals i es mantindrà, si escau, la resta de compromisos acordats en el Pla d’inclusió social.


CAPÍTOL III
Altres instruments d’inclusió social i d’inserció laboral

Article 23. Altres programes dels serveis socials de les entitats locals per a la inclusió social
1. Els programes de prestacions econòmiques individualitzades adreçats a la cobertura de necessitats bàsiques de diferent índole, podran incloure manutenció, transport als centres de formació, adquisició de material bàsic per a la formació. Així mateix, la conselleria competent en matèria d’ocupació podrà contribuir en el finançament d’ajuda relacionada amb les accions d’inserció laboral.
2. Els serveis socials d’entitats locals realitzaran programes específics de naturalesa grupal o comunitària que afavorisquen la inclusió social de les persones destinatàries de la renda de garantia d’inclusió social, i seran finançats per la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió o per les diputacions provincials, en els termes que estableix la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, o la norma que la substituïsca, si escau, o bé en els termes en què s’acorde en els convenis de col·laboració entre ambdues administracions per a la implementació i el desenvolupament d’aquesta llei.
3. Qualsevol persona individual, empreses subministradores de serveis i entitats sense ànim de lucre poden col·laborar en la detecció de les situacions d’exclusió o vulnerabilitat social. Així mateix, podran col·laborar en els programes d’inclusió social les entitats sense ànim de lucre que estiguen inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social.
4. Els programes d’atenció familiar, els d’autonomia personal i els d’acció comunitària dirigits a afavorir l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats, i desenvolupats tant per les entitats locals com per les d’iniciativa social sense ànim de lucre que incloguen itineraris d’inclusió social, podran ser finançats per la Generalitat i per les diputacions provincials en els termes en què s’acorde en els convenis de col·laboració entre les dues per a la implementació i el desenvolupament d’aquesta llei.
5. Les entitats locals podran elaborar plans d’inclusió social territorials, programes i projectes d’inclusió social, que incloguen actuacions vinculades a aquesta llei de renda valenciana d’inclusió.

Article 24. Programes d’inserció laboral
1. Els serveis públics d’ocupació i formació realitzaran programes i mesures específiques, dins de l’àmbit de la seua competència i del catàleg de serveis dels quals disposen, per tal d’augmentar l’ocupabilitat i la capacitació de les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió. Aquestes mesures es desenvoluparan reglamentàriament.
2. Les administracions públiques amb competència en matèria de formació professional i ocupació coordinaran les seues actuacions amb les competents en inclusió social, a l’objecte de garantir l’eficàcia i l’eficiència del conjunt d’actuacions. Reglamentàriament, es desenvoluparan els instruments de coordinació entre ambdós sistemes.
3. Les administracions introduiran clàusules socials en les contractacions públiques que atorguen prioritat a les entitats que contracten persones en situació d’exclusió o en procés d’incorporació laboral.TÍTOL III
PROCEDIMENT

Article 25. El procediment administratiu per al reconeixement del dret a percebre la renda valenciana d’inclusió atendrà els criteris de simplificació, coordinació interadministrativa i interdepartamental i gestió telemàtica
1. Renda complementària d’ingressos. Les persones que reunisquen els requisits presentaran la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en el registre de la Generalitat, sense perjudici del que hi ha disposat en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Renda de garantia. Les persones interessades presentaran la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l’ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant. Així mateix, també podrà presentar-se en els registres oficials de la Generalitat, o mitjançant qualsevol de les modalitats previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. En ambdós casos, les persones sol·licitants signaran l’autorització expressa per a la consulta i la verificació de les seues dades: d’identitat, de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’INSS, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del Servof, de l’Institut Nacional d’Estadística i qualsevol altra dada necessària per al reconeixement o el manteniment de la percepció de la renda valenciana d’inclusió.
4. Així mateix, les persones sol·licitants presentaran autorització expressa per a facilitar les seues dades a altres administracions i a les organitzacions no governamentals sense ànim de lucre inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social que col·laboren amb els programes individualitzats d’inserció.
5. A l’efecte d’aquesta llei, els ajuntaments facilitaran l’empadronament de totes les persones sense llar que residisquen habitualment al municipi, amb independència del seu lloc de pernocta, en els termes determinats en cada moment per l’administració general de l’Estat. Per a la seua pràctica, o si manca inscripció padronal, i a fi d’acreditar el requisit de residència efectiva, els serveis socials d’entitats locals podran requerir suport i col·laboració d’entitats que duguen a terme programes d’intervenció amb aquest col·lectiu.

Article 26. Instrucció de la renda valenciana d’inclusió
1. La instrucció de l’expedient de la renda complementària d’ingressos i prestacions correspondrà a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió.
2. La instrucció de l’expedient de la renda de garantia, l’efectuarà el servei corresponent de l’administració local, que elevarà l’informe-proposta de resolució a l’òrgan competent de l’entitat local, sobre la modalitat i el seu import.
3. L’informe-proposta de resolució de la renda de garantia en les seues dues modalitats serà tramesa a la direcció territorial de la conselleria que tinga la competència en matèria de renda valenciana d’inclusió, en el termini màxim de dos mesos des de l’entrada de la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, en el registre de l’administració local corresponent.
4. Quan la prestació a concedir consistisca en la renda de garantia d’inclusió social, abans de formular l’informe-proposta de resolució, s’exigirà el compromís voluntari de la persona sol·licitant i les possibles persones beneficiàries, mitjançant la subscripció de l’acord d’inclusió social, d’acord al títol II d’aquesta llei. En cas que la persona destinatària manifestara la seua negativa a la subscripció de l’acord, es farà constar aquesta circumstància en l’expedient i els seus motius, i es trametrà la informació esmentada a l’òrgan gestor competent amb la proposta d’assignació en la modalitat de renda de garantia d’ingressos mínims.


Article 27. Sol·licitants víctimes de violència de gènere
Les sol·licituds de dones que siguen víctimes de violència de gènere per a ser titulars de la renda valenciana d’inclusió es tramitaran mitjançant un procediment abreujat, que consistirà en la reducció a la meitat dels terminis estandarditzats i en la preferència per a aquests expedients. Per a la iniciació del procediment serà suficient acreditar la condició de víctima per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.


Article 28. Resolució
1. En el cas de la renda complementària d’ingressos, en les seues dues modalitats:
a) La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió resoldrà sobre la seua concessió en el termini de sis mesos des de la data de registre de la sol·licitud i la documentació preceptiva, segons s’establisca reglamentàriament.
b) Transcorregut el termini de sis mesos des de l’entrada de la sol·licitud en el registre de la Generalitat i la documentació pertinent, segons s’establisca reglamentàriament, sense que la resolució siga dictada i notificada, s’entendrà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

2. En el cas de la renda de garantia, en les seues dues modalitats:
a) La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia en el termini de quatre mesos des de l’entrada en el registre de la Generalitat del informe-proposta de resolució de l’autoritat municipal.
b) Transcorregut el termini de sis mesos des de l’entrada de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament corresponent o de la Generalitat i de la documentació pertinent, segons s’establisca reglamentàriament, sense que la resolució siga dictada i notificada, s’entendrà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.
3. Les resolucions de la renda valenciana d’inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, tindran una vigència de tres anys des de la data de la resolució, transcorreguts els quals caldrà renovar-les en els termes indicats en l’article 34 d’aquesta llei.

Article 29. Meritació i pagament
1. Els efectes econòmics de la prestació de la renda valenciana d’inclusió es produiran a partir del dia primer del mes següent al de la data de la sol·licitud.
2. El pagament de la renda valenciana d’inclusió es farà directament a la persona titular d’aquesta per la Generalitat, mitjançant l’ingrés en un compte en una entitat de crèdit. Els pagaments posteriors es faran per mensualitats vençudes des de la data de la meritació d’aquesta.

3. Sense perjudici del que estableix l’apartat 2, en cas de privació de llibertat del titular podran percebre la renda valenciana d’inclusió les persones beneficiàries, sempre que l’informe social justifique que és oportú.
4. Excepcionalment i per causes objectives degudament justificades en l’informe social, es podrà realitzar el pagament a les persones titulars a través d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social, en els termes que s’establisquen reglamentàriament.

Article 30. Reintegrament de pagaments indeguts
La conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió exercirà les accions de rescabalament que li puguen correspondre contra les persones o entitats que hagen percebut la prestació indegudament. Aquest reintegrament tindrà la consideració de drets d’ingrés públic a l’efecte del procediment aplicable al seu cobrament.

Article 31. Recursos
Contra la resolució que haja recaigut respecte a la renda valenciana d’inclusió, la persona sol·licitant podrà interposar els recursos que siguen procedents, d’acord amb el que disposa la normativa bàsica sobre procediment administratiu comú.

Article 32. Revisions periòdiques
1. Per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de la renda d’inclusió, els serveis socials d’entitats locals corresponents faran anualment revisions periòdiques d’ofici, mitjançant una mostra triada de manera aleatòria, sobre el compliment dels requisits d’accés a la prestació per les persones titulars de la renda d’inclusió, a l’efecte de les quals podran recaptar, de la resta d’administracions públiques i entitats que col·laboren en la renda valenciana d’inclusió, les dades i els informes que siguen necessaris per a l’exercici correcte de les funcions de revisió i supervisió.
2. Per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de la renda complementària d’ingressos, les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de renda d’inclusió faran anualment revisions periòdiques d’ofici, mitjançant una mostra triada de manera aleatòria, sobre el compliment dels requisits d’accés a la prestació per les persones titulars de la renda complementària d’ingressos, per a la qual cosa podran recaptar, de la resta d’administracions públiques i entitats que col·laboren en la renda valenciana d’inclusió, les dades i els informes que siguen necessaris per a l’exercici correcte de les funcions de revisió i supervisió.

Article 33. Modificació
1. La quantia de la renda valenciana d’inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, podrà ser modificada com a conseqüència de canvis, tant personals com econòmics, esdevinguts en la unitat de convivència.

2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es podrà iniciar d’ofici o a instància de part i s’instruirà en els termes que s’establisquen reglamentàriament. El termini màxim en el qual s’haurà de resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos des de l’adopció de l’acord d’iniciació, o des de la presentació de la sol·licitud i la documentació pertinent, segons s’establisca reglamentàriament, en el registre de l’administració corresponent. Transcorregut aquest termini sense resoldre i notificar la resolució, s’entendran desestimades les pretensions de la persona sol·licitant. En el cas de modificacions instades d’ofici, transcorregut el termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat anteriorment, s’atindrà al que disposa l’article 25.1 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan el titular mort siga perceptor de la renda de garantia d’inclusió social o de la renda de garantia d’ingressos mínims, i a fi que, en cas de viure amb altres beneficiaris, aquests no es queden en situació de desemparament, s’establirà un procediment, en els termes i les condicions que s’establisquen reglamentàriament.
3. La modificació de la quantia s’aplicarà a partir del primer dia del mes següent al de la data de la resolució que la reconega.

Article 34. Renovació
1. El procediment de renovació es desenvoluparà reglamentàriament, sense que en cap cas s’interrompa el pagament de la prestació fins a la data en què es produïsca la nova resolució. Les renovacions corresponents a les modalitats de renda complementària d’ingressos s’instruiran des de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de renda valenciana d’inclusió, mentre que les renovacions corresponents a les modalitats de renda d’inclusió s’instruiran des dels serveis socials d’entitats locals que corresponguen i es resoldran en tots els casos en les direccions territorials.

2. De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 28 d’aquesta llei, la renovació de la renda valenciana d’inclusió, en qualsevol de les modalitats, s’efectuarà per afavorir la intervenció social i a sol·licitud de la persona titular i caldrà acreditar en aquest moment que es compleixen els requisits exigibles, durant l’últim semestre anterior a la finalització de la vigència de la resolució de concessió del dret a la prestació i, en tot cas, abans de l’últim trimestre, en el registre de l’ajuntament del municipi on es trobe empadronada i tinga la seua residència efectiva, o en el registre de la Generalitat, segons corresponga, sense perjudici del que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. El procés de renovació de la renda de garantia d’inclusió social suposarà amb caràcter obligatori, en tots els casos, l’avaluació del programa personalitzat d’inclusió de la o les persones destinatàries, si escau, com també la formulació del nou programa per al nou període.


Article 35. Suspensió
1. El dret a la renda valenciana d’inclusió es podrà suspendre per les causes següents:
a) Pèrdua temporal d’algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.
b) Incompliment temporal per part de la persona titular o de qualsevol membre de la seua unitat de convivència de les obligacions i els compromisos assumits a l’accedir a la prestació incloent l’incompliment del programa personalitzat d’inclusió.
2. La suspensió del dret a la renda valenciana d’inclusió implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent al de la data de resolució i es mantindrà mentre persistisquen les circumstàncies que hagen donat lloc a la suspensió, per un període màxim de dotze mesos.
3. El reconeixement del dret a la prestació es podrà reprendre si desapareixen les circumstàncies que van motivar la seua suspensió, en els termes que s’establisquen reglamentàriament.

Article 36. Extinció
El dret a la renda valenciana d’inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, s’extingirà per les causes següents:
a) Transcorregut el període de tres anys des de la data de resolució sense que la persona titular del procediment de renovació l’haja sol·licitada.
b) Modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la prestació, de manera que situen la persona titular fora dels requisits exigibles per a la seua percepció.
c) Pèrdua definitiva d’algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.
d) Falsejament en la declaració d’ingressos o qualsevol altra actuació fraudulenta dirigida a obtenir o conservar la renda valenciana d’inclusió.
e) Manteniment d’una situació de suspensió per un període continuat superior a dotze mesos.
f) Renúncia de la persona titular.
g) Incompliment injustificat i reiterat de les obligacions previstes en l’article 14 d’aquesta llei.
h) Defunció de la persona titular.


TÍTOL IV
RÈGIM DE FINANÇAMENT

Article 37. Fonts de finançament
1. El finançament de la renda valenciana d’inclusió s’establirà a través de les partides pressupostàries necessàries per a atendre-la econòmicament, aprovades anualment en la Llei de pressupostos de la Generalitat.
2. Les diputacions provincials podran aportar dotacions econòmiques per a contribuir al finançament adequat i suficient de la renda valenciana d’inclusió, mitjançant la subscripció del corresponent conveni de col·laboració amb la Generalitat, que podran ser tant per a sufragar les despeses de la prestació econòmica com els recursos necessaris per a la seua gestió.

Article 38. Dels crèdits de la Generalitat
Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en aquesta llei tindran el caràcter de crèdits ampliables en el pressupost de la Generalitat.

Article 39. Finançament dels instrument d’inclusió social i d’inserció laboral
1. Els instruments d’inclusió social seran finançats amb càrrec als pressupostos de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió i de les diputacions provincials mitjançant la subscripció del conveni de col·laboració corresponent amb la Generalitat per al desenvolupament i implantació d’aquesta llei.
2. Els instruments d’inserció laboral seran finançats amb càrrec als pressupostos de les conselleries competents en matèria d’ocupació i formació.


TÍTOL V
RÈGIM COMPETENCIAL I ORGANITZATIU

CAPÍTOL I
Règim competencial

Article 40. Disposició general
Les competències en matèria de renda valenciana d’inclusió, en el marc dels serveis socials generals, correspondran a la Generalitat, a les diputacions provincials i a les entitats locals en el seu respectiu àmbit territorial, i s’hauran d’exercir sota els principis generals de coordinació i cooperació, sense perjudici de l’autonomia que correspon a cada una d’aquestes, i d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, la legislació autonòmica de serveis socials i la legislació de règim local.

Article 41. Generalitat
Correspon a la Generalitat l’exercici de les competències següents:

a) L’elaboració de les normes de desplegament d’aquesta llei.
b) La resolució, finançament i pagament de la renda valenciana d’inclusió, així com de totes aquelles mesures previstes en aquesta llei.
c) La planificació, el control i l’avaluació general de les mesures previstes en aquesta llei.
d) L’aprovació de la planificació adequada en el marc del Pla estratègic valencià de serveis socials.

Article 42. Entitats locals
En la consecució de la finalitat perseguida per aquesta llei, les entitats locals, a través dels serveis socials, atesa la seua consideració de prestació bàsica del sistema públic de serveis socials, exerciran les atribucions següents:
a) La detecció de les persones o les unitats de convivència que es troben en situació d’exclusió o risc d’exclusió, el diagnòstic social, la subscripció amb les persones interessades de l’acord d’inclusió social i la resta d’instruments d’inclusió social, com també participar, si escau, en l’elaboració de l’itinerari d’inserció laboral en coordinació amb els serveis públics d’ocupació, i elevar l’informe-proposta de resolució a l’òrgan local competent.
b) La instrucció i presentació de l’expedient, de l’informe social, si és el cas, així com de l’informe-proposta de resolució de l’autoritat municipal sobre la concessió de la renda d’inclusió, en la modalitat que corresponga, en el registre de la direcció territorial en matèria de renda valenciana d’inclusió competent per a resoldre.
c) El seguiment i avaluació dels instruments d’inclusió social a través dels serveis socials i de l’instrument d’inserció laboral a través dels professionals dels serveis d’ocupació locals en col·laboració i coordinació amb el servei públic d’ocupació.

Article 43. Diputacions provincials
En la consecució de la finalitat perseguida per aquesta llei, les diputacions provincials valencianes desenvoluparan les atribucions que els corresponguen segons la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca, si és el cas, i les que es determinen en els convenis que puguen subscriure amb la Generalitat, i cooperaran en la implantació d’aquesta llei amb l’aportació dels mitjans econòmics, tècnics, materials i humans que es consideren en aquests, especialment en els municipis menors de 10.000 habitants, atesa la seua consideració de prestació bàsica del sistema públic de serveis socials.CAPÍTOL II
Cooperació, coordinació i participació

Article 44. Deure de cooperació i coordinació entre administracions públiques
1. Les administracions públiques valencianes s’han de prestar entre si la cooperació i coordinació necessàries per a garantir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament de la renda valenciana d’inclusió.

2. L’administració de la Generalitat col·laborarà amb les diferents administracions per a l’adequada gestió de la renda valenciana d’inclusió i promourà acords necessaris per a l’intercanvi d’informació, en particular, referent a la concurrència d’incompatibilitats o supòsits de subsidiarietat, millores en la gestió de la prestació i aquells altres aspectes que es consideren adequats a la finalitat de la prestació.

3. Reglamentàriament s’establirà l’òrgan de coordinació permanent entre l’administració de la Generalitat, les entitats locals, supramunicipals i les diputacions provincials, per a assegurar l’eficàcia i coherència del sistema públic de serveis socials conforme al que disposa la legislació valenciana de serveis socials.
4. Es podran subscriure convenis per al desplegament i implementació del contingut d’aquesta llei així com per al Pla valencià d’inclusió i cohesió social.

Article 45. Departaments i organismes de la Generalitat
1. Els departaments i organismes de l’administració de la Generalitat col·laboraran en la definició i execució de les activitats que es determinen en els instruments orientats a la inclusió social i la inserció laboral, especialment en les àrees d’ocupació, educació, habitatge i salut, a través de les formes de col·laboració que s’establiran reglamentàriament.
2. La conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió oferirà, a través de la plataforma autonòmica d’interoperabilitat, informació sobre les persones perceptores de les prestacions de la renda valenciana d’inclusió, si escau, als departaments de l’administració de la Generalitat amb competències en matèria d’ocupació, formació, educació, habitatge, sanitat, transport i hisenda, amb la finalitat d’afavorir i facilitar el seu accés als diferents serveis públics.

Article 46. Participació de les entitats socials
Les entitats locals podran subscriure convenis de col·laboració amb entitats socials públiques o privades sense ànim de lucre, o utilitzar qualsevol de les fórmules regulades en la legislació vigent en matèria de contractació pública amb criteris de qualitat, sostenibilitat i de caràcter social, incloent-hi clàusules socials, per al desenvolupament del contingut de les accions vinculades als itineraris d’inclusió social.


CAPÍTOL III
Governança i participació

Article 47. Governança de la llei i comissió tècnica de seguiment i implementació
1. Amb la finalitat de garantir la màxima eficiència i utilitat d’aquesta llei per a la ciutadania valenciana, la coordinació política i pressupostària residirà en la comissió delegada d’inclusió i drets socials del Consell.
2. La coordinació tècnica residirà en la comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d’inclusió, adscrita a la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió, que es constituirà amb la participació de personal directiu i tècnic de la conselleria i de les direccions territorials amb competències en matèria de renda valenciana d’inclusió i en inserció laboral o sociolaboral, així com de les administracions locals i de les diputacions provincials. La seua composició, funcions i règim jurídic es determinaran reglamentàriament i es respectarà en tot cas el principi de presència equilibrada de dones i homes.

Article 48. Òrgans de participació social
1. La participació ciutadana i dels agents implicats en la implementació d’aquesta llei es materialitzarà en la comissió de seguiment prevista en el Pla valencià d’inclusió i cohesió social i al si dels consells municipals d’inclusió i drets socials establits en el pla esmentat.

2. La comissió de seguiment autonòmica i els consells municipals referenciats en el paràgraf anterior faran, en el seu respectiu àmbit territorial, accions de sensibilització, coordinació, anàlisi i propostes de millora per a l’aplicació d’aquesta llei.
3. En els organismes de participació es respectarà la presència equilibrada de dones i homes.
4. En la comissió de seguiment d’àmbit autonòmic estaran representats, entre altres, les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, entitats del tercer sector d’acció social que desenvolupen instruments vinculats amb la renda valenciana d’inclusió, sindicats, entitats locals, organitzacions empresarials, com també persones titulars del dret a la renda valenciana d’inclusió.
5. I en els consells municipals d’inclusió i drets socials estaran representades, entre altres, entitats del tercer sector d’acció social, sindicats i organitzacions empresarials, en cas que desenvolupen actuacions en el territori, com també persones titulars del dret a la renda valenciana d’inclusió.


TÍTOL VI
PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ, QUALITAT
I AVALUACIÓ

Article 49. Disposicions generals
1. La planificació de la implementació d’aquesta llei es materialitzarà, en l’àmbit autonòmic, a través del Pla estratègic de serveis socials i del Pla valencià d’inclusió i cohesió social, i caldrà garantir en la seua elaboració la participació directa de totes les administracions públiques valencianes, així com la d’altres entitats públiques que intervinguen en el sector i de la resta d’agents implicats.

2. Es podran elaborar plans específics o territorials per a barris, municipis, comarques o altres àmbits geogràfics que, per la seua major vulnerabilitat i per les seues elevades taxes de pobresa i exclusió social, necessiten una acció integral a curt o mitjà termini, en coordinació amb les línies marcades en el Pla estratègic de serveis socials i en el Pla valencià d’inclusió i cohesió social.

Article 50. Dels plans generals
Correspon al Consell l’impuls i foment dels serveis socials, l’ocupació, l’habitatge, la formació, la salut, l’educació i tots aquells aspectes que faciliten la inclusió social i laboral de les persones en situació d’exclusió social o de vulnerabilitat social, mitjançant la implantació i el desenvolupament d’actuacions o plans generals, que hauran de contemplar les mesures d’inclusió proposades, en col·laboració amb les entitats locals.

Article 51. De la coordinació de les actuacions
Les actuacions referents tant a la renda valenciana d’inclusió com a la inserció social i laboral determinades en aquesta llei que impliquen intervencions de diferents conselleries, es coordinaran a través de la comissió interdepartamental corresponent, en els termes que s’establisquen reglamentàriament amb la finalitat de garantir l’eficàcia del conjunt de les actuacions, la utilització racional dels recursos i la continuïtat de l’atenció a les persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat.


Article 52. Millora de la qualitat de l’atenció, formació de professionals i investigació
1. A fi de garantir una atenció de qualitat i la millora dels estàndards d’atenció, la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió fomentarà l’aplicació de mètodes acreditats d’avaluació externa i millora contínua de la qualitat que contribuïsquen a determinar les disfuncions o els dèficits que es produïsquen en la satisfacció de les necessitats i en el funcionament de les estructures de gestió de la renda valenciana d’inclusió.
2. Les administracions públiques valencianes es coordinaran per a promoure i planificar la formació de la totalitat d’agents i professionals que intervenen en la implementació dels instruments orientats a la inclusió social i inserció laboral, en particular, de figures professionals especialitzades en incorporació social i laboral, en intervenció social i educació familiar i en mediació intercultural, i dotaran els recursos econòmics necessaris per a això.
3. La conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió fomentarà, en col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, la investigació en l’àmbit de la inclusió social i determinarà els eixos prioritaris d’estudi i avaluació per a afavorir l’eficàcia de les polítiques públiques de protecció i intervenció social i el millor aprofitament de la innovació.
4. La conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió articularà els mitjans necessaris per a la identificació i el seguiment de les bones pràctiques desenvolupades tant en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana com en altres comunitats autònomes i en altres països de l’entorn europeu.

Article 53. Avaluació i seguiment
1. L’avaluació i seguiment general de la renda valenciana d’inclusió, que inclourà la valoració dels resultats i objectius aconseguits, així com l’articulació de propostes de millora general de la prestació, la realitzarà la comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d’inclusió, prevista en l’article 47.2 d’aquesta llei.

2. Amb caràcter biennal aquesta comissió tècnica realitzarà un informe d’impacte de la llei, en el qual s’inclouran els perfils de les persones perceptores, els resultats d’inclusió social i inserció laboral, la coordinació dels departaments del Consell i de les diferents administracions implicades per a garantir la inclusió social. Així mateix, amb la finalitat d’arreplegar propostes per a un millor desenvolupament i abast de la finalitat de la llei, es traslladarà aquest informe al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i, si escau, a altres entitats les finalitats de les quals tinguen relació directa amb l’objecte d’aquesta norma. Es garantirà la independència i objectivitat en l’avaluació. La Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials, a proposta de la comissió tècnica prevista en l’article 47.2, haurà d’analitzar l’informe, així com les propostes, i adoptarà les mesures que siguen procedents per a la millora de la gestió i abast de la llei.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Cessió de dades de les persones beneficiàries entre administracions
Respectant el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, es podran cedir entre administracions les dades corresponents a les persones destinatàries de la prestació, amb l’objectiu tant de promoure les mesures d’inclusió com de controlar el frau. Es garantirà la confidencialitat de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients en els termes previstos en la norma esmentada.


Segona. Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania a l’entrada en vigor de la llei
Els titulars que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, estiguen percebent la renda garantida de ciutadania hauran d’esperar a la finalització del termini de concessió d’aquesta renda abans de procedir a sol·licitar la renda valenciana d’inclusió.

Tercera. Persones perceptores de rendes mínimes procedents d’altres comunitats autònomes
Per a aquells casos en què es produïsca un trasllat de residència del titular o la titular d’una renda mínima concedida en una altra comunitat autònoma i que passe a fixar la seua residència en qualsevol municipi de la comunitat, s’habilitarà reglamentàriament un procediment d’urgència. En aquests casos no serà exigible el requisit establit en l’article 12.1.a i serà suficient acreditar l’empadronament i residència efectiva en la data de presentació de la sol·licitud.

Quarta. Persones amb diversitat funcional
A l’efecte d’aquesta llei tindran la consideració de persones amb diversitat funcional les així definides en l’article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

Cinquena. Consideració de la situació de vulnerabilitat
A l’efecte de les ajudes, subvencions o altres prestacions socials de les diferents entitats i departaments de l’administració autonòmica valenciana, es consideraran persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió a aquelles en situació de vulnerabilitat o en situació d’exclusió.

Sisena. No-discriminació per motius d’identitat de gènere en el còmput del termini de residència per a ser persona beneficiària de la renda valenciana d’inclusió
Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, per a adaptar-la a la derogació de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, canviant les referències a aquesta renda per les disposicions resultants de l’aprovació d’aquest text.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Expedients de renda garantida de ciutadania pendents de resoldre a l’entrada en vigor d’aquesta llei
1. Els expedients de renda garantida de ciutadania iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei sense que hi haja recaigut resolució, es resoldran d’acord a la seua normativa d’aplicació, llevat de la renúncia de les persones interessades d’acord a la Llei 39/2015 que regula el procediment administratiu.
2. La gestió i tramitació d’aquests expedients correspondrà a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió. No obstant això, els expedients que estiguen tramitant-se per una entitat que tinga la consideració d’entitat col·laboradora conforme a la normativa reguladora de la llei de renda garantida de ciutadania, seran tramitats per aquestes entitats, seguint per a això el procediment previst en títol III d’aquesta llei.
3. A l’efecte del que preveu aquesta disposició, el pla familiar d’inserció que, si és el cas, s’haja aprovat conforme a la normativa de renda garantida de ciutadania, equivaldrà a l’acord d’inclusió regulat en l’article 18 d’aquesta llei.

Segona. Termini de tramitació i resolució
Durant el primer any de vigència d’aquesta llei, els terminis previstos en l’article 28.2 seran de sis mesos respecte de l’apartat a i de nou mesos respecte de l’apartat b.

Tercera
Durant el primer any de vigència d’aquesta llei, la conselleria competent en matèria de renda d’inclusió habilitarà i coordinarà amb els ajuntaments els recursos necessaris per a la tramitació i l’estudi de les sol·licituds presentades.

Quarta
Les quanties del conjunt de les prestacions regulades per aquesta llei seran revisades a l’alça davant de possibles millores en el finançament autonòmic que ens permeta accedir a una despesa per habitant superior.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en el que contradiguen o s’oposen al que hi ha establit en aquesta llei i, en particular, les següents:
a) La Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.
b) El Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.
c) De la Llei 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas) a la Comunitat Valenciana, els articles següents: 3, 4, 5, 6 i 7.
Les referències contingudes en normes vigents a les normes que es deroguen expressament s’hauran d’entendre efectuades a les disposicions d’aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
S’habilita el Consell per a aprovar les disposicions generals necessàries per al desplegament i execució d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als quatre mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
No obstant això, les previsions relatives a la modalitat de renda complementària d’ingressos per prestacions tindran efectes a partir de l’any de l’entrada en vigor de la llei, i les relatives a la modalitat de renda complementària d’ingressos del treball, als dos anys de l’entrada en vigor de la llei.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 20 de desembre de 2017

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea