diari

LLEI 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2018/12323]

(DOGV núm. 8454 de 31.12.2018) Ref. Base de dades 011780/2018

LLEI 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2018/12323]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:Preàmbul

L’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 s’ha vist afectada per dues circumstàncies de rellevància. D’una banda, que no s’haja tramés a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat dins del termini establit a l’efecte en l’article 37.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i d’una altra la situació d’infrafinançament crònic que pateix la nostra Comunitat.
D’acord amb la primera de les circumstàncies, les comunitats autònomes no tenen un marc financer i pressupostari suficientment estable i transparent per a poder projectar els seus pressupostos.

Quant a la segona, la nostra Comunitat, tal com ha quedat contrastat en els diferents informes econòmics, emesos tant per institucions públiques com privades, per a assolir la despesa mitjana per habitant de les comunitats autònomes necessitaria disposar d’ingressos addicionals. Aquesta circumstància ha sigut reafirmada, una vegada més, en l’informe elaborat en 2017 per la comissió d’experts per a la reforma del finançament autonòmic.
En aquest marc, la Generalitat considera necessari dotar-se d’un marc adequat i estable per al desenvolupament de les seues competències, i en aquest sentit s’ha optat per la tramitació de l’avantprojecte de llei de pressupostos per a l’exercici 2019 d’acord amb els terminis que a l’efecte fixa la normativa autonòmica en la matèria.
Conscients de la urgent necessitat de l’aprovació d’un nou model de finançament de les comunitats autònomes que dote la Comunitat Valenciana d’un marc de suficiència financera per al desenvolupament de les seues competències, el pressupost per al 2019 recull, un any més i mentre no s’actualitze el model, una partida, la dotació de la qual és prudent, necessària per a poder acostar-se a la despesa mitjana per capita i així poder assegurar un nivell de suficiència financera imprescindible per al normal desenvolupament de les seues competències. Partida la dotació de la qual no significa que la Generalitat renuncie al canvi urgent del model de finançament que complisca el principi de suficiència financera establit en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i que assegure el principi d’autonomia financera.
El pressupost per a 2019, reflecteix un any més les dotacions necessàries per a consolidar l’execució dels compromisos derivats de les polítiques acordades en l’Acord del Botànic. En concret, l’exercici de 2019 serà decisiu amb vista a impulsar les polítiques públiques següents:
a) Lluita contra les situacions de risc d’exclusió social per manca de mitjans econòmics, articulada a través de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió.
b) Dret a l’educació dels ciutadans i ciutadanes, mitjançant la consolidació del Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius (EDIFICANT), regulat mitjançant el Decret llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat, per a la construcció, ampliació, adequació reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
c) Serveis socials, els pressupostos preveuen un important impuls en el sistema de serveis socials, amb la finalitat d’assegurar-ne el caràcter de servei públic essencial, assegurant la seua protecció jurisdiccional, tot això en el marc del projecte de llei, actualment en fase de tramitació parlamentària, de serveis inclusius de la Comunitat Valenciana.

d) El projecte contempla els crèdits necessaris per garantir el dret a l’habitatge en els col·lectius més vulnerables, en el que suposa el tercer exercici de vigència de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. En concret l’impuls de la mateixa es desenvolupa principalment a través del Pla d’Ampliació del Parc Públic d’Habitatge i del Programa de Lloguer Solidari.

e) Les polítiques dirigides a impulsar la transformació dels sectors productius tenen el seu corresponent reflex, de forma tal que es facilita el necessari trànsit a un nou model, basat en els principis de sostenibilitat productiva, social i ambiental, que aposte per la reindustrialització de la nostra economia, sobre una base de coneixement, recerca i innovació.

f) Les polítiques dirigides a integrar la perspectiva de gènere de forma transversal en cadascuna de les conselleries, i de forma concreta i detallada el pressupost consignat per cada conselleria al Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere.
g) Les polítiques dirigides a la protecció de la infància i adolescència de forma transversal en cadascuna de les conselleries, i de forma concreta i detallada en el pressupost consignat per cada conselleria en compliment de l’estratègia infància i adolescència.
Finalment, el Consell, igual que en els últims exercicis, dota de forma adequada els crèdits necessaris per atendre les seues polítiques sanitàries, la qual cosa suposa reflectir de manera més realista la despesa sanitària efectiva, i en aquest sentit assegurar un millor nivell en la prestació i qualitat del servei, així com l’eficiència i transparència en la gestió dels recursos destinats a les polítiques públiques.
Quant al contingut de l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2019, i pel que fa a les qüestions vinculades a les despeses de personal, com que no s’ha presentat el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat, el document pressupostari ha optat per mantindre les retribucions dels empleats públics en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2018, i, quant a la taxa de reposició d’efectius, per mantindre els criteris que, amb el caràcter de bàsics, recollia la normativa pressupostària estatal per a 2018. Aquestes normes es completen amb una disposició transitòria, on s’habilita el Consell a adoptar les mesures necessàries que permeten adequar tant les retribucions com l’oferta d’ocupació pública a la normativa que, si és el cas i amb el caràcter de bàsica, puga promoure el govern de l’Estat.

A aquest efecte, cal destacar que l’estat de despeses preveu una reserva específica de crèdit per al cas que el Govern de l’Estat, siga en fase de pròrroga pressupostària o una vegada aprovada la Llei de pressupostos corresponent per a l’exercici 2019, autoritze increments concrets en les retribucions dels empleats públics, de forma que la Generalitat s’assegura així disposar de crèdit suficient per a atendre’ls. En aquest sentit, s’han pres com a referència els compromisos per a 2019 reflectits en el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball.
Respecte del contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que estableix l’Estatut i la legislació financera bàsica, els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els de l’Estat i, en aquest sentit, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019, un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer lloc, els que responen al que podria considerar-se el contingut mínim, necessari i indisponible d’aquesta i, d’un altre, els que conformen el que s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura en què es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de despeses.
La Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019 consta de cinquanta-quatre articles, agrupats en set títols, trenta-vuit disposicions addicionals, sis transitòries i tres finals.
El títol I, De l’aprovació dels pressupostos, conforma la part principal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, i distingeix a aquest efecte els relatius a l’Administració de la Generalitat dels vinculats al seu sector públic instrumental, d’acord amb la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. D’altra banda, es recullen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat, i s’hi inclou el detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres.
Per a 2019, la principal novetat incorporada a aquest títol es refereix a la inclusió, entre les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, de dos fons mancats de personalitat jurídica per a la gestió dels instruments financers dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020, creats pel Decret llei 6/2017, d’1 de desembre.
El títol II, De la gestió pressupostària de les despeses, consta de cinc capítols. El primer d’aquests recull les normes generals de gestió i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als centres públics i, d’una altra, les que regulen els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, i hi inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart inclou quatre preceptes de diferent abast i contingut, el primer d’aquests fa referència a la reordenació operada en els capítols IV
i VII després de l’aprovació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, el segon preveu una especialitat en el règim dels compromisos de despeses de caràcter plurianual, que afecta les despeses de caràcter financer associades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra, el tercer estableix un sistema per assegurar el reflex comptable de les compensacions de deutes, i l’últim dels preceptes recull el procediment de regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal.
El capítol cinquè concreta, per a l’exercici 2019, la normativa que, en matèria de modificacions pressupostàries, recull la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol III, De les despeses de personal, s’ordena en dos capítols en els quals es recullen fonamentalment les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari i eventual. El contingut d’aquest títol està condicionat, tal com s’ha apuntat, per l’absència de normativa bàsica estatal, i el seu contingut i abast es completa mitjançant tota una sèrie de disposicions addicionals.

El títol IV, Gestió de les línies de subvenció i de transferències, inclou una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol V, De les operacions financeres, s’estructura en un únic capítol, que hi recull fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat, a més el text recull l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant el 2019. En aquest títol s’han incorporat novetats puntuals amb vista a reflectir les modificacions operades, per mitjà de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, en l’àmbit de l’estructura orgànica i funcional dels serveis relatius a la política financera.
El títol VI, De les normes tributàries, es compon de dos capítols. El primer estableix la tarifa aplicable al cànon de sanejament i el segon es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat. En ambdós casos, per al present exercici, no s’incrementen les quotes.
El títol VII, De la informació a les Corts, inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions que a aquest efecte recull la mencionada Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El contingut de la llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals es recullen preceptes d’abast divers, i que per al present exercici bàsicament no presenten novetats de rellevància respecte del passat any.


TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
b) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
d) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les fundacions del sector públic de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
f) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar pels fons mancats de personalitat jurídica als quals es refereix l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El de l’Administració de la Generalitat.
b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat.
c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta.
d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat.
g) Els dels fons mancats de personalitat jurídica.

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de l'Administració de la Generalitat, s’aproven crèdits per import de 22.096.214.220 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

Euros
0. Deute públic 5.782.676.610
1. Serveis de caràcter general 722.775.050
2. Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 119.940.860
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.707.116.670
4. Producció de béns públics de caràcter social 12.061.089.030
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 512.903.760
6. Regulació econòmica de caràcter general 611.863.980
7. Regulació econòmica dels sectors productius 577.848.2602. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels diferents organismes autònoms de la Generalitat, consignen crèdits per import de 935.999,55 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Institut Valencià de la Joventut 21.463,22
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 13.817,78
Servei Valencià d’Ocupació i Formació 332.770,89
Institut Cartogràfic Valencià 3.526,61
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 11.735,88
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 310.543,82
Institut Valencià d'Administració Tributària 51.578,87
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 75.368,76
Autoritat de Transport Metropolità de València 115.193,723. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta, consignen crèdits per import de 370.388,98 milers d'euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 4.649,60
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 92.688,45
Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 636,00
Consorci Hospital General Universitari de València 271.718,73
Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 696,204. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 1.046.528,97 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 242.628,61
Institut Valencià de Finances 75.699,71
Entitat Valenciana de Sòl i Habitatge 61.868,59
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 152.858,46
Institut Valencià de Cultura 40.232,93
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 3.169,00
Institut Valencià d'Art Modern 9.350,07
Turisme Comunitat Valenciana 65.377,00
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 256.174,12
Patronat del Misteri d’Elx 374,50
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària 57.390,11
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 1.082,97
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 55.000,00
Agència Valenciana de la Innovació 24.719,00
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 603,905. S'aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat, per un import de 256.428,75 milers d'euros, distribuïdes de la manera següent:

Milers d’euros
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 60.535,24
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 41.155,80
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA 29.906,38
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 19.200,16
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA 6.505,30
SA de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 43.733,57
Aeroport de Castelló, SL 13.143,30
Societat Valenciana Gestió Integral Serveis d'Emergències 42.249,006. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l'estimació de despeses aprovada assoleix un import de 88.442,90 milers d'euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 2.995,65
Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 1.300,00
Fundació de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València 9.320,00
Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors
1.821,60
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 589,00
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV 26.065,33
Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia 24.421,32
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de la Fe de la CV 21.930,007. Per als fons mancats de personalitat jurídica, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 26.058,59 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 1.429,21
Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 24.629,388. Per a la resta d’entitats del sector públic no adscrites a l’Administració de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 3.381,46 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 3.381,469. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2019 ascendeix a 23.341.223.290 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import estimat dels quals és de 16.563.049.140 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 47 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels distints subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, a què es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del pressupost de l’Administració de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un d’aquests subjectes.


CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat a la Generalitat s’estimen en 3.639.263.695 euros, d’acord amb el detall següent:

Euros
Comunitat Estat Total
Impost sobre successions 269.994.163 41.349.039 311.343.202
Impost sobre donacions 26.553.742 960.257 27.513.999
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses 9.628.882 175.231.583 184.860.465
Impost sobre la renda de les persones físiques (tram autonòmic) 31.076.170 161.662.345 192.738.515
Actes jurídics documentats 8.004.113 169.715.130 177.719.243
Tributs sobre el joc 0 2.250 2.250
Patrimoni 56.416.634 113.731.656 170.148.290
Operacions societàries 0 48.390.896 48.390.896
Cànon de sanejament 11.441.000 0 11.441.000
Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient 80.357 0 80.357
Impost sobre eliminació de residus en abocadors 3.505.587 0 3.505.587
IVA 0 2.403.574.943 2.403.574.943
Impost especial sobre alcohol i begudes derivades 0 5.568.936 5.568.936
Impost especial sobre hidrocarburs: tipus general 0 102.376.012 102.376.012
TOTAL DE BENEFICIS FISCALS 416.700.648 3.222.563.047 3.639.263.695TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes
Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos de l’Administració de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions a càrrec seu es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.

Article 6. Principis de gestió
En el marc del que preveu l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de despeses de l’Administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Generalitat amb pressupost limitador, hauran de subjectar-se als principis següents:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d’obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació vigent.
2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, financeres i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de transferències corrents i de capital: consignació per línia, siga de subvenció o transferència, capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això que disposa l’apartat anterior, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I Despeses de personal s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles pressupostaris i, si és el cas, conceptes, a fi d’adequar-la als principis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de personal previstes en la normativa vigent.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i les financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte econòmic i sublínia.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l’apartat anterior, les despeses relatives als programes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 411.10 Direcció i serveis generals, 412.10 Centres de salut pública i 412.2, es comptabilitzaran desagregats per unitats de gestió. L’anterior serà aplicable en cada un dels subprogrames en què es desagrega el programa 412.2 Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.
En conseqüència, i a fi de possibilitar la gestió integrada del pressupost de la conselleria, a efectes de la vinculació pel que fa al nivell orgànic, aquest s’estableix en el centre gestor per als programes 411.10 i 412.10, i en el servei pressupostari per al programa 412.2 Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.

En aquest sentit, els ajustos pressupostaris en el nivell de desagregació esmentat, els realitzarà la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
3. Els crèdits per a despeses del Servei Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.

Article 9. Del Fons de Contingència
1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 9.000.000 euros.
2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la present llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que se’ls lliuren, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d’aquesta, amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament, manteniment i reposició d’inversions, adquisició de mobiliari i equips didàctics i altres que siguen aprovats per la direcció general competent en matèria de centres docents públics.
2.n Els fons provinents d’altres administracions públiques, institucions de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que tinguen el caràcter de finalistes, i la seua titularitat estiga afectada expressament al centre docent en qüestió.
3.r Aquells obtinguts a través de les ajudes, premis i altres ingressos atorgats per institucions, organismes i entitats públiques i privades pel desenvolupament de projectes i accions d’innovació i investigació educativa realitzades pel professorat i l’alumnat en el marc de la programació general anual del centre.
4.t Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
5.é Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
6.é El saldo final, si és el cas, del compte de gestió de l’exercici anterior, que podrà repercutir en una minoració de recursos procedents de la conselleria competent en matèria d’educació, sempre que queden cobertes les despeses incloses en l’apartat segon d’aquest article i les despeses derivades d’ingressos que tinguen el caràcter de finalistes.

b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’aquest pel respectiu consell escolar o consell social.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i al seu compte de gestió, s’haurà d’ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en la present llei.
A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar, als centres docents públics, despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D’acord amb el que estableixen els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2019, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2019, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, i l’Administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent.
En cap cas podrà acceptar l’Administració l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
L’Administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei.
Així mateix, l’Administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’establit amb caràcter general en l’article 28 d’aquesta llei.
El component del mòdul destinat a Altres despeses i el de Personal complementari produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2019 i s’abonarà mensualment als centres que justificaran la seua aplicació en els terminis que establisca la normativa a l’efecte. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus serveis en els nivells concertats, s’abonaran així mateix mensualment.
Els cicles de Formació Professional Bàsica es finançaran segons el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de Formació Professional Bàsica tindran caràcter general, d’acord amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el concert mencionat es referisca tant a Educació Primària com al primer i segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’Educació Primària tinga menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’Altres despeses serà l’equivalent a tres unitats d’Educació Primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d’això del titular del centre.

3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyament reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que s’estableixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:

1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2019, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2019, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l’alumnat d’aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l’Administració, de tal manera que el finançament total del mencionat component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d’ensenyament.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades basant-se en jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i la conselleria esmentada no podrà assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Respecte d’això, en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els cicles formatius de Formació Professional Bàsica, el nombre d’hores de professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs.
Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que corresponguen per aquest concepte només quan s’acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic, i que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblar el mínim d’unitats possible.

En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb els criteris establits en el paràgraf anterior.
5. Els centres que impartisquen l’Educació Secundària Obligatòria completa disposaran d’una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’Educació Secundària Obligatòria.

6. A partir de l’1 de gener de 2019, l’Administració educativa finançarà el cost addicional en la cotització de les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat, en què el treballador reduïsca la seua jornada i salari entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent, haja estat d’alta en el sistema esmentat almenys els sis anys immediatament anteriors al moment d’accedir a la jubilació parcial, i es complisquen els requisits previstos en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i la resta de normativa concordant.
Així mateix, l’Administració educativa només finançarà les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat que reduïsca la seua jornada i salari en un 75 per cent, quan el treballador rellevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de duració indefinida en els termes previstos en la normativa esmentada. Aquest rellevista ha d’estar donat d’alta en la borsa de recol·locació del personal docent de centres privats concertat perquè la conselleria assumisca el cost addicional de cotització del jubilat parcial i la diferència de 25 per cent d’hores que implica la jornada completa del rellevista. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic de l’annex I d’aquesta llei del corresponent nivell educatiu en què estiga enquadrat el jubilat parcial.
7. Els centres concertats que desenvolupen un Pla d’actuació per a la millora, o altres programes específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, regulats per norma bàsica o autonòmica, disposaran del professorat que determine la resolució corresponent, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre. Les hores mencionades s’afegiran a les previstes en els mòduls econòmics de concert educatiu previstos en l’annex I d’aquesta llei.

8. Als centres concertats en l’etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
9. Els centres que disposen de projectes de Formació Professional Dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El cost de les hores de professorat que es determinen en les resolucions corresponents, s’abonarà al centre amb la justificació prèvia de la despesa realitzada. Es farà un pagament únic de reintegrament al centre, al final del curs, de les quantitats efectivament justificades i abonades en concepte de salaris i càrregues socials.
10. En relació amb els centres docents concertats d’educació especial específics (CEEE), es crea un apartat de mòduls econòmics en l’annex I d’aquesta llei, en els quals es preveu un increment proporcional d’hores del professorat d’educació física i d’educació musical, fins a un màxim de dos professors en centres que disposen de 9 o més unitats d’educació especial.
Així mateix, els CEEE disposaran d’un professor de suport de Pedagogia Terapèutica o d’Audició i Llenguatge, amb 25 hores, quan compten amb 7 o més unitats d’educació especial.

Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, a càrrec de la dotació assignada a les línies de subvenció previstes per a la cobertura de les obligacions derivades dels concerts educatius, el reintegrament als centres docents privats concertats de les indemnitzacions que corresponguen al professorat afectat per la modificació o pel no accés o no renovació total o parcial dels concerts educatius. La percepció d’aquesta indemnització implica la renúncia al procediment de recol·locació previst en els acords en vigor.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els trametran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la seua aprovació.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les entitats que en depenen classificades dins del sector d’Administració pública de la comunitat autònoma inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que estableix l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. En l’exercici 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2019, en el marc de la normativa bàsica sobre l’oferta d’ocupació pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les universitats, establisca la llei de pressupostos corresponent.

La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos de 2019 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis, haurà d’adequar-se al cost autoritzat que establisca el Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, després de la presentació prèvia d’una memòria justificativa de l’increment esmentat en què s’establisquen les mesures previstes per a finançar-lo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria.
3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vinculades a l’exercici de les seues activitats, que correspon a cada universitat, serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de l’aportació que corresponga a cada universitat.
4. El finançament de la inversió material aprovat pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l’Administració o de qualsevol dels subjectes que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix l’apartat anterior, es finançaran a càrrec de l’aportació dinerària corresponent recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, meriten en l’anualitat 2019.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats i les entitats que en depenen hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i trametre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A aquest efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, que incorpore informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.

2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà d’acordar, en la primera sessió que realitze, la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i en qualsevol cas la universitat haurà de trametre l’acord mencionat, juntament amb la liquidació del pressupost, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 d’abril. La revocació de l’acord mencionat exigirà l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

No serà necessària l’adopció de l’acord mencionat si la universitat acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa directa i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconegut per la Generalitat a través del conveni corresponent, i sempre que aquest incloga un pla de pagament ajornat d’aquest.
En aquest cas, la universitat haurà de trametre, addicionalment i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat d’adopció de l’acord de reducció de despeses, com que la universitat, en l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la universitat en els supòsits següents:
a) Falta de tramesa de la liquidació del pressupost.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, llevat que aquest no s’haguera adoptat en compliment de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El control esmentat tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2019, a través de la Intervenció General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.


CAPÍTOL IV
Altres normes de gestió

Article 17. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció
1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció, inclosa en la present llei, no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes.

2. En conseqüència, la classificació esmentada es realitza únicament als efectes del que preveu el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a fi que l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subvencional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públiques.
3. D’acord amb això, i a fi d’assegurar que les classificacions mencionades contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat anterior, tots els ajustos o correccions, que tinguen com a objecte adequar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en la present llei, es tramitaran a proposta de la conselleria interessada, s’autoritzaran pel conseller competent en matèria d’hisenda, i hauran d’incorporar un informe específic de l’Advocacia de la Generalitat relatiu a l’adequació de la nova classificació a les exigències de la normativa bàsica en matèria de subvencions.

Article 18. De les despeses plurianuals de caràcter financer
Durant 2019, les despeses financeres vinculades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra s’assimilaran, als efectes de l’aplicació dels límits i requisits en matèria de despeses plurianuals, al règim propi de les despeses per a inversió de què porten causa.

A aquest efecte, en aquells supòsits en què l’operació no requerisca la modificació dels percentatges o l’increment del nombre d’anualitats als efectes de les despeses d’inversió, la Intervenció General serà l’òrgan responsable d’actualitzar els escenaris de compromisos plurianuals pels imports necessaris per a reflectir adequadament els compromisos financers derivats de l’operació.

Article 19. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administracions públiques
La minoració d’ingressos com a conseqüència de compensacions de deutes o deduccions sobre transferències a càrrec de les obligacions de pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administracions públiques o entitats que en depenen, en virtut de qualsevol concepte, serà imputada, abans del fi de l’exercici que es produïsca, al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic administratiu que va originar la compensació.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regularització comptable de les despeses i ingressos respectius.

Article 20. De les regularitzacions derivades de reintegraments vinculats a la gestió delegada de les prestacions per incapacitat temporal
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, correspon al conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda la formalització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal, en els termes i les condicions que es determinen reglamentàriament.


CAPÍTOL V
Normes per a les modificacions dels pressupostos

Article 21. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, amb les especificacions contingudes en els articles d’aquest capítol.

2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferències, així com la variació dels imports previstos i les dades descriptives essencials d’aquestes.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i en els d’actius i passius financers.
e) La variació dels imports previstos en els projectes d’operacions financeres.
4. Amb caràcter general, les modificacions pressupostàries que s’autoritzen al pressupost de l’Administració de la Generalitat i als pressupostos dels seus organismes autònoms seran informades per les intervencions delegades, requerint-se addicionalment l’informe de la Intervenció General en aquells supòsits en els quals el Consell sigua l’òrgan competent per a la seua autorització. Les modificacions pressupostàries que s’incloguen d’ofici per la Conselleria competent en matèria d’hisenda, conforme al que es disposa en l’article 16.1.b) de l’Ordre de 22 de març de 2005, seran informades exclusivament per la Intervenció General qualsevol que sigua l’òrgan competent per a la seua autorització.
5. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.


Article 22. De les ampliacions de crèdit
1. A efectes del que disposa l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tenen la condició d'ampliables els crèdits que s'indiquen a continuació:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, com també les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat en l'administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan calga incrementar-los com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d'interessos o a l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, incloses aquelles la titularitat de les quals corresponga als diferents subjectes que integren el sector públic instrumental, tal com queda definit en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, com també en les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i, així mateix, les ajudes individualitzades de desenvolupament personal dirigides a promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat o diversitat funcional previstes en l'article 36.1.a de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat, i en l'annex de la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'administració de la Comunitat Valenciana, en la mesura que augmenten les persones beneficiaries, sense exclusió i fins a la cobertura total.

f) Els derivats d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) Els derivats, si escau, de la devolució d'ingressos indeguts.

h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de text i altre material curricular.
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques i els destinats a la cobertura d'ajudes vinculades a la pobresa farmacèutica.
k) Els crèdits destinats a cobrir el suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es contemplen en la línia de subvenció S3092, Suport a la subscripció d'assegurances agràries, inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i la reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit i que es recullen en la línia de subvenció S1698, Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l'assegurança agrària, inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
m) Els crèdits afectats per la cobertura dels programes d'imputació pressupostària aprovats pel Consell.
n) Els crèdits necessaris per a cobrir despeses que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l'àmbit sanitari per gestionar serveis públics per concessió.
o) Els crèdits destinats a cobrir necessitats de tota mena motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.
p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.
q) Els crèdits destinats al reconeixement de les prestacions econòmiques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
r) Els crèdits destinats a fer-se càrrec de les despeses de sosteniment de la criança de persones menors d'edat acollides que reunisquen les condicions preceptives, recollides en les línies S5192 i S5193, segons el que disposa l'article 121.2 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca.
s) Els crèdits destinats a satisfer l'ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere i masclista establerta en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i desplegada en l'Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establerta en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

t) Els crèdits destinats a satisfer el reconeixement del dret a les indemnitzacions i les ajudes directes previstes en els articles 16, 16.bis, 16.ter i 55 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, recollides en les línies S6566 i S6567 i regulades en el Decret 63/2014, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

u) Els crèdits destinats a sufragar accions solidàries d'ajuda humanitària i d'emergència que es puguen produir durant l'exercici 2019 en qualsevol part del món, derivades de catàstrofes naturals o produïdes per l'acció humana.
v) Excepcionalment, la conselleria competent en matèria d'hisenda pot aprovar, amb l'autorització prèvia del Consell, ampliacions de crèdit, en les seccions i els capítols a què hagen d'imputar-se les despeses comptabilitzades el dia 31 de desembre de 2018 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost, fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2018 en aquests comptes financers, amb la condició de no afectar l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l'exercici de 2019.
w) Els crèdits destinats a cofinançar o complementar els plans estatals d’habitatge, com també els crèdits destinats a finançar el Pla de foment de la qualitat de l’habitatge (Renhata) i que es recullen en la línia de subvenció S8267, Foment de la qualitat de l’habitatge.

x) Els crèdits destinats a l'adquisició d’habitatges per al parc públic amb destinació a lloguer assequible.
y) Els crèdits destinats a finançar els lloguers d'emergència a persones en situació de desnonament i les intervencions en processos d'execució hipotecària previstos en la línia de subvenció S8270000, Llei de la funció social de l’habitatge: emergències residencials.
z) Els crèdits destinats a satisfer les ajudes econòmiques a favor de les víctimes del terrorisme derivades de la Llei 1/2004, de la Generalitat, d'ajuda a les víctimes del terrorisme, i el Decret 163/2005, de 4 de novembre, del Consell, que n’aprova el reglament.
aa) Els crèdits destinats a satisfer les subvencions derivades de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, i el Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de justícia gratuïta, per a les actuacions corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa per advocat, advocada, procurador o procuradora de torn d'ofici i assistència lletrada a la persona detinguda o presa, funcionament i infraestructures dels col·legis de professionals i formació.
2. Quan la dotació prevista per a les despeses detallades en l’apartat anterior resulte insuficient, la quantia dels crèdits podrà ser incrementada fins a l’import que assolisquen les respectives obligacions d’acord amb el procediment següent:
a) Si l’ampliació es finança a càrrec de baixes en altres crèdits del pressupost no financer, es tramitarà com a transferència de crèdit, a la qual no li serà aplicable la limitació prevista en l’article 49.1.c) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Si l’ampliació es finança a càrrec del Fons de Contingència, es tramitarà d’acord amb les regles generals que regeixen la seua utilització.
c) Si l’ampliació es finança a càrrec de la previsió del resultat de l’exercici corrent, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda procedirà a ampliar-la, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
A aquest efecte, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar el finançament de les ampliacions esmentades en el paràgraf anterior.
d) Les ampliacions a què es refereix la lletra v) de l’apartat 1 del present article podran finançar-se, per mitjà de generació de crèdits, a càrrec dels fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana en el marc del mecanisme extraordinari de finançament corresponent.
3. En tot cas, l’ampliació dels crèdits a què es refereix el present article, haurà de tindre la seua contrapartida pressupostària corresponent amb anterioritat al tancament comptable de l’exercici.

Article 23. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46, 47 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.
c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències, no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes.

En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168.1.A) de la mencionada Llei 1/2015.
d) La minoració total o parcial de les línies de subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en els apartats A) i C) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que se n’haja perdut el dret a la percepció.
e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència per a les aportacions dineràries als distints subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i condicions establides en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.
f) La inclusió, variació i supressió de projectes d’operacions financeres, sense perjudici del que disposa l’article 24.e) d’aquesta llei.
g) Les transferències per traspàs a la secció i programa Despeses diverses, conseqüència de l’aplicació del que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferències que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del pressupost.
h) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència.
i) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits d’operacions no financeres.
Tots els acords adoptats pel Consell, d’acord amb el que disposa aquest article, s’hauran de trametre a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.

Article 24. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
Com a excepció a això podrà autoritzar habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen com a objecte:
– Reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas d’acord amb el programa operatiu corresponent.
– Adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat.

b) Les generacions i anul·lacions, d’acord amb el que preveu l’article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.
c) Les que tinguen com a objecte la correcta imputació comptable dels crèdits previstos en el pressupost, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 49 de la mencionada Llei 1/2015.
d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen a càrrec de romanents de tresoreria afectats.
e) La inclusió, variació o supressió de línies, de transferències i de subvenció, i projectes d’operacions financeres, quan:
– Deriven directament de plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons finalistes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que originen el finançament.
– Tinguen com a finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja existents en un mateix capítol i programa, atenent la coincidència en el seu objecte i naturalesa.
– Suposen la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al procediment excepcional previst en
l’article 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
– Deriven de manera directa i necessària de sentència ferma, quan no hi haja crèdit equivalent en el pressupost en vigor.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, excepte en les línies de subvenció subjectes al procediment de concessió previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) La variació en els imports previstos en les línies de transferències, sense perjudici del que disposa l’article 23.e) d’aquesta llei i la normativa especifica aplicable a cada una d’aquestes.
h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes.
i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una mateixa conselleria.
j) La inclusió o supressió de projectes d’inversió.

Article 25. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de què siguen titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència, i de projectes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte la imputació de les obligacions a què fa referència l’apartat 5 de l’article 39 de la Llei 1/2015, d’hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions i en els termes previstos en aquest, sempre que es financen per mitjà d’ajustos dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l’òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.

Article 26. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector públic instrumental
1. Durant 2019, les modificacions pressupostàries en els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que disposen respecte d’això els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) La persona que exercisca la direcció de l’organisme, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda a les respectives conselleries.
b) La persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrits, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda a la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
c) La conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 23.e) d’aquesta llei.

Quan les modificacions afecten despeses de personal requeriran, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
En el supòsit d’informe negatiu de la Intervenció Delegada, les modificacions previstes en les lletres a) i b) del present apartat, es remetran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, la qual les autoritzarà o denegarà.
2. Durant 2019, l’autorització de les modificacions en el pressupost dels consorcis adscrits a la Generalitat i de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu amb pressupost limitador correspondrà a:
a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant aportació de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’apartat e) de l’article 23 d’aquesta llei i l’apartat tercer d’aquest article.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, o subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’article 50.1.b) de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
3. Durant 2019, les modificacions pressupostàries en els pressupostos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) Si la modificació està afectada per aportacions de l’Administració de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic instrumental, la competència correspondrà a qui d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, per la qual cosa ambdues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que li siga aplicable.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda; en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà de contindre una memòria econòmica detallada.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’article 50.1.b) de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
4.  En aquells supostos en què la autorizació de les modificacions pressupostàries a que es refereix el present article exigira o comportara la simultanea modificació del pressupost de l’Administració de la Generalitat, totes les modificacions es tramitaran i autoritzaran conjuntament, d’acord amb el procediment aplicable a l’Administració de la Generalitat. A aquest efecte, les diferents propostes es tramitaran de forma conjunta, en un únic expedient, a proposta de la conselleria a la qual estiguin adscrites l’entitat o entitats afectades.


TÍTOL III
De les despeses de personal

CAPÍTOL I
Delimitació de l’àmbit subjectiu
i règim retributiu aplicable

Article 27. Delimitació de l’àmbit subjectiu
El que disposa aquest títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast previst en cada cas, als subjectes següents:
a) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat.
b) L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
c) Les societats mercantils de la Generalitat.
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de l’esmentada administració.
f) Les universitats públiques i els centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 28. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del present títol
1. L’any 2019, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.

2. Durant l’exercici 2019, les persones jurídiques, incloses dins de l’àmbit d’aquest títol, no podran:
a) fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la contingència de jubilació,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat.
3. El que disposa l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius superiors als fixats en l’apartat 1 hauran d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen.

5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, sempre que no siguen de caràcter general i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu del present títol, així com les indemnitzacions per raó de servei i les gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica i pel que disposa aquesta llei.
6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, exceptuant-ne aquell sotmès al règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estiguen normativament atribuïdes a aquest, i haurà de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjudici de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desplegament, adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa pública en matèria de despeses de personal, requeriran, amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat, l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que s’acorden sense l’informe mencionat.
9. Els límits establits en aquest article seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol.


Article 29. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmès a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d’1 de gener de 2019, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmès a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del personal esmentat no podrà experimentar cap increment respecte dels vigents el 31 de desembre de 2018, en els termes que preveu l’article 28.1 i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a) d’aquesta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupen seran les vigents el 31 de desembre de 2018.
El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les retribucions esmentades quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cada una de les pagues esmentades inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b) d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de la resta de retribucions complementàries seran les vigents el 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposen els articles 31.1.e), 32 i 40, i les disposicions addicionals vint-i-tres i vint-i-quatre d’aquesta llei.
El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

Article 30. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell, de l’Administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2019, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell o del nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 70.182,24
Vicepresidenta o vicepresident 59.785,80
Consellera o conseller 59.785,80
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 59.772,12


3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties de sou base, complement de destinació i complement específic següents, referides a dotze mensualitats:

Sou base
Euros C. destinació Euros C. específic Euros
Sotssecretari o sotssecretària 12.866,16 11.297,76 32.940,12
Director o directora general 13.007,52 11.421,84 30.896,64


Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cada una d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
4. Les retribucions del personal directiu de les entitats del sector públic instrumental, sempre que no ocupe un alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, se subjectaran al que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.
Als efectes del que preveu l’article 34 d’aquesta llei, les retribucions esmentades no s’integraran en la massa salarial de les seues respectives entitats.
L’establiment o modificació de les retribucions del personal directiu dels ens que integren el sector públic instrumental requerirà l’informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector públic.
5. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.

Article 31. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, les retribucions a percebre l’any 2019 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran les següents:

a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019:


Grup/Subgrup Grup Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 13.814,04 531,48
A2 B 11.944,68 433,32
B - 10.441,20 380,28
C1 C 8.968,44 327,96
C2 D 7.464,12 223,20
Agrupacions professionals E 6.831,60 168,00

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que disposa l’article 29.c) d’aquesta llei, s’ajustaran cada una a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 710,36 27,33
A2 B 725,95 26,33
B - 752,01 27,40
C1 C 645,94 23,60
C2 D 616,34 18,42
Agrupacions professionals E 569,30 14,00


– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball ocupat, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros
30 12.066,48
29 10.823,04
28 10.368,12
27 9.912,72
26 8.696,76
25 7.715,88
24 7.260,60
23 6.806,04
22 6.350,52
21 5.896,08
20 5.476,92
19 5.197,32
18 4.917,48
17 4.637,76
16 4.358,76
15 4.078,68
14 3.799,32
13 3.519,36
12 3.239,52
11 2.959,80
10 2.680,56
9 2.540,88
8 2.400,48
7 2.260,92
6 2.121,00
5 1.981,20
4 1.771,56
3 1.562,28
2 1.352,52
1 1.143,00


d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball ocupats pel personal a què es refereix aquest article, la quantia anual dels quals no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2018.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual, i dues addicionals del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al desembre, respectivament, sense perjudici del que estableix l’article 40 d’aquesta llei.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei i per les quanties recollides en l’annex IV d’aquesta llei.
f) Durant l’exercici 2019, la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2018.

El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b) del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.
i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2018 i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si és el cas, el de caràcter general, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconèixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, es mantindran les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2018, atenent les condicions retributives previstes en l’article 24.1.B).d) de la Llei 13/2009, de 29 de desembre.

2. Als efectes del que disposa l’article 28.8 d’aquesta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda l’autorització oportuna, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què està adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar.
3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 32. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als mencionats conceptes en els articles 29 i 31 d’aquesta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al personal mencionat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2018, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l’article 31.1.h) i en l’article 40 d’aquesta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinga reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2018.
4. La restant de retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment no experimentaran cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical del personal esmentat. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte de l’establit el 31 de desembre de 2018, en els termes i les condicions previstos en l’apartat 1.f) de l’article 31 d’aquesta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no responguen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tindre reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, es regularan quant a l’increment anual aplicable, pel que preveu
l’article 28.5 d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que preveu l’article 31.1.i) d’aquesta llei. A aquest efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, el grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que ocupen llocs en l’Administració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per als quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna de les titulacions esmentades, tindrà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, no experimentaran increment respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2018.

Article 33. Retribucions del personal eventual
1. Durant l’exercici 2019, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018.
2. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.


Article 34. Règim retributiu del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del present títol
1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que no experimentarà cap increment en 2019, està integrada, als efectes d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2018 pel personal esmentat, amb el límit per al personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties que tenen l’informe favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a l’esmentat exercici pressupostari.
Se n’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que haja realitzat la persona empleada.
La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que puga derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat, per mitjà de l’increment de la productivitat.
2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en aquests conceptes.
Sense perjudici d’això, no tenen la consideració d'increment, a l’efecte de l'autorització prevista en aquest article, aquelles variacions de la massa salarial bruta que deriven de l'afectació de fons de caràcter finalista i consolidable, sempre que tinguen l’origen, directe o indirecte, en subvencions nominatives, de naturalesa corrent, provinents d'altres administracions públiques de caràcter territorial.

3. El que preveuen els apartats anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l’any 2019, i a càrrec d’aquesta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l’acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat.
4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2019, els distints òrgans de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, i els responsables dels diferents subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial i hauran d’aportar a aquest efecte el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2018. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits o dotacions corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat hauran de trametre a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, junt amb la sol·licitud d’autorització de la massa salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en l’exercici anterior, detallant el nombre de jornades anualitzades i el seu cost, així com qualsevol altra informació relativa als costos de personal assumits durant l’exercici anterior.
Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, s’establiran els requisits de la informació que han de subministrar les entitats mencionades en el paràgraf anterior, i el procediment per a l’autorització de la massa salarial.
5. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu les retribucions del qual estiguen determinades, en tot o en part, per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2018.
6. Les indemnitzacions, complements personals de garantia i altres retribucions de caràcter anàleg del personal laboral no podran experimentar creixement respecte a 2018.

Article 35. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental
1. Durant l’any 2019, per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran preceptius els informes favorables següents:
a) Per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms adscrits a aquesta, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i funció pública.

b) Per al personal al servei dels consorcis hospitalaris a què es refereix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta llei, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sanitat.

c) Per al personal al servei de la resta de subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic.
2. Als efectes d’aquest article, s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació o modificació dels corresponents a llocs ja existents en la relació de llocs de treball de l’entitat o organisme.
b) Firmes de convenis col·lectius, acords o instruments semblants subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.
c) Aplicació del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’aquests.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen reflectides, en tot o en part, per mitjà de conveni col·lectiu, exceptuant-ne el personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a les conselleries competents per a l’emissió dels informes mencionats en l’apartat 1 d’aquest article.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmès a règim administratiu al servei del sector públic de la Generalitat.
3. La determinació o modificació de les retribucions se subjectarà al procediment següent:
a) La proposta o projecte, amb caràcter previ al seu acord o firma, es remetrà a les conselleries competents als efectes de l’emissió dels informes previstos en l’apartat primer, acompanyat d’una memòria econòmica que incloga una valoració del seu cost, així com dels efectes en els estats d’ingressos i despeses dels programes pressupostaris de la Generalitat i de les entitats amb comptabilitat pressupostària, i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades. En tot cas, la proposta haurà d’estar degudament motivada.

b) Els informes mencionats seran evacuats en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versaran sobre:
– El corresponent a la conselleria competent en matèria d’hisenda, sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2019 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial i al control del seu creixement.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de funció pública, sobre les repercussions respecte de les relacions de llocs de treball i, en general, la seua adequació a la política de recursos humans de la Generalitat.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sanitat, sobre les repercussions relatives a la qualitat assistencial hospitalària i l’adequació a les polítiques retributives del personal d’institucions sanitàries.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sector públic, sobre les repercussions respecte de la relació de llocs de treball de l’entitat i, en general, sobre la seua coherència respecte de la política retributiva i els processos de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental.
Si no s’emet qualsevol dels informes mencionats, en el termini assenyalat, s’entendrà que aquest és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant el 2019, el personal laboral i no funcionari que preste els seus serveis en qualsevol dels diferents subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, no podrà meritar, ni en conseqüència percebre, cap retribució en concepte de productivitat. En aquest sentit, durant 2019 les persones jurídiques esmentades no podran aplicar el concepte de productivitat.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable al personal que presta els seus serveis en els consorcis hospitalaris, el qual es regirà, a l’efecte de la meritació i la percepció, si escau, de retribucions en concepte de productivitat, pel que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 32 de la present llei.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en aquest article, sense el compliment dels requisits que s’hi estableixen.

Article 36. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. La incorporació de nou personal en el sector públic delimitat en l’article 27 d’aquesta llei, a excepció de les societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquella, que es regiran pel que disposa la disposició addicional vint d’aquesta llei, i de les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estarà subjecta als límits i requisits establits en els apartats següents.
S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior la incorporació de personal que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, els sectors o àmbits d’actuació que a continuació es detallen tindran una taxa de reposició del 100 per cent:
a) Administració educativa, nivell d’ensenyaments no universitaris, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
b) Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

c) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades al control i la lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Igualment, amb el límit màxim del 100 per cent de la taxa de reposició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contractació de personal d’investigador doctor que ha superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en els organismes esmentats, amb l’acreditació prèvia que l’oferta d’ocupació pública d’aquestes places no afecta els límits fixats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
g) A les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat, de professors contractats doctors d’universitat regulats en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i a les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Generalitat i centres universitaris que en depenen, en els termes i condicions establits en la legislació bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació.

h) A les places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions relacionades amb aquestes, i a les places de personal en relació amb la seguretat marítima, que realitza tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal en relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) A les places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials.
j) A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.
k) Places de seguretat i emergències.
l) Places de personal que realitza una prestació directa als usuaris del transport públic.
m) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.
n) Personal que preste serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
3. En els sectors no recollits en l’apartat anterior, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 75 per cent.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, caldrà ajustar-se igualment al que estableix la normativa bàsica.
5. Durant l’any 2019, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, en les condicions establides en el paràgraf primer, requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, únicament serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:
a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta administració.
b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.
c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la comunitat autònoma.
Les condicions, els criteris i les limitacions de l’autorització a què es refereix aquest apartat es realitzaran, per al personal a servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, d’acord amb el que preveu l’Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’estableixen els procediments d’autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat.
6. La taxa de reposició d’un o diversos dels sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris podrà acumular-se en els sectors prioritaris.
A l’efecte del que preveu el paràgraf anterior, les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de funció pública, seran els òrgans competents per a proposar aquesta acumulació.
7. En tot cas, el sector públic de la Generalitat podrà cedir part de la seua taxa de reposició a les fundacions públiques i consorcis adscrits que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació o que realitzen projectes d’investigació, sempre que la taxa de reposició que se cedisca es dedique als projectes esmentats.
Aquesta cessió haurà de realitzar-se en tot cas en els termes i condicions establits per la legislació bàsica de l’Estat.
8. La subscripció de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
9. La validesa de la taxa de reposició autoritzada en els diferents apartats d’aquest article, estarà condicionada que les places resultants s’incloguen en una oferta d’ocupació pública que haurà de ser aprovada en els termes i condicions previstos en l’apartat 2 de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans de la finalització de l’exercici.
La validesa de l’autorització esmentada estarà igualment condicionada al fet que la convocatòria de les places s’efectue per mitjà de publicació en el Diari mencionat, en el termini improrrogable de tres anys, comptat a partir de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguen les places esmentades, amb els requisits establits en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 esmentat.

Article 37. De la contractació de personal temporal a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms de la Generalitat podran formalitzar durant 2019, a càrrec dels respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre que hi haja concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o els serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Als efectes del que preveu l’article 38 d’aquesta llei, en els contractes a què es refereix el present article es farà constar l’obra o servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. En tot cas, haurà d’evitar-se l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, de les quals puguen derivar-se drets de permanència per al personal contractat.
La informació als representants dels treballadors es farà de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir el període esmentat i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
4. La realització dels contractes regulats en aquest article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquests efectes, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal, si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2019, amb caràcter excepcional, i en el marc del que preveu l’article 16.2.c) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’Administració, a càrrec de crèdits per a inversions.


CAPÍTOL II
Altres normes en matèria de despeses de personal

Article 38. Responsabilitat en la gestió de la contractació laboral temporal
1. Els contractes de treball del personal laboral en l’àmbit de l’article 27 d’aquesta llei, hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions i en els termes establits en l’Estatut dels treballadors i la resta de normativa reguladora de la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions que amb el caràcter de bàsic establisca l’Estat en la llei de pressupostos corresponent, els seran aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i es respectarà el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en matèria d’incompatibilitats.

2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental seran responsables del compliment de la normativa esmentada, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.
3. La condició d’indefinit no fix només podrà atribuir-se quan derive d’una resolució judicial.
4. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de conformitat amb el que disposen les disposicions contingudes en el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Article 39. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua formalització, del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables, si n’hi ha.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d’alta direcció de la qual s’extingisca per desistiment de l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’ha establit en aquest.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Article 40. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Generalitat
Les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes juntament amb les pagues extraordinàries de juny i desembre no podran incloure, en cap cas, els conceptes retributius següents:
– Component compensatori del complement específic, regulat per Decret 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat.
– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià.
– Component singular del complement específic per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per inspecció educativa.
– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, regulat en el
Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell.
– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interès, iniciativa o esforç amb què l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun dels complements retributius esmentats en les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes juntament amb les pagues extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció.

Article 41. Retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la Generalitat
1. L’any 2019, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria tercera d’aquesta llei.
b) La resta de retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix el present article, no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que es puguen implantar al llarg de l’exercici.
2. Durant l’exercici 2019, d’acord amb l’article 519.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per part de la conselleria competent en matèria de justícia es fixaran les quanties individualitzades del complement específic d’aquells funcionaris al servei de l’Administració de justícia destinats a la Comunitat Valenciana que s’integren en alguna de les relacions de llocs de treball que s’aproven d’acord amb el que disposa la llei orgànica esmentada.
En compliment del precepte mencionat, en cap cas es pot assignar més d’un complement específic a un lloc de treball. La seua percepció serà incompatible amb la dels complements retributius següents:
– complement autonòmic transitori
– complement de penositat
Així mateix, la percepció del complement específic esmentat donarà lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat lineal establida en l’acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals de data 28 de setembre de 2004.


Article 42. Altres mesures de control de les despeses de personal
1. Durant l’exercici 2019, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes anuals i d’homogeneïtat.
2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic les següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, treball per torns i atenció continuada.
b) Les derivades de substitucions de personal per vacances, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Article 43. Dels acords i pactes
1. Amb efectes d’1 de gener de 2019 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del títol III de la present llei, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A aquest efecte, i per a fer efectiu el manament previst en l’apartat 2.b) de l’article 28 d’aquesta llei, d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contràries al manament esmentat.

2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d’hisenda a què es refereix l’article 34 d’aquesta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.


TÍTOL IV
Gestió de les línies de subvenció i transferències

CAPÍTOL ÚNIC
De les subvencions i les transferències

Article 44. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de pagament anticipat
Durant l’exercici 2019, queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat les següents:
1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa corrent següents:
a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econòmiques per a la sustentació de la criança de persones menors d’edat acollides, de les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió, fins al 100 per cent del seu import, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars.
b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d'emergència social, pobresa i col·lectius d'especial vulnerabilitat en què es pot lliurar immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant s'ha de lliurar després d’aportar i comprovar la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
Igualment, les ajudes a persones amb diversitat funcional destinades a adquisició d'ajudes tècniques al desenvolupament personal i l'eliminació de barreres que contribuïsquen a millorar la seua capacitat de desplaçament en l'interior de l’habitatge poden lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant s'ha de lliurar després de presentar la factura i comprovar l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

c) En el marc de les actuacions del programa 313.10 Serveis socials, les destinades a finançar les despeses de personal, serveis i programes desenvolupats per les entitats locals, inclosos en la línia de subvenció S0228: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

Els percentatges, dins dels límits a què es refereix l’apartat anterior, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
d) Les subvencions destinades als serveis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent del seu import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de, com a mínim, el 75 per cent de l’import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l’execució de mesures judicials i els programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil: podrà alliberar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent del seu import; el 35 per cent restant s’alliberarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’aplicació efectiva i correcta de l’import anticipat inicialment.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereixen els apartats 1.r i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es m mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançades amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d’aquella, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació siga insuficient.
3.r El lliurament de les línies de subvenció destinades a finançar els concerts per a la prestació de serveis socials per entitats d’iniciativa social es realitzarà mensualment, d’acord amb els mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el nombre de places concertades en el corresponent concert social. El pagament de les mensualitats s’alliberarà a mes vençut amb la presentació de la relació nominal de persones ateses, en les quals caldrà detallar les places concertades no ocupades, conformades per l’òrgan competent. El lliurament corresponent al mes de desembre s’alliberarà de forma anticipada amb la relació nominal de persones ateses i places no ocupades a data 1 de desembre, sense perjudici de les regularitzacions corresponents, que s’efectuaran, en tot cas, abans del 31 de gener de l’exercici següent, que implicaran l’exigència, si és el cas, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.
e) Les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia.
El pagament de les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la factura justificada corresponent amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les subvencions efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent, i se’n procedirà en aqueix moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts juntament amb l’interès de demora corresponent, en el cas que la justificació siga insuficient.

f) Les subvencions de naturalesa corrent i de capital per a la realització de programes d’interès general a càrrec de l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies S5177 i S5185, en què es podrà lliurar immediatament una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les universitats públiques valencianes, que tinguen un caràcter social, tindran a aquest efecte la mateixa consideració i podrà lliurar-se anticipadament fins al 65 per cent del seu import, el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
h) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies de subvenció SE000014 i SE000083 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.
i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les empreses i entitats previstes en la línia S0000023 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, i destinades a facilitar a persones usuàries del Carnet Jove el transport públic per mitjà de descomptes, es lliuraran: el cinquanta per cent després de la justificació de l'import corresponent, abonat l'import justificat anterior, en el mes de novembre s'abonarà la quantia equivalent a la justificació presentada per les empreses i entitats fins al mes d'octubre, la resta s’abonarà en el mes de gener de l’exercici 2020, prèvia justificació.
2. En l’àrea d’educació les subvencions següents:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar l’Educació Infantil: fins al 100 per cent podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’Educació Infantil es realitzarà mitjançant la justificació mensual, per part de les persones progenitores, de l’assistència de l’alumnat al centre d’educació infantil, i per mitjà de la certificació mensual per part del centre o escola infantil. Per a l’alumnat de 2 a 3 anys en escoles municipals es realitzarà mitjançant la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció, amb el certificat corresponent que es presentarà en els mesos de gener i juny amb el detall mensual del període corresponent.

b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la línia de subvenció S1572: fins al 50 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes que establisquen les bases reguladores de la subvenció.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions dels programes 422.20 Ensenyament primari i 422.30 Educació secundària destinades a finançar les ajudes individuals per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893: es faran efectives al 100 per cent una vegada resolta la convocatòria i amb caràcter previ a la justificació.
Als efectes de justificació les secretaries dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, comprovaran que els alumnes han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no han complit la finalitat esmentada els alumnes els dies de no assistència a classe dels quals suposen més del 20 per cent del total de dies lectius del curs escolar. Les secretaries dels centres remetran, en el termini de 15 dies des de la finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells que no la compleixen, a fi que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana: fins al 100 per cent de la subvenció podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.
f) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50 Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i), destinades a finançar la I+D+i: podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, així com a les persones beneficiàries, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.
g) Les subvencions destinades a clubs o entitats esportives sense ànim de lucre dedicades al foment de l’esport de base saludable i a hàbits de desenvolupament social sostenible, fins al 50 per cent del seu import.
h) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.40. Formació professional i ensenyaments de règim especial, destinades al foment de l'ensenyament de música i dansa en les escoles de música i dansa municipals i dŽentitats sense ànim de lucre, incloses en la línia de subvenció S1576000: fins al 70 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l'import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l'import concedit, s'abonarà prèvia comprovació de la documentació justificativa presentada, en els termes establits per les bases reguladores de la subvenció. A aquest efecte, les respectives convocatòries podran exonerar-los de l'obligació de presentar garanties, d'acord amb el que es disposa en l'article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, si bé podrà exigir-se la presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

3. En l’àrea d’ocupació i relacions laborals.
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’estableix:
1.r Un primer pagament de fins al 80 per cent del total de la subvenció, es farà efectiu una vegada concedida aquesta.
2.n El pagament restant es lliurarà una vegada justificada la totalitat de la despesa, en el cas que la justificació total siga inferior a aquesta es minorarà l’ajuda concedida, i pertocarà al reintegrament de fons en el supòsit de justificació inferior a la quantitat anticipada.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials i de seguretat social del personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’estableix:

1.r La subvenció es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cadascun al 50 per cent del total. El primer d’ells es farà efectiu una vegada concedida aquesta i el pagament restant es lliurarà a l’inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i després de la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim semestre de l’any es realitzarà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, i el pagament de la subvenció que li puga correspondre en aqueix exercici quedarà condicionat a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social dins de les empreses d’inserció, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’estableix:
1.r La subvenció es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cadascun al 50 per cent del total. El primer d’ells es farà efectiu una vegada concedida aquesta i el pagament restant es lliurarà a l’inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i després de la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim semestre de l’any es realitzarà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, i el pagament de la subvenció que li puga correspondre en aqueix exercici quedarà condicionat a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import, amb caràcter previ a la justificació, després de la comprovació prèvia de la documentació presentada d’acord amb les bases reguladores corresponents.
e) En les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar els sindicats i les organitzacions sindicals en proporció a la representativitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'ha de lliurar en el moment de la resolució de concessió el 50 % de l'import concedit. La quantitat restant s’ha de lliurar amb la justificació prèvia mitjançant la comprovació de la documentació presentada d'acord amb les bases reguladores corresponents.
4. En les àrees de formació professional per a l’ocupació i de foment de l’ocupació:
a) En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, excepte les ajudes i beques a l’alumnat desocupat, quan els fons públics es transferisquen a entitats col·laboradores per al seu lliurament i distribució, en aquest cas es podrà anticipar a aquestes entitats fins al 100 per cent de la quantia concedida per aquests conceptes, una vegada iniciat el programa formatiu i haver-se presentat prèviament la sol·licitud corresponent.
b) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, tant en l’àrea de foment de l’ocupació i inserció laboral com en matèria de formació professional per a l’ocupació, es podran lliurar anticipadament fins al 80 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, sempre que així es preveja i en els termes que establisquen les respectives convocatòries de subvencions.
5. En l’àrea d’innovació empresarial, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en els termes següents: en subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria d’I+D+i dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts superiors d’investigació cooperativa i en els parcs científics de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

6. En les subvencions concedides als centres europeus d’empreses i innovació de la Comunitat Valenciana (CEEI) que tinguen l’etiqueta European Community Business & Innovation Center concedida per EBN (European and Business Innovation Centre Network) en el marc de les actuacions dirigides a aconseguir un ecosistema valencià de l’emprenedoria innovador, diversificat i eficient, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat una vegada concedida. A aquest efecte, les respectives convocatòries o convenis de col·laboració podran exonerar-los de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
7. En l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, les subvencions de capital gestionades per l’institut esmentat i dirigides a finançar activitats d’I+D+i empresarial, una vegada concedides es podran lliurar de forma anticipada amb caràcter previ a la justificació, d’acord amb les condicions següents:
– En el cas d’actuacions d’Emprenedoria innovadora i Diversificació empresarial, els beneficiaris de la qual siguen petites empreses innovadores i de base tecnològica, fins al 90 per cent de la subvenció concedida.
– En el cas d’actuacions d’Investigació, desenvolupament i innovació empresarial, fins a un 75 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen microempreses o petites empreses, i fins a un 50 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen mitjanes empreses.
La grandària d’empresa es determinarà seguint el criteri previst en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014), així com en la normativa que puga modificar-la.
8. En l’àrea de sanitat:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada, destinades a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals podran lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 60 per cent de l’import, i el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
b) Les subvencions de naturalesa corrent o capital en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la I+D+i, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació beneficiaris, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides. Els organismes i centres d’investigació que resulten beneficiaris de les subvencions esmentades, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
9. En les subvencions concedides als municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el marc del fons de compensació previst en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de l’ajuda una vegada concedida.
10. En l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana d’Innovació, les subvencions corrents i de capital gestionades per l’agència esmentada dirigides a finançar activitats d’I+D+I, i els beneficiaris de la qual siguen universitats i els seus instituts universitaris, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, instituts d’investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora, centres públics d’I+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques i als seus organismes, entitats locals i entitats sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació, podran lliurar-se una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import corresponent a cada anualitat, amb caràcter previ a la justificació. D’altra banda, en l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià de Finances, les subvencions corrents gestionades per la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, a través de la línia S5113000, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent del seu import, una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.
11. En l’àrea de transparència i participació, les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 112.90 Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana, destinades a finançar projectes d’entitats ciutadanes que posen en pràctica fórmules de participació ciutadana, de foment de l’associacionisme i de promoció de la cultura d’administracions transparents, en el marc de la línia de subvenció S7310 Ajudes foment de l’associacionisme, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida fins al 60 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.

12. En l’àrea d’hisenda, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 611.40 Finançament autonòmic i coordinació financera, destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.

13. Les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en l’àmbit d’actuacions del programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent, amb caràcter previ a la justificació.
14. Durant l’exercici 2019, sense perjudici del que preveu l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les subvencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat 2 de l’article 171 esmentat, en els termes definits per a cada supòsit, expressament, en el corresponent instrument jurídic de concessió:
a) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar l’Educació Infantil.
b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial inclosos en la línia de subvenció S1572.

c) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
d) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja, de València, quan es tracte de subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre esmentat, articulades a través de la línia de subvenció S2049.
e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i inscrits en el Registre administratiu de centres especials d’ocupació de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions de naturalesa corrent en matèria de foment d’ocupació per a la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat per al manteniment dels seus llocs de treball i els costos laborals del seu personal de suport.
L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.
f) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per al sosteniment de la criança de persones menors d’edat acollides.
g) Els beneficiaris de beques concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat (IVACE).
h) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitja i llarga estada, destinades a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals.
i) Les empreses d’inserció, qualificades i inscrites en el registre administratiu d’empreses d’inserció de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions en matèria de foment d’ocupació destinades a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social dins de les empreses d’inserció.

L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.
j) Les convocatòries o convenis de col·laboració que ordenen les subvencions a què es refereix l’apartat 6 del present article, podran exonerar els beneficiaris de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
k) Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
l) Les entitats beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en el marc del programa pressupostari 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la I+D+i.
m) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i els costos fixos d’inclusió en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social.
n) Els beneficiaris de les subvencions de capital de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial que sol·liciten bestretes prèvies a la justificació de les subvencions que tinguen concedides, hauran de constituir garanties, prèviament al lliurament de les bestretes esmentades, d’acord amb les quanties següents:
– Beneficiaris d’actuacions d’Emprenedoria innovadora i Diversificació empresarial: un 15 per cent sobre l’import anticipat.

– Beneficiaris d’actuacions d’investigació, desenvolupament i innovació empresarial: un 25 per cent sobre l’import anticipat.
o) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 10 del present article.
p) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 11 del present article.
q) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 12 del present article.
15. Durant 2019, i d’acord amb les necessitats reals de la Tresoreria, en tots aquells supòsits previstos en el present article que s’haja fixat un percentatge de lliurament anticipat, els lliuraments efectius podran ser fraccionats en un nombre més gran de pagaments anticipats sempre que ho permeta la naturalesa i objecte de la subvenció, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.

A aquest efecte, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria podrà dictar les instruccions necessàries per a assegurar l’efectivitat del que es preveu en el paràgraf anterior.

Article 45. Del lliurament de les línies de transferències
El deslliurament de les transferències corrents destinades a prestacions de dependència i per acolliment familiar de persones menors d’edat es realitzarà mensualment, amb anterioritat a la finalització del mes de meritació al qual corresponga, acompanyat d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l’òrgan competent, i sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuen i que implicaran l’exigència, si escau, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.

Article 46. De les subvencions nominatives que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals

La inclusió d'una assignació individualitzada de subvenció, amb el caràcter de nominatiu, en les línies pressupostàries de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, secció 16, que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals, línies pressupostàries: S0228, S2194, S3099, S6590, S6587, S7677, S6589, S7141, S6725, S5159 i S5230, implica el reconeixement normatiu exprés de l'existència d'un compromís ferm d'aportació, per part de la hisenda de la Generalitat, des de l'entrada en vigor de la llei, a favor de l'entitat local beneficiària, als efectes de l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLHL i 43 i 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes.


TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 47. Del deute públic
1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2019 no supere el saldo corresponent a 1 de gener de 2019 en més de 254.295.860 euros.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici, podrà ser sobrepassat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat:
a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents als capítols I a VII de despeses.
b) Per l’import de la variació neta d’actius financers.
c) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos corresponents als capítols I a VII contingudes en la present llei i els realment cobrats en l’exercici.
d) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per a les inversions incloses en plans o programes conjunts.
e) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VIII i l’import global de les obligacions reconegudes dels capítols esmentats en l’exercici.
f) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de les operacions no pressupostàries amb impacte en la Tresoreria de la Generalitat, previstes legalment.
g) Per la diferència entre les obligacions reconegudes a l’inici de l’exercici, pendents de pagament d’exercicis anteriors i els drets reconeguts d’exercicis anteriors que s’hagen cobrat durant l’exercici.

h) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat Valenciana d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
i) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
j) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2019, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s’establisquen a aquest efecte.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.

Article 48. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 49. Dels avals
1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals durant l’exercici 2019 per a les operacions que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions d’euros.

2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es refereix l’apartat 1 del present article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

5. L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2019, en els termes que preveu el seu reglament, per un import que no podrà superar els 300 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2019.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
6. Durant 2019 totes les operacions d’avals a concedir per l’Administració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de prudència financera establides en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril i la resta de normativa de desplegament.

Article 50. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2019 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 2019. L’import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present article.

Article 51. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2019, el límit màxim d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirmació de pagaments que instrumente la Tresoreria de la Generalitat com a forma de pagament a les persones jurídiques mencionades.
El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L’acord en què s’estableix el límit mencionat, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les persones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2019, i distingirà els que provinguen del refinançament de venciments, dels que siguen nou endeutament.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Semestralment el centre directiu competent en matèria de política financera haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, el detall de totes i cada una de les operacions que hagen subscrit les persones jurídiques mencionades en l’apartat 1 anterior, que, en tot cas, hauran de respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per la comissió esmentada.
5. Sense perjudici del que preveu l’article 14.4 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, adoptat l’acord, no podrà subscriure’s cap operació de crèdit que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i a les condicions d’aquest. En tot cas, durant l’exercici 2019 no podrà subscriure’s cap operació d’endeutament en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present article.
6. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2019, podrà realitzar operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse el límit establit a aquest efecte per la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 del present article.


TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 52. Cànon de sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2019, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, determinats segons l’últim cens:

Població municipi
(nre. habitants) Quota de consum
(euros/ m3) Quota de servei
(euros/ any)
Entre 500/3.000 0,321 32,43
Entre 3.001/10.000 0,376 39,75
Entre 10.001/50.000 0,412 43,81
Superior a 50.000 0,441 44,83


b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m3
c.2) Quota de servei:Calibre del comptador Quota de servei (euros/any)
Fins a 13 mm 116,39
Fins a 15 mm 174,48
Fins a 20 mm 290,65
Fins a 25 mm 407,05
Fins a 30 mm 581,67
Fins a 40 mm 1.163,34
Fins a 50 mm 1.745,02
Fins a 65 mm 2.326,47
Fins a 80 mm 2.908,34
Major de 80 mm 4.071,50


2. Als efectes del que estableix la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d’aigües residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració amb els criteris establits en la llei esmentada.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s’imputarà a cada un d’aquests la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del mencionat període compresa en aquests.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 53. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Es mantenen per a l’any 2019 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2018, a excepció dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa l’apartat primer no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat per a l’any 2019, que s’exigiran pels imports establits en la llei esmentada.
c) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que preveuen els articles 81.3.b) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 14.3-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg del 2019, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb la mencionada font de recursos.


TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 54. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
Sense perjudici del que disposen els articles 47.2, 57,2, 89.5, 91.4 i 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.
b) Trimestralment, del grau d’execució del Programa d’inversions de la Generalitat.
c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.
d) Mensualment, l’estat d’execució del pressupost dels organismes autònoms.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2018.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per dotzenes parts, a nom d’aquestes i no estaran subjectes a justificació, sense perjudici del que preveu l’apartat tercer de la present disposició addicional.
3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2019, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present disposició addicional.

Segona. De les agricultores i dels agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.

Tercera. De les operacions de capital
Les activitats d’industrialització, investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat així com les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a) 3.r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública
1. Durant l’any 2019, l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros per beneficiari o beneficiària, així com l’apreciació de la concurrència de les circumstàncies esmentades i el seu atorgament, correspondrà al president o a la presidenta i, si és el cas, a la persona titular de la conselleria en el seu respectiu àmbit competencial.
Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, amb la proposta prèvia del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les bases reguladores corresponents i concedir directament subvencions quan la quantia d’aquestes per beneficiari o beneficiària siga superior a 18.000 euros però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, serà necessària la proposta prèvia del president o de la presidenta o, si és el cas, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals les financen, i l’existència d’una línia de subvenció en els corresponents programes pressupostaris de la Presidència i de la resta de conselleries la finalitat de la qual siga la d’atendre aquestes eventualitats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si és el cas, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les bases esmentades contindran com a mínim els punts següents:
a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons que acrediten l’interés públic, social, econòmic o humanitari, així com aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. A aquest efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en què hauran de quedar degudament justificades aquestes circumstàncies.
b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable.

c) Persones beneficiàries i modalitats de subvenció.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si és el cas, entitats col·laboradores.
3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari supera els 100.000 euros, s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 160.1.A i 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari del 2019, la gestió economic pressupostària de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el centre gestor 03 Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència del servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la secció 09 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
2. D’acord amb això, s’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i el règim jurídic pressupostari de l’entitat.

Setena. De les aportacions patrimonials a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per a la realització d’aportacions patrimonials, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat així com a les entitats públiques empresarials de la Generalitat.
L’informe esmentat tindrà com a objecte la valoració de les necessitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels efectes que l’aportació pretesa puga tindre en el compliment dels principis establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Huitena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a aquest efecte l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, l’òrgan de nivell directiu o superior de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurídica de la Generalitat i una entitat financera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2019, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda perquè adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura jurídica i organitzativa resultant del procés esmentat.
En tot cas, el conjunt de mesures que puguen adoptar-se en el marc de l’autorització anterior, no podran suposar increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada de subvencions i beques d’I+D+i

Sense perjudici del que preveu l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació de subvencions i beques d’investigació, desenvolupament i innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març de 2019.

Onze. Del pagament ajornat
1. Amb vigència exclusiva per a l’any 2019 el Consell, mitjançant un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l’ajornament previst puga ser objecte de pròrroga.
L’autorització a què es refereix l’apartat anterior estarà condicionada a:
– l’existència d’un informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda,
– l’existència d’un informe de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, si és el cas, sobre la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera,
– que el temps total de l’ajornament, incloent-hi a aquest efecte el que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats posteriors a aquella en què es finalitze l’obra corresponent,
– que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga,
– que la modificació s’aprove abans del 31 de desembre de 2019.
2. Sense perjudici dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’Administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, un informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Dotze. Altres mesures de control de les despeses corrents
1. Durant l'exercici 2019, se subjectaran a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics, aquells contractes de serveis a subscriure en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic Instrumental, l'import deis quals siga igual o superior als 100.000 euros, calculat d'acord amb el que disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que es comprenguen en alguna de les categories que s'indiquen a continuació:
a) Serveis connexos en matèria d’informàtica.
b) Serveis d'investigació i desenvolupament.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
d) Serveis d'investigació d'estudis i enquestes de l'opinió pública.

e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal.
En la sol·licitud d'autorització haurà d'incorporar-se un informe en què es justifique que els serveis esmentats no poden ser atesos per personal propi i que responen a necessitats urgents i inajornables.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no quedaran subjectes a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, els contractes de serveis connexos en matèria d’informàtica sempre que es financen a càrrec del pressupost de despeses de qualsevol dels programes pressupostaris vinculats a la direcció general competent en matèria d’informàtica i telecomunicacions.


Tretze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost als efectes del que preveu
l’article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
A aquest efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per prestació de serveis d’atenció social
1. Durant 2019 totes les aportacions, siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, quedaran afectades al compliment d’aquesta. A aquest efecte, en el cas de tractar-se d’ingressos superiors als totals previstos, així com d’ingressos no previstos i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent, i d’acord amb la previsions reflectides en els estats d’ingressos del pressupost inicial 2019, la generació de crèdits corresponent, amb vista a formalitzar la mencionada afectació.

2. Durant 2019, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis d’atenció social es reconeixen ingressos superiors als inicialment previstos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés reconegut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció social, amb la tramitació prèvia de l’expedient de generació de crèdit corresponent.

Quinze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos
A càrrec dels crèdits que figuren en els estats de despeses dels diferents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Generalitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o predeterminats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administracions, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegurant-se el seu finançament.
A aquest efecte, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic determinarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada cas.

Setze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat
El 2019, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a residència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol I i II del títol V de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, seran els següents:
a) Servei d'atenció residencial:
1.r Persones majors: 1.825 euros mensuals/21.900 euros anuals
2.n Persones amb diversitat funcional: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals
b) Servei d'habitatge tutelat:
1.r Habitatge tutelat d'atenció residencial: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals.
2.n Habitatge tutelat d'atenció supervisada o assistida: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

Dèsset. Dels actius financers
La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del compliment de les condicions de prudència financera en relació amb la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats incloses en el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A aquest efecte i sense perjudici del que disposa la legislació bàsica en la matèria, durant 2019, amb caràcter previ a la formalització d’aquest tipus d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques diferents de les recollides en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b) de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de sol·licitar de la mencionada secretaria autonòmica l’autorització corresponent.

Díhuit. Dels ingressos vinculats a la cooperació al desenvolupament
Durant 2019, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, els ingressos obtinguts de recuperació d’actius, segons sentències judicials fermes, que ordenen el reintegrament de fons públics indegudament disposats, quedaran afectes al pressupost de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament, i seran destinats al compliment de fins de cooperació internacional al desenvolupament.

Denou. De la publicació de les taules retributives
En el marc del que preveu la disposició transitòria tercera d’aquesta llei, el Consell acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de les taules retributives vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.


Vint. Contractació de personal de les societats mercantils de la Generalitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2019
1. Durant 2019 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i les limitacions establits en aquesta disposició addicional.
Aquestes limitacions no seran aplicables, en el supòsit de consorcis adscrits a la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua formalització, el complement d’antiguitat que s’estiguera percebent en la mateixa quantia.
2. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
Així mateix, les societats mercantils de la Generalitat i les entitats públiques empresarials, diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que hagen tingut beneficis en dos dels últims tres exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
Les societats mercantils i les entitats públiques empresarials diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que no hagen tingut beneficis en dos dels tres últims exercicis, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
3. Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, en els mateixos termes establits en el precepte esmentat, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. D’altra banda, la resta de fundacions del sector públic de la Generalitat podrà realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
4. Els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat, que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, en els mateixos termes establits en el precepte esmentat, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
Els consorcis no inclosos en el punt anterior, i que d’acord amb legislació aplicable puguen contractar personal propi, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició, calculada conforme a les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
5. Les contractacions de personal de caràcter indefinit, a què es refereixen els apartats anteriors, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

La conselleria competent en matèria de sector públic podrà establir bases o criteris d’actuacions comuns en els processos selectius, a fi de fer efectiva l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la implantació del procediment electrònic.

6. Les contractacions temporals dels distints subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables o, en el cas que aquestes les realitzen societats mercantils públiques o entitats públiques empresarials, quan es duguen a terme en els termes de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.


Vint-i-una. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal
El càlcul de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, siga funcionari, estatutari o laboral, i siga quin siga el règim de la seguretat social que li siga aplicable, se suportarà sobre les retribucions fixes que s’estiguen percebent en el mes d’inici de la incapacitat temporal, i quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.


Vint-i-dos. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener de 2019, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que tinga la condició de funcionari de carrera.
3. De conformitat amb el Decret 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que percebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retributius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de programes de reforma dels ensenyaments, respectivament.


Vint-i-tres. Del règim en matèria de carrera professional i desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries
Amb efectes 1 de gener de 2019, les quanties dels complements de carrera professional i desenvolupament professional que correspon al personal que desenvolupa la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universitat i Salut Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic instrumental de la Generalitat depenen de la conselleria esmentada, seran les establides en l’annex IV de la present llei, referides en còmput anual.

Vint-i-quatre. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
Amb efectes 1 de gener de 2019, i d’acord amb el que preveu el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, l’import del complement de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcionària o funcionari serà l’establit en l’annex IV d’aquesta llei, referit en còmput anual.

Vint-i-cinc. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Amb efectes 1 de gener de 2019, l’import del complement de carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions previstos en la disposició addicional vint-i-quatre per al personal funcionari, de conformitat amb el que establisca el corresponent Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat.
L’import que corresponga al personal laboral de l’Administració de la Generalitat conseqüència del que preveu el paràgraf anterior estarà referit en còmput anual.

Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral d›administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Amb efectes 1 de gener de 2019, i d’acord amb els criteris i condicions establits en la disposició addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, la implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import de 100 per cent.
A aquest efecte, les universitats no necessitaran per a aplicar-lo, durant el present exercici, l’autorització a què es referia l’últim paràgraf de la mencionada disposició addicional.

Vint-i-set. Component singular del complement específic del personal que ocupe llocs de treball de la inspecció d’educació
Els imports del component singular del complement específic del personal que ocupe llocs de treball inclosos en l’estructura de la inspecció d’educació, d’acord amb el que preveu els articles 7 i següents del Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l’actuació, el funcionament i l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana, seran els establits en l’annex VI d’aquesta llei, referits en còmput anual.

Vint-i-huit. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-2020
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2019-2020. L’autorització esmentada, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de despesa. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de despesa, haurà de ser autoritzada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior, excepte en aquells supòsits en què les permutes siguen conseqüència de modificacions derivades de la normativa bàsica.

Vint-i-nou. Prestacions per acolliment familiar
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, l’import de les prestacions econòmiques per a la sustentació a la criança de famílies acollidores de persones menors d’edat per a l’exercici 2019 es determinarà en funció de les quanties o els mòduls per dia d’acolliment que figuren en l’annex V d’aquesta llei.

Trenta. De la comptabilitat aplicable a determinades entitats del sector públic administratiu de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2019 el control intern dels organismes autònoms Institut Cartogràfic Valencià, Institut Valencià d’Investigacions Agràries, Institut Valencià de la Joventut, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària i Autoritat de Transport Metropolità s’exercirà exclusivament per mitjà de la modalitat d’auditoria pública.

2. Fins que no s’aprove l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat a què es refereix la disposició transitòria segona de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu a què es refereix l’article 3.1.c) de la llei esmentada continuaran aplicant els principis i les normes de comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola.

Trenta-una. Del personal dels consorcis adscrits a la Generalitat

1. En aplicació del que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat serà l’aplicable al personal dependent d’aquesta última, i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents a aquella.

A aquest efecte el sistema retributiu del personal dels consorcis, tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les complementàries, i amb independència del tipus de jornada que tinga assignat, s’ha d’articular sobre la base de quanties unitàries o equivalents respecte de les percebudes pel personal al servei de la Generalitat. En conseqüència, les retribucions del personal que preste els seus serveis en els diferents consorcis adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar, per a cada categoria professional, les establides en les taules retributives aplicables, durant 2019, al personal inclòs en l’àmbit subjectiu de l’article 27 d’aquesta llei.
2. Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu la present disposició als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius, per al càlcul del qual s’ajustarà que disposa l’article 31.1.i) de la present llei.

3. Les diferents conselleries competents per raó de la matèria, seran les responsables d’impulsar l’aplicació del que preveu la present disposició addicional.

Trenta-dos. De les retribucions del personal laboral adscrit a les entitats que conformen el sector públic instrumental
1. Les retribucions del personal laboral al servei de les diferents entitats que componen en sector públic instrumental de la Generalitat no podran sobrepassar en cap concepte les que es determinen en la present llei per a un lloc de treball de categoria A1, complement de destinació 30 i complement específic E050.
Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu el present apartat als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius per al càlcul del qual s’ajustarà al que disposa l’article 31.1.i) de la present llei i, en l’apartat primer de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

2. Excepcionalment, per causes degudament justificades i vinculades a l’especial qualificació requerida per al lloc de treball, podrà autoritzar-se una retribució per damunt de la indicada en l’apartat anterior, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas. L’autorització correspon al Consell mitjançant acord motivat, a proposta de la conselleria d’adscripció de l’entitat que així ho requerisca, la qual ha d’adjuntar a la seua petició una memòria econòmica i un informe motivat, subscrits pel màxim responsable de l’entitat.
Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord per part del Consell, s’ha de sol·licitar informe preceptiu i vinculant de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i sector públic.
3. El que disposa la present disposició no és aplicable:
a) A les retribucions corresponents al personal directiu del sector públic instrumental, que en tot cas es regiran pel que preveu el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.
b) A les retribucions del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat, que s’ajustaran al que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Trenta-tres. Del complement específic per festivitat, nocturnitat i treball per torns
Els imports dels components del complement específic per festivitat, nocturnitat i treball per torns, regulats en l’article sisé del Decret 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reordena el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen, seran els establits en l’annex VII d’aquesta llei.

Trenta-quatre. Del règim excepcional de modificació de determinats crèdits de transferències en matèria d’educació
1. No obstant el que disposa els articles 23 i 25 de la present llei, durant 2019 correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’educació, autoritzar amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada, les transferències de crèdits entre les dotacions de les línies de subvenció i transferències que estant incloses tant en el programa pressupostari 422.20 Ensenyament primari, com en el 422.30 Ensenyament secundari, donen cobertura als programes d’ajudes de menjador i transport escolar, de XarxaLlibres, i al de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat, per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

2. Les transferències de crèdits a què es refereix l’apartat anterior, únicament podran autoritzar-se d’acord amb les correspondències que a continuació es detallen:
a) Ajudes de menjador: S0829 Menjadors escolars i S3140 Menjadors escolars, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
b) Transport escolar: línies S0827 Transport escolar. Ajudes individualitzades i S7893 Transport escolar. Ajudes individualitzades, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4
i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
c) Programa XarxaLlibres: línies S8207 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa Banc de llibres XarxaLlibres) i S8208 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa Banc de llibres XarxaLlibres), aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
d) Programa de cooperació amb entitats locals infraestructures educatives: línies T8253 Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’Educació Primària i T8254, Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’Educació Secundària, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.7 i 09.02.01.422.30.7, respectivament.

Trenta-cinc. Del règim d’incentius vinculat al personal subrogat en l’àmbit sanitari.
Durant 2019 el Consell, a través de la conselleria competent en matèria de sanitat, engegarà les mesures i processos necessaris, en el marc de la legislació vigent, amb vista a adequar el sistema d’incentius del personal subrogat del departament de Salut La Ribera, a l’aplicable al personal estatutari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, regulat en el Decret 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servei de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.


Trenta-sis. Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere

Amb la finalitat d’implementar de forma eficaç i transversal el Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere, cada conselleria publicarà en la pàgina web respectiva els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució.


Trenta-set. Del complement específic dels llocs de treball del cos de metges forenses adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses d'Alacant, Castelló i València
1. Es modifiquen les quanties del complement específic assignat als llocs de treball del cos de metges forenses adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses d'Alacant, Castelló i València, aprovades per la disposició addicional trenta-quatre de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2014, d'acord amb els imports que s’hi detallen:


Província Càrrec Grup salarial Complement específic anual
València Director NJ302 15.516,02
Subdirector NJ315 13.302,43
Cap servei NJ361 9.383,83
Cap secció NJ316 8.727,05
Metge forense NJ329 6.769,42
Alacant i Castelló Director NJ313 15.213,02
Cap servei NJ364 9.307,39
Cap secció NJ317 8.650,50
Metge forense NJ333 6.769,42


2. Aquestes quanties del complement específic s'han d’abonar a partir de l'1 de gener de 2019 i donen lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat lineal establerta en l'Acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals de data 28 de setembre de 2004.
Les quanties d’aquest complement específic s'han d’actualitzar d'acord amb l'increment general de les retribucions que s'establisca cada any en les lleis de pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat.


Trenta-vuit. Es modifica el punt u de l’article 14 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de la resta de tributs cedits, que es redacta de la manera següent:

U. El 0,1 per 100 en els casos següents:
a) Les primeres còpies de les escriptures públiques que documenten adquisicions de vivenda habitual.
b) Els documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana, de l’Institut Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica als quals fa referència l’article 2.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

A aquests efectes, cal ajustar-se al concepte de vivenda habitual contemplat en la normativa estatal reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat
1. S’amplia fins al 31 de desembre de 2019 el termini establit en la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà els organismes autònoms afectats, de l’obligació d’elaborar els seus pressupostos per a l’exercici de 2020 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’ens.

2. S’amplia fins al 31 de desembre de 2019 el termini establit en la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2020 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’entitats.
3. S’amplia fins al 31 de desembre de 2019 el termini establit en la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici del 2020 d’acord amb les previsions recollides en el corresponent contracte plurianual de gestió.

Segona. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l’article 34 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l’article 28 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d’ulteriors regularitzacions.

Tercera. De l’adequació a la normativa bàsica en matèria de personal
Les previsions recollides en la present llei relatives al règim i condicions retributives del personal al servei de la Generalitat i del seu sector públic, i a l’oferta d’ocupació pública per al 2019, hauran d’adequar-se a les normes que amb el caràcter de bàsic s’incloguen en la disposició que, si és el cas, articule la corresponent pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat i, en tot cas, en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019.
A aquest efecte, s’autoritza el Consell, una vegada aprovada la norma corresponent, perquè adopte les mesures necessàries per a assegurar el compliment del es que preveu en el paràgraf anterior. En aquest sentit, es faculta el Consell per a determinar l’increment de retribucions del personal del sector públic de la Generalitat, dins dels límits previstos en la normativa bàsica estatal.

Quarta. Del sector públic instrumental de la Generalitat
Durant 2019, s’autoritza el Consell perquè, mitjançant un acord, aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental, incloent-hi a l’efecte els fons sense personalitat jurídica que inicien la seua activitat al llarg d’aquest.
L’aprovació esmentada haurà d’acordar-se amb anterioritat a l’efectiva posada en marxa de les entitats o organismes, i el seu contingut estarà delimitat pel que preveu a aquest efecte l’Ordre 5/2018, de 29 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2019.

Cinquena. Autorització de les despeses de personal de les universitats públiques per a 2020
Les universitats públiques hauran d’elaborar una proposta d’avantprojecte de despeses de personal per a l’exercici 2020 en què es justifiquen els costos salarials reals bruts a 30 de juny de 2019, així com les dotacions necessàries per a la cobertura pressupostària dels llocs vacants, tot això en còmput anual, diferenciant-los per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis, i detallant, dins de cada un d’aquests sectors, els corresponents al personal fix i al temporal. Acompanyant la informació esmentada elaboraran una estimació de necessitats addicionals en matèria de despeses de personal per a 2020, que haurà de ser suficientment motivada.
La proposta esmentada s’ha de trametre amb anterioritat a l’1 de setembre de 2019, a la conselleria competent en matèria d’universitats, que l’analitzarà i valorarà, i remetrà les seues conclusions a la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la inclusió de l’autorització prevista en l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2019.

Sisena. Del complement autonòmic transitori del personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la Generalitat
1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2018, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova Oficina Judicial, seran les que es detallen a continuació:

Cos Complement autonòmic transitori anual (euros)
Gestió processal i administrativa 6.447,72
Tramitació processal i administrativa 5.994,36
Auxili judicial 5.860,68


2. Les quanties esmentades de complement autonòmic transitori s’abonaran a partir de l’1 de gener de 2019 al personal esmentat en el paràgraf anterior fins que siguen substituïdes per l’assignació del complement específic en el procés d’implantació progressiva de l’Oficina Judicial a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableix l’article 41.2 de la present llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Coordinació amb diputacions
D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2019, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a aqueix mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. Desplegament i l’execució d’aquesta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 28 de desembre de 2018

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea