diari

DECRET 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2009/13136]

(DOGV núm. 6147 de 18.11.2009) Ref. Base de dades 012979/2009

DECRET 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2009/13136]
PREÀMBUL
La Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana va ser creada mitjançant el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, amb l'objectiu de coordinar les actuacions sectorials de les distintes conselleries de l'administració de la Generalitat les competències de les quals estan relacionades amb esta àmbit, donant d'esta manera la resposta satisfactòria que exigia la societat valenciana.
La Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana es va crear com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
El Decret 143/2002, de 3 de setembre, va ser modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre, i, posteriorment, pel Decret 1/2008, d'11 de gener, tots estos del Consell.
El Decret 19/2009, de 3 de novembre, del president de la Generalitat, ha determinat les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, entre les quals es troba la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i, així mateix, assigna les competències que correspon a cada una d'estes.
Pel Decret 198/2009, de 6 de novembre, del Consell, s'ajusta l'estructura bàsica directiva de l'administració de la Generalitat a les prescripcions establides en el Decret 19/2009, de 3 de novembre, del president de la Generalitat.
Per la seua banda, el Decret 206/2009, de 13 de novembre, del Consell, aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i disposa en l'article 1 que li correspon exercir, entre altres, les competències en matèria de justícia, i contribuir a la prevenció i eradicació de la violència, amb especial atenció a l'exercida sobre la dona.
En eixe sentit, l'article 11 del Decret 206/2009, de 13 de novembre, del Consell, i l'Orde de 28 de novembre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, modificada per l'Orde de 30 de juny de 2008, assignen a la Direcció General de Justícia i Menor, de la Secretaria Autonòmica de Justícia, l'exercici de les funcions que la normativa vigent atribuïx a la Generalitat en matèria de violència de gènere i, en concret, els recursos dirigits a la prevenció, atenció i eradicació de la violència en tots els àmbits.
Per tot això, i a fi d'adequar la composició de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana a la nova organització del Consell i adaptar la seua denominació a la de Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana, fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 18 i 25 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de novembre de 2009,
DECRETE
Article únic. Modificació del decret
Es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel que es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, en els articles següents:
1. Es modifica l'article 1, que queda redactat com seguix:
«Article 1. Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, amb les funcions i la composició que s'establixen en el present decret.»
2. Es modifica l'article 2, que queda redactat com seguix:
«Article 2. Funcions
Per a portar a efecte una adequada coordinació de les accions del Consell en matèria de violència de gènere, la Comissió Interdepartamental tindrà les funcions següents:
1. Establir directrius de coordinació de les distintes actuacions sectorials del Consell relacionades amb la violència de gènere.
2. Impuls, seguiment i avaluació del Pla de Mesures del Consell per a Combatre la Violència que s'exercix sobre les dones.
3. Estudi i proposta de noves mesures a adoptar pel Consell, en el seu respectiu àmbit de competències, sobre assistència a les víctimes de violència de gènere.
4. Establir les directrius de col·laboració de l'actuació del Consell respecte a les que desenrotllen les restants administracions públiques en esta matèria.
5. Instar el Consell perquè propose a l'administració de l'Estat aquelles mesures de competència d'esta que incidisquen favorablement en la situació de les dones víctimes de violència de gènere.
6. Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.»
3. Es modifica l'article 3, que queda redactat com seguix:
«Article 3. Composició
La Comissió estarà composta pels membres següents:
1. Presidència: qui tinga la titularitat de la vicepresidència tercera del Consell, que podrà delegar en la persona que tinga la titularitat de la vicepresidència primera de la Comissió i, si no n'hi ha, en la persona de la Comissió de major jerarquia, antiguitat i edat, per este orde, entre els seus components.
2. Vicepresidència primera: qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de justícia i administracions públiques.
3. Vicepresidència segona: qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de benestar social.
4. Vocals:
a) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
b) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'educació.
c) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de cultura i esport.
d) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de sanitat.
e) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de solidaritat i ciutadania.
f) Qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de governació.
Formaran part de la Comissió, amb veu però sense vot, les persones que tinguen la titularitat de la direcció general competent en matèria de justícia i menor i de la direcció general competent en matèria de dona e igualtat.
5. Secretaria: qui tinga la titularitat de la secretaria autonòmica competent en matèria de justícia, que actuarà amb veu però sense vot.
6. La Comissió comptarà amb una secretaria administrativa: les seues funcions seran exercides per la unitat de nivell administratiu que tinga assignades les competències en matèria de secretariat administratiu del òrgans col·legiats de la Generalitat.»
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Denominació de la Comissió
A l'entrada en vigor d'este decret la Comissió canviarà la seua denominació per la de Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
1. Queden derogats el Decret 1/2008, d'11 de gener, del Consell, de modificació del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a allò disposat en el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament normatiu
Es faculta la persona que tinga la titularitat de la Conselleria amb competències en matèria de justícia i administracions públiques perquè dicte les disposicions que necessite el desplegament del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 13 de novembre de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
La consellera de Justícia i Administracions Públiques,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA
La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA

linea