diari

Decret 38/1984, de 2 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 162 de 17.05.1984) Ref. Base de dades 0282/1984

Decret 38/1984, de 2 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
La publicació de la Llei de Govern Valencià, 5/83, de 30 de desembre (DOGV núm. 138, de la mateixa data) que derogava el Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret de 3 de desembre de 1982, obliga a revisar l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aprovada amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei mitjançant el Decret de 20 d'octubre de 1983 i que fou modificat pel de 20 de febrer d'enguany, per tal d'adequar-la a la nova normativa reguladora del Govern Valencià, i introduir-hi els reajustaments necessaris en els serveis a la vista de l'exercici de les competències i transferències assignades.
Per tal de complir els articles 35 f) i 70 de la Llei 5/83 de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 2 d'abril de 1984,
DECRETE:
TITOL I
Dels Organs de la Conselleria
DISPOSICIONS GENERALS
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, màxim òrgan responsable del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria de cultura, educació i investigació, exerceix les competències que legalment té atribuïdes en ambdues àrees, sota la superior direcció del Conseller, estructurada en dos nivells: Directiu i Administratiu.
Article segon
U. El nivell Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència queda integrat per les unitats següents:
1. La Secretaria General i
2. Les Direccions Generals.
Si es produïa vacant, absència o malaltia del Conseller, serà substituït en funcions executives segons l'ordre abans establert, sense perjudici de les facultats de delegació previstes a l'article 68 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/83 de 30 de desembre.
Dos. Per assistir el Conseller en l'elaboració del programa d'activitats de la Conselleria, i sota la seua presidència, es constitueix la Junta Directiva formada pel Secretari General, que també el serà d'aquesta Junta, els Directors Generals i aquells responsables de serveis o dependències que el Conseller creurà convenients.
Article tercer
Dins el nivell Directiu i en les àrees que s'indiquen, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència és integrada per les següents Direccions Generals:
A) En l'Area de Cultura:
-La Direcció General de Cultura,
-La Direcció General del Patrimoni Artístic, i
-La Direcció General de Joventut i Esports.
b) En l'Area d'Educació:
-La Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius
-La Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyament Especial,
-La Direcció General d'Ensenyament Mitjà, i
-La Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investigació.
Article quart
Directament dependent del Conseller es troba el Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata del Conseller.
Article cinqué
U. Es òrgan assessor del Conseller el Consell integrat per persones de rellevant prestigi en el món de la cultura i l'educació, nomenats pel titular del Departament i al qual presten assistència i concurs en relació a tots aquells assumptes i activitats que estime pertinent de sotmetre al seu parar.
Dos. També tindran consideració d’òrgans assessors del Conseller aquells altres que, amb aquest carâcter, s'instituiran en relació amb matèries o serveis específics.
Article sisé
El nivell administratiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència està integrat per la resta d'unitats sota la dependència de la Secretaria General, les Direccions Generals o, de manera excepcional, directament dependents del Conseller.
Article seté
El nivell administratiu de la Conselleria de Cultura Educació i Ciència s'organitza normalment en serveis seccions i negociats, però es podran establir, si cal, d'altres unitats intermèdies.
Article vuité
Dins el nivell administratiu i amb la màxima jerarquia d'aquest, es crea, dins la Secretaria General, la Secretaria General Administrativa, que atendrà tots els serveis generals de la Conselleria.
TITOL II
De l’estructura i funcions de is òrgans directius
CAPITOL I
Del Conseller
Article nové
El Conseller és la superior autoritat de la Conselleria. Compta amb totes les competències inherents al seu càrrec, i expressament té les atribucions següents:
1. Proposar al Consell el nomenament i cessament dels altres càrrecs del seu departament.
2. Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de lleis, propostes d'acords i projectes de Decrets relatius a les qüestions pròpies del seu Departament, i referendar aquests darrers una volta aprovats.
3. Formular motivadament l'avantprojecte del Pressupost de la Conselleria.
4. Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la seua Conselleria, en forma d'Ordres d'aquesta.
5. Proposar al Consell, per a l'aprovació, l'estructura i organització de la seua Conselleria.
6. Executar els acords del Govern en el marc de les seues competències.
7. Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposaran contra Resolucions dels organismes i autoritats de la seua Conselleria, llevat de les excepcions que estableixen les lleis.
8. Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgiran entre els diversos òrgans i autoritats de la seua Conselleria.
9. Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els serveis del Departament i l'alta inspecció i altres funcions que li correspon en relació als organismes autònoms adscrits a aquest. '
10. Disposar les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i les ordenacions de pagaments corresponents.
11. Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins els límits legals i pressupostaris.
12. Atorgar o proposar, si s'escau, les recompenses que calguen i exercir les potestats disciplinàries i correctives d'acord amb les disposicions vigents, i
13. Qualssevol altres facultats que li atribuiran les lleis, els reglaments, el Consell o el President de la Generalitat Valenciana.
Article deu
U. Directament depenents del Conseller es troben els serveis següents:
a) El Servei de la Dona, al qual s'encomana l'impuls de totes les mesures necessàries per a fer efectiva la integració plena i la igualtat de la dona en els diversos àmbits, laboral, educatiu, econòmic, i garantir una protecció efectiva contra tots els actes que en suposen la discriminació.
b) El Gabinet d'Us i Ensenyament del Valencià, al qual s'encomana la programació i execució de la política del Departament, i l'exercici de les seues competències en relació amb la utilització normal i oficial del Valencià, així com el seu ensenyament.
c) El Servei de Projectes i Obres, al qual s'encomana la realització de tota l'activitat redactora, inspectora coordinadora i d'execució dels projectes d'obra, tant de l'àmbit de Cultura, patrimoni artístic, joventut, esports i educació, realitzats per la Conselleria.
d) El Servei de Centres Socio-Culturals, al qual s'encomana la coordinació de tota l'activitat realitzada pels centres d'aquestes característiques, la inspecció de la gestió i la coordinació d'aquesta amb tota altra activitat semblant que duen a terme d'altres institucions públiques i privades.
e) El Servei de Publicacions, al qual s'encomana la preparació i edició de les publicacions de la Conselleria i la coordinació i homologació de fullets, cartells i anuncis de les activitats realitzades per totes les Direccions Generals d'aquesta.
Dos. Aquests serveis podran ser adscrits pel Conseller a qualssevol de la resta dels centres directius de la Conselleria.
CAPITOL II
Del Secretari General
Article onze
Són funcions del Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la realització d'estudis i la recopilació de documentació sobre matèries pròpies del Departament, especialment per tal de:
1. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats i l'avantprojecte dels Pressupostos de la Conselleria.
2. Prestar assistència tècnica al Conseller i Directors Generals en tot allò que calga.
3. Informar el personal directiu de la Conselleria sobre la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions i establir els mitjans d'informació necessaris per mantenir-lo al corrent de totes les activitats de la Conselleria.
4. Informar sobre els assumptes que el Conseller ha de sotmetre al Ple del Consell o al seu President.
5. Proposar la reforma que s'encamine a millorar i perfeccionar els serveis dels diversos centres de la Conselleria i preparar tot al lo que fa referència a l'organització d'aquesta i mètodes de treball atenent principalment als seus costos i rendiment.
6. Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
7. Proposar compilacions de les disposicions vigents que afecten a la Conselleria, proposar les refundicions i revisions dels textos legals que es consideren oportunes.
8. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell que afecten la Conselleria, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística o d'altres convenients.
9. Tramitar els ascensos, destinacions excedències jubilacions i permisos dels funcionaris públics i personal altre que, preste els seus serveis a la Conselleria, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
10. La inspecció de tots els serveis de la Conselleria.
11. Dur la direcció de tot el personal que en depèn.
Article dotze
U. La Secretaria General s'estructura en una sola unitat, la Secretaria General Administrativa, de la qual depenen els serveis següents:
1. L'Oficina Pressupostària.
2. Intervenció i Comptabilitat.
3. Serveis Jurídics.
4. Gestió Administrativa.
Dos. A la Secretaria General Administrativa competeix la tramitació de tots els serveis generals de la Conselleria i, especialment, li correspon tot allò que es refereix a la gestió econòmica de la tramitació i gestió de tots els assumptes d'aquest caràcter que es relacionen amb la Conselleria.
Pel que fa a la gestió administrativa, li correspon la tramitació administrativa general de tota la Conselleria i l'exercici de les atribucions en matèria de personal pròpies del Departament, que no estaran específicament assignades a d'altres Unitats Administratives.
Tres. En el supòsit que alguna Direcció General de la Conselleria es trobàs ubicada en diversos locals altres que els utilitzats per la Secretaria General, aquesta podrà destacar davant aquella una unitat delegada de la Secretaria General Administrativa.
CAPITOL III
Dels Directors Generals
Article tretze
Són funcions dels Directors Generals:
1. Disposar tot allò qui es relaciona amb el règim intern dels serveis de la seua Direcció i resoldre els respectius expedients, sempre que no siga facultat privativa del Conseller.
2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigne aquest Reglament o que el Conseller li encomane a la seua incumbència.
3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències que són al seu càrrec.
4. Proposar al Conseller la resolució que estime pertinent en assumptes que són de la seua competència i la tramitació dels quals correspon a la Direcció General.
5. Establir el règim intern de les oficines que en deponen, i
6. Elevar anualment al Conseller un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels serveis al seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les Lleis, Reglaments o el Conseller.
CAPITOL IV
De la Direcció General de Cultura
Article catorze
U. La Direcció General de Cultura és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, programa i executa la seua política i exerceix les seues competències en matèria del llibre, arxius i biblioteques, música, teatre i densa, cinematografia i mitjans audiovisuals i, en general, en totes aquelles matèries que abasta la promoció i difusió cultural.
Dos. A la Direcció General de Cultura corresponen les funcions següents:
1. La difusió i extensió de la cultura per tots els àmbits i sectors de la Comunitat Valenciana i, en especial, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i contribueixen a recobrar la seua personalitat històrica pròpia.
2. La cura, conservació, classificació i publicació dels arxius dels municipis i altres entitats públiques que formen part del patrimoni històric valencià.
3. L'exercici de les competències assumides pel Consell de la Generalitat Valenciana en matèries que versen sobre llibres, biblioteques i hemeroteques.
4. La promoció de totes aquelles activitats i manifestacions de caràcter cultural que es desplegaren en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, protegint-les i facilitant-los les ajudes que els calen.
5. La infrastructura, promoció i foment de la producció cultural, així com el registre, classificació i protecció que constitueixen la seua infrastructura cultural en la Comunitat Valenciana, i
6. L'inventari i coordinació de les entitats i associacions culturals i artístiques, llur promoció i ajuda.
Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions, la Direcció General de Cultura s'estructura en els serveis següents:
a) El Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques.
b) El Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
c) El Servei de Promoció Cultural.
CAPITOL V
De la Direcció General del Patrimoni Artístic
Article quinze
U. La Direcció General del Patrimoni Artístic és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en matèria de patrimoni artístic (arquitectònic arqueològic i del moble) arts plàstiques, museus i altres centres de dipòsit legal.
Dos. A la Direcció General del Patrimoni Artístic corresponen les funcions següents:
1. La conservació, defensa i restauració del patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana.
2. L'adquisició, adequació, ajudes i manteniment dels museus transferits o que en el futur passaran; dependre o seran gestionats per la Generalitat Valenciana"
3. La promoció de les arts plàstiques en la Comunitat Valenciana.
Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions, s'estructura la Direcció General del Patrimoni Artístic en els serveis següents:
a) El Servei del Patrimoni Artístic Immoble, i
b) El Servei del Patrimoni Artístic Moble.
CAPITOL VI
De la Direcció General de Joventut i Esports
Article setze
U. La Direcció General de Joventut i Esports és l'òrgan directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en relació amb la joventut, l'esport i el desenrotllament comunitari.
Dos. A la Direcció General de Joventut i Esports corresponen les funcions específiques que s'indiquen:
1. La promoció i foment de l'activitat associativa i de participació juvenil i el seu impuls en tots els àmbits institucionals.
2. La promoció de l'activitat esportiva i l'educació física, el foment de l'esport escolar i el desplegament de la infrastructura esportiva.
3. La coordinació socio-cultural i, en particular, el foment de les activitats culturals de la tercera edat i aquells altres sectors socials que demanen una atenció especial.
Tres. Per al desplegament de les funcions referides, la Direcció General de Joventut i Esports s'estructura en e l s serveis següents:
a) El Servei de Joventut.
b) Ei Servei dels Esports.
c) El Servei de Desenrotllament Comunitari, i
d) Ei Servei de Planificació i Instal·lacions.
CAPITOL VII
De la Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius
Article desset
U. La Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en matèria educativa, coordinant tots els serveis i gestionant-ne totes les actuacions que són comunes als diversos nivells educatius.
Dos. A la Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius corresponen les funcions específiques següents:
1. L'elaboració i control dels plans econòmics i els d'inversió en obres i equipaments, realitzats per la Conselleria.
2. L'anàlisi i quantificació del cost dels serveis educatius.
3. La coordinació de la gestió realitzada en matèria de personal educatiu, docent o no, pels altres centres directius de l'àrea, necessitats i distribució.
4. La gestió del patrimoni educatiu de la Conselleria, el seu acreixement, protecció i conservació.
5. La coordinació de la política educativa de la Conselleria en els diversos àmbits, així com la seua relació amb l'educació a càrrec d'altres entitats i institucions de tots els serveis.
6. La gestió inherent al protectorat sobre les Fundacions culturals i docents que desplegaren principalment llurs accions en la Comunitat Valenciana.
7. La inspecció i control de tots els serveis, activitats i centres, presentant-ne els informes, realitzant-ne les auditories i elaborant-ne les memòries i propostes necessàries per a una gestió eficaç de les competències educatives assumides per la Generalitat.
8. La tramitació, d'acord amb les disposicions legals vigents, dels expedients de contractació d'obres i subministraments.
Tres. Per a l'exercici de les funcions anteriors, la Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius resta estructurada en els serveis següents:
a) El Servei de Programació i Gestió Econòmica.
b) El Servei de Gestió de Personal.
c) El Servei de Contractació i Projectes.
d) El Servei de Coordinació i Relacions Institucionals, i
e) La Inspecció General de Serveis.
CAPITOL VIII
De la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyament Especial
Article divuit
U. La Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyament Especial és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller i la coordinació de la Direcció General de Coordinació i Gestió dels Serveis Educatius, programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en matèria educativa en el nivell bàsic de l'ensenyament i en les especials.
Dos. A la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyament Especial pertoquen les funcions específiques següents:
1. L'elaboració de propostes de localització de centres públics i l'autorització dels privats així com les seues subvencions i els concerts que s’hi podran establir, així com l'establiment de zones d'actuació preferent.
2. L'elaboració i realització de programes i projectes educatius experimentals, d'educació permanent d'adults i ensenyament especial.
3. La preparació, organització i execució de programes de perfeccionament del professorat, així com la coordinació dels programes d'activitats realitzades en aquest sentit pels Instituts de Ciències de l'Educació.
4. El règim del professorat dels cossos docents depenents de la Direcció General i de la Inspecció.
5. La convocatòria de concursos de trasllats i l'elaboració de criteris per al nomenament de professors interins i contractats.
6. La convocatòria d'oposicions als cossos docents dependents de la Direcció General.
7. L'orientació, supervisió i control de caràcter tècnico-pedagògic dels centres i serveis educatius bàsics, així com l'elaboració de normes i orientacions per a l'avaluació dels alumnes de- nivell educatiu.
Tres. Per al desplegament de les funcions referides a la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyament Especial compta amb els serveis següents:
a) El Servei de Centres.
b) El Servei d'Ensenyament Diferencial i Renovació Pedagògica.
c) El Servei de Personal.
d) El Servei d'Inspecció Tècnica i Avaluació, i
e) El Servei d'Educació Compensatòria i Acció Psico-pedagògica.
CAPITOL IX
De la Direcció General d'Ensenyament Mitjà
Article dinou
U. La Direcció General d'Ensenyament Mitjà és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller i la coordinació de la Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius, programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en matèria docent en els nivells educatius mitjans.
Dos. A la Direcció General d'Ensenyament Mitjà corresponen les funcions específiques següents:
1. L'elaboració i revisió dels plans i programes d'estudi dels nivells mitjà, d'acord amb les competències assumides en aquest sentit per la Generalitat Valenciana.
2. L'elaboració i execució de programes d'innovació educativa experimentals i de perfeccionament del professorat. així com els referents a educació permanent d'adults i ensenyament a distància en els nivells docents mitjans, així com la coordinació de les activitats realitzades pels Instituts de Ciències de l'Educació.
3. L'elaboració de propostes de localització de centres de batxillerat, formació professional i d'ensenyament especialitzat de caràcter públic i l'autorització dels privats així com les subvencions i els concerts que s'hi establiran.
4. L'avaluació i distribució de la població escolar en l'àmbit de la seua competència.
5. El règim del professorat dels cossos docents del seu àmbit i l'elaboració de les plantilles orgàniques i la Inspecció.
6. La convocatòria de concursos de trasllats i l'elaboració de criteris per al nomenament de professors interins i contractats.
7. La convocatòria d'oposicions als cossos docents de la seua competència. '
8. L'orientació, supervisió i control de caràcter docent dels centres i serveis educatius de la seua competència, i
9. La gestió de programes educatius referits als Centres d'Ensenyament Integral, Escoles d'Arts Aplicades, Ceràmica, Art Dramàtic i Dansa, Escoles Oficials d'Idiomes i Conservatoris.
Tres. La Direcció General d'Ensenyament Mitjà, per a l'exercici de les funcions esmentades, s'estructura en els serveis següents.
a) El Servei de Centres i Inspecció.
b) El Servei de Professorat de Batxillerat.
c) El Servei de Professorat de Formació Professional.
d) El Servei d'Ensenyament Especialitzat, i
e) El Servei d'Acció Educativa i Renovació Pedagògica.
CAPITOL X
De la Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investigació
Article vint
U. La Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investigació és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller i la coordinació que establirà la Direcció General de Coordinació i Gestió Educativa, programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en la matèria referida a l'ensenyament universitari i investiga
Dos. En l'exercici de les competències referides, a la Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investigació, corresponen les funcions específiques següents:
1. L'elaboració de les partides contemplades en el pressupost de la Comunitat destinat a les Universitats que hi ha a l'àmbit de la Comunitat Valenciana així com els centres d'investigació.
2. L'estudi dels mitjans materials i personals que els centres esmentats consideren necessaris per al desplegament de llurs fins propis, així com les actuacions corresponents per a llur finançació.
3. La coordinació de les Universitats i l'articulació dels plans d'estudi d'aquestes i que, respectant-ne l'autonomia, respondrà a les necessitats socials econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
4. La programació i ordenació de la investigació científica i la creació dels òrgans i la infrastructura necessària per a aquesta, de tal manera que en faça un factor de desplegament comunitari.
5. L'establiment i coordinació de relacions en matèria d'Universitats i Investigació amb organismes d'altres Comunitats Autònomes de l'estat espanyol i estrangers.
6. Totes aquelles competències que li seran assignades pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Tres. Per a l'exercici de les funcions referides en el número anterior, la Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investigació s'organitza en els serveis següents:
a) El Servei d'Universitats i
b) El Servei de Política Científica.
TITOL III
Dels Serveis Territorials de la Conselleria
Article vint-i-u
U. Territorialment, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'organitza en serveis centrals i serveis territorials.
Dos. Els serveis centrals tenen competència en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Tres. Els serveis territorials, en els diferents àmbits, són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que presideix l'activitat administrativa de la Conselleria, i depenen orgànicament del Conseller i funcionalment de la Secretaria General i de cada Direcció General en les matèries de les seues competències respectives. En l'àrea de cultura seran coordinats per la Direcció General de Cultura, i en la d'educació per la Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis Educatius.
Article vint-i-dos
Els Serveis Territorials d'àmbit provincial exerciran les competències que reglamentàriament li seran atribuïdes pels Centres Directius del Departament i tindran al front un Director Territorial nomenat per Orde del Conseller.
Per a l'adequat exercici d'aquestes competències, aquests s'estructuren en dos serveis, cadascun d'ells corresponent a les Arees de Cultura i Educació, la direcció de les quals, sota la directa dependència del Director Territorial, serà proveïda per Orde del Conseller.
Si el càrrec de Director Territorial es trobava vacant les funcions a les quals fa referència el paràgraf anterior seran exercides pel Cap del Servei que en aquest sentit serà designat pel Conseller.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que no es desplegue aquest Reglament, continuen en vigor les actuals estructures orgàniques de nivell inferior a les que s'hi regulen.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Quan entre en vigor aquest Decret, resten derogades les disposicions següents:
-Decret 120/83, de 10 d'octubre (DOGV de 20-10-83).
-Decret 20/84, de 20 de febrer (DOGV d’1-3-84).
En la mesura que s'opose a les disposicions d'aquest Decret, les següents:
-Decret 115/83, de 26 de setembre (DOGV de 26- 10-83).
-Decret 116/83, de 26 de setembre (DOGV de 26- 10-83).
-Ordre de 2 de gener de 1984 (DOGV de 2-2-84).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència dictarà totes les disposicions reglamentàries i altres resolucions que reclame l'aplicació i desplegament d'allò que disposa aquest Decret, prèvia la informació de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de la Presidència.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
La determinació definitiva dels nivells que corresponen a les diverses unitats i llocs de treball es realitzarà d'acord amb les normes generals que, en matèria de personal, adoptarà la Generalitat Valenciana.
València, 2 d'abril de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea