diari

Ordre de 21 de març de 1986, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual és publicat el text únic refós del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleriia de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 365 de 18.04.1986) Ref. Base de dades 0466/1986

Ordre de 21 de març de 1986, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual és publicat el text únic refós del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleriia de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
D'acord amb allò que disposa l'article segon del Decret 10/1986, de 10 de febrer, disposa la publicació del text únic refós del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que s'aprovà pel Decret 38/1984, de 2 d'abril, i es modificà per Decret 91/1984, de 30 de juliol, amb les modificacions i adaptacions derivades de la primera disposició esmentada.
València, 21 de març de 1986.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
REGLAMENT ORGANIC I FUNCIONAL DE LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I CIENCIA
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TITOL I
Dels òrgans de la Conselleria Disposicions Generals
Article 1r
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, òrgan màxim responsable del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria de cultura, educació i investigació exerceix les competències que legalment té atribuïdes en les dues àrees, sota la direcció superior del Conseller, estructurada en dos nivells: Directiu i Administratiu.
Article 2n
U. El nivell Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència està integrat per les unitats següents:
1. La Secretaria General.
2. Les Direccions Generals.
En cas de vacant, absència o malaltia del Conseller, serà substituït en les funcions executives per l'ordre abans establert, sense perjudici de les facultats de delegació previstes en l'article 68 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/83 de 30 de desembre.
Dos. Per assistir el Conseller en l'elaboració del programa d'activitats de la Conselleria i so ta la presidència d’aquest, es constitueix la Junta Directiva formada pel Secretari General, que també ho serà de la Junta esmentada, els Directors Generals i tots aquells responsables dels serveis o de les dependències que el Conseller considere convenient.
Article 3r
El Nivell Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'integra per les Direccions Generals següents:
- Direcció General de Programació i Inversions.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General de Patrimoni Artístic.
- Direcció General de Joventut i Esports.
- Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
- Direcció General d'Ensenyaments Mitjans.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
Article 4t
Directament dependent del Conseller està el Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata del Conseller.
Article 5é
U. Es òrgan assessor del Conseller el Consell integrat per persones de prestigi rellevant en el món de la cultura i l'educació, nomenat pel titular del Departament i a qui presta l'assistència i el concurs en relació a tots els assumptes i les activitats que considere pertinents sotmetre al seu paréixer.
Dos. Igualment, tindran consideració d'òrgans assessors del Conseller aquells altres que, amb aquest caràcter, siguen instituïts en relació amb matèries o serveis específics.
Article 6é
El Nivell administratiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència està integrat per la resta d'unitats sota la dependència de la Secretaria General, les Direccions Generals o dependents directament del Conseller de manera excepcional.
Article 7é
El nivell administratiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'organitza normalment en serveis, seccions i negociats, però es poden establir altres unitats intermèdies quan calga.
Article 8é
En el nivell administratiu i amb la màxima jerarquia d'aquest es crea, dins de la Secretaria General, la Secretaria General Administrativa, que atendrà tots els Serveis Generals de la Conselleria.
TITOL II
De l'estructura i les funcions dels Organs Directius
CAPITOL I
Del Conseller
Article 9é
El Conseller és l'autoritat superior de la Conselleria. Ostenta totes les competències inherents al càrrec i expressament té les atribucions següents:
1. Proposar al Consell el nomenament i destitució dels càrrecs superiors del seu departament.
2. Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de llei, propostes d'acords i projectes de Decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament i referendar aquests una vegada aprovats.
3. Formular motivadament l'avantprojecte del Pressupost de la Conselleria.
4. Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la Conselleria mitjançant les Ordres d'aquesta.
5. Proposar al Consell perquè s'aprove l'estructura i organització de la Conselleria.
6. Executar els acords del Govern en el marc de les competències d'aquesta.
7. Resoldre per via administrativa els recursos que s'interposen contra les Resolucions dels organismes i les autoritats de la Conselleria, llevat de les exepcions que establesquen les lleis.
8. Resoldre els conflictes d'atribucions que esdevinguen entre els diferents òrgans i autoritats de la Conselleria.
9. Exercir la direcció, la iniciativa i la inspecció superior i altres funcions que li corresponen pel que fa als organismes autònoms adscrits a aquest.
10. Disposar les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i les ordenacions dels pagaments corresponents.
11. Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals i pressupostaris.
12. Atorgar o proposar, si s'escau, les recompenses que procedesquen i exercitar les potestats disciplinàries i correctives d'acord amb les disposicions vigents i 13. Altres facultats que li atribuesquen les lleis, els reglaments, el Consell o el President de la Generalitat Valenciana.
Article 10
Directament dependents del Conseller estan els serveis següents:
a) El Gabinet d'Us i Ensenyament del Valencià, al qual se li encomana la programació i l'execució de la política del departament, i l'exercici de les competències en relació amb la utilització normal i oficial del valencià, així com l'ensenyament d'aquest.
b) El Servei de Centres Socio-Culturals, al qual se li encomana la coordinació de tota l'activitat realitzada pels centres d'aquestes característiques, la inspecció de la seua gestió i la coordinació d'aquesta amb l'activitat realitzada per altres institucions públiques o privades.
CAPITOL II
Del Secretari General
Article 11
Són funcions del Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la realització d'estudis, la recopilació de documentació sobre les matèries pròpies del Departament, especialment en ordre a:
1. Prestar assistència tècnica al Conseller i Directors Generals en tot allò que calga.
2. Informar el personal directiu de la Conselleria i establir les vies d'informació necessàries per mantenir-los al corrent de totes les activitats de la Conselleria.
3. Informar sobre els assumptes que el Conseller haja de sotmetre al Consell o al President.
4. Proposar la reforma que millore i perfeccione els serveis dels diferents centres de la Conselleria i preparar tot allò relatiu a l'organització i els mètodes de treball, atenent principalment les despeses i els rendiments.
5. Proposar les normes generals sobre l'adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
6. Proposar les compilacions de les disposicions vigents que afecten la Conselleria, proposar les refundicions i revisions dels textos legals que s'hi escaiguen.
7. Trametre els ascens, les destinacions, les excedències, les jubilacions i els permissos dels funcionaris públics i la resta del personal que presta servei a la Conselleria, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
8. Inspeccionar tots els serveis de la Conselleria.
9. Ostentar la direcció de tot el personal dependent d'aquesta.
10. Coordinar l'edició de publicacions de la Conselleria, així com l'Homologació de fullets, cartells i anuncis de les activitats del Departament.
11. Elaborar la documentació estadística i realitzar estudis sobre les matèries pròpies del Departament.
Article 12
U. La Secretaria General s'estructura en una unitat única, la Secretaria General Administrativa, de la qual depenen els serveis següents:
1. El Servei Jurídic.
2. El Servei de Gestió de Personal.
3. El Servei de Coordinació Administrativa i Assumptes Generals.
4. El Servei de Publicacions.
A més d'aquests serveis s'integra en la Secretaria General Administrativa una Unitat de Coordinació i Relacions amb els diferents sectors socials que participen en l'ensenyament.
Dos. A la Secretaria General Administrativa li escau la tramitació administrativa general de tota la Conselleria i l'exercici de les atribucions en matèria de personal pròpies del departament que no estiguen específicament assignades a altres Unitats Administratives.
CAPITOL III
Dels Directors Generals
Article 13
Són funcions dels Directors Generals:
1. Disposar tot allò que en pertoque al règim intern dels serveis de la Direcció i resoldre els expedients respectius, quan no siga facultat privativa del Conseller.
2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigna aquest Reglament o que el Conseller encomane a la seua incumbència.
3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
4. Proposar al Conseller la resolució que considere pertinent en assumptes que en siguen de la competència i la tramitació de la qual correspon a la Direcció General.
5. Establir el règim intern de les oficines que depenen d'aquest.
6. Elevar anualment al Conseller un informe pel que fa al funcionament, els costs i el rendiment dels serveis al seu càrrec, i proposar les modificacions que li assignen les Lleis, els Reglaments o el Conseller.
CAPITOL IV
De la Direcció General de Cultura
Article 14
U. La Direcció General de Cultura és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller en programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en matèria del llibre, els arxius i les biblioteques, la música, el teatre i la densa, la cinematografia i els mitjans audiovisuals i, en general, en totes les matèries o aspectes que abasta la promoció i difusió cultural.
Dos. Correspon a la Direcció General de Cultura les funcions següents:
1 La difusió i extensió de la cultura a tots els àmbits i sectors de la Comunitat Valenciana i, especialment, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i contribuesquen en recuperar la personalitat històrica pròpia.
2. Impulsar l'atenció deguda, la conservació, la classificació i la publicació dels arxius dels municipis i entitats públiques altres que integren el patrimoni històric valencià.
3. L'exercici de les competències assumides pel Consell de la Generalitat Valenciana en matèries que tracten sobre llibres, biblioteques i hemeroteques.
4. La promoció de totes les activitats i manifestacions de caràcter cultural que es desplegaren a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, protegint-les i proporcionant-les les ajudes que necessiten.
5. La promoció i el foment de la producció cultural, així com el registre, la classificació i promoció dels elements que en constitueixen la infrastructura a la Comunitat Valenciana.
6. L'inventari i la coordinació, promoció i ajuda de les entitats i associacions culturals i artístiques.
Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions s'estructura la Direcció General de Cultura en els serveis següents:
a) El Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques .
b) El Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
c) El Servei de Promoció Cultural.
CAPITOL V
De la Direcció General de Patrimoni Artístic
Article 15
U. La Direcció General de Patrimoni Artístic és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i n'exerceix les competències en les matèries relacionades amb el patrimoni artístic (arquitectònic, arqueològic i moble), arts plàstiques, museus i altres centres de dipòsit artístic.
Dos. Correspon a la Direcció General del Patrimoni Artístic les funcions següents:
1. La conservació, defensa i restauració del Patrimoni Artístic de la Comunitat Valenciana.
2. L'adquisició, l'adequació, les ajudes i el manteniment dels museus transferits o que en un futur dependran o els gestionarà la Generalitat Valenciana.
3. La promoció de les arts plàstiques a la Comunitat Valenciana.
Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions, s'estructura la Direcció General del Patrimoni Artístic en els serveis següents:
a) El Servei del Patrimoni Artístic Immoble.
b) El Servei del Patrimoni Artístic Moble.
CAPITOL VI
De la Direcció General de Joventut i Esports
Article 16
U. La Direcció General de Joventut i Esports és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i exerceix les seues competències en les matèries relacionades amb la Joventut i l'Esport.
Dos. Correspon a la Direcció General de Joventut i Esports les funcions següents:
1. Promoure i desplegar l'activitat associativa i de participació juvenil i impulsar-la en tots els àmbits institucionals.
2. Dirigir i gestionar la xarxa d'albergs, residències, campaments, camps de treball i instal·lacions juvenils que se li encomanen.
3. Promoure activitats de temps lliure i de caràcter sòcio cultural adreçades a la joventut.
4. Promoure l'estudi de la problemàtica juvenil i la informació en aquest àmbit, així com el desplegament d'una política institucional de caràcter integral.
5. Impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació amb les estructures federatives de l'esport a la Comunitat Valenciana, així com l'aprovació dels Estatuts i Reglaments d'aquestes entitats esportives que siguen de la seua competència.
6. Realitzar activitats i manifestacions per promocionar l'esport en la societat.
7. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, així com el cens de l'equipament que hi ha en aquest àmbit.
8. Promoure l'activitat esportiva escolar i la direcció i la gestió dels centres d'iniciació tècnico-esportiva.
9. El foment de les activitats culturals per als vells.
Tres. Per al desplegament de les facultats esmentades s'estructura la Direcció General de Joventut i Esports en els serveis següents:
a) Servei de Joventut.
b) Servei d'Esport.
c) Servei de Planificació i Instal·lació.
d) Servei de Desplegament Comunitari.
CAPITOL VII
De la Direcció General de Programació i Inversions
Article 17
U. La Direcció General de Programació i Inversions és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, n'exerceix competències en matèria de programació econòmica, obres, subministraments i mecanització de la Conselleria.
Dos. Correspon a la Direcció General de Programació i Inversions les funcions específiques següents:
1. El desplegament econòmico-financer de tota la Conselleria, i l'elaboració i proposta de l'avantprojecte del Pressupost, la gestió, el control i la fiscalització i la comptabilitat d'aquesta.
2. La tramitació, d'acord amb les disposicions legals vigents, dels expedients de contractació d’obres i subministraments.
3. Els projectes d'informatització de la Conselleria, tant a nivell central com dels Serveis Territorials.
4. Estudi i control de les nòmines de la Conselleria, examen dels expedients de despeses, els comptes justificatius, les taxes i els crèdits pressupostaris.
Tres. Per a l'exercici de les funcions anteriors s'estructura la Direcció General de Programació i Inversions en els serveis següents:
- De Règim Econòmico.
- Financer.
- De Contractació.
- De Mecanització
- D'Intervenció i Comptabilitat.
- De Projectes i Obres.
CAPITOL VIII
De la Direcció General d'Educació Bàsica i
Ensenyaments Especials
Article 18
U. La Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i exerceix les seues competències en matèria educativa en el nivell bàsic de l'ensenyament i en els ensenyaments especials.
Dos. Correspon a la Direcció General d’Educació Bàsica i Ensenyaments Especials les funcions específiques següents:
1. L'elaboració de propostes de localització de centres públics i l'autorització dels privats, així com les seues subvencions i els concerts que amb aquests centres s'establesquen i la constitució de zones d'actuació preferent.
2. L'elaboració i realització de programes i projectes educatius experimentals, d'educació permanent d'adults i ensenyaments especials.
3. El règim del professorat dels cossos docents dependents de la Direcció General i de la Inspecció.
4. La convocatòria de concursos de trasllat i l'elaboració de criteris per al nomenament de professors interins i contractats.
5. La convocatòria d’oposicions als cossos docents dependents de la Direcció General.
6. L'orientació, supervisió i el control de caràcter tècnico- pedagògic dels centres i serveis educatius bàsics, així com l'elaboració de normes i orientacions per a l'avaluació dels alumnes de nivell educatiu.
Tres. Per al desplegament de les funcions esmentades, la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials compta amb els serveis següents:
- El Servei de Centres.
- El Servei d'Ensenyaments Diferenciats.
- El Servei de Personal.
- El Servei d'Inspecció Tècnica i Avaluació.
- El Servei d'Educació Compensatòria i Acció Psicopedagògica.
- El Servei d'Ordenació Acadèmica.
CAPITOL IX
De la Direcció General d'Ensenyament Mitjà
Article 19
U. La Direcció General d'Ensenyament Mitjà és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller en programa i n'executa la política i exerceix les seus competències en matèria docent en els nivells educatius mitjans.
Dos. Correspon a la Direcció General d’Ensenyaments Mitjans les funcions específiques següents:
1. L'elaboració i revisió dels plans i programes d'estudi dels nivells mitjans, d’acord amb les competències assumides en aquest sentit per la Generalitat Valenciana.
2. L'elaboració de propostes de localització de centres de batxillerat, formació professional i ensenyaments especialitzats de caràcter públic i l'autorització dels privats, així com les subvencions i els concerts que s'hi podran establir.
3. L’avaluació i distribució de la població escolar en l'àmbit de la seua competència.
4. El règim del professorat dels cossos docents del seu àmbit i l'elaboració de les plantilles orgàniques i la Inspecció.
5. La convocatòria de concursos de trasllats i l'elaboració de criteris per al nomenament de professors interins i contractats.
6. La convocatòria d'oposicions als cossos docents de la seua competència.
7. L'orientació, supervisió i el control de caràcter docent dels centres i serveis educatius de la seua competència.
8. La gestió de programes educatius referents als centres d'Ensenyament Integral, Escoles d’Arts Aplicades, Ceràmica, Art Dramàtic i Dansa, Escoles Oficials d'Idiomes i Conservatoris.
Tres. S'estructura la Direcció General d’Ensenyaments Mitjans per a l'exercici de les funcions esmentades en els serveis següents:
- El Servei de Centres i Inspecció.
- El Servei de Batxillerat.
- El Servei de Formació Professional.
- El Servei d'Ensenyament Especialitzat.
- El Servei d'Acció Educativa i Ordenació Acadèmica.
CAPITOL X
De la Direcció General d'Ensenyaments
Universitarisi Investigació
Article 20
U. La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller en programa i n'executa la política i exerceix les seues competències en la matèria referida a l'ensenyament universitari i investigació.
Dos. En l'exercici de les competències referides, correspon a la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació les funcions específiques següents:
1. Estudiar els mitjans materials i personals que els Centres Universitaris i d'Investigació consideren necessaris per al desplegament de llurs fins propis, així com les actuacions corresponents per a llur finançació.
2. Elaborar les partides contemplades en el pressupost de la Generalitat Valenciana destinades al finançament de les Universitats públiques que hi ha a l'àmbit de la Comunitat Valenciana així com els centres d'investigació, en l’àmbit d'una programació plurianual.
3. Elaborar les propostes de la política de taxes dels estudis universitaris que s'apliquen a titulacions oficials, així com de la política universitària de la Generalitat Valenciana de beques, ajudes a l'estudi i exempcions.
4. Elaborar la proposta d'autorització expressa dels capítols de pressupostos de les Universitats previstos en la Llei.
5. La coordinació de les Universitats i dels centres d'investigació, i l'articulació dels centres i estudis de manera que, respectant-ne les autonomies, responguen a les necessitats socials, econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
6. Elaborar la proposta de creació, supressió, adscripció i integració, segons corresponga, d'Universitats, Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries, Instituts Universitaris, Col·legis Universitaris, Col·legis Majors Universitaris, així com tots els altres Centres Universitaris la creació dels quals no corresponga a les universitats.
7. Gestió de beques i ajudes a l'estudi universitari i exempció de taxes acadèmiques.
8. La programació i ordenació de la investigació científica i la creació dels òrgans i la infrastructura necessària, de tal manera que la transforme en un factor de desplegament comunitari.
9. Proposar l'establiment i la coordinació de relacions en matèria d'Universitats i investigació amb organismes d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i estrangers.
10. El perfeccionament del professorat i la renovació pedagògica, en tots els nivells educatius.
Tres. Per a l'exercici de les funcions esmentades al número anterior, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació s'organitza en els serveis següents:
a) El Servei de Coordinació i Programació Universitària.
b) El Servei d'Ordenació Acadèmica.
c) El Servei de Política Científica.
d) El Servei de Perfeccionament del Professorat i Renovació Pedagògica.
TITOL III
Dels Serveis Territorials de la Conselleria
Article 21
U. Territorialment la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'organitza en Serveis Centrals i Serveis Territorials.
Dos. Els Serveis Territorials tenen competències sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana
Tres. Els Serveis Territorials són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regeix l'activitat administrativa de la Conselleria i depén orgànicament del Conseller i funcionalment de la Secretaria General i de cada Direcció General en les matèries de les respectives competències.
Article 22
Els Serveis Territorials d’àmbit provincial exerciten les competències que reglamentàriament els atribueixen els Centres Directius del departament i estan dirigits per un Director Territorial nomenat per ordre del Conseller.
Per a l'exercici escaient d'aquestes competències s'estructuren en dos serveis, que corresponen a l'àrea de Cultura i Educació, i s'autoritza el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per estructurar-los en una única unitat.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Fins que no es desplegue aquest Reglament, continuen en vigor les actuals estructures orgàniques de nivell inferior a les que s'hi regulen.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Es deroga expresament el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aprovat pel Decret 38/1984, de 2 d'abril, i es deroga el Decret 91/1984 de 30 de juliol i el Decret 10/1986, de 10 de febrer, pel qual es modifiquen alguns articles del Reglament anterior, i totes les altres normes d'igual o inferior categoria que s'oposen a l'establert en aquest Reglament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència dictarà totes les disposicions reglamentàries i altres resolucions que reclame l'aplicació i el despleglament d'allò que disposa aquest Decret, amb la informació prèvia de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de la Presidència.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Tercera
La determinació definitiva dels nivells que corresponen a les diverses unitats i llocs de treball es realitzarà d'acord amb les normes generals que, en matèria de personal, adoptarà la Generalitat Valenciana.
València, 21 de març de 1986.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea