diari

INSTRUCCIÓ d'11 de febrer de 1998, de la Conselleria de Presidència, per la qual s'actualitzen els criteris d'aplicació de la normativa en vigor en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, fixats per la Instrucció de la Conselleria d'Administració Pública, de 23 de gener de 1996. [1998/X1940]

(DOGV núm. 3212 de 27.03.1998) Ref. Base de dades 0510/1998

INSTRUCCIÓ d'11 de febrer de 1998, de la Conselleria de Presidència, per la qual s'actualitzen els criteris d'aplicació de la normativa en vigor en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, fixats per la Instrucció de la Conselleria d'Administració Pública, de 23 de gener de 1996. [1998/X1940]
Després de l'entrada en vigor de la Instrucció de 23 de gener de 1996, va ser objecte de publicació la Norma Bàsica d'Edificació NBE-CPI/96. Condicions de Protecció contra Incendis en els Edificis, Reial Decret 2.177/1996, de 4 d'octubre, la qual ha introduït novetats significatives en quant a índexs d'ocupació, que motiven la modificació de la Instrucció abans citada, la qual va ser objecte d'elaboració a la vista del que disposa el Reial Decret 2.816/1982, de 27 d'agost, Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
L'esmentat Reial Decret, en el seu article 1r.1 estableix: "Seran aplicables els preceptes d'aquest Reglament en els espectacles, esports, jocs, recreacions i establiments destinats el públic, enumerats en l'annex i altres activitats d'anàlogues característiques, ...".
En l'apartat 2 del mateix article s'assenyala: "Els preceptes de la secció primera, capítol I títol I, dedicats específicament a regular els requisits de construcció o transformació dels locals per a destinar-los a espectacles pròpiament dits, seran adaptats a les exigències dels establiments públics i restants activitats recreatives, mitjançant Reglaments Especials, amb subjecció a anàlegs principis i finalitats".
Així mateix, l'apartat 3 contempla el següent: "L'aplicació d'aquest Reglament tindrà caràcter supletori respecte de les disposicions especials dictades, en relació amb totes o alguna de les activitats enumerades en l'annex ..."; i l'apartat 4: "Els requisits establits en aquest Reglament, ..., seran exigits sense perjudici que puguen establir en l'exercici de les seues competències els distints departaments ministerials, les comunitats autònomes i les corporacions locals".
Per tot açò, i davant l'absència de reglaments especials, s'ha considerat imprescindible la redacció dels criteris adoptats, per a l'aplicació de la normativa en vigor als locals que estant relacionats en el nomenclàtor annex del citat Reglament, no es troben en l'apartat I.1. d'espectacles públics pròpiament dits, únic al què li és d'aplicació directa els preceptes de la secció primera, capítol I, títol I.
No obstant això, cal assenyalar que davant de l'entrada en vigor del Decret 195/1997, de l'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars, s'ha d'aplicar la mencionada secció primera, del capítol I i títol I del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives a tots aquells locals enumerats en el seu annex I. Llistat, els quals figuren en l'apartat 1 com a Espectacles públics i que es desenvolupen en recintes coberts i tancats. Tant a aquests com als tancats i descoberts s'aplicarà la Norma Bàsica de l'Edificació, Condicions de Protecció Contra Incendis als Edificis (NBE-CPI) en vigor.
Per tant, tots els locals en què no és d'aplicació l'esmentada secció primera del capítol primer, hauran de complir allò que disposa la NBE-CPI en vigor.
No obstant això, existeixen alguns conceptes regulats en el RGPEPAR que no contempla la NBE-CPI en vigor i altres que, trobant-se regulats per aquest, es consideren no subjectes a anàlegs principis i finalitats; per la qual cosa procedeix l'elaboració d'aquesta Instrucció.
Els conceptes són els següents:
1. Aforament màxim
1.1. L'aforament del local constarà en la llicència municipal d'obertura i haurà d'estar justificat d'acord en els criteris de càlcul següents:
1.2. Criteris per al càlcul
S'utilitzaren com a criteris per al càlcul de l'aforament la superfície de cada local i els coeficients d'ocupació.
1.2.1: Superfície a considerar
La superfície útil per al públic, que és la resultant de descomptar a la superfície útil del local, l'ocupada pels serveis (cuina, barra magatzem, neteges, etc...).
1.2.2 : Coeficients d'ocupació en zones de públic:
Seran els relacionats en la NBE-CPI en vigor.
2. Emplaçament
2.1. Tots els edificis i locals es construiran, almenys, amb una façana i/o eixida a via pública o espai obert que complisca les condicions fixades en la NBE-CPI en vigor, com a espai exterior segur.
Com a norma general, per a aforaments d'una capacitat igual o superior a 100 persones, l'ample mínim de la via pública o espai obert, serà com a mínim 5 m.
2.2. S'acceptaran locals la façana i/o eixida del qual accedisquen a vies públiques o espais d'eixida no apta per al trànsit rodat, que no complisquen allò que s'especifica com a norma general, sempre que complisquen les condicions següents:
2.2.1. S'haurà de permetre l'estacionament dels vehicles per a emergència a un distància no superior a de 10 m de la façana del local, en via pública o espai obert que complisca les condicions mínimes establides.
2.2.2. La distància entre dit espai d'estacionament i algun dels accessos a l'edifici no serà superior a 30 m.
2.2.3. Aquells locals ubicats en galeries comercials estaran d'acord amb l'annex "Condicions particulars per a l'ús comercial" de la Norma Bàsica de l'Edificació: condicions de Protecció contra Incendis als Edificis, en vigor.
3. Eixides d'edifici
3.1. El nombre de portes de l'edifici o local, amb eixida directa a la via pública o espai exterior obert, serà proporcional a l'aforament d'aquest.
3.2. L'amplària mínima lliure serà de 0,80 m fins un aforament de 50 persones i d'1,20 m per a aforaments superiors.
3.3. En quant al nombre, amplària, disposició i concepte d'eixides s'estarà a allò que disposa la norma bàsica de l'edificació NBE-CPI en vigor.
3.4. Les portes, que es computaran a efectes de càlcul d'evacuació, hauran d'obrir únicament en el sentit d'aquesta.
3.5. Tant els accessos a dites eixides, així com els espais en què aquestes recauen, hauran de mantindre's lliures de vehicles, mercaderies o qualsevol altre obstacle, en una superfície suficient per a facilitar la ràpida evacuació del públic existent al local.
3.6. La porta o portes d'accés romandran totalment lliures de passadors, i quedarà prohibit qualsevol tipus de mecanismes que retarden o dificulten l'obertura d'aquests. Únicament podran romandre tancades les considerades d'emergència, les quals disposaran d'obertura amb dispositius antipànic; aquests es trobaran sempre en perfecte estat d'utilització.
3.7. L'altura de les portes d'eixida serà com a mínim de 2,00 metres.
4. Portes, corredors i escales
4.1. Les portes interiors, que haja de creuar el públic en l'evacuació, compliran els mateixos requisits que les portes d'eixida.
No es consideraran portes interiors d'evacuació aquelles que han de ser creuades per menys de 10 persones.
4.2. Els corredors i passos d'evacuació tindran un ample mínim d'1,0 m. que es calcularà segons la norma bàsica NBE-CPI en vigor.
No s'hi permetran escalons ni obstacles que reduïsquen el seu ample o dificulten l'evacuació.
Les rampes tindran una rostària màxima del 12%, sent el seu paviment de tipus antilliscant.
Es tindran en compte els paràmetres exigibles en l'itinerari practicable, per a complir les condicions d'accessibilitat arquitectònica establides en la legislació vigent sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
4.3. Les escales tindran el mateix criteri de dimensionat de la NBE-CPI en vigor.
Es considerarà escala, a efectes d'evacuació, aquella que complisca els requisits especificats en la NBE-CPI en vigor.
En el cas d'existir una porta d'accés a una escala, aquesta haurà de disposar d'un replanell del mateix ample que el full de la porta i amb un mínim d'1 m entre el buit i el primer escaló.
5. Altures mínimes
5.1. Els locals enumerats en el llistat de l'annex I del Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, en l'apartat 2.1.1, sales de banquets, restaurants, bars, cafeteries i semblants, tindran una altura mínima de 2,50 m.
5.2. Els locals denominats pubs (2.1.2 del Catàleg) tindran una altura mitjana de 2,80 m, no admetent-se cap punt d'altura inferior a 2,50 m en aquests.
Aquestes mateixes altures s'exigiran en la resta dels locals coberts i tancats, inclosos en l'esmentat Catàleg, llevat de les sales recreatives que disposen d'una normativa específica.
5.3. Els locals humits, tal com a vestuaris, serveis higiènics, etc. disposaran d'altures lliures mínimes de 2,30m.
6. Serveis sanitaris
6.1. Tots els locals hauran de disposar d'una farmaciola convenientment dotada. La composició bàsica de la qual serà la següent:
· Productes: corticosteroides tòpics sols; antisèptics i desinfectants, exclosos els apòsits; corticosteroides sistèmics sols; antiinflamatoris no esteroides sols, altres analgèsics i antipirètics; oftalmològics; aigua bidestil·lada estèril i apirògena, iodur potàssic i anestèsics locals.
· Material: gafes, set de sutura d'un sol ús, cotó hidròfil, esparadrap, gases estèrils, guants d'un sol ús, xeringues d'1, 2 , 5 i 10 ml d'un sol ús, màscares, torniquets elàstics, benes, bisturís d'un sol ús i tisores.
Es disposarà d'un servei d'infermeria amb la dotació mínima exigida per la legislació vigent o una unitat mòbil d'assistència sanitària, per a aquelles activitats que per la seua característiques de risc així ho exigisquen, segons la seua reglamentació específica.
6.2. S'establiran serveis higiènics independents segons sexes, ubicats en llocs adequats del local, separats degudament del recinte de la sala.
La dotació mínima serà d'1 inodor i 1 lavabo en el wc de senyores i 1 inodor, 1 lavabo i 1 urinari en el de cavallers, fins un aforament de 100 persones.
Per a cada 100 persones més o fracció, s'incrementarà en 1 inodor en el de senyores i un urinari o inodor en el de cavallers, que caldrà compartimentar en aquest cas amb els inodors.
En el servici de cavallers el nombre d'urinaris no podrà ser superior al doble del d'inodors.
El nombre de lavabos serà la meitat que el nombre d'inodors en el servici de senyores i la meitat que la suma d'inodors i urinaris en el de cavallers.
6.3. Es tindrà en compte l'existència d'un lavabo habilitat per a minusvàlids, en compliment de la normativa en vigor sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
València, 11 de febrer de 1998.- El director general: José López Garrido.

linea