diari

DECRET 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.

(DOGV núm. 3033 de 11.07.1997) Ref. Base de dades 1820/1997

DECRET 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.
Mitjançant Decret 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, es va regular per primera vegada el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i el Registre d'Empreses, Locals i Titulars, en compliment del mandat legal contingut en l'article 1, paràgraf 3, de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, segons el qual el Govern Valencià establirà reglamentàriament un catàleg, que no tindrà caràcter exhaustiu, dels espectacles i activitats recreatives que són objecte de la Llei, el qual haurà de classificar-los d'acord amb les seues característiques. Atès el temps transcorregut des de l'entrada en vigor, i a la vista de la problemàtica existent per a aconseguir un registre d'establiments que resulte efectiu per a la prestació del servei que es pretén, cal el desenvolupament d'una nova normativa que preveja noves situacions i aclarisca determinats aspectes no previstos anteriorment.
D'altra banda, la legislació aplicable en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives estableix, de forma expressa, que tots els locals, establiments o recintes de pública concurrència han de realitzar l'activitat que específicament vinga emparada en la corresponent llicència d'obertura i funcionament. En aquest sentit, serveixen com a confirmació del principi citat els següents fonaments de dret:
- La Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, estableix:
* Article 12.1. Els espectacles o activitats recreatives que tinguen lloc habitualment en establiments públics, locals o recintes que posseïsquen la corresponent llicència municipal d'obertura i funcionament no necessitaran de cap altre tràmit per a la seua celebració.
* Article 12.2. a) in fine. Serà preceptiu obtenir autorització expressa de l'administració de la Generalitat Valenciana per a la celebració dels espectacles i activitats que s'expressen en els apartats següents: «Els espectacles i activitats recreatives que, amb caràcter extraordinari, es pretenguen celebrar en locals o recintes la destinació autoritzada dels quals siga diferent».
* Article 12.4. Aquestes autoritzacions es concediran sense perjudici de tercers i de l'obtenció d'uns altres permisos procedents, o del compliment de determinats requisits, quan vinguen exigits per les disposicions que regeixen la matèria.
Es tipifica com a infracció de caràcter greu allò que s'ha disposat en l'article 22.g): «La dedicació de locals, recintes o instal·lacions a la celebració d'espectacles o activitats recreatives distints d'aquells per als quals estigueren autoritzats», i com a infracció molt greu allò que s'ha establert en l'article 23.a): «La dedicació de locals, recintes o instal·lacions eventuals a la celebració d'espectacles públics o activitats recreatives que manquen de llicència municipal o d'autorització administrativa quan aquesta siga exigible».
- La Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, estableix:
* Article 8.1. Tots els espectacles i activitats recreatives de caràcter públic quedaran subjectes a les mesures de policia administrativa que dicte el Govern, en atenció als fins següents:
c) Limitar les activitats dels locals i establiments públics a les que tingueren autoritzades, i impedir, en tot cas, l'exercici en aquests de qualssevol altres que estigueren prohibides.
* Article 23. Als efectes de aquesta Llei, constitueixen infraccions greus:
d) L'obertura d'establiments i la celebració d'espectacles públics i activitats recreatives que manquen d'autorització o s'excedisquen dels límits d'aquesta.
n) L'obertura d'un establiment, l'inici de les seues activitats o el desenvolupament del funcionament sense autorització o sense adoptar les mesures de seguretat obligatòries, o quan aquelles no funcionen o ho facen defectuosament, o abans que l'autoritat competent haja expressat la seua conformitat amb aquestes.
Per tot això, va ser dictada la Instrucció explicativa de 18 de novembre de 1993 sobre celebració de balls i espectacles en locals, establiments o recintes no autoritzats per a tal fi, i es van trobar, en ocasions, supòsits no previstos en aquesta, els quals són objecte de nova regulació mitjançant aquest Decret.
Per tant, i de conformitat amb l'article 36.3 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, previ informe de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Presidència, d'acord amb el Consell d'Estat i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de juliol de 1997,
DECRETE
Article 1
1. S'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives que figura com a annexos I i II, si bé s'assenyala que aquest no té caràcter exhaustiu, per la qual cosa, en el futur, es podran incloure els que no hi són però tenen naturalesa semblant.
2. Totes les activitats definides en aquest catàleg podran realitzar-se en recintes coberts i tancats, tancats i descoberts o en espais oberts.
Les activitats que preveu aquest catàleg poden ser de caràcter fix o de caràcter eventual.
Es consideren activitats de caràcter fix: aquelles que funcionen de manera permanent i subjectes a una llicència municipal d'obertura, tinguen o no finalitat lucrativa.
Es consideren activitats de caràcter eventual: aquelles que es desenvolupen en instal·lacions fixes o eventuals i que es realitzen durant un període determinat de temps, subjectes a llicència municipal d'obertura, tinguen o no finalitat lucrativa.
Article 2
Aquest decret serà d'aplicació a tots aquells espectacles, esports, jocs, activitats recreatives i establiments de pública concurrència que, realitzant-se o situant-se al territori de la Comunitat Valenciana, vagen dirigits al públic en general o siguen capaços de congregar-lo, amb independència que la seua titularitat siga pública o privada.
S'exclouen d'allò que s'ha disposat en aquest article les activitats de caràcter familiar que no es troben obertes a la pública concurrència.
Article 3
1. En les llicències d'activitat i d'obertura que atorguen els ajuntaments als locals o recintes on es desenvolupen les activitats incloses en aquest catàleg haurà de constar, a més de l'activitat a què es dedicarà el local, segons les denominacions i definicions que es consignen en els annexos I i II, la capacitat màxima permesa, així com qualsevol mesura necessària que garantisca les degudes condicions d'higiene, comoditat, seguretat i respecte del dret al descans de tercers.
2. Els locals o recintes, després de concedida la llicència d'obertura, hauran de col·locar, en un lloc visible i llegible des de l'exterior d'aquest, un cartell segons el model que es reprodueix en l'annex III a aquest decret. S'exclou de l'aplicació d'aquest precepte als establiments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la normativa sectorial en matèria turística.
Dit cartell comptarà amb un nombre identificatiu de catorze dígits, expressius de les províncies i localitats, i farà constar l'activitat, domicili on s'exerceix, capacitat autoritzada i data de concessió de la llicència.
Els titulars dels locals i recintes hauran de sol·licitar el cartell a la Conselleria de Presidència, acompanyat de la preceptiva llicència municipal d'obertura.
3. Quan un local o recinte vaja a ser dedicat a diverses de les activitats definides per separat en el catàleg, sempre que aquestes activitats siguen compatibles, en les llicències es farà constar cada una d'aquestes activitats. Si el local o recinte comptara amb diversos espais d'usos diferenciats, haurà d'expressar-se la capacitat de cadascun d'aquests.
Es consideren activitats incompatibles físicament, tècnica o legal, aquelles que per la seua definició difereixen quant a horari, dotacions o públic a què s'autoritza l'accés, excepte autorització expressa de la Conselleria de Presidència, i queden subjectes a les condicions que l'autorització determine.
Igualment, si un local es dedica a diverses activitats, unes excloses del catàleg i unes altres incloses en aquest, o bé a dos o més de les considerades incompatibles, hauran de redactar-se tants projectes diferenciats com activitats de les citades es realitzen o un únic projecte on consten les dues activitats amb absoluta independència i haurà de seguir-se el procediment legalment establert per a l'obertura o modificació d'aquelles, i es tramitaran tants expedients com activitats sol·licitades.
En relació amb els establiments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la normativa sectorial en matèria turística, concretament els previstos en el Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencià, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, les activitats incloses en el catàleg que es desenvolupen en l'interior d'aquests, per a ús exclusiu dels clients, queden excloses d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, sense perjudici del compliment de la normativa d'espectacles públics en matèria de seguretat, així com aquelles referents a l'edat d'accés i l'horari.
4. La concessió de les llicències a què es refereix aquest article no exclou l'obligació d'obtenir la resta d'autoritzacions que les disposicions vigents sobre establiments turístics, o sobre unes altres matèries, establisquen.
Article 4
1. Si en un local o recinte, que compte amb llicència per a una activitat, es pretén desenvolupar, amb caràcter extraordinari, una altra de les contingudes en el catàleg que aprova aquest decret, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria de Presidència una autorització especial. En la sol·licitud es farà constar l'activitat extraordinària que es pretenga realitzar, conforme a les definicions contingudes en el catàleg. Aquesta sol·licitud haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de 15 dies a l'exercici de l'activitat o celebració que se sol·licite, i acompanyar la següent documentació:
- Declaració del tipus d'activitat la realització de la qual es pretén, i assenyalar la data, l'hora, el lloc i la capacitat sol·licitada.
- Llicència o autorització d'obertura de què disposa el local, data de concessió i capacitat autoritzada.
- Certificat de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Butlletí de manteniment periòdic d'instal·lacions de baixa tensió en locals de pública concurrència.
2. En el cas que el desenvolupament de l'activitat sol·licitada supose un augment de risc respecte a les condicions de seguretat que van motivar la concessió de la llicència corresponent, considerant aquest un augment de la capacitat o la col·locació d'elements o instal·lacions provisionals, a la documentació abans citada s'adjuntarà:
- Certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, en què es justifique que els elements i les instal·lacions provisionals compleixen la normativa en vigor que els és d'aplicació, i tanmateix la justificació de les vies d'evacuació previstes en relació amb la capacitat sol·licitada.
- Memòria descriptiva, que subscriurà el responsable de l'organització de l'activitat sol·licitada i que contindrà, almenys, els següents apartats:
a) Plànol de planta de distribució, a escala, on es grafie el mobiliari previst amb ubicació d'elements provisionals. També es grafiarà la situació dels elements materials de seguretat disponibles.
b) Descripció de les mesures a adoptar pel personal de seguretat en el cas d'actuació davant emergències de qualsevol tipus.
3. La Conselleria de Presidència podrà realitzar visites de reconeixement o inspecció que tindran per objecte comprovar les condicions de seguretat del local o recinte i les seues instal·lacions per a realitzar l'activitat extraordinària.
4. L'autorització serà per a la celebració de l'espectacle o activitat sol·licitada. En cas de reiterar-se les sol·licituds d'autorització, la Conselleria de Presidència podrà denegar-la i comunicar el fet al respectiu ajuntament perquè, si s'estima convenient, s'exigisca de la persona interessada la sol·licitud d'una ampliació en la llicència d'obertura.
Els establiments a què es refereix el paràgraf quart de l'article 3, número 3, d'aquest decret no necessitaran l'autorització especial prevista en aquest article 4 en els casos en què pretenguen celebrar, amb caràcter extraordinari i destinades exclusivament als seus clients, activitats diferents a aquelles per a les quals van obtenir llicència, sempre i quan no es disminuïsquen les condicions de seguretat dels locals ni s'hi augmenten les de risc.
5. L'autorització a què fan referència els apartats anteriors serà concedida o negada amb antelació a la data de celebració o inici de l'activitat. En el cas que no recaiga resolució expressa amb anterioritat a aquella data, la sol·licitud s'entendrà estimada. La resolució ha de ser notificada a la persona interessada, així com a l'ajuntament del municipi on es trobe situat el local.
Article 5
1. En sol·licitar la llicència d'obertura i funcionament, l'interessat haurà de complimentar l'imprès el model del qual figura en l'annex IV. Les dades que es reflecteixen en dit imprès, que es denominarà Fitxa del Local, seran la base del registre d'empreses i locals en els respectius ajuntaments i en la Generalitat Valenciana.
2. Concedida la llicència d'obertura i funcionament del local o recinte, l'Ajuntament respectiu verificarà i completarà les dades de la Fitxa del Local, i trametrà, en el termini d'un mes, un exemplar a la Conselleria de Presidència.
3. Quan es produïsca el canvi de titularitat del local o recinte o qualsevol altra variació en les dades reflectides en la Fitxa del Local, l'Ajuntament, prèvia notificació de la persona interessada, haurà de complimentar una nova fitxa, un exemplar de la qual serà remesa a la Conselleria de Presidència en el termini d'un mes a partir que tinga lloc la variació de què es tracte.
Article 6
1. Els ajuntaments i la Conselleria de Presidència podran sol·licitar, en qualsevol moment, ampliació, aclariment o actualització de les dades que figuren en els seus respectius registres, i les persones interessades tindran l'obligació de facilitar-ho.
2. D'acord amb el principi de col·laboració que defineix l'article 3 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Presidència i els ajuntaments interessats hauran de subministrar-se, recíprocament, la informació de què disposen.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, els ajuntaments hauran de revisar les llicències d'obertura concedides amb anterioritat, per tal d'adaptar la denominació de l'activitat a les definicions contingudes en el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
Segona
Els titulars dels locals o recintes la llicència d'obertura dels quals va ser concedida amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, hauran de sol·licitar de la Conselleria de Presidència, i dins del termini de dos anys, el número identificatiu que ha de constar en el cartell a què fa referència l'annex III.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que s'ha establert en aquest decret, i en concret queda derogat el Decret 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars, i la Instrucció explicativa de 18 de novembre de 1993 sobre la celebració de balls i espectacles en locals, establiments o recintes no autoritzats per a aquesta finalitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria de Presidència per a dictar les disposicions que exigisca el desenvolupament i l'execució d'allò que s'ha establert en aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
Catàleg d'espectacles, establiments públics
i activitats recreatives
Annex I.
Llista
1. Espectacles públics
1.1. Exhibicions cinematogràfiques
1.1.1. Cinemes
1.1.2. Autocinemes
1.2. Exhibicions teatrals i concerts
1.2.1. Teatres
1.2.2. Auditoris
1.3. Circenses i anàlegs
1.4. Espectacles taurins
1.4.1. Plaça de bous
1.4.2. Places de prova
1.4.3. Escoles taurines
1.4.4. Bous al carrer en totes les seues modalitats
1.5. Espectacles esportius o recintes on se celebren
1.5.1. Pavellons esportius
1.5.2. Camps d'esport, estadis de futbol
1.5.3. Piscines de competició
1.5.4. Pistes de patinatge (gel, patins)
1.5.5. Galeries de tir
1.5.6. Camps de tir (al plat, al colomí i anàlegs)
1.5.7. Canòdroms, hipòdroms, velòdroms i similars
1.5.8. Pistes de bitlles, billars i similars
1.5.9. Trinquets, frontons, pistes d'esquaix i similars
1.5.10. Poliesportius
1.5.11. Nàutics
1.5.12. Aeronàutics
1.5.13. Ciclistes, motociclistes i automobilístics
1.5.14. Carreres populars, maratons i similars
1.6. Festes, balls i atraccions
1.6.1. Sala de festes amb servei de cuina
1.6.2. Sala de festes sense servei de cuina
1.6.3. Cafès teatres, concerts i cantants
1.6.4. Discoteques, sales de balls amb atraccions o sense
1.6.5. Revetlles, velades i festes populars
1.7. Exhibicions especials
1.8. Romeries, desfilades, ofrenes i anàlegs
2. Establiments públics
2.1. Hostaleria i restauració
2.1.1. Sales de banquets, restaurants, bars, cafeteries i similars
2.1.2. Pubs
2.2. Actes públics
2.2.1. Sales de conferències(seients fixos)
2.2.2. Sales d'exposicions
2.2.3. Sales polivalents o locals polivalents amb activitats diverses(seients mòbils)
2.2.4. Pavellons firals
3. Activitats recreatives
3.1. Jocs recreatius i d'atzar
3.1.1. Casinos de joc
3.1.2. Sales de bingo
3.1.3. Sales recreatives
3.1.4. Sales de joc
3.1.5. Tómboles i similars
3.2. Recreatives-esportives
3.2.1. Piscines d'esbargiment: públiques o comunitàries privades
3.2.2. Gimnasos
3.2.3. Instal·lacions esportives, sense espectadors, d'ús públic
3.2.4. Parcs aquàtics
3.3. Culturals i d'oci
3.3.1. Parcs d'atraccions i fires
3.3.2. Zoològic
3.3.3. Safari-park
Annex II
Definicions
1. Espectacles públics
Es consideren espectacles públics tots aquells esdeveniments que congreguen un públic, que acudeix amb l'objecte principal de presenciar una representació, actuació, exhibició o projecció, que li és oferida per l'empresa o els artistes, esportistes o executants que intervinguen per compte d'aquesta.
1.1.1. Cinemes: la seua finalitat és la projecció de pel·lícules cinematogràfiques en una pantalla d'una sala professional, equipada d'acord amb les normes vigents en la matèria.
1.1.2. Autocinemes: la seua finalitat és igual a la dels anteriors, però els espectadors se situen preferentment en el seu vehicle.
1.2. Teatres: la seua finalitat és la representació d'obres teatrals a càrrec d'artistes o executants, concerts i recitals. Aquestes representacions poden anar acompanyades de música instrumental o vocal, interpretada, bé pels mateixos artistes, bé per persona o persones distintes, o finalment haver sigut gravada prèviament; disposarà necessàriament d'escenari i camerinos.
Auditoris: la seua finalitat és oferir exclusivament actuacions musicals o unes altres en directe a càrrec d'un o més intèrprets, i s'haurà de disposar necessàriament d'escenari i camerinos.
1.3. Circenses i anàlegs: la seua finalitat és la representació d'activitats i habilitats de tot tipus, físiques, màgiques, d'audàcia, així com de tot tipus de varietats i en les que poden intervenir animals, llevat dels espectacles taurins.
1.4. Espectacles taurins: espectacles en què intervinguen bous, jònecs o un altre tipus de caps braves.
1.5. Espectacles esportius o recintes on se celebren espectacles esportius: activitats fisicoesportives on es realitza la pràctica de qualsevol esport, la finalitat de la qual és l'espectacle.
La determinació de les diverses activitats enumerades en aquest apartat correspon a l'òrgan competent per raó de la matèria.
1.6. Festes, balls i atraccions
1.6.1. i 1.6.2. Sales de festes: la seua finalitat és oferir actuacions musicals fonamentalment en directe o de varietats, en locals que disposen almenys d'escenari i camerinos, així com a pista de ball per al públic i en els que aquest seguisca les actuacions des de llocs diferents a les butaques pròpies de teatres o auditoris, i poden tenir o no servei de cuina, i queda prohibida l'entrada a menors de 16 anys.
1.6.3. Cafès teatre, concert i cantants: la seua finalitat és oferir actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, a locals que no disposen de pista de ball per al públic, i poden o no disposar d'escenari, camerino i d'altres accessoris. No disposaran de servei de cuina, i queda prohibida l'entrada de menors de 16 anys.
1.6.4. Discoteques, sales de ball: la seua finalitat principal és la d'oferir al públic un lloc idoni per a l'activitat del ball així com el subministrament de qualsevol classe de begudes, en locals en què hi ha una o diverses pistes de ball, i queda prohibida l'entrada a menors de 16 anys.
Encara quan el fons musical d'aquests establiments es basarà normalment en reproducció de música gravada, les actuacions en directe podran realitzar-se.
Es considera pista de ball l'espai especialment delimitat i destinat a tal fi, desproveït d'obstacles constructius o de mobiliari i de dimensions suficients com per a circumscriure-hi un cercle de diàmetre mínim de 7 metres.
Els locals definits en els punts 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 i 2.1.2 podran, prèvia autorització, realitzar sessions destinades al públic en edats compreses de 14 a 18 anys. Amb prohibició de venda i consum de begudes alcohòliques i tabac.
1.6.5. Revetlles, vetlades i festes populars: activitats que se celebren en festes assenyalades i consistents a combinar concerts, balls, focs d'artifici i hostaleria que se celebren en recintes oberts, a la via pública o en edificacions.
1.7. Locals d'exhibicions especials: llocs on s'exhibeixen pel·lícules en vídeo o es realitzen actuacions en directe en les que l'espectador s'ubica en cabines individuals o sistema similar, amb prohibició d'entrada als menors de 16 anys.
1.8. Romeries, desfilades, ofrenes: activitats de caràcter festiu que concentren assistents en un lloc o durant un recorregut.
2. Establiments públics
Es consideren establiments públics els locals que congreguen un públic amb el fi principal de ser receptor dels serveis que presta l'activitat que s'hi desenvolupa, sense perjudici de l'establert respecte dels espectacles públics.
2.1. Hostaleria i restauració
2.1.1. Sala de banquets, restaurant, bar, cafeteria i similars: per a la seua definició i altres característiques s'estarà a allò que s'ha disposat en la normativa sectorial en matèria de turisme.
2.1.2. Pubs: s'entenen per tals aquells establiments públics que, dedicats a l'expedició de begudes de forma habitual i professional, reuneixen les característiques següents:
- L'activitat es desenvolupa únicament i exclusivament en l'interior del recinte.
- En aquesta classe d'establiments es permetrà l'ambientació musical i/o la disponibilitat de televisió i de reproducció videomagnètica. Ben entés que, és dels drets d'autor que les referides projeccions meriten, en cap cas es podrà disposar d'espais tancats per a la finalitat de ball, llevat que es complisca allò que s'ha disposat en la denominació «discoteca», en aquest cas es regirà per allò que s'ha establert en la normativa específica d'aquests llocs.
- Prohibició d'entrada a menors de 16 anys.
2.2. Actes públics
2.2.1. Sales de conferències (seients fixos): locals que reuneixen públic per a assistir a activitats de tipus cultural, com ara conferències, taules redones, congressos i debats, i han de disposar de seients fixos amb tarima o sense.
2.2.2. Sales d'exposicions: espais disposats amb el fi de mostrar al públic assistent pintura, escultura, fotografia, llibres o qualsevol altre tipus d'objecte moble.
2.2.3. Sales o locals polivalents amb activitats diverses (seients mòbils): en què es poden realitzar activitats de característiques distintes però amb un fonament comú com a reunions socials, culturals o festives, disposen o no d'un servei de begudes, i que no tinguen seients fixos.
2.2.4. Pavellons firals: recintes on s'efectuen exposicions de productes, plantes, animals o serveis, per a la seua difusió comercial.
3. Activitats recreatives
Es consideren activitats recreatives totes aquelles susceptibles de congregar un nombre de persones que acudeix amb l'objecte principal de participar en l'activitat que li és oferida per l'empresa.
3.1. Jocs recreatius: els que es desenvolupen mitjançant màquines recreatives de tipus A, considerant aquestes les qualificades com a tals en la normativa vigent, o mitjançant màquines manuals o mecàniques.
Jocs d'atzar: qualsevol activitat en què s'arrisquen quantitats de diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en funció d'un esdeveniment futur o incert, amb prohibició expressa d'entrada a menors d'edat.
La classificació de les esmentades activitats serà la que s'estableix en la legislació vigent.
3.2. Recreatives-esportives
3.2.1. Piscines d'esbargiment: les piscines que poden ser utilitzades pel públic en general, ja siga de forma gratuïta, mitjançant preu o un altre tipus de sistema de col·laboració econòmica. Es consideraran també aquelles comunitàries privades que la capacitat del conjunt dels seus vasos suposen un capacitat igual o superior a 100 persones.
3.2.2. Gimnàs: lloc públic on es practica l'activitat física, bé naturalment, bé mitjançant aparells adequats, i podran disposar de serveis complementaris.
3.2.3. Instal·lacions esportives: lloc públic on es practica qualsevol esport amb fins lúdics o esportius.
3.2.4. Parcs aquàtics: es considera parc aquàtic el conjunt d'instal·lacions, construccions i atraccions recreatives utilitzades pel públic en contacte amb l'aigua.
3.3. Culturals i d'oci
3.3.1. Parcs d'atraccions i fires: compren totes les instal·lacions en què s'ofereixen atraccions variades, emprant elements mecànics com a cavallets, sénies, muntanya russa, etc., junt amb els serveis complementaris.
3.3.2. Zoològic: activitat dedicada a exposar al públic, en instal·lacions adequades, animals vius, feroços o exòtics.
3.3.3. Safari-park: activitat dedicada a exhibir animals feroços o exòtics, en llibertat, dins d'un recinte en forma de parc i que pot ser visitat pel públic perquè els admiren en un medi natural.

linea