diari

Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 619 de 01.07.1987) Ref. Base de dades 1179/1987

Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.
L'article 42 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, disposa que la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme serà l'encarregada de regular i de gestionar el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa cal establir el procediment d'inscripció en el Registre, al qual aqueixa Llei dóna el caràcter de requisit per a l'exercici de l'activitat comercial.
El Registre General es concep com a instrument bàsic de coneixement de la realitat comercial i de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en aquesta matèria, en desplegament de les competències que estatutàriament té atribuïdes.
Actualment, una vegada enllestit el Cens d'Establiments Comercials d'Alacant, València i Castelló, es disposa d'informació íntegra de l'estructura comercial existent. Però el comerç és quelcom de viu i essencialment dinàmic, en estreta correlació amb la ràpida evolució dels hàbits de compra i pautes de comportament del consumidor i de l'usuari, per la qual cosa cal un instrument sensible i útil per a l'anàlisi dinàmica d'un sector on diàriament s'hi produeixen canvis d'activitat tendents a aconseguir un posicionament al mercat per la via de l'especialització (productes i serveis) o per la via de l'associacionisme (cooperatives, cadenes voluntàries, franquícia, etc.) i en el qual de manera ininterrompuda sorgeixen i desapareixen comerciants i comerços.
Així mateix, aquest instrument facilitarà considerablement les actuacions administratives d'informe, assessorament i garantia del compliment de la normativa en vigor i d'impulsió i foment, en canalitzar els recursos existents de la forma més rendible i eficient.
L'actualització permanent i sistemàtica de la informació disponible evitant l'obsolescència -amb la finalitat que el registre complesca els objectius assenyalats- exigeix l'adopció dels mecanismes necessaris per tal d'aconseguir aquest objectiu.
Hom preveu, en conseqüència, la col·laboració amb els Ajuntaments i l'establiment per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme d'altres mecanismes complementaris, que hauran d'estar presidits pels principis de coordinació amb altres Organismes Públics, l'agilitació i la simplificació de tràmits amb la finalitat de facilitar als titulars de la inscripció el compliment de les mesures derivades, si fa el cas, d'aquells.
D'altra banda, i pel que fa al procediment per a la inscripció en el Registre, s'ha considerat com a mesura oportuna comptar amb la col·laboració de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, a través de les quals i dins de les seues respectives demarcacions el comerciant podrà dirigir també allí les sol·licituds d'inscripció per a l'oportuna tramitació, tot aconseguint alhora un procediment basat en els principis d'eficàcia i de coordinació fixats constitucionalment i estatutària.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 1987,
DECRETE
Article primer
Es crea el Registre General de Comerciants i de Comerç en el qual hauran d'inscriure's, amb les excepcions previstes en l'article 1r. de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, les persones físiques i jurídiques que exercesquen una activitat comercial de venda o de prestació de serveis a la Comunitat Valenciana així com els establiments comercials ubicats en l'àmbit territorial d'aquesta.
Article segon
El Registre General de Comerciants i de Comerç serà únic i estarà adscrit a la Direcció General de Comerç.
Article tercer
U. Per a l'exercici de l'activitat comercial, les persones físiques o jurídiques a les quals fa referència l'article primer d'aquest Decret presentaran la sol·licitud d'inscripció al Servei Territorial de Comerç corresponent, o a les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la seua respectiva demarcació, en la forma i amb les dades i els documents que així s'establesquen per Ordre de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Una vegada presentades les sol·licituds amb els documents exigits es procedirà a la inscripció, se'ls assignarà una clau individualitzada d'identificació registral, i hom notificarà l'interessat que en acabar-se el termini d'un mes, transcorregut sense haver rebut comunicació alguna, s'entendrà formalitzada la inscripció al Registre.
Article quart
U. L'obertura d'un establiment comercial requerirà la inscripció prèvia d'aquest al Registre General, que s'efectuarà mitjançant sol·licitud presentada al Servei Territorial de Comerç corresponent, o a les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, de la seua respectiva demarcació, en la forma i amb les dades i els documents que així s'establesquen per Ordre de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Presentada la sol·licitud, i amb la comprovació prèvia de la inscripció del titular al Registre General, així com de l'autorització prevista pels supòsits als quals fa referència l'article 17 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, es procedirà a la seua qualificació i posterior inscripció, i hom notificarà l'interessat que en acabar-se el termini d'un mes, transcorregut sense haver rebut comunicació alguna, s'entendrà formalitzada la inscripció al Registre.
Tres. La inscripció registral del comerciant i de l'establiment comercial podrà realitzar-se simultàniament en els casos que procedesca i amb observància dels requisits establerts per ambdós procediments.
Article cinqué
U. Qualsevol modificació o alteració de les dades o els requisits substancials aportats per a la inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç, i en particular, els canvis de titularitat, el cessament de l'activitat i els canvis de domicili o de l'activitat, hauran de ser comunicats en el termini d'un mes a través dels Serveis Territorials de Comerç corresponents o a les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la seua respectiva demarcació. Tot açò sense perjudici de les exigències derivades de la implantació dels mecanismes prevists en la disposició final primera.
Dos. Amb tot i l'establert als articles anteriors, els Serveis Territorials de Comerç podran verificar les inscripcions practicades, i podran procedir a la modificació d'ofici, amb notificació a l'interessat, fent constar-hi les raons que l'han motivada.
Article sisé
La cancel·lació de les inscripcions practicades tindrà lloc en els casos següents:
a) Per cessament de l'activitat corresponent.
b) Amb l'expedient previ instruït a l'efecte, quan es tinga coneixement de la falsetat de les dades registrades o no s'hi hagen comunicat, d'acord amb el que disposa l'article 5.1, les modificacions o alteracions de les dades o els requisits que figuren al Registre, i una vegada notificada la resolució a l'interessat no s'hagués procedit a l'esmena corresponent en el termini d'un mes.
Article seté
Es consideraran infraccions administratives i podran ser sancionades de conformitat amb el que preveu a tal efecte el Capítol II del Títol Quart de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, les actuacions següents:
1. La no inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç.
2. La falsetat en les dades i els documents aportats per a la inscripció al Registre.
3. La falta de comunicació de les modificacions o alteracions de les dades o els requisits substancials que figuren al Registre.
4. El incumplimiento de las medidas de actualización periódica de los datos contenidos en el Registro.
Articulo octavo
Los datos sustanciales contenidos en el Registro serán públicos y podrán tener acceso quienes ostenten un interés legitimo. Las peticiones se efectuarán por escrito en el que se hará constar los datos de indentificación del solicitante y el destino de la información.
DISPOSICION TRANSITORIA
En el plazo global máximo de doce meses desde la publicación del presente Decreto, deberá estar ultimada la inscripción de los comerciantes y de los establecimientos comerciales existentes en la actualidad.
Por la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo se establecerá el procedimiento y los plazos concretos de inscripción a que se refiere el párrafo anterior, con la finalidad de que el proceso sea ordenado y con el menor número de trabas para el particular.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
A los efectos de la permanente actualización del Registro General de Comerciantes y de Comercio, periódicamente y como máximo con carácter anual, los Ayuntamientos darán cuenta a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de las altas, bajas y modificaciones que se produzcan en los establecimientos comerciales de su ámbito municipal durante el periodo anterior.
Asimismo la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo deberá establecer, en su coso, otros mecanismos complementarios de actualización, inspirados en los principios de coordinación, agilidad y simplicidad.
Segunda
Se faculta al Conseller de Industria, Comercio y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea