diari

Ordre de 23 d'abril de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del registre general de comerciants i de comerç.

(DOGV núm. 1783 de 15.05.1992) Ref. Base de dades 1150/1992

Ordre de 23 d'abril de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del registre general de comerciants i de comerç.
El Decret 77/87, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, desplegant el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 8/86, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç. i Superfícies Comercials, regula el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana, i faculta en els articles 3.1 i 4.1 a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme perquè establesca, mitjançant una ordre, la forma en què s'hauran de presentar les sol·licituds d'inscripció en el registre, tant dels comerciants com dels establiments comercials, les dades que hauran de fer-se constar i els documents que s'hi hauran d'adjuntar.
Amb posterioritat, els decrets del Consell 50/1988, de 12 d'abril i 17511989, de 24 de novembre, reguladors de la venda domiciliària i de la venda no sedentària en els articles 4.1 i 12 respectivament, han vingut igualment a conferir potestat a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per a establir, mitjançant ordre, els requisits formals i documentals necessaris per a la inscripció en el registre de qui exercesca aquestes modalitats d'activitat comercial.
A l’empara d'aquestes disposicions habilitadores, la conselleria ha anat establint, mitjançant ordres de 24.07.87, de 20.07.88 i de 06.06.90, els models d'impresos a emplenar, i els documents a adjuntar, per les persones interessades per a obtenir les preceptives inscripcions registrals.
L’experiència adquirida durant aquests anys ha posat de manifest la necessitat de procedir a revisar la configuració d'aquests models d'impresos,. no sols per tal d'homogeneïtzar-ne la configuració formal i actualitzar-ne les dades obtingudes, sinó també, i abans de res, per tal d'harmonitzar i unificar, simplificant-los, determinats processos d’acumulació i ús d'informació del Registre General de Comerciants i de Comerç.
Per a això resulta imprescindible, a més de determinar la configuració formal dels impresos, establir algunes regles per a la seua utilització, en consideració a la multiplicitat de situacions en què puguen trobar-se les persones, físiques o jurídiques, i els establiments, que en virtut de la seua vinculació amb l'activitat comercial hagen d’estar inscrits en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, i d’acord amb el que disposen les disposicions finals, 2ª del Decret 50/1988, de 12 d’abril, i 1ª del Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article primer
Per a la Gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç s'utilitzaran els impresos normalitzats que figuren com a annexos a aquesta ordre.
Aquests models substitueixen, a tots els efectes, els establerts, per a la mateixa finalitat, en els annexos que s'esmenten de les disposicions següents de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme: annexos I i II de l’Ordre de 24 de juliol de 1987; annex 1 de l’Ordre de 20 de juliol de 1988; 1 annex I de l’Ordre de 6 de juny de 1990.
Article segon
Per a la inscripció en el registre de les persones, físiques o jurídiques que exerceixen l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, s'utilitzarà la sol·licitud establerta en l'annex I (model RCO.01), en la forma prevista per l’article 3r del Decret 77/1987, de 25 de maig.
La pràctica per una mateixa persona de més d'una modalitat de venda, exigirà la presentació de noves sol·licituds d'alta en modalitat de venda.
A aquest efecte es consideren modalitats diferenciades de venda de béns les següents:
- Venda en establiment fix permanent.
- Venda no sedentària.
- Venda domiciliària.
- Venda a distància.
També tindrà la consideració de modalitat de venda diferenciada l'activitat comercial consistent en la prestació de serveis.
Article tercer
Per a la inscripció en el registre dels establiments comercials s'utilitzarà l’imprès de sol·licitud establert en l'annex II (model RCO.02), en la forma prevista per l'article 4t del Decret 77/1987, de 25 de maig.
A aquest s’adjuntarà, en el moment de la presentació, l’imprès per a dades estadístiques establert en l'annex III (model RCO.03).
En els casos en que s'haja formalitzat l'alta com a comerciant en la modalitat de venda no sedentària, a l’imprès pertinent de sol·licitud s'adjuntarà, en el moment de la presentació, l’imprès per a dades estadístiques establert en l'annex IV (model RCO.04).
Article quart
Per a la sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda domiciliària determinada pel Decret 50/1988, de 12 d'abril,, es presentarà, en la forma establerta per l'article 4t d'aquesta disposició, l'imprès establert en l'annex V (model RCO.05), al qual s'adjuntarà, en el moment de la presentació, un exemplar emplenat adientment del model RCO.01 junt amb la resta de la documentació exigida.
Article cinquè
Per al compliment de l'obligació establerta per l'article 5è del Decret 77/1987, de 25 de maig, relativa a la comunicació del cessament en l'activitat, tant corresponent a un establiment com a la baixa en l'activitat o modalitat comercial, del titular de l'empresa comercial, s'utilitzarà l'imprès establert en l'annex VI (model RCO.06), al qual s'adjuntarà, en el moment de la presentació, la còpia del document justificatiu de la declaració de baixa en l'impost sobre activitats econòmiques.
Article sisé
Per al compliment de l’obligació establerta per l'article 5é del Decret 77/1987, de 25 de maig, relativa a la comunicació de les modificacions substancials hagudes en l'activitat, tant corresponent a un establiment com al titular de l’empresa comercial, s'utilitzarà l’imprès establert en l'annex VII (model RCO.07) al qual s’adjuntarà, en el moment de la presentació, la còpia del document oficial acreditatiu de la modificació declarada.
En els supòsits de canvi de titularitat d'un establiment comercial, el nou titular haurà de presentar la sol·licitud d'inscripció com a comerciant (model RCO.01), sempre i quan no estiga ja inscrit en el Registre General de Comerciants i de Comerç;. L’antic titular haurà de, en cas de no disposar d'altres establiments en actiu, sol·licitar la baixa en el registre mitjançant la presentació de l’imprès corresponent (model RCO.06).
Quan la modificació efecte les dades estadístiques de l’establiment s'adjuntarà, en el moment de la presentació, el formulari previst per a aquestes dades emplenant sols en aquells que experimenten modificació substancial.
El canvi en la modalitat de venda exercida pel comerciant exigirà la declaració de baixa en la modalitat que s’exercia i s'ha deixat de practicar, i formalitzar la inscripció en el registre sota la nova modalitat.
Quan el canvi en la denominació social del titular de l'activitat implique el canvi en el número d'identificació fiscal (NIF), se sol·licitarà la baixa com a comerciant de l'anterior denominació i l’alta sota el nou nom.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Unica
Durant un període de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d'aquesta disposició, s'admetrà la utilització per les persones interessades, en els tràmits relacionats amb la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç, dels anteriors impresos.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Director General de Comerç per a revisar i actualitzar els impresos que figuren com a annexos a aquesta ordre, com també dictar les resolucions necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament del que s'hi estableix.
Segona
Aquesta ordre vigirà el dia en què es publique al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 d'abril de 1992.
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE
Veure imatge

linea