diari

ORDRE de 18 de juliol de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç.

(DOGV núm. 3071 de 04.09.1997) Ref. Base de dades 2549/1997

ORDRE de 18 de juliol de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç.
El Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, regula el Registre General de Comerciants i de Comerç, desplegant allò que disposa la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i les Superfícies Comercials. L'esmentat decret faculta la conselleria competent en matèria de comerç interior per a establir, mitjançant una ordre, la forma que hauran de tenir els impresos d'inscripció en el Registre, les dades que s'hi hauran de fer constar i els documents que s'hauran d'adjuntar.
Igualment, els decrets del Consell 50/1988, de 12 d'abril, i 175/1989, de 24 de novembre, que regulen la venda domiciliària i la venda no sedentària, atorguen potestats a aquesta conselleria per regular, mitjançant una ordre, els requisits formals i documentals per a la inscripció en el registre.
A l'empara d'aquestes disposicions, s'han establit, mitjançant diverses ordres, els models d'impresos que cal omplir i els documents que cal que adjunten els interessats per a procedir a les preceptives inscripcions de registre.
L'experiència adquirida en els últims anys i la incorporació de noves aplicacions informàtiques vinculades al tractament de dades del Registre General de Comerciants i de Comerç, ha evidenciat la necessitat de revisar la configuració d'aquests models d'impresos, cosa que n'ha permés la simplificació, amb la finalitat d'aconseguir la informació i documentació que es considera essencial i adequada per a optimitzar les possibilitats d'explotació del registre.
En virtut d'això, i de conformitat amb allò que disposen les disposicions finals segona del Decret 77/1987, de 25 de maig, primera del Decret 50/1988, de 12 d'abril, i primera del Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1
1. Per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç, s'utilitzaran els impresos normalitzats que figuren com a annexos en aquesta ordre.
Aquests models substitueixen, a tots els efectes, els establits per a la mateixa finalitat que s'estan utilitzant actualment.
2. La presentació dels impresos, degudament emplenats, juntament amb la documentació que s'haja d'aportar en cada cas, es farà al servei territorial de Comerç corresponent i a les entitats públiques amb les quals s'acorde, sense perjudici d'allò que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 2
Per a la inscripció en el registre d'aquells comerciants, persones físiques o jurídiques, que exercisquen en un establiment comercial situat a la Comunitat Valenciana, s'utilitzarà el model establit en l'annex I (model RCO-01).
Aquest imprés anirà acompanyat de la fotocòpia del DNI, en cas de persones físiques, i del NIF, en cas de persones jurídiques; i també d'una fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques que faculte per al desenvolupament de l'activitat comercial.
Article 3
La inscripció en el Registre dels establiments comercials es farà mitjançant l'imprés establit en l'annex II (model RCO-02), d'acord amb allò que disposa l'article 4 del Decret 77/1987, de 25 de maig.
Aquest anirà acompanyat de la fotocòpia de la llicència d'obertura de l'establiment o, si de cas hi manca, del justificant de pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'establiment que s'inscriu a nom del titular actual.
Article 4
1. La inscripció dels comerciants ambulants en el Registre General de Comerciants i de Comerç es farà mitjançant l'imprés establit en l'annex III (model RCO-04) acompanyat de les fotocòpies del DNI o NIF, si es tracta de persona jurídica, i de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent.
2. D'acord amb allò que disposa l'article 3 de l'Ordre de 6 de juny de 1990, l'alta dels comerciants ambulants tindrà un període de validesa de tres anys, per això, una vegada transcórrega aquest període caldrà, si escau, sol·licitar la pròrroga de la inscripció mitjançant l'imprés que hi ha en l'annex IV (model RCO-08). En els casos que s'haja modificat l'activitat, s'adjuntarà la fotocòpia corresponent a l'última liquidació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Article 5
1. Per a sol·licitar l'autorització per a l'exercici de la venda domiciliària que determina el Decret 50/1988, de 12 d'abril, es presentarà l'imprés que hi ha en l'annex V (model RCO-05) davant la Direcció General de Comerç i Consum, la qual resoldrà la sol·licitud.
Concedida l'autorització, es procedirà d'ofici a la inscripció del comerciant en el Registre General de Comerciants i de Comerç.
2. La sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda a domicili a la Comunitat Valenciana, anirà acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI, en cas de persona física; o fotocòpies del NIF i de l'escriptura de constitució degudament registrada, en cas de persona jurídica.
b) Fotocòpia de l'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques que habilite per al desenvolupament de l'activitat.
c) Relació de productes i marques que configuren la seua oferta.
d) Relació de venedors, amb les dades d'identificació personal, on s'indique si es tracta de treballadors de l'empresa o d'agents independents vinculats per un contracte mercantil; en aquest cas s'haurà d'aportar la fotocòpia de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que els faculta per al desenvolupament de l'activitat.
e) Declaració jurada o responsable on s'indique la xifra de vendes de l'empresa en l'últim exercici econòmic, tret d'aquelles empreses de nova creació o que accedisquen per primera vegada a aquesta modalitat de venda a la Comunitat Valenciana; en aquest cas serà suficient que s'hi indique expressament aquesta circumstància.
f) Carta de pagament acreditativa d'haver dipositat a la Conselleria d'Hisenda la fiança corresponent, d'acord amb l'article 12 del Decret 50/1988, de 12 d'abril, a favor de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Article 6
Per al compliment de l'obligació establida en l'article 5 del Decret 77/1987, de 25 de maig, relativa a la comunicació del cessament en l'activitat, tant corresponent a un establiment com a la baixa en una activitat o modalitat comercial, s'utilitzarà l'imprés establit en l'annex VI (RCO-06) que anirà acompanyat de la corresponent baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Article 7
1. Per al compliment de l'obligació establida en l'article 5 del Decret 77/1987, de 25 de maig, relativa a la comunicació de les modificacions substancials que ha hagut en l'esmentada activitat, tant corresponents a l'establiment com al titular d'una empresa comercial, s'utilitzarà l'imprés establit en l'annex VII (RCO-07).
2. En els supòsits de canvi de titularitat d'un establiment comercial, a més d'allò que disposa l'apartat anterior, caldrà formalitzar la inscripció com a comerciant amb establiment del nou titular (model RCO-01), sempre que no s'hi trobe ja inscrit anteriorment. L'antic titular, en cas que no dispose d'altres establiments en actiu ni es dedique a una altra modalitat de venda, serà donat de baixa en el registre després de la formalització prèvia de l'imprés corresponent (RCO-06).
3. Quan el canvi de denominació social de l'activitat implique el canvi en el número d'identificació fiscal, es procedirà a la baixa com a comerciant de l'anterior denominació i a l'alta de la nova, i hi serà d'aplicació allò que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
Article 8
Per als comerciants que porten a cap l'activitat de venda a distància en qualsevol de les seues modalitats o la venda automàtica, i fins que es produïsca el desplegament normatiu d'aquestes modalitats de venda, s'utilitzarà el model que hi ha en l'annex VIII (model RCO-09) per a la seua inscripció com a comerciants en el Registre General de Comerciants i de Comerç; l'esmentat imprés anirà acompanyat de la fotocòpia del DNI, en cas de persones físiques, i del NIF, en cas de persones jurídiques; i també la fotocòpia de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que faculta per al desenvolupament de l'activitat comercial.
L'esmentat model també s'omplirà per a la inscripció d'aquelles persones que actuen com a intermediaris del comerç.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Durant el període de dos mesos, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, s'admetrà la utilització per part dels interessats, en els tràmits relacionats amb la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç, dels anteriors impresos.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordre de 23 d'abril de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'aproven els nous models d'impresos per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç (DOGV 15 de maig de 1992), i els preceptes que s'oposen a aquesta ordre continguts en l'Ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 175/1989 (DOGV 29 de juny de 1990) i en l'Ordre de 20 de juny de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega allò que disposa el Decret 50/1988 (DOGV 18 d'agost de 1988).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el director general de Comerç i Consum perquè revise i actualitze els impresos que figuren com a annexos en aquesta ordre, i també perquè dicte les resolucions necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'allò que hi estableix.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 de juliol de 1997
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ

linea